Summary Geschiedenis van de filosofie

-
ISBN-10 9049104274 ISBN-13 9789049104276
250 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis van de filosofie". The author(s) of the book is/are Hans Jochim Störig het Duits P Brommer latere van Jos Thielens. The ISBN of the book is 9789049104276 or 9049104274. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedenis van de filosofie

 • 1.1 Het object van de Filosofie

 • Welke deelgebieden zijn in de wijsbegeerten ontstaan en waar hielden zij zich mee bezig
  1. Meta fysica - het heelal maar ook het zintuigelijke nietwaarneembare, het Zijn in zijn totaliteit (de Ontologie)
  2. De logica - de leer van het juiste denken en de waarheid
  3. De ethiek - de leer van het juiste handelen
  4. De kennistheorie - van kennis en haar grenzen
  5. De esthetiek - van het schone
  6. Natuurfilosofie - de natuur
  7. Sociale filosofie - de samenleving

  enz.
 • 2.1.1 Thales

 • Thales was de eerste van de milesische natuurfilosofen, eerste helft 6e eeuw v. Chr. En een ervaren en bereisde koopman. Hij bezat astronomische kennis en hield zich bezig met magnetisme en meetkunde. Hij berekende de hoogte van piramiden door op een bepaald moment van de dag de schaduw op te meten. Wat was zijn filosofie?
  Water is de oerstof waaruit alles voortkomt.
  Het moeilijkt van alles is 'zichzelf kennen'
  Het makkelijkst 'anderen raad geven'
  Wat is God 'dat wat geen begin en geen einde heeft'
  Hoe kan je volkomen deugdzaam leven? 'door nooit te doen wat we in anderen veroordelen'
 • 2.1.1.2 Anaximander

 • Milesische filosoofAnimaxander, 611 tot 549, was de eigenlijke grondlegger van de filosofie als wetenschap. Hoe zag hij het oerbeginsel en de evolutie.
  De aarde die eerst in vloeibare vorm door de ruimte zweefde en geleidelijk drooger wordend de levende wezens voortbracht, die eerst in water leefde en pas later op land.

  Oerbeginsel
  van de wereld en oorzaak van alle Zijn is voor hem een in zichzelf onbepaald en onbegrensd iets (apeiron), waaruit zich het koude en het warme, het droge en het vochtige vormden.
 • 2.1.1.3 Anaximenes

 • De derde milesische filosoof Anaximenes srierf in 527 v. Chr. Hij ziet lucht als de oerstof, maar ook de ziel als levengevende adem. Wat heeft de leer van Thales, Anaximander en Anaximenes gemeen?
  Zij hebben gemeenschappelijk dat zij allen het Zijnde proberen te verklaren uit een laatste oerstof of stoffelijk opgevat oerbeginsel. Zij probeerden als eerste om dit probleem onbevooroordeeld te behandelen met natuurwetenschappelijk denken en de vele verschijnselen te herleiden tot 1 oerprincipe.
 • 2.1.2 Pythagoras en de pythagoreeërs

 • De op Samos geboren Pythagoras wiskundige en astronoom leefde tussen 580-500 v. Chr. Hij plaatste wiskunde en de getallenleer in het middelpunt van zijn filosofie. Hoe ziet dit eruit?
  Hij ziet de getallen als eigenlijk geheim en de bouwstenen van de wereld. Elk getal heeft een bijzondere kracht en betekenis. 10 is het volmaakte getal, de harmonie van de wereld. Kosmos. Berust erop dat alles in haar naar getalsverhoudingen gevormd is. Hij heeft tonen tot getalsverhoudingen herleid, trillingsgetal. Dit vond hij ook weer terug in de ruimte. Elk bewegend hemellichaam veroorzaakt door grootte, baan, snelheid een ander geruis, 'harmonie der sferen'
 • Stelling van Pythagoras, driehoek 90
  A kwadraat + B kwadraat = C kwadraat (C= de wortel uit C kwadraat)
  A = 3  B = 4  C = ?
  9 + 16 = 25 Wortel uit 25 = 5
  C = 5
 • 2.1.2.1 Leer en leven van Pythagoras

 • Wat is het doel van leven volgens Pythagoras?
  Hij geloofd in zielsverhuizing en eist zelfdicipline, soberheid en onthouding. De ziel door reinheid en vroomheid te bevrijden uit de kringloop van wedergeboorte.
  De onsterfelijke ziel van de mens maakt een lang louteringsproces door, in steeds nieuwe belichamingen. Waarbij zij ook een dierlijke gestalte kan aannemen.
 • Waar zoekt Pythagoras het geheim van de wereld?
  Niet zoals de milesiërs in een stoffelijk oerbeginsel maar in een oerwet.
  De onveranderlijke getalmatige verhoudingen tussen de bestanddelen van de wereld.
 • 2.1.2.2 De Pythagoreeërs

 • Hoe zag het stelsel van de Pythagoreeërs eruit?
  Leden moesten bij het intreden van de orde een gelofte afleggen, ingetogen en matig te leven, geen dier te doden dat de mens niet aanvalt en elke avond het geweten onderzoeken, om na te gaan welke fouten zij begaan hadden en welke geboden ze verwaarloosd hadden. Ze waren tot strikte gehoorzaamheid en zwijgen verplicht.
  Alle wetenschappelijke ontdekkingen kwamen op naam van de meester en 'autos epha'- 'hijzelf heeft het gezegd' werd de sterkst denkbare  uitspraak.
  {ook vrouwen Pythagoreese vrouwen, edelste vrouwentype)
 • Waarom werd de pythagoreese school in de as gelegd? Waarom blijft de bond historisch gezien belangrijk?
  Toen de bond ook politiek wilde gaan bedrijven in uiterst aristocratische zin lokte dat felle aanvallen uit en liep het uit op gewelddadige acties waarbij het verenigingshuis in Croton in brand werd gestoken.
  Historisch blijft de bond belangrijk als opmerkelijke poging religieuze en filosofische gedachten in een gesloten en onder strenge tucht staande gemeenschap in praktijk te brengen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Augustinus houd in zijn predestinatie leer alleen rekening met de wil van God. Al spoedig heeft de kerk deze leer afgezwakt en een middenweg gekozen tussen pelagianisme en de predestinatie. Wat is de middenweg?
Pelagius gaat ervan uit dat de mens vrij en zondeloos geboren wordt. Hij kan als hij naar voorbeeld van de leer van Christus leeft zelf zijn zaligheid kunnen bestelligen.
De predestinatie, goddelijke voorbeschikking, gaat ervan uit dat een deel van de mensheid wordt geroepen tot zaligheid en een deel is voorbestemd tot eeuwige verdoemenis.
De middenweg, God heeft de mensen die op voorhand uitverkoren of verdoemd maar door zijn alwetendheid tevoren de uitslag van de beslissing kennen.
Wat houd Kants methode in?
Het wordt hem vaak verweten dat hij te rationalistisch (optimistisch vertrouwen in rede) is dat wil niet zeggen dat hij te weinig empirisch is. Het wil zeggen dat;
Kant alles rationeel (verstandelijk) opzet en uitbouwt en de irrationele krachten in de mens onderschat.
Hoe kanje de betekenis van Kant formuleren voor de filosofie?
Nooit zal de filosofie nog zo naïef kunnen zijn als in vroeger tijden, zij moest ander worden en verdiepen, omdat Kant geleefd heeft.
Waarom was de Duitse verlichting minder radicaal den de Franse?
Dat hangt samen met de toenmalige maatschappelijke toestand in Duitsland waar de Verlichting niet leidde tot een algemene omwenteling. De filosofische literatuur van duitse verlichting vertoont een zekere droge nuchterheid, schoolmeester achtig, bijna saai.
Rousseau heeft twee gezichten, en de Franse revolutie met al haar geestelijke gevolgen vormt slechts de helft van zijn invloed op het nageslacht wat voor onvloed had hij nog meer?
Het marxistisch socialisme beroept zich op de volgende uitspraken van Rousseau 'De staat is ten opzichte van zijn leden heer over alle goederen, vanwege het maatschappelijke verdrag. De bezitters zijn slechts beheersers van het openbare goed. De soeverein kan rechtmatig beslag leggen op alle goederen.'
Wat is deïsme?
Goed schiep de wereld maar bemoeide zich er verder niet meer mee. (Voltaire)
Wat is materialisme?
Alleen materie bestaat en hieruit is alles verklaarbaar.
(Lametterie)
Wat is empirisme?
Zintuigelijke ervaring op basis van kennis.
Onderzoek en Observeer
Wat is monisme?
Lichaam en geest komen samen in 1 substantie.
(Lametterie, verlichting, encyclopedie, Frankrijk)
Lamettrie en Holbach vervangen Descartes dualisme (lichaam en geest) door een monisme, hoe?
Descartes dualisme van twee substanties vervangen zij door een materialisch monisme. Er bestaat alleen materie. De kennis daarvan is voldoende om alles te verklaren.