Summary Geschiedenis van de Nederlanden (pb)

-
ISBN-10 9055744743 ISBN-13 9789055744749
153 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis van de Nederlanden (pb)". The author(s) of the book is/are J C H Blom, E Lamberts,. The ISBN of the book is 9789055744749 or 9055744743. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedenis van de Nederlanden (pb)

 • 3.1 De eeuw van de onzekerheden

 • Door de geografische ligging was Nederland een belangrijk economische gebied. Groot achterland (Duitsland). 

  Zuid Nederland was een leen gebied van de Franse troon, de rest van Noor Nederland was gebied van Duitsland.

  Engeland wil invloed in de Schelde vanwege de wol.

 • 3.1.1 Wankelende dynastieën

 • Engeland wilt invloed in de Schelde vanwege de wol. Hierdoor ontstaat er een machtsstrijd rond Floris V, graaf van Holland.

 • Filips de Schone veroverd Vlaanderen. Handel stopt naar Engeland. 

  Patricieërs (ambachtslieden) steunen de Franse koning in Vlaanderen. De graaf krijgt daarin tegen steun van de hoge adel en hervormingsgezinden.

 • 3.1.2 Sociale spanningen

 • De bevolkingsdichtheid in de Nederlanden was ongekend voor Europa uit deze periode, de veertiende eeuw. Alleen in Italië was gelijk er aan.

 • Er was een constante spanning tussen de partriciërs en de inwoners van de grote steden. Ook de spanning tussen de graaf van Vlaanderen en de koning van Frankrijk hielp hier niet bij.

 • 3.1.3 De eerste revolutie

 • De slag der Gulden sporen, was een klap in het gezicht van de adel. Dit kwam omdat er een boeren leger instaat was gebleken om een professioneel ridder leger te verslaan.

 • De slag der Gulden sporen is ook het begin van de erkenning van de gilden als bestuurlijk en advies organen binnen stadsbesturen.

 • 3.1.5 constitutionele waarborgen

 • Door de groeiende traditie om contracten vast te leggen, ontstonden er steeds vaker een strijd om de opvolging. Zoals dat in Luik aan toeging. In Brabant werden deze contracten ook wel blijde inkomsten genoemd.

 • In de blijde inkomsten stonden de privileges van de steden opgenomen en de vorst moest dit accepteren om als legitiem vorst te worden gezien. Over verloop van tijd, als de vorst weer een bede kwam vragen, leverde de vorst steeds meer macht in. De inperking van de macht en de groei van de privileges werden allemaal vast gelegd in de blijde inkomst.

 • 3.1.6 Partijstrijd

 • In het gewest Holland konden geen opstanden ontstaan door het ontbreken van grote steden zoals Brugge en Antwerpen. Ook door het ontbreken van bisschoppen, was er geen vruchtbare grond voor opstanden.

  Daarnaast hadden de edelen de touwtjes stevig in handen, en regeerde ze meer uit eigen belang dan in het belang van het gewest.

 • In 135o brak de strijd los tussen de hoeken en kabeljauwen. De strijd ging over wie de werkelijke macht had in Holland.

  Kabeljauwen waren voor het kamp Willem, Willem was de zoon van Margaretha. De hoeken waren voor de oude macht Margaretha.

 • Wanneer begon de strijd tussen de hoeken en kabeljauwen?

  1350

 • Waar stonden de kampen voor?

  Hoeken waren voor de oude macht, Margaretha. Kabeljauwen waren voor Willem.

 • 3.1.7 Op weg naar stadstaten

 • Na de overwinning van de boeren op de ridders in de Gulden sporen slag, verloor Frankrijk haar invloed in Vlaanderen. Hierop probeerde Frankrijk haar invloed weer uit te breiden in Vlaanderen wat deels lukten. 

  Deze strijd leidde er toe dat de Frans sprekende zuidelijke steden zich aansloten bij Frankrijk, terwijl in de grote Noordelijke steden de ambachtslieden steeds meer zeggenschap kregen binnen het stadsbestuur.

 • De honderjarige oorlog die los barsten in 1337 zorgde er voor dat Vlaanderen op politiek gebied werd gesplitst. Aan de ene kant was Engeland met haar handel in wol belangrijk voor Vlaanderen. Aan de andere kant was Frankrijk met haar politiek steun.

 • De drie grote steden in Vlaanderen kregen door de honderjarige oorlog voor het zeggen, Brugge, Gent en Ieper.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe veranderde het buitenlandse beleid na WOII?
Nederland zag meer af van de neutraliteits politiek en vormde een front tegen het communisme, deze mocht de verzuilde samenleving niet ondermijnen, en af zo ook een drive voor het sociale beleid.
Hoe kwam Nederland uit de oorlog?
Na een gematigde eerste bezettingsperiode radicaliseerde de verhoudingen tussen bezetter en Nederland. Men bleef trouw aan de zuilen. De oorlog werd wel gezien als een breekpunt en zo een kans voor vernieuwing/een verse start. Door grote maatschappelijke/economische problemen kwam men hier echter niet aan toe, de ideeën bleven bestaan maar men ging terug naar de verzuilde samenleving.
Wat was de pacificatie politiek?
Het samenkomen van de elite bij moeilijke vraagstukken, deze werden ontdaan van ideologische lading en evenredig verdeeld. Waar mogelijk.
Wat was kenmerkend voor de liberale zuil?
Dit was eigenlijk geen zuil, maar meer een verzameling van groepen tegen de verzuiling en die nergens bijpasten. De samenleving ademde nog liberale sfeer uit op bedrijfsleven, cultuur en wetenschap. 
Wat was kenmerkend voor de socialistische zuil?
De partij als drager van de ideologie en de vakbeweging stonden centraal. Zij gingen van een revolutionaire partij naar een burgerlijke hervormingspartij gericht op sociale problematiek en niet enkel de arbeiders.
Wat was kenmerkend voor de protestante zuil?
Versnippering binnen de kerk veel aandacht voor sociale problematiek.
Wat was kenmerkend voor de katholieke zuil?
Vereniging rond de kerk, verwerping van onkerkelijke liberalen en socialisten, organische samenleving: ieder een taak en plek.
Wat veranderde de pacificatie aan de 3 grote problemen?
- schoolstrijd: gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs
- kiesrecht: algemeen mannenkiesrecht
- sociale kwestie: niet makkelijk opgelost, wat verbeteringen op vakbond + werkgever gebied en het foutje van Troelstra zet de sociaal-democraten op de zwarte lijst
Wat zette druk achter de pacificatie?
WO I was uitgebroken en dit wakkerde het eenheidsgevoel aan maar ook de 'prestatiedwang' van het kabinet.
Wat betekende het moderne imperialistische beleid in de kolonieën?
Een intensievere bemoeienis op het gebied van politiek, bestuur en cultuur. 
- Het gezag werd uitgebreid, hier hadden ook de particuliere organisaties baat bij.
- Cultuur: behoud van inheemse culturen maar ook onderwijs. De ethische politiek zou op zichzelf inwerken en zo beide groeperingen versterken.