Summary Geogenie aso 5+6 - leerboek wetenschappen

-
ISBN-10 9045549883 ISBN-13 9789045549880
528 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geogenie aso 5+6 - leerboek wetenschappen". The author(s) of the book is/are Robert Neyt Georges Tibau Anke Van Berendoncks Chris Van Broeck Annemie Van Cleemput Ria Van Mol Luc Zwartjes. The ISBN of the book is 9789045549880 or 9045549883. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geogenie aso 5+6 - leerboek wetenschappen

 • 4.3.1 De ecologische voetafdruk

 • Wat is de ecologische voetafdruk?
  De oppervlakte aarde die nodig is om in de levensstijl van één persoon te voorzien.
  Het werd uitgevonden door 2 Canadezen.

  Levensstijl = vervoer, voedsel, wonen, transport, ... = je hebt er geld voor nodig --> hier wordt allemaal rekening mee gehouden om de EVA te berekenen

  EVA = DRAAGLAST
 • Waarnaar wordt gekeken bij de berekening van de EVA?
  - wonen: soort woning, energiegebruik/verbruik
  - voeding: vlees/vis, vers/diepvries, uit eigen land/buitenland
  - lifestyle: gerecycleerd / wit papier, afvalscheiding, nieuw aan-
                     kopen / tweedehands (hergebruik)
  - vervoer: auto/openbaar vervoer

  !! Er wordt niet gekeken naar water verbruik !!
 • 4.3.1.1 Ons omgaan met de aarde, onze milieugebruiksruimte

 • Wat is de functie van de ecologische voetafdruk?
  Het dient om een beeld te krijgen van hoe we met onze milieugebruiksruimte omgaan. De ecologische voetafdruk wordt sterk bepaald door de maatschappij waarin we leven.
 • 4.3.1.2 Een geografische kijk op milieu

 • De ecologische voetafdruk is op te vatten als het gebruik van 5 soorten 'land'. Welke?
  - bioproductief land = land voor land- en bosbouw
                                             bv. Om voedsel te kweken
  - visgronden: 95% van alle vissoorten komt voor op het
                            continentaal plat (bv. Noordzee)
  - energieland = voor bouw windmolens, zonne-ener-
                                gie parken, ... Maar ook steenkoolmijn
                                en aardoliebekkens
  - bebouwd land = door bebouwing verzegeld, er kan
                                     geen water in doorsijpelen
  - biodiversiteit = 12% moet hiervoor gereserveerd
                                  worden volgens VN
                                  bv. Spin buitenzetten
 • Alles wat we nodig hebben, zetten we dus om in oppervlakte.
  Bijvoorbeeld: een boterham -> tarwe nodig -> vraagt akker en arbeid, maar ook zaad, onkruidverdelger, water, tractoren, ... 
  Dit vraagt akkerland, grondstoffen, fabrieken, energie, ...
  Het gebruik van die zaden, tractoren, onkruidverdelger, ... Betekent meer energieverbruik en vervuiling.
 • 4.3.1.3 Eerlijk aardeaandeel versus realiteit

 • Hoeveel % van de aarde is bioproductief?
  23% (bioproductief land + visgronden)

  onproductief = ijsvlakten, woestijnen, oceanen
 • 23% van de aarde is bioproductief. Hoeveel land is er dus, bij de huidige wereldbevolking, beschikbaar om van te leven?
  1,8 ha land en visgrond, maar 0,1 ha is gereserveerd voor het behoud van de biodiversiteit
 • Wat is dus het eerlijke aardeaandeel, rekening houdend met de 0,1 ha die gereserveerd is voor behoud van de natuur?
  1,7 ha
 • Hoe hoog mag de EVA maximaal zijn, zodat de aarde het kan volhouden?
  1,7 ha = het eerlijke aardeaandeel

  ! De meeste landen overschrijden deze norm !
 • 4.3.1.4 Verschillende invloeden

 • Welke natuurlijke en maatschappelijke processen hebben een negatieve invloed op de milieugebruiksruimte of de EVA?
  - aantasting, verontreiniging en uitputting
  - bevolkingsgroei, omdat er meer geconsumeerd wordt
  - stijging welvaart, bv grotere huizen waardoor we meer verbruiken
 • Welke beelden verhogen de EVA?
  In het antwoord staan geen foto's maar woorden.
  - mc donalds (veel afval bij elke maaltijd)
  - zwerfvuil
  - !! vlees !!
  - verwoestijning
  - ontbossing
  - consumptie groei
  - shoppen
  - gsm gebruik
 • Welke beelden verlagen de EVA?
  In het antwoord staan geen foto's maar woorden.
  - sorteren
  - recycleren
  - snelgroeiende boomsoorten
  - isolatie
  - geothermie = verwarmingstechniek waarbij ze warmte uit de
                               ondergrond onttrekken
  - stijging financiële middelen (kan ook bij verhogen)
 • Welke natuurlijke en maatschappelijke processen hebben een positieve invloed op de milieugebruiksruimte of EVA?
  - ontdekking van nieuwe hulpbronnen
  - ontdekking van nieuwe technologieën die minder hulpbronnen
     verbruiken
  - de snelheid van de natuurlijke groei van (hernieuwbare) hulp-
     bronnen, bv. Sommige boomsoorten groeien sneller waardoor
     de milieugebruiksruimte sneller herstelt
  - stijging van welvaart: rijke landen hebben meer mogelijk-
     heden om de EVA te verkleinen
 • Geef de top 10 van de landen met de grootste EVA per persoon.
  1) Qatar
  2) Koeweit
  3) VAE
  4) Denemarken
  5) VS
  6) België
  7) Australië
  8) Canada
  9) Nederland
  10) Ierland
 • Welk landen hebben de kleinste EVA?
  Eritrea en Timor
 • Op welke plaats staat België (ivm EVA)? Geef 4 oorzaken.
  6de plaats (momenteel al 5de plaats?) na Koeweit, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Denemarken en de VS
  oorzaken:
  - veel oudere gebouwen met een lage energieprestatie en dat 
     zorgt voor een hoog energieverbruik door verwarming
  - lage bezettingsgraad van personenwagens. Vaak zit er maar 
     1 persoon in de wagen.
  - een hoog aantal voertuigkilometers door het dichte wegennet-
     werk en de lage belasting op diesel (= brandstof kost niet veel)
  - hoge consumptie van vis, plantaardige oliën, koffie, suiker en 
     bier
 • De westerse (= rijke) landen hebben de grootste voetafdruk. De ontwikkelingslanden hebben de kleinste voetafdruk, maar ondervinden wel de meeste hinder van de gevolgen van onze voetafdruk en de klimaatopwarming
 • De VS steekt ons voorbij door het omschakelen van energieproductie op basis van schaliegas in plaats van steenkool.
  schaliegas = aardgas dat gewonnen wordt uit gesteente dat
                           bestaat  uit geharde klei / stoot minder CO2 uit
 • Welke verandering heeft het grootste effect op je EVA?
  Vegan (= geen dierlijke producten, zoals vlees, melk, ...) eten halveert je EVA
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kenmerken van de normale gnomonische azimutale projectie:
De meridianen zijn steeds straalsgewijs voorgesteld en de breedtecirkels als concentrische cirkels rond de pool
   -> wassende breedtes
   -> sterke vervorming weg van de polen (in de lengte
        uitgerekt)
   -> de evenaar kan niet afgebeeld worden.
Wat verklaart de wereldwijde afname van O2 in de atmosfeer?
Het verbrandingsproces van fossiele brandstoffen door menselijke activiteit.
Enkel degenen kennen die besproken zijn
Zie afb.
Wat is een voor- en nadeel van de Fullerprojectie?
+ weinig vervorming
- heel andere manier om naar de aarde te kijken, moeilijk om een 
  juist beeld te vormen van de wereld
Wat is het voor- en nadeel van de Robinsonafbeelding?
+ extremen zijn afgerond, dus geeft een minder vertekend beeld
   van de wereld
- minder bruikbaar om windrichtingen en oppervlaktes weer te 
   geven
Wat kan je voorstellen met de projectie van Goode?
Ofwel de continenten, ofwel de oceanen maar niet allebei tegelijkertijd
Voor welk gebruik is de Mercatorprojectie ideaal?
Navigatiekaart (vliegtuig, boot) -> werken met kompas, dus de juiste hoekgrootte is belangrijk
Eigenschappen van de equivalente cilinderafbeelding vanLambert:
- equivalent en equidistant op de evenaar.
- De oppervlakte van de landen worden hier juist
  weergegeven, maar niet de vorm ­
- Breedtecirkels en meridianen zijn evenwijdig ­
- Het zijn krimpende breedtes in de richting  van de
  polen
- vervorming richting de polen (in breedte uitgerekt)
Eigenschappen kwadratische platkaart:
- evenaar en meridianen voorgesteld als rechten
   -> gradennet ziet eruit als net van vierkanten
- evenaar en meridianen op ware lengte voorgesteld
   (= equidistant)
- breedtecirkels blijven op gelijke afstand en even lang
   -> sterke vervorming (uitrekking), hoe verder weg van 
   de evenaar, hoe groter de vervorming
Welke zijn de 3 soorten cilinderprojecties?Afstand tussen de breedtecirkels is ...
­- gelijk (kwadratische  platkaart) = meest gekende­
- wassend (Mercatorprojectie)  ­
- krimpend (Lambertprojectie)

!! Mercator en Lambert zijn Belgen. België is koploper op het vlak van het maken van kaarten.