Summary Geo / VWO / deel Arm en rijk

-
ISBN-10 9006436305 ISBN-13 9789006436303
453 Flashcards & Notes
71 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geo / VWO / deel Arm en rijk ". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis. The ISBN of the book is 9789006436303 or 9006436305. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geo / VWO / deel Arm en rijk

 • 1.1.1 Een land van boeren en nomaden

 • Om een beeld van de Ethiopische voedselcrisis te krijgen, moet je eerst een geografisch beeld vormen. Dit doe je door te kijken naar menselijke (sociale) en natuurlijke (fysische) kenmerken van het gebied.

  Paragraaf 1.1 bespreekt de sociale kenmerken en de ligging. Paragraaf 1.2 bespreekt de fysische kenmerken.
 • Op welke twee kenmerken moet je letten om een beeld te kunnen vormen van de Ethiopische voedselcrisis?
  Om een beeld te kunnen vormen van de Ethiopische voedselcrisis moet je letten op sociale (menselijke) en fysische (natuurlijke) kenmerken.
 • Belangrijke begrippen

  Voedselcrisis = een situatie waarin sprake is van...
  • ...een beperkte beschikbaarheid van voedingsmiddelen voor een relatief groot deel van een bevolkingsgroep.
  • ...een slecht werkend distributie- en vervoerssysteem.
  • ...een situatie die op de korte termijn niet opgelost kan worden.
 • 1.1.2 De ligging

 • De ligging van een gebied kan op twee manieren worden bepaald:
  1. Absolute ligging: Dit is de ligging aangegeven in coördinaten (lengte- en breedtegraden.) Ethiopië blijkt tussen de Kreeftskeerkring en de evenaar te liggen.
  2. Relatieve ligging: Dit is de ligging van een gebied met het oog op zijn omgeving: hierbij komen begrippen als bereikbaarheid, isolement en relatieve afstand aan bod. (De relatieve afstand is de af te leggen afstand, weergegeven in de benodigde hoeveelheid tijd, kosten en moeite.) Ethiopië blijkt bergachtig te zijn: er zijn hoge bergketens en plateaus. De wegen zijn slecht. Deze combinatie leidt ertoe dat de relatieve afstanden enorm zijn.

  Hoewel Ethiopië 27 maal zo groot is als Nederland, liggen er drie maal zo weinig wegen. Slechts 13% hiervan is verhard. Hierdoor hebben veel burgers nauwelijks toegang tot voorzieningen. Vrijwel al het transport (95%) vindt plaats over de weg.
  Naast wegen is er in Ethiopië één spoorbaan. Daarnaast zijn er meerdere vliegvelden, waarvan het vliegveld bij Addis Abeba het grootste is.
 • Hoe komt het dat de relatieve afstanden binnen Ethiopië erg groot zijn?
  De relatieve afstanden binnen Ethiopië zijn om de volgende twee redenen erg groot:
  1. Het landschap. Ethiopië bestaat uit veel hoge bergketens en plateaus. Dit maakt transport moeilijk.
  2. De infrastructuur. In Ethiopië zijn veel minder wegen dan in Nederland, hoewel het vele malen groter is. Daarnaast zijn de wegen erg slecht en is slechts 13% daarvan op de een of andere manier verhard.
 • Hoe vindt het meeste transport in Ethiopië plaats?
  95% van het binnenlandse passagiers- en goederenvervoer gaat over de weg. De rest gaat over de enige spoorbaan van Ethiopië of door de lucht.
 • Belangrijke begrippen

  Relatieve afstand
  = de af te leggen afstand, uitgedrukt in tijd, moeite en kosten.

  Infrastructuur = alle onroerende voorzieningen die vervoer en communicatie mogelijk maken (bijvoorbeeld wegen, vliegvelden, havens, kabelnetwerken en riolering).
 • 1.1.3 De bevolking: demografie

 • Op Nigeria na heeft Ethiopië met 90 miljoen inwoners het grootste inwonersaantal van Afrika. Deze groei is nauwelijks te wijten aan immigratie, maar wel aan natuurlijke groei (3,2% per jaar, één van de hoogste op aarde). Dit leidt tot de prognose dat er in 2050 meer dan 183 miljoen mensen zullen wonen. Omdat de meeste inwoners dan vruchtbaar (15-59 jaar) zijn, zal de bevolkingsgroei nog meer toenemen.

  Addis Abeba is een echte primate city. Dit is een stad die op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land ver overtreft. Veel plattelandsbewoners trekken naar deze stad (en andere Ethiopische steden) toe. Op dit moment wonen er al meer dan drie miljoen mensen in Addis Abeba.

  De 90 miljoen inwoners wonen onregelmatig verspreid over het land. Ruim driekwart van de bevolking woont in de centrale en noordelijke hooglanden, terwijl de zuidelijke en zuidoostelijke delen bijna onbevolkt zijn.
 • Wat is de oorzaak van de razendsnelle bevolkingstoename in Ethiopië?
  De bevolkingstoename in Ethiopië is te wijten aan de grote natuurlijke groei. Deze is 3,2% per jaar. Dit is één van de hoogste groeicijfers in de wereld.
 • Hoe is de Ethiopische bevolking verspreid over Ethiopië?
  De Ethiopische bevolking is heel onregelmatig verspreid over Ethiopië. Meer dan 75% van de inwoners woont in de centrale en noordelijke hooglanden, terwijl de zuid(oost)elijke delen van Ethiopië een heel lage bevolkingsdichtheid hebben. 
 • Wat is een primate city?
  Een primate city is een stad die qua bevolkingsaantal en op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land verreweg overtreft.
 • Belangrijke begrippen

  Primate city = een stad die qua bevolkingsaantal en op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land verreweg overtreft.
 • 1.1.4 De bevolking: cultuur

 • Volkeren
  In Ethiopië wonen 89 volkeren, waarvan de Amharen en de Oromo's de grootste volkeren zijn. Hierdoor zijn er veel talen en dialecten. Om niet tot teveel problemen te leiden, wordt het Engels vaak gebruikt als lingua franca (de taal die op grote schaal als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen volkeren met een verschillende moedertaal).

  Religies
  Ruim 60% van de bevolking noemt zich christen. Bijna 33% van de bevolking is moslim, dit zijn met name de herdersvolken.

  Opleiding en analfabetisme
  Binnen Ethiopië is veel analfabetisme (niet kunnen lezen of schrijven). De helft van de mannen en een derde van de vrouwen kan lezen en schrijven. Kinderen volgen tegenwoordig gemiddeld 8 jaar onderwijs.
 • Waarom wordt er in Ethiopië veel gebruik gemaakt van een lingua franca?
  Doordat er bijna 90 volkeren in Ethiopië wonen, zijn er veel verschillende moedertalen. Dit zorgt voor veel moeilijkheden in de onderlinge communicatie. Om dit probleem op te lossen, wordt het Engels er gebruikt als lingua franca. 
 • Hoeveel analfabetisme is er in Ethiopië?
  In Ethiopië wonen veel analfabeten. De helft van de mannen (ouder dan 15 jaar) kan lezen en schrijven, en van de vrouwen slechts één op de drie.
 • Belangrijke begrippen

  Lingua franca = de taal die op grote schaal als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen volkeren met een verschillende moedertaal

  Analfabetisme = het verschijnsel van niet kunnen lezen en schrijven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Cxvxcvcx
analfabetisme

het percentage personen boven de 15 jaar dat niet kan lezen of schrijven.
De zuidelijke landen vechten het verdrag van 1929 aan en sinds de jaren '90 wordt er gesproken over een nieuwe verdrag. Hoe wordt dit verdrag genoemd en wat houden ze in?
Dit verdrag wordt het Nijlbekkeninitiatief (NBI) genoemd. Deze onderhandelingen worden geleid door Ethiopië, maar ook andere zuidelijke landen in het stroomgebied van de Nijl zijn hierbij betrokken. Deze landen willen dat zij meer, en Egypte en Sudan minder, recht op Nijlwater krijgen.
Wat staat er in het waterverdrag dat Groot-Brittanië in 1929 met Egypte sloot?
De toevoer, opslag en afvoer van Nijlwater staan in dit verdrag vastgelegd. De Britten maakten dit verdrag met Egypte omdat ze zich realiseerden dat de katoenteelt afhankelijk was van Nijlwater.

In het verdrag staat dat er in de Britse koloniën stroomopwaarts (Tanzania, Uganda, Kenia, Sudan) zonder Egyptische toestemming geen grote irrigatieprojecten mochten plaatsvinden. Hierdoor werd de watervoorziening van de Nijl voor de Egyptenaren gegarandeerd.
Waardoor wordt landbouw in de woestijn mogelijk?
Door de sliblaag die de Nijl jaarlijks afzet. Deze sliblaag is vruchtbaar en geschikt voor landbouw.
Hoeveel liter water heeft een mens nodig per dag?
Minimaal 50 liter.
Hoeveel procent leidingwater gaat verloren door lekkage?
40% van het leidingwater verloren door lekkage.
Hoeveel procent van het water gaat naar industrie in ontwikkelingslanden en in ontwikkelde landen?
10% van het water gaat naar industrie in ontwikkelingslanden en 25% in ontwikkelde landen zoals Nederland.
Hoe is het watergebruik in rijke landen verdeeld?
Dit watergebruik is als volgt verdeeld:
 • 65% wordt door landbouw gebruikt.
 • 25% wordt door industrie gebruikt.
 • 10% wordt door huishoudens gebruikt.
Welke herkomst heeft het Nederlandse drinkwater?
40% komt uit rivier- of duinwater en 60% komt uit grondwater.