Summary Geologie rondom plaattektoniek

-
ISBN-10 9035805267 ISBN-13 9789035805262
121 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geologie rondom plaattektoniek". The author(s) of the book is/are J J M Leinders. The ISBN of the book is 9789035805262 or 9035805267. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geologie rondom plaattektoniek

 • 1.1.1 Van elementen en mineralen

 • Wat zijn mineralen?

  de fundamentele chemische verbindingen waaruit de aarde is opgebouwd.

  Ieder mineraal heeft een karakteristieke ruimtelijke ordening van de samenstellende atomen

 • Wat is haliet of steenzout?

  het mineraal van keukenzout

 • Wat is de elementaircel?

  Dit is de basisconfiguratie waaruit een kristalrooster is opgebouwd

 • Wat zijn splijtvlakken?

  platte vlakken waarlangs mineralen splijten

 • Geef de eigenschappen van mineralen.

  hardheid, glans, kleur en habitus.

 • Wat is de hardheid van een mineraal?

  de weerstand tegen het losmaken van kristaldeeltjes

 • Wat is de schaal van Mohs?

  met een harder materiaal kan je krassen op een zachter materiaal, op deze manier krijg je 10 klasses.

 • Wat is streepkleur?

  De kleur die achter blijft na het bekrassen van wit porselein met een mineraal.

 • Wat betekent habitus van een mineraal?

  uiterlijk: prismatisch, plaatvormig, naaldvormig, dendritisch, schubbig, ...

 • 1.1.2.1 Silicaten

 • SiO4 is niet neutraal --> extra kationen nodig om te binden

  deze kationen zijn (omdat ze veel voorkomen): Fe, Mg, K, Al, Ca en Na

 • 1.1.2.2 Carbonaten

 • Welke gesteenten bevatten carbonaten?

  kalkgesteenten

 • uitwendig skelet van waterorganismen bevat veel CaCO3

  --> opeenhoping van skeletten van afgestorven organismen --> gesteentepakketten

 • Wat zijn de kristalvormen van calciumcarbonaat?

  aragoniet, calciet

 • Wat is dolomiet

  een carbonaat nl: CaMg(CO3)2

 • 1.1.3 Van mineralen naar gesteenten

 • Hoe kan je de gesteenten van de lithosfeer op basis van hun ontstaanswijze indelen?

  stolling - of magmatische gesteenten

  afzettings - of sedimentaire gesteenten

  metamorfe gesteenten

 • Wat zijn idiomorfe kristallen

  mineralen met hun kenmerkende kristalvorm, hoog smeltpunt, trage afkoeling

 • xenomorfe en idiomorfe kristallen

 • wijze van afkoeling --> verschillende gesteenten

  uitvloeiingsgesteenten

  dieptegesteenten

  ganggesteenten

 • belangrijkste indeling van stollingsgesteenten is gebaseerd op verschillen in mineralogische samenstelling

  1) oorspronkelijke chemische samenstelling van het smelt

  2) veranderingen in de chemische samenstelling van het smelt tijdens het kristallisatieproces

 • Wat zijn xenomorfe kristallen?

   

  nemen de beschikbare ruimte in

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem de vier groepen van elementen op grond van hun neiging om zich te binden (of niet).

Lithofiel (binden met zuurstof); Chalcofiel (binden met Zwavel); Siderofiel (voorkeur voor metallurgische toestand); Atmofiel (voorkeur voor gasfase)

Wat is de gemiddelde verhouding Fe/Ni in ijzermeteorieten?

91% IJzer, 9% Nikkel

Noem de drie klassen van ijzermeteorieten op basis van de structurele klassificatie. (facultatief)

Ataxiet (< 5% Nikkel), Oktaedriet (6%-17% Nikkel), Hexaedriet (>17% Ni).

Ataxiet bestaat uitsluitend uit Kamaciet en vertoont geen structuurlijnen (Wildmannstatten-patroon); Oktaedriet en Hexaedriet bestaan uit een combinatie van Kamaciet en Taeniet en vertonen deze lijnen wel, echter die in Hexaedriet zij zo dun dat je ze slechts onder de microscoop kunt zien. Bron: http://home.wanadoo.nl/marco.langbroek/ijzer.html

Op basis van de verhouding Fe/Ni zijn er twee klassen ijzermeteorieten. Welke?

Kamaciet (5%-7% Ni) en Taeniet (27%-65% Ni)

Wat is de verhouding  tussen de steen- en ijzermeteorieten?

92% van de falls is steenmeteoriet. Hoewel in de finds dit percentage maar 50% is, wordt dit toegeschreven aan de gemakkelijke herkenbaarheid van de ijzermeteorieten. Deze worden dus eerder ontdekt en weg/meegenomen. Dit wordt o.a. gestaafd oor de verhouding in Antarctica, waar noch herkenbaarheid als verwering een grote rol speln.

Noem de twee wijzen waarop meteorieten worden geclassificeerd

Falls (meteorieten die men heeft ZIEN vallen en waarvan de brokstukken onmiddellijk zijn verzameld) en Finds (vondsten van meteorieten die OOIT zijn gevallen).

Ijzermeteorieten die gemiddeld uit 91% ijzer en 9% nikkel bestaan en Steenmeteorieten die voornamelijk uit silicaten bestaan.

stratigrafie

houdt zicht bezig met de beschrijving, ruimtelijke relaties en correlaties van sedimentaire gesteenten

actualiteitsbeginsel

processen die nu gekend zijn worden ook toegepast op het verleden

geologische tijd

alle tijd die verlopen is sinds de vorming van een vaste aarde, 4,6x10^9 jaar

isopachen

lijnen die punten van sedimentpakketten met gelijke dikte verbinden