Summary Geschiedenis CSE 2017

-
206 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Geschiedenis CSE 2017

 • 1 Algemeen

 • Noem de 1e periode met alle tijdvakken
  Prehistorie (tot 3000 v.C)
  1. Tijd van jagers en boeren (tot 3000 v.C) (1)
 • Noem de 2e periode met alle tijdvakken
  Oudheid (3000 v.C - 500 n.C)
  1. Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.C-500 n.C) (2)
 • Noem de 3e periode met alle tijdvakken
  Middeleeuwen (500-1500)
  1. Tijd van monniken en ridders (500-1000) (3)
  2. Tijd van steden en staten (1000-1500) (4)
 • Noem de 4e periode met alle tijdvakken
  Vroegmoderne tijd (1500-1800)
  1. Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) (5)
  2. Tijd van regenten en vorsten (1600-1700) (6)
  3. Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) (7)
 • Noem de 5e periode met alle tijdvakken
  Moderne tijd (1800-heden)
  1. Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) (8)
  2. Tijd van wereldoorlogen (1900-1950) (9)
  3. Tijd van televisie en computers (1950-heden) (10)
 • 2.1 Prehistorie

 • (1) Wat zeggen de grottekeningen over de levenswijze van de jagers-verzamelaars?
  Zij hadden een nomaden bestaan: ze trokken rond en leefden soms in grotten
 • (2) Hoe ontstond landbouw en landbouwsamenlevingen in het Midden-Oosten?
  Een goed landbouwklimaat: water (Nijl), zon en vruchtbare grond met daarop veel granen.
 • (3) Hoe ontstonden nieuwe beroepen en daarbij stedelijke gemeenschappen?
  Door voedseloverschotten ging men zich bezighouden met ambacht, handel, bestuur en godsdienst.
 • 2.2 Oudheid

 • (4) Beschrijf het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat
  • De Grieken ontwikkelde een liefde voor de waarheid: Archimedes, Pythagoras
  • Verschillende vormen van politiek bestuur: Athene had een monarchie -> aristocratie -> tirannie en democratie
 • (5) Hoe ontstond de vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur?
  Toen de Romeinen Griekenland veroverden, namen zij veel ideëen, voorwerpen en arbeiders mee: de Grieks-Romeinse cultuur ontstaat die verspreidt wordt door de uitbreiding van het Romeinse Rijk
 • (6) Er is een schrijftafeltje in Engeland gevonden met Griekse regels daarop, wat zegt dit?
  Doordat het Romeinse imperium groeide, verspreidde de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa: romanisering
 • (7) Wat zegt de Bataafse opstand (69-70) over de relatie tussen de Germanen en de Romeinen?
  De Germanen waren niet onvoorwaardelijk trouw aan de Romeinen: ze durfden in opstand te komen zo nodig en de Romeinen hadden respect voor deze moed. (Ze werden later weer bondgenoten)
 • (8) Hoe verhoudt het christendom tegenover het jodendom?
  Christendom ontstaat uit het Jodendom: er zijn dus veel overeenkomsten máár ook juist veel verschillen
 • 2.3 Middeleeuwen

 • (9) Hoe verspreidde het christendom zo snel en waarom bekeerden grote leiders, zoals de Frankische koning Clovis, zich tot het christendom?
  Keizer Theodosius I maakte het christendom een staatsgodsdienst. Desondanks dat het West-Romeinse rijk daarna snel uit elkaar viel kon het christendom nog steeds gebruikt worden voor als middel voor eenheid.
 • (10) Geef drie redenen hoe de islam zo snel groot werd
  1. Byzantijnse rijk en Perzische rijk waren in oorlog en konden niet op tegen ook nog de Arabieren
  2. de Jihad: religieuze verplichting om in te spannen om geloof te verbreiden
  3. Volbloed Arabische paarden, die snel grote afstanden konden afleggen.
 • (17) Hoe begon de staatsvorming en centralisatie in het Franse rijk?
  Door de opkomst van geldeconomie gaat men in dienst voor geld i.p.v. eed van trouw. Koning gaat belasting heffen en dezelfde wetten en regels toepassen vanuit een centrale plek (centralisatie)
 • (16) Wat was het doel van de kruistochten en waarom deed men mee?
  Doel: 
  1. terugdringen van Turkse invallen in Byzantijnse rijk;
  2. bevrijden van Heilige Land Palestina van de islam.
  Waarom:
  1. Velen hopen voor beter bestaan in Palestina en vinden dat land en macht verdeeld moet worden;
  2. Paus belooft vergeving van alle zonden -> hemel
  3. Edelen en ridders konden macht verwerven buiten Europa 
 • (15) Wat was de Investituurstrijd en hoe eindigde deze?
  De vorsten vonden dat zij de bisschoppen mochten benoemen en de paus vond dat hij het primaat hierop had. Uiteindelijk mocht de geestelijke macht alles geestelijks beslissen en de vorst alles daaromheen.
 • (14) Wat was de opkomst van de stedelijke burgerij en wat betekende dit voor de zelfstandigheid van de steden?
  Stedelingen kregen eigen rechten van de leenheren: steden kregen stadsrecht en werden nog onafhankelijker met eigen rechtspraak.
 • (13) Hoe ontstaat er een opkomst van handel en ambacht in een stedelijke-landbouw samenleving?
  De bevolking begint te groeien en nieuwe landbouwtechnieken zorgen voor voedseloverschotten. Er komt weer ruimte voor nieuwe beroepen en handel bloeit op -> geldeconomie
 • (12) Hoe ontstonden feodale verhoudingen en wat waren deze?
  Deze ontstonden door dat vorsten na het Romeinse Rijk grote gebieden wisten te veroveren en verbinden. Leenheren gaven land aan leenmannen in ruil voor eed van trouw en militaire dienst: dit was handig vanwege het slechte wegennet. Politiek systeem
 • (11) Beschrijf het domaniale/hofstelsel in West-Europa
  Vrijwel alle grote steden waren weggevallen na val Romeinse rijk: bevolking bestond uit zelfvoorzienende geïsoleerde gemeenschappen onder leiding van geestelijken of heren van adel. Economisch systeem
 • (18) Waarom ontstaat de Europese overzeese expansie?
  Europa besluit nieuwe wegen naar Indië te zoeken omdat:
  1. Handel met Indië is in de handen van Arabische tussenhandelaren;
  2. Routes naar Indië over land zijn kwetsbaar door strijd tussen christenen en moslims. 
 • (19) Waarom vindt de Renaissance plaats?
  Met de opkomst van handel en cultuur komt het belang van de individu weer naar voren: memento mori vervalt en er komt interesse in de Griekse wetenschap.
 • (20) Waardoor komt er een grote interesse in het erfgoed van de Klassieke Oudheid?
  De burgerlijke cultuur komt op gang door verstedelijkte gebieden: vooral in Italië is men omringd door de overblijfselen uit de Oudheid.
 • (21) Hoe ontstaat de protestante reformatie en waar leidt deze toe?
  Maarten Luther vindt de regels van de kerk onjuist; alleen die van de Bijbel zijn van belang. Deze godsdienst discussie leidt tot grote spanningen, strijd en uiteindelijk een splitsing van de kerk.
 • (21.2) Wat was het verschil(len) tussen Luther en Calvijn.
  Calvijn kreeg meer aanspraak in de Nederlanden. Hij vond dat lageren mochten verzetten tegen hogeren als zij de geboden van God niet goed navolgden: het geloof hoort bij bestuur.
 • (22) Hoe ontstond de Nederlandse staat?
  In 1568 brak de opstand uit in de Nederlanden want:
  1. Centralisatiepolitiek van Filips II en Karel V bedreigde privileges van Nederlandse edelen;
  2. Afkeer tegen protestantse vervolging.

  Loopt zo ver dat Plakkaat van Verlatinghe werd opgesteld: gezag van Spanje niet langer erkent. Uiteindelijk wordt de Verenigde Republiek der Zeven Provinciën uitgeroepen.
 • (23) Waarom wil men eind 16e eeuw toch een absoluut vorst?
  Veel chaos en geweld door de strijd tussen katholiek en protestant. Absolute vorst zou eenduidig wetten voor het hele land kunnen maken.
 • (24) Hoe ontstaat de Gouden Eeuw in Nederland?
  Oorzaken:
  1.  Moedernegotie: handel in bulkgoederen in oostzee;
  2. Geen feodale traditie waardoor ondernemerschap ruite heeft.
  3. Bruikbare waterwegen

  Reden:
  1. Oorlog met Spanje is duur
 • (25) Waar leidt de Europese overzeese expansie toe?
  Handelskapitalisme en een wereldeconomie met Europa als handelscentrum.
 • (26) Waardoor ontstaat de wetenschappelijke revolutie en wat zijn de gevolgen?
  Men twijfelt steeds meer over de kennis van de bijbelteksten en bevindingen uit de Oudheid (1800).
  Gevolgen:
  1. Wetenschappers gaan rationeel nadenken
  2. Ingrijpende veranderingen op nat, wis, ster, schk, bio
  3. Veel nieuwe ontdekkingen: heliocentrisch wereldbeeld
  4. Wetenschappelijk wereldbeeld
 • (27) Waar werd het rationeel optimisme en verlicht denken o.a. op toegepast?
  Godsdienst, politiek, economie, sociale verhoudingen
 • (28) Wat is het verlicht absolutisme en hoe ontstaat het?
  Verlicht absolutisme is een vorm van absolutisme waarin de vorst meer handelt voor het volk. Dit ontstaat na de kritiek van de verlichte denkers op het absolutisme.
 • (29) Hoe leidt de uitbouw van de Europese overheersing naar de opkomst van abolitionisme?
  Men begint slavenplantages in Amerika te stichten: slavernij wordt een massa productie. Vanuit het christendom en de Verlichting ontstaat een beweging die streeft naar abolitionisme.
 • (30) Hoe ontstaat de democratische revoluties in westerse landen en waar gingen deze over?
  De verlichting veroorzaakt grote verandering in het denken over sociale verhoudingen, politiek, economie en religie.

  Burgers willen op eigen manier meer van belang zijn:
  • Rijken willen bestuur
  • Armen willen hogere inkomst


  Burgers willen niet langer militair inzetten of belasting betalen tot er hervormingen komen.
 • (31) Hoe ontstond een basis voor een industriële samenleving?
  Een industriële revolutie met de volgende voorwaarden:
  1. Veel wetenschappelijke belangstelling voor experimenten. (door Verlichting)
  2. Veel koopman-ondernemers, die willen investeren en commercialiseren
  3. Voldoende kapitaal
  4. Bevolking groeit: voldoende personeel
 • (32) Beschrijf de sociale kwestie
  1. Industrialisatie leidt tot urbanisatie;
  2. Grote klasse fabrieksarbeiders leidt tot een woningnood;
  3. Verder leven deze arbeiders in slechte omstandigheden (4)
  4. Hoge kindsterfte
 • (33) Waar resulteerde de combinatie van imperialisme en industrialisatie in?
  De industrialisatie komt in een stroomversnelling:
  1. massaproductie, 
  2. lage prijzen,
  3. toenemende behoefte aan grondstoffen en afzetgebieden
  4. toenemende consumptie


  Dit alles leidt tot imperialisme:
  1. Kolonies opbrengsten moeten verhogen
  2. Koloniale imperium uitbreiden
  3. Nieuwkomers proberen ook kolonien te veroveren


  Laatste zorgt voor politieke spanning
 • (34) Hoe ontstaan emancipatie bewegingen en waar toe leiden ze?
  Vrouwenbewegingen en arbeiders klassen willen meer rechten: de Grondwet wordt gewijzigd.

  Ook emancipatie voor katholieken: waardoor beiden christelijke groepen ook politiek en schoolgewijs invloed krijgen door uitbreiding
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom protesteert men zo laat weer tegen atoomwapens (1981)?
SDI project
Wat stond er in Salt I (1972)?
Afspraak verminderen atoonwapens
Wat maakt de Praagse Lente (1968) duidelijk?
SU grijpt militair in en wil Oostblok houden.
Wat wil Kennedy duidelijk maken met zijn speech? (1961)
Ze zullen West-Berlijn nooit opgeven
Waarom wordt het Felix Meritis in amsterdam bestormd? (1956)
Gewelddadige ingrijpen van SU in Hongarije
Wat was er in de burgeroorlog van Angola belangrijk? (1975)
Soort poppen spel koude oorlog: linkse MPLA door Cuba en SU rechtse FNLA door VS
Waarom bezocht Nixon China (1972)? Uitkomst?
Driehoeksdiplomatie: Voortaan is niet Taiwan, maar China het officiele.
Wat was het akkoort van Genève?
Verkiezingen om Noord en Zuid Vietnam te verenigen. Nooit gebeurd door VS.
Wat is het McCarthyisme? (1950)
Communistenjacht binnen de Amerikaanse overheidsdiensten en bedrijven.
Waar is het Marshallplan voor bedoeld (1947)?
Zwaar getroffen Europa overeind helpen en communisme voorkomen