Summary Gerechtelijk recht

-
140 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Gerechtelijk recht

 • 2 basisbegrippen

 • Wat zijn de basisbegrippen?
  de rechtsvordering

  eis en verweer
  het geschil
  het geding
  de rechtsprekende handeling
 • Wat is de rechtsvordering?
  de bevoegdheid om door het stellen van een eis een partij in een procesverhouding te dwingen om van de rechter een bindende uitspraak te krijgen ter effectuering van zijn materiële aanspraken
 • Wat is een synoniem voor rechtsvordering?
  Ius agendi
 • Wat zijn de kenmerken van een rechtsvordering?
  Facultatief (niet verplicht)

  openbare orde
  • zelf invullen, onder controle vd rechter
  • rm 'rv'volgt de aard van het materieel recht
  • geen sancties omdat men zich naar de rechter wendt
  • geen verhogingsbedingen
  • wel andere eigenrichtingsclausules toegelaten

  doelgewonden bevoegdheid
 • Wat is een beding?
  Een bijzondere afspraak/ voorwaarde in contract
 • Wat zijn eigenrichtingsclausules?
  Clausules die geheel of ten delen de toegang tot de rechter verhinderen en de realisatie van materiële rechten beogen zonder tussenkomt van de rechter, zoals opschortingsclausule, ontbindend beding en schadebeding
 • Wat is een opschortingsbeding?
  Bv partijen komen overeen dar er geleverd met worden op 1maart, maar eerst moet de koper betalen --> de leverancier mag opschorten dus uitstellen tot leveren totdat de koper betaalt heeft

  zie ENAC
 • Wat is een ontbindend beding?
  Het beïndigen van een contract wanneer bepaalde wanprestaties zich voordoen --> normaal doet de rechter dit enkel, maar nu kunnen partijen dat zelf doen
 • Wat is het controlemechanisme van de rechter inzake eigenrichtingsclausules?
  A posteriori (= acheteraf gezien) kan de rechter nakijken of er geen misbruik is gemaakt geweest van de eigenrichtingsclausules
 • Wat is de doelgebonden bevoegdheid van een rechtsvordering?
  Het bekomen van de materieelrechtelijke aanspraken dat wordt uitgeoefend op een proceseconomische wijze, zoniet dan is de sanctie de procesrechtsmisbruik
 • Wat zijn aanverwante begrippen van een rechtsvordering?
  Een mr kan bestaan zonder rv (verjaard)

  Een rv kan bestaan zonder mr (eis als ongegrond afgewezen)
 • Wanneer is een rv toelaatbaar?
  Rv is enkel toelaatbaar wanneer het materieel recht wordt aangegeven (=stelplicht) dus de inroeping ervan. Het louter bestaan van het mr doet niets
 • Welke soort verweren heb je?
  Verweer ten gronde
  verweer bij wijze van tegeneis
  verweer bij wijze van exceptie
 • Wat is verweer ten gronde?
  Het materieel recht van de eiser wordt betwist
 • Wat is verweer bij wijze van tegeneis?
  De verweerder beroept zich ook op een materieel recht
 • Wat is verweer bij wijze van exceptie?
  Het verweer houdt geen verband met het ingroepen mr
 • Welke soorten excepties zijn er?
  Exceptie van onbevoegdheid
  exceptie van nietigheid
  exceptie van niet-ontvankelijkheid
 • Wat zijn de ontvankelijkheidsvereisten van rechtsvordering?
  Algemene en bijzondere ontvhvr
  positieve en negatieve ontvkvr
  procesrechtelijke en materieelrechtelijke ontvkvr
  ontvakheidsvereisten mbt partijen of mbt de eis
 • Wat zijn de gevolgen van de exceptie van de niet-toelaatbaarheid?
  Peremptoire exceptie = gedingbeslissende exceptie (belang, hoedanigheid)


  Dillatoire exceptie = opschortende exceptie

  Geen toekenning van de gevraagde rechtspleging, indien de vormvoorwaarde niet vervuld zijn !!
 • Wat zijn de algemene ontvankelijkheidsvereisten van een rv?
  Deze vereisten moeten steeds vervuld zijn war je naar de rechter stapt
  - partijbekwaamheid
  - belgische nationaliteit
  - procesbekwaamheid
  - hoedanigheid
  - belang
 • Wie is partijbekwaam?
  Elk rechtssubject is rechtsbekwaam dus partijbekwaam
  np en rp
 • Wat zijn feitelijke verenigingen?
  Een groep mensen die samen optreden/ondernemen maar hebben geen rph

  vb actiegroep, vakbondsorganisatie die er bewust voor kiezen om geen rph te hebben, studentenverenigingen... Geen rechtspersoonlijkheid --> geen rechtssubject --> niet partijbekwaam

  Dat zijn geen rechtssubjecten. Ze hebben geen rph, geen wet en geen rechtsvordering is mogelijk

  uitzondering: representatieve werknemersorganisaties, ad hoc rph
 • Hoe zorgt men ervoor dat feitelijke verenigingen toch partijbekwaam zijn?
  Door op te treden als eiser
  of door op te treden als verweerder
 • Op welke manieren kan je optreden als verweerder zodat je toch als feitelijke vereniging partijbekwaam bent?
  1. Alle leden van de feitelijke vereniging treden in rechte op
  2. overdracht van betwiste schuldvorderingen
  3. een bewindvoerder treedt op als formeel procespartij in eigen naam, maar voor rekening van de andere leden, als eiser of verweerder qualita quota
 • Wat is cautio iudicatum soli?
  Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling. Deze exceptie is facultatief, door partijen zelf, niet rechter zomaar ambtshalve
 • Voor wie geldt de vrijstelling van de exceptie van borgstelling vd eisende verweerder?
  Voor vreemdelingen die gevestigd zijn in België
  voor vluchtelingen en staatlozen met bestendig verblijf in België
  vreemdelingen uit staten met reciprociteitsverdragen
 • Wanneer kan je de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling opwerpen?
  Indien er geen wederkerig verdrag bestaat met België en het andere land waar de vreemdeling vandaan is
 • Wanneer ben je procesbekwaam?
  Als je handelingsbekwaam bent overeenkomstig het materiële recht
  - ook als je vertegenwoordiger bent
  - uit: dringende en voorlopige maatregelen 
 • Wat is de hoedanigheid?
  De band tusen de procespartij en het subjectieve recht waarover zij in rechte optreedt
 • Welke vormen van hoedanigheid zijn er?
  rechtstreekse  hoedanigheid = opkomen voor uw eigen subj recht
  onrechtstreekse hoedanigheid = opkomen voor andermans subjectief recht
 • Wat is de vertegenwoordiging ad agendum?
  Onrechtstreekse hoedanigheid
 • Wat zijn de soorten vertegenwoordigingen ad agendum?
  Wettelijke vertegenwoordiging
  gerechtelijke vertegenwoordiging
  conventionele vertegenwoordiging
 • Wanneer bestaat een formele procespartij?
  Wanneer de materiele procespartij niet naar de rechter kan gaan
 • Wat betekent qualitate qua?
  In de hoedanigheid van
 • Wie zijn de wettelijke vertegenwoordigers?
  Ouders
  inwoner gemeente/ provincie
  zijdelingse vordering
 • Wat is de zijdelingse vordering?
  Het laat toe dat jan namens Marie vordert dat piet betaalt
 • Wie zijn de gerechtelijk vertegenwoordigers?
  Faillisementcurator
  voogd
  burgerrechtelijke bewindvoerder
  rechtsvordering tot collectief herstel
 • Wat is de rechtsvordering tot collectief herstel?
  Er zijn veel schadelijders en die hebben vergelijkbare schadevergoeding tot éénzelfde schadeverwekker


  --> slechts bepaalde entiteiten kunnen dit instellen
 • Welke soorten schades heb je bij de rechtsvordering tot collectief herstel
  Gefixeerde schade (class action)
  sluipende schade
  strooischade
 • Wat is het verschil tussen een 'bewindvoerder qq' // een 'procesvertegenwoordiger ad litem' // '?vertegenwoordiging ad agendum'
  Bewindvoerder qq : treedt op in eigen naam, maar voor rekening van de houders van het materieel recht

  procesvertegenwoordiger ad litem: advocaat dus de enige die in uw naam en in uw rekening kan optreden

  vertegenwoordiging ad agendum: ip kan alleen de titularis van de materiële aanspraken waarvan de effectuering wordt gevraagd in rechte optreden
 • Wat is het belang bij de rechtsvordering?
  Elk materieel of moreel voordeel dat door de persoon die de vordering instelt of verweer voert, mag verwacht worden en waardoor zijn huidige rechtstoestand gewijzigd en verbeterd zou kunnen worden
 • Wat is de kritiek op de definitie van belang?
  Je moet belang hebben bij het feit dat een bepaalde rechtsverhouding/situatie door de rechter w beoordeeld en vastgelegd

  je moet ook belang hebben dat wanneer de eis niet strekt tot veroordeling, maar tot verklaring van recht

  de geringste belang volstaat
 • Wie heeft er belang en hoedanigheid om een vordering tot recht in te stellen?
  De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, ook al wordt het betwist
 • Kan of moet de rechter een gebrek aan belang opwerpen?
  Het balang is van openbare orde, dus de rechter kan een gebrek aan belang opwerpen indien het belang niet voldoet aan de volgende voorwaarde, nl:


  - actueel
  - rechtstreeks en persoonlijk
  -rechtmatig
  - beschermingswaardig
 • Wanneer is een belang actueel?
  Moet een rechtsgeschil zijn, geen belangengeschil, geen advies

  geen actie ad futurum -uitz: ernstig bedreigd recht voorkomen
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarde om een ernstig bedreigd recht te voorkomen
  Zware en ernstige bedreiging die REEDS een welbepaalde storing veroorzaakt

  rechterlijke verklaring moet een concreet en welbepaald nut hebben

  getuigengehoor of deskundigenonderzoek ad futurum
 • Wat is de rechtstreekse en persoonlijke belang?
  Geen actio populairs dus het algemeen belang


  hinderpaal voor class actions/ collectief actierecht
 • Wat is class action?
  Rechtstreeks of onrechtstreeks de individuele belangen van alle of enkele leden berhartigen
 • Waarom is het algemeen belang geen eigen belang?
  Het eigen belang  van een rp is datgene wat zijn bestaan of zijn materiele en morele goederen, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt


  het is niet omdat een rp of np een statutair doel nastreeft dat hij een eigen belang heeft tot stand gebracht
 • Kan je bij het beschermen van een natuurgebied naar de kortgeding rechter?
  Nee, het is een algemeen belang dus u kan niet terecht bij de kortgedingrechter
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de sanctie indien je niet handelt met beschermingswaardige belangen?
Procesrechtsmisbruik: niet-ontvankelijkheid  (art 780bis)

dwz recht om vordering in te stellen heb je misbruikt (nog niet) dan kan je herstellen in natura dwz dat je recht op toegang tot een rechter is ontzegt => vordering niet ontvankelijk
Wat betekent het dat het belang ook beschermingswaardig moet zijn?
Je moet handelen als een bedachtzamen en procesbewuste burger --> men met bij de uitoefening van de vordering een redelijk legitiem belang hebben
Wat betekent het dat het belang rechtmatig moet zijn?
Fraus omnia corrompi --> als u zich beroept op uw eigen bedrog, dan kan u zich niet tot de rechter wenden 

bv: behoud van een toestand strijdig met de OO
Wat bedoelt RvS met dat verenigingen kunnen optreden ter bescherming van het algemeen belang?
Collectief actie ondernemen --> particulieren gerechtigd worden zichzelf, maar dan enkel in vereniging --> obv vrijheid van vereniging --> dus RvS volstaat dat de vereniging representativiteit heeft--> dus belangenvereiste voldaan

dus collectief actierecht aan bepaalde verenigingen met RPH art 17, tweede lid Ger wb
Kan je bij het beschermen van een natuurgebied naar de kortgeding rechter?
Nee, het is een algemeen belang dus u kan niet terecht bij de kortgedingrechter
Waarom is het algemeen belang geen eigen belang?
Het eigen belang  van een rp is datgene wat zijn bestaan of zijn materiele en morele goederen, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt


het is niet omdat een rp of np een statutair doel nastreeft dat hij een eigen belang heeft tot stand gebracht
Wat is class action?
Rechtstreeks of onrechtstreeks de individuele belangen van alle of enkele leden berhartigen
Wat is de rechtstreekse en persoonlijke belang?
Geen actio populairs dus het algemeen belang


hinderpaal voor class actions/ collectief actierecht
Wat zijn de toepassingsvoorwaarde om een ernstig bedreigd recht te voorkomen
Zware en ernstige bedreiging die REEDS een welbepaalde storing veroorzaakt

rechterlijke verklaring moet een concreet en welbepaald nut hebben

getuigengehoor of deskundigenonderzoek ad futurum
Wanneer is een belang actueel?
Moet een rechtsgeschil zijn, geen belangengeschil, geen advies

geen actie ad futurum -uitz: ernstig bedreigd recht voorkomen