Summary Geschiedenis

162 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Geschiedenis

 • 1.1 het begin van de opstand (1515-1572)

 • In welk jaar werd Karel V in de Staten-Generaal in Brussel uitgeroepen tot heer der Nederlanden?
  1515
 • Wanneer veroverde Karel V Gelderland en werd daarmee landsheer van alle zeventien Nederlandse gewesten?
  1543
 • Wat kregen de gewesten en steden in ruil voor belasting?
  Privileges zoals het mogen hebben van een eigen gerechtshof.
 • Waar had Luther felle kritiek op?
  De katholieke kerk
 • Hoe noem je het wanneer je een je zondes laat vergeven door een briefje te kopen bij een priester?
  Aflaten
 • Wat gebeurden er in 1521 in Duitsland?
  De rijksdag, waar Luther zijn woorden niet terug nam en een scheuring in de kerk ontstond.
 • Door wie werd Luther beschermd?
  De vorst van saksen.
 • Wat werd er in 1555 tijdens de Vreden van Augsburg afgesproken?
  Dat in Duitsland voortaan de regel gelde " cruis regio eis religio " (wiens gebied, diens godsdienst).
 • In 1521 vond de eerste openbare boekverbranding plaats, welke boeken waren dit?
  Lutherse boeken.
 • In 1522 word de Nederlandse inquisitie opgesteld, wat hield dit in? En wat was/betekende dit?
  Een rechtbank die ketters (protestantse) moest opsporen en berechten, dit betekende dat in de jaren daarna honderden protestantse als ketters werden verbrand.
 • Waar hadden de adelijke en stedelijke bestuurders moeite mee?
  De hardheid van de inquisitie en aanpak naar ketters, ook met de aantasting van hun privileges.
 • In welk jaar volgde Filips zijn vader Karel V op?
  1555
 • Welke landvoogdes werd door Luther aangewezen om de Nederlanden te besturen? En waarin eindigde dit?
  Margaretha van parma, en de leer van Calvijn de franse kerkhervormer begon zich in de Nederlanden te verspreiden.
 • Tot wat was Willem van oranje benoemd door Filips?
  Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.
 • In 1566 trokken 400 edelen waaronder Willem van oranje naar het paleis van Margaretha van Parma, waarom deden ze dit?
  Om een smeekschrift aan te bieden die moest helpen om de inquisitie in te dimmen en minder hard op te treden in de kettervervolgingen.
 • Margaretha ging akkoord met het smeekschrift, wat voor gevolg had dit?
  Dat de Calvinisten (vooral in Vlaanderen) openlijke bijeenkomsten gingen houden wat lijden tot het stukslaan van beelden in katholieke kerken (beeldenstorm)
 • Wat gebeurden er in reactie op de beeldenstorm?
  Filips was woedend en stuurde de Spaanse hertog Alva naar de Nederlanden die vervolgens de raad van beroerten opzetten en 1100 mensen liet executeren.
 • Wat waren de watergeuzen?
  De calvinistische vluchtelingen op schepen die oranje hielpen met het binnenvallen van de Nederlanden.
 • Wanneer en door wie werd den Briel in handen genomen?
  Op 1 april 1572 door de watergeuzen.
 • 1.2 het ontstaan van de republiek (1572-1588)

 • Wanneer trok Alva Holland in?
  1572
 • Waarom verboden de Hollandse staten de katholieke kerk?
  Omdat katholieken volgens hen de vijand steunde.
 • Wat was van oranje zijn ideaal? En wat voor propoganda gebruikte hij?
  Zijn ideaal was dat iedereen gelijke rechten kreeg, hij koos voor nationale propoganda en niet voor godsdienstige.
 • Waar riep Willem van oranje voor op?
  Om hun vaderland te beschermen van de "vreemde" Spaanse troepen, zo bleef hij officieel trouw aan de koning van hispanje maar verzetten hij zich tegen Alva en andere "slechte adviseurs"
 • Terwijl de Spanjaarden probeerden Holland en Zeeland onder controle te krijgen, kregen ze Financieele problemen. Hoe kwam dit?
  Omdat Filips ook tegen het Turks-ottomanse rijk oorlog voerde en daardoor zijn huurlingen leger in de Nederlanden niet meer kon betalen.
 • Omdat de muiters van Alva (onbetaalde huurlingen) op hol sloegen verklaarden ook de zuidelijke gewesten het leger van Filips II tot hun vijand. Waar leidden dit toe?
  Tot vredesbesprekingen met oranje die in 1576 tot de "pacificatie van gent" leidden, de gewesten die loyaal aan Filips waren gebleven spraken met Holland en Zeeland af om samen de Spaanse troepen uit de Nederlanden te verdrijven.
 • Waarom namen de calvinisten gent, Antwerpen en bruggen over?
  Omdat ze tegen de katholieke kerk waren en een x aantal gewesten deze nog wilden handhaven.
 • wie stuurde Filips nadat de Spanjaarden in 1577 de Nederlanden verlieten?
  Zijn neef Parma die in 1579 een verbond sloot met de Nederlandse gewesten en zo de unie van Utrecht opzetten.
 • Wat gebeurde er in reactie op de vogelvrij verklaring van Willem van oranje?
  De gewesten zetten Filips officieel af in 1581  (plakkaat van verlatinge) ookwel gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring.
 • Wat leverde de engelse koningin aan de republiek der Nederlanden?
  Troepen
 • In 1596 wilde filips Engeland opnieuw invallen, wat leidden hieruit?
  Een bondgenootschap tussen de koningin van Engeland, de koning van Frankrijk en de republiek der Nederlanden.
 • Wanneer eindigde de oorlog met de Spanjaarden?
  In 1648 met de vrede van munster, ook werd toen de republiek algemeen erkend.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • geschiedenis
 • 7634298651852
 • 1st

Summary - geschiedenis

 • 4 tijd van steden en staten

 • hoe heet dit tijdvak
  tijd van steden en staten
 • vanaf en tot wanneer duurde de tijd van steden en staten
  1000-1500
 • 4.1 steden: handel en nijverheid

 • waar ontstonden de eerste steden
  West-Vlaanderen
 • wanneer ontstonden de nieuwe steden
  rond 1000
 • waar ontstaan de eerste steden (ligging)
  bij rivieren
 • waarom groeide de steden juist vanaf 1000
  - invasies van Vikingen/Moslims ten einde
  - toename voedselproductie
  - bevolkingsgroei
  - overschotten
 • waarom was er een toename van de voedselproductie
  ontginningen, inpolderingen
  technische verbeteringen (keerploeg)
  drieslagstelsel
  specialisatie
 • waarom groeide de bevolking
  door de overschotten
 • wat waren de gevolgen van overschotten
  overschotten werden verkocht op markten 
  waardoor er een opkomst kwam van ambachtslieden
 • welke landen gingen veel handelen
  Vlaanderen, Frankrijk en Italië
 • hoe handelde ze
  ze ruilde producten op jaarmarkten
 • wat is Hanze
  een samenwerkingsverband in de middeleeuwen van Noord-Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel
 • waarom wordt de Hanze ook wel moedernegotie genoemd
  moeder van alle handel. hier begon het
 • hoe was de handel in het begin
  het begon lokaal, en wordt steeds groter. er werd nog geen geld gebruikt.
 • hoe was de handel later
  in de Hanze werd er dezelfde munt, maten en gewichten gebruikt
 • wat verhandelde Nederland en wat kregen ze ervoor terug
  Veeteelt voor hout en graan
 • wat gingen steeds meer mensen doen
  steeds meer mensen gingen zich specialiseren
 • van wat werd de vraag steeds groter
  luxe goederen
 • wat ontstond er door de handel
  er ontstond weer een geldeconomie
 • mensen wilde niet veel geld mee op reis hoe loste ze dat op
  wisselbrief
  een brief met je naam eronder
 • waarom waren de meeste Joden bankier en niet de Christenen
  Christenen magen geen geld verdienen als bankier van hun geloof en de Joden wel, dus de meeste bankiers waren Joden.
 • 4.2 stadslucht maakt vrij

 • de steden wat betekend dit voor het huldige stelsel
  het feodale stelsel wordt minder belangrijk
 • wat willen stedelingen
  minder herendiensten en belastingen
  en geen horigheid meer
 • wat willen de boeren
  versoepeling van herendiensten en belastingen
 • waarom gingen de leenmannen akkoord met de boeren voor versoepeling
  de boeren gingen steeds meer nieuwe grond ontginnen de leenmannen wilde mensen op het land houden. de enige manier waarop dat kon was door versoepeling
 • hoe zag het stadsbestuur eruit
  schout (burgemeester) en schepenen (wethouders),

  In het begin aangesteld door de landheer. De schouten en schepenen waren patriciërs (rijke burgers met grond en huizen in de stad) 
  later werden rijke handelaren en ook ambachtslieden (gilden) schouten en schepenen.
 • wat waren de taken van het stadsbestuur
  bestuur en rechtspraak
 • wie hadden geen inspraak
  de gewone burgers en het gemeen (volk)
 • wat waren economische stadsrechten
  jaarmarkten 
  tolheffing
  gilden
 • wat waren politieke stadsrechten
  bestuur
  rechtspraak
  verdediging
 • hoe kwamen ze aan deze rechten
  ze kochten ze van de landheer
 • wat waren de Guldensporen
  het ridderleger was verslagen door het leger van de Vlamingen (geleid door burgers) 
  het gevolg was: dat Vlaamse steden onafhankelijk waren van Frankrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat/wanneer was het omslag punt in de oorlog, waar hitler zijn strijd verloor.
Begin 1943, toen ze de slag bij Stalingrad verloren en daarna in '44 door deelnamen van amerika en canada de slag om Normandie verloren.
Hoe voorkwam hitler een twee-fronten oorlog.
Door een bondgenootschap te sluiten met Stalin (Rusland) waardoor het simpel werd om polen over te nemen.
Wat gebeurde er 3 september 1939 nadat hitler polen binnenviel?
Frankrijk en groot-brittanie verklaarde hem de oorlog.
Wat was de vredesconferentie in munchen en wie waren daar, wat werd er afgesproken?
Een bijeenkomst van vier leiders; Mussolini, hitler, Chamberlain, en Daladier. Om hitler een stuk land te geven in tjecho-slowakije.
Wat gebeurde er direct na de rijksdag brand.
Er werden 100.000 communisten en andere politieke tegenstanders opgepakt en er kwam een geheime politie (gestapo)
Na de inval op de sovjet-unie (1939) gaf hitler bevel tot het uitroeien van?
Joden
In weekjaartal ontketende hitler de tweede wereldoorlog?
1939
Wat voor volken werden er naast de joden ook naar concentratie kampen gebracht, welke volken hebben we het dan over?
Jehovas getuigen, homosexuele en Roma's.
Hitler liet de weimar-grondwet afschaffen dit deed hij via een machtigingswet, wat gaf hem dit?
Volledige macht.
Door de afkondiging van de noodvordering kon hitler?
Grondrechten schenden en communisten en sociaaldemocraten oppakken en hun kranten verbieden.