Summary Geschiedenis werkplaats

-
3086 Flashcards & Notes
402 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis werkplaats". The author(s) of the book is/are Dik Verkuil. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedenis werkplaats

 • 1 De tijd van jagers en boeren

 • De samenleving wordt steeds ingewikkelder, hoe komt dat?
  Dat heeft vooral te maken met de middelen van bestaan, daardoor konden de mensen in grotere groepen bijelkaar gaan leven en dat zorgde ervoor dat mensen ook op een andere manier met elkaar omgaan.
 • 1.1 Het leven van jager-verzamelaars

 • Wanneer ontstond de moderne mens in Europa?
  Rond 45000 v.C.
 • Kenmerkend aspect:
  De levenswijze van jager-verzamelaars.
 • Wat was het kenmerkend aspect van de jagers en verzamelaars en welke tijdvak besloeg dit?
  Jagen en verzamelen
  250.000.000 jaar geleden tot ±11 a 10.000 v,Chr.
 • Wanneer werd de neaderthaler gevonden en waar
  in de kalkgroeve van het neanderdal in het duits ruhrgebied in 1856
 • Wat was de taakverdeling van mannen en vrouwen ?
  De mannen gingen jagen en de vrouwen letten op de kinderen en gingen paddenstoelen verzamelen
 • Bron:
  Vruchtbaarheidsgodin
 • Noem een andere naam voor die periode?
  Prehistorie
 • ontwikkeling van de mens
  - Australopiticus
  - Homo Hasbils
  - Homo erectus
  - Homo neaderthalisis
  - Homo sapiens sapiens
 • Geef een andere naam voor de jagers-verzamelaars
  Nomaden; Ze moesten zwerven en trekken om aan voedsel te komen
 • Bron:
  Rotsschildering jachttafereel
 • Wat was de leefwijze van jagers en verzamelaars
  - Het waren nomadische jagers (trekken in kleine groepen)
  - Hutten/tenten als tijdelijke verblijfplaats (semi sedentair)
  - Vuurstenen gereedschappen
  - Beperkte groepsgrootte
  - Afhankelijk van natuur voor voedsel
  - Duidelijke rolverdeling tussen man en vrouw
 • Was Europa dun of dicht bevolkt?
  Dun
 • Bron:
  Stenen werktuigen
 • Waarom wordt tijd van de jagers en verzamelaars de prehistorie genoemd.
  Er waren nog geen geschreven bronnen, voor de historie
 • Wanneer was de ijstijd?
  Tot  10.000 v.C.
 • Noem twee kenmerken van de bronnen uit deze tijd:
  • Ongeschreven
  • Primair
 • Waarom weten wij zo weinig over de jagers en verzamelaars?
  Omdat er heel weinig bronnen uit die tijd zijn overgeleverd>
 • Welke ongeschreven bronnen lieten ze achter
  - Grottekeningen 
  - Botten
  - Potten
 • Wanneer konden mensen al vuur maken van grove stenen?
  Voor 50.000 v.C.
 • Noem een kenmerk van ongeschreven bronnen:
  Het schrift is nog niet uitgevonden.
 • Wat is kenmerkend voor de bronnen uit de tijd van jagers en verzamelaars?
  Ongeschreven en primair
 • Wanneer eindigde het tuidvak van de jagers en boeren
  rond 3000 v chr
 • Wat is de prehistorie?
  De tijd waaruit geen schriftelijke bronnen zijn overgeleverd
 • Noem een kenmerk van primaire bronnen:
  • uit de tijd zelf
  • uit de "eerste hand"
 • wat betekent Primair?
  Bronnen die stammen uit die Prehistorie tijd zelf.
  Zijn uit de eerste hand.
  Zijn door ooggetuigen gemaakt of door mensen die erbij zijn geweest.
 • tot 10000 v chr leefde de hele mensheid een zwervend bestaan
  rond 50000 v chr gingen ze ingewikkelder werktuigen maken
 • Middel van bestaan:
  Jagen en verzamelen.
 • Wanneer trok de mens europa in en waarom nu
  in 45000 v chr. ze hadden kleren, tenten en hutten gemaakt waardoor ze beter bestand waren tegen de kou
 • Wat wordt bedoeld met het 'middel van bestaan'?
  De manier waarop mensen in leven blijven.
 • Wat was de rolverdeling tussen man en vrouw
  Mannen visten en joegen 
  Vrouwen zorgden voor de kindren en verzamelden paddenstoelen, wortels, noten, bessen en ander plantaardig voedsel.
 • Waar jaagden ze op?
  Grote wilde beesten, die ze niet alleen gebruiken voor het vlees maar waar ze bijvoorbeeld ook de huid en de botten voor gebruikten om allerlei voorwerpen van te maken en ze verzamelden allerlei eetbare planten en gewassen.
 • Waarom leefden de jagers en verzamelaars in kleine groepen
  Want de natuur kon slechts weinig mensen voeden, zeker in koudere streken.
 • Wat deed men als in een gebied bijvoorbeeld alle eetbare planten op waren?
  Verder trekken.
 • Wanneer was de periode van de jagers en verzamelaars
  115000 v chr tot 10000 v chr
 • Wat was het samenlevingstype?
  Een samenleving van jager-verzamelaars.
 • Wat vertellen de Prehistorische bronnen ons?
  B.V. wat hun middel van bestaan was.
 • Hoe heten de jagers en verzamelaars die in zuid europa woonden
  cromagnonmensen, vernoemd naaar een grot in de drodogne.
 • Wat is een samenleving?
  Maatschappij: bevolking die een sociaal geheel vormt.
 • Wat betekent Middel van bestaan?
  De manier waarop mensen in leven blijven.
 • Waarom zouden de jagers/verzamerlaars grottekeningen maken
  Om bijvoorbeeld de vruchtbaarheid te bevorderen, of helpen bij de jacht
 • Uit welke verschillende invalshoeken kun je de geschiedenis/samenleving bestuderen?
  • politiek (Hoe wordt de samenleving bestuurd?)
  • economie (Wat zijn de middelen van bestaan?)
  • sociaal (Hoe zijn de verhoudingen in de bevolking?)
  • cultuur (Wat denken en voelen de mensen en hoe uiten zij dit?)
 • Wat deed men als het voedsel in een bepaalde gebied op was?
  Dan trok men verder naar een ander gebied>

 • 'Hoe wordt de samenleving bestuurd?' Welke invalshoek is hierbij van toepassing?
  politiek
 • Wat betekent Samenleving?
  Word ook Maatschappij genoemd.
  De manier waarop een bevolking een sociaal geheel vormen.
  Hoe mensen met elkaar samenleven,(grote of kleine groepen)
  Is er veel rijkdom,wat voor soort middelen van bestaan zijn er,
  hoe gaan mannen en vrouwen met elkaar om,
  is er een godsdienst
  Is er een bestuur

 • 'Wat zijn de middelen van bestaan?' Welke invalshoek is hierbij van toepassing?
  economie
 • vanuit welke invalshoeken kun je een samenleving bestuderen.
  Politieke,Economisch,Sociaal en culturele invalshoek.

 • 'Hoe zijn de verhoudingen in de bevolking?' Welke invalshoek is hierbij van toepassing?
  sociaal
 • Hoe beschrijf je deze invalshoeken?
  Politiek:.Hoe word een samenleving bestuurt.
  Economie:Wat zijn de middelen van bestaan.
  Sociaal:Hoe zijn de verhoudingen binnen de bevolking.
  Cultuur:Wat denken en voelen de mensen en hoe uiten zij dit.

 • 'Wat denken en voelen de mensen en hoe uiten zij dit?' Welke invalshoek is hierbij van toepassing?
  cultuur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.