Summary geschiedenis pta week 3

-
278 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - geschiedenis pta week 3

 • 1.1.1 eerste nederzettingen in noord-amerika

 • Wat gebeurde er in de 17de eeuw
  De engelse kolonisten stichtten hun eerste permanente nederzetingen
 • Mensen kwamen naar die nederzettingen door
  • Economische reden: er werd een stuk landbouwgrond aangeboden door de engelse handelscompagnien
  • religieuze reden: vanwege religieuze opvattingen vervolgd, vooral pelgrim fathers
 • In 1620 stichtten de pelgrim fathers een belangrijke nederzetting, ze hadden scherpe kritiek op de anglicaanse kerk, hij was te katholiek volgens hun
 • Loop 17e eeuw: vertrokken steeds meer engelsen naar noord-amerika
  eerst: goede handelscontacten met de inheemse bevolking
  later: grote sterfte onder de oorspronkelijke bevolking

  redenen:
  1. engelsen namen ziektes mee
  2. conflicten over grondbezit, werd bloedige oorlog, gewonnen door de kolinisten, betere wapens


  eigenaar grond
  • inheemse: god
  • kolonisten: zijzelf 
 • Wat waren de redenen dat de engelsen noord-amerika gingen verkennen?
  • Plek om te vestigen
  • uitvalbasis tegen spanje
  • ze hoopten goud en zilver te vinden
 • Benoem ka18
  Het begin van de europeese overzeese expansie
 • Benoem ka25
  Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
 • Benoem ka21
  De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in west-europa tot gevolg had
 • Wat gebeurde er in de 16e eeuw
  De engelsen verkenden noord-amerika
 • 1.1.2 ontwikkeling van plantage kolonien

 • Plantagekolonien ten zuiden van noord-amerika
  Barbados en en jamaica
 • Op de platages waren veel arbeiders nodig
  slaven gingen van afrika naar amerika

  alle engelsen kolonien maakte hier gebruik van, maar vooral in het zuiden, want daar waren de meeste plantages
 • Benoem ka29
  Uitbouw van de europeese overheersing met name in de vorm van plantagekolonien en de daarmee verbonden trans-atlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme
 • Betekenis driekhoekshandel
  Door de europeanen opgezette handelsroute tussen 3 continenten
 • Driehoekshandel:
  europa-afrika: textiel, wapens en kostbaarheden
  afrika-amerika: slaven
  amerika-europa: voeding en genotsmiddelen
 • Engelsen aan oostkust van noord-amerika 13 kolonien gesticht
  • noordelijke kolonien
  vestigingskolonien: doel om een nieuw leven op te bouwen en waar economie een gevarieerd karakter had


  economie gericht op:
  - handel
  - landbouw
  - nijverhied   • zuidelijke kolonien
  plantage-economie: economie die is gericht op het zoveel mogelijk geld verdienen door op de landbouwbedrijven slaven export gewassen te laten verbouwen

  economie: grootschalig verbouwen van gewassen voor export
 • Royal african company
  Engelse handelscompagnie die bestond van 1660 tot 1752 en die specefiek was gericht op de handel met de westkust van afrika
 • 1.1.3 strijd voor onafhankelijkheid

 • Benoem ka30
  Democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
 • Loop 18e eeuw: steeds meer verzet tegen de britse overheid, want de kolonisten
  • ze voelde geen band meer met het moederland
  • ze moesten wel belasting betalen, maar ze werden niet vertegenwoordigd in het parlement
  • kwamen in aanraking met denkbeelden uit de verlichting 


  3 denkbeelden hadden grote invloed:
  1.  trias politica, scheiding der machten
  - wetgevende: congress
  - uitvoerende: president en ministers
  - rechtsprekende: hooggerechtshof
       2. Volkssoevereiniteit, macht ligt bij het volk
       3. Natuurlijke rechten, recht op leven, bezit en vrijheid 
 • Benoem ka27
  Rationeel optimisme en het verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: g, p, e, sv
 • 1776: kolonisten in opstand, waren geinterresseerd in de verlichttingsideeen en vormden een federale staat:
  samenwerkingsverband met deelstaten met ieder een eigen bestuur
 • Oorzaken amerikaanse revolutie:
  • belastingsconflict over thee
  • verlichte ideeen
  • no taxtion without representation 
 • Taken binnen federale staat:
  • centrale regering
  buitelandse politiek en de economie
  • deelstaten
  onderwijs, politie, rechtspraak en verkeer 
 • Betekenis federale staat
  Staat die word gevormd door verschillende deelstaten met allemaal een eigen bestuur maar die samen verbonden zijn door de nationale overheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem ka49
De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
Benoem ka48
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
Benoem ka47
De eenwording van europa
Benoem ka45
De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
Benoem ka48
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal- culturele veranderingsprocessen
Benoem ka45
De verdeling van de wereld in 2 ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
Benoem ka49
De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
Benoem ka46
De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld
Benoem ka48
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
Benoem ka47
De eenwording van europa