Summary Geschiedeniswerkplaats 2e fase VWO historisch overzicht handboek

-
ISBN-10 9001814751 ISBN-13 9789001814755
1439 Flashcards & Notes
233 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats 2e fase VWO historisch overzicht handboek". The author(s) of the book is/are Tom van der Geugten, Bernadette Hijstek, Dik Verkuil. The ISBN of the book is 9789001814755 or 9001814751. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats 2e fase VWO historisch overzicht handboek

 • 1 De tijd van jagers en boeren

 • Het leven van jager-verzamelaars

     kenmerkend aspect: de levenswijze van jager-verzamelaars

   

   

  1) Zonder schriftelijke bronnen

   -de tijd waarin geen schriftelijke bronnen zijn overgeleverd=behoren niet tot de geschiedenis

      deze tijd wordt prehistorie(voorgeschiedenis) genoemd/ de tijd van jager-verzamelaars

   -3.000 v. C. eindigde dit tijdvak, toen in het Midden - Oosten het schrift ontstond.

   -archeologie= aparte tak van de geschiedwetenschap die ongeschreven bronnen betudeerd

   

  2) Zwervend bestaan

   -pas rond 50.000 v. C. gingen mensen ingewikkelder werktuigen maken

        ze maakten wapens en werktuigen met meerdere onderdelen ( pijlen en bogen ); ze naaiden kleding en maakten         tenten en hutten, waardoor ze beter bestand waren tegen de kou.

   -tot 10.000 v. C.= leefde de hele mensheid in een samenleving van jager -verzamelaars

   -vanaf 45.000 v. C. = verspreidden de mensen zich over heel Europa

   -rolverdeling tussen mannen en vrouwen:

   -ze hadden veel kennis over de natuur

   -ze leefden in kleine groepen, want de natuur kon slechts weinig mensen voeden

   -ze waren nomaden: dus geen vaste woonplaats ( ze moeste zwerven om aan voedsel te komen) => doordat ze moesten trekken, hadden ze weinig bezit.

   

  3) Kunstuitingen

   -jager -verzamelaars leefden in de laatste ijstijd= 115.000 tot 10.000 v. C.

      de zeespiegel lag tientallen meters lager

   -op de plaats van de Noordzee was toendravlakte waarop dieren en mensen leefden

   -vanaf 13.000 v. C. werd Noordwest - Europa permanent bewoond

   -jager -verzamelaars die in Zuid - Europa woonden= cromagnonmensen genoemd

   -Zuid - Europa, Zuid -Frankrijk en Spanje= tientallen grotten met wandschilderingen gevonden.

        de Tovenaar van Trois Fréres = half menselijk en half dierlijk wezen

   -over Europa zijn ook vrouwenbeeldjes verspreid( enorme buiken, borsten en heupen )

   

 • waar en wanneer zijn de eerste fossielen gevonden van de Neanderthaler?

  In 1856 in het Neanderdal, in het duitse ruhrgebied

 • Waarvan leefden de mensen in tijdvak 1 jagers en boeren
   in 1e instantie van jagen en verzamelen , later van de landbouw en veeteeld
 • Inleidende opmerkingen

  Dit hoofdstuk gaat over de tijd die we in de westerse geschiedschrijving de prehistorie noemen. Honderdduizenden jaren leefden de mensen als nomaden en leefden ze van wat ze in de natuur konden vinden. Vanaf 10.000 v.Chr. kwam daar verandering in, met de opkomst van de landbouw. In deze periode ontstonden ook de eerste nederzettingen, waaruit de eerste steden zouden ontstaan. In dit hoofdstuk zullen we deze ontwikkeling volgen.
 • Waarom werd de theorie van Schaaffhausen, dat de mens voorouders had die anders waren dan de moderne mens, verworpen?

  Omdat in die tijd het in strijd was met de algemeen aanvaarde Bijbelse gedachte dat God de mens schiep

 • De neanderthaler leek veel op de moderne mens, wat waren de verschillen?

   

  ze waren steviger gebouwd. Ze aten waarschijnlijk rauw vlees en konden veel beter tegen de kou

 • kenmerkend aspect --> Levenswijze van jagers-verzamelaars

   

  Geschiedenis van Homo Sapiens, verspreiding:

  -> 200.000 jaar geleden Oost-Afrika

  -> 120.000 jaar geleden Midden-Oosten

  -> 60.000 jaar geleden via Azië naar Indonesische eilanden en Australië

  -> 45.000 jaar geleden Europa (en waarschijnlijk Amerika)

   

  Homo sapiens in Nederland:

  13.000 - 8800   Oude steentijd

  8800 - 5300      Midden steentijd

  5300 - 2000      nieuwe steentijd

  2000 - 825         Bronstijd

  825 - begin jaartelling   Ijzertijd

   

   

  ONTWIKKELING: 

  • verspreiding van homo sapiens over de wereld
  • ontwikkeling van steeds betere gereedschappen
  • ontwikkeling vaste verblijfplaats

   

   

 • Wat is een andere naam voor 'Tijd van jagers en boeren?'

 • Wanneer leefden de jagers en verzamelaars?
  Rond 11.5000 - 10.000 voor christus
 • 1.1 Het leven van jager- en verzamelaars

 • Waarom heet de tijd van jagers en boeren ook wel de prehistorie?

  Van de prehistorie zijn geen geschreven bronnen overgeleverd

 • waarvan werd gereedschap gemaakt in de tijd van jagers en verzamlaars

  natuurlijke materialen 

 • Wat is een andere naam voor 'Tijd van jagers en boeren?'

  Prehistorie

 • wat zijn de vijf tijdvakken?

  prehistorie, oudheid, middeleeuwen, oud moderne tijd, nieuw moderne tijd

 • Prehistorie: voorgeschiedenis, tijd waarvan geen schriftelijke bronnen zijn gevonden. (andere benaming: tijd van jagers en boeren)

  De prehistorie eindigde rond 3000 v.C toen in het midden-oosten het schrift ontstond. 


 • Wat is de prehistorie?
  eerste periode in de geschiedenis, die duurde tot de uitvinding van het schrift omstreeks 3000 v.C. / Tijd van de jagers en boeren / Voorgeschiedenis
 • Wat was de rolverdeling van jager-verzamelaars?
  Mannen hielden zich bezig met de jacht, vrouwen verzamelen vruchten, zaden, knollen, paddestoelen, noten.
 • Wat is het kenmerkend aspect van de paragraaf?
  de levenswijze van de jager-verzamelaars
 • De 'Tijd van jagers en boeren' oftewel de prehistorie (voorgeschiedenis) wordt door sommige niet gerekend tot de geschiedenis. Dit komt omdat er geen schriftelijke bronnen zijn overgeleverd.

 • Noem twee manieren om aan informatie te komen uit de prehistorie

  Via grotschilderingen of potscherven maar ook via onderdelen van het landschap

 • noem twee gevolgen van het nomadisch bestaan

  ze hadden weinig bezit en ze leefde in kleinen groepen 

 • wat is de prehistorie en wanneer is dit afgelopen

  tijd waar geen geschreven bronnen te vinden zijn. wanneer er geschreven bronnen zijn gevonden

 • Noem drie dingen die als bron kunnen dienen uit het verleden (ongeschreven bronnen).
  1. botresten
  2. potscherven 
  3. grotschilderingen
 • Wanneer eindigde de tijd van de jagers en boeren en waarom?
  Rond 3000 v.C. omdat toen het schrift ontstond in het Midden-Oosten.
 • Jager-verzamelaars moesten weten waar ze voedsel konden vinden en of het goed was, ze hadden..?
  Veel kennis van de natuur.
 • Wat was de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de samenleving van jager-verzamelaars?

  De mannen visten en joegen terwijl de vrouwen voor de kinderen zorgden en eten verzamelden

 • hoe was de taakverdeling tussen mannen en vrouwen 

  mannen jaagden en visten terwijl de vrouwen voor de kinderen zorgden en verzamelden 

 • Wanneer eindigde dit tijdvak?

  3000 v.C.

 • hoe zijn we toch dingen te weten gekomen uit de prehistorie? wat is dit?

  door archeologie ---> wetenschap die het verleden bestudeerd aan de hand van ongeschreven bronnen.

 • voor onze kennis van de prehistorie zijn we afhankelijk van ongeschreven bronnen die worden bestudeerd door een aparte tak van de geschiedeniswetenschap -> archeologie
 • Wat is de archeologie?
  wetenschap die het verleden bestudeert aan de hand van ongeschreven bronnen
 • De natuur kan slechts weinig mensen voeren, daarom..
  Leefde jager-verzamelaars in groepen van hooguit tientallen mensen.
 • Wat was het verband tussen de bevolkingsdichtheid en het nomadische bestaan van jager-verzamelaars

  De bevolkingsdichtheid was zeer gering, want de natuur kon slechts weinig mensen voeden, zeker in koudere streken.

 • doo rmiddel van welke tak van geschiedeniswetenschap weten we veel over jagers en verzamelaars

  archeologie

 • Hoe kunnen we een idee vormen van het leven van jager-verzamelaars uit de prehistorie?

  Door naar jager-verzamelaars in het Amazone/Noordpoolgebied te kijken.

 • wat was de rolverdeling tussen de mannen en vrouwen?

  mannen; visten en gingen jagen. vrouwen; verzorgen kinderen en voedsel verzamelen uit de natuur (bessen, noten, wortels)

 • Tot  wanneer leefde de hele mensheid in een samenleving van jager-verzamelaars? 
  tot 10 000 v.C
 • Hoe komen we aan onze kennis uit de prehistorie? (noem 3 punten)
  - Ongeschreven bronnen zoals botresten, potscherven, fossielen, afval, stenen werktuigen, voetafdrukken, grotschilderingen en versteende voedselresten.
  - Samenlevingen uit het verleden vergelijken met samenlevingen van nu.
  - Aanwijzingen in het landschap, denk aan bodemverkleuring, oneffenheden en andere onderdelen.
 • Jager-verzamelaars waren ...: ze moesten ... om aan voedsel te blijven komen.
  Jager-verzamelaars waren nomaden: ze moesten rondtrekken om aan voedsel te blijven komen.
 • Wat bedoelden de jager-verzamelaars waarschijnlijk met de grodschilderingen van dieren en jagers?

  Waarschijnlijk moesten de schilderingen en beeldjes de vruchtbaarheid bevorderen en helpen bij de jacht

 • wat waren in deze tijd de middelen van bestaan en hoe leefden ze?

  jagen en verzamelen, ze leefden in kleine groepen in hutten/tenten

 • Wanneer gingen mensen ingewikkeldere werktuigen maken?
  Rond 50 000 v.C
 • Wat laten bodemverkleuringen, oneffenheden en andere onderdelen van het landschap zien? En hoezo?
  Dit kunnen aanwijzingen opleveren die onze kennis over de prehistorie verder uitbreiden. ???
 • Jager-verzamelaars moesten trekken, daardoor hadden ze ... spullen, en ... tenten.
  Jager-verzamelaars moesten trekken, daardoor hadden ze weinig spullen, en simpele tenten (ze moesten alles mee kunnen dragen).
 • Wat is het kenmerkende aspect van deze paragraaf?

  De levenswijze van jager-verzamelaars

 • wanneer leefden de jagers en verzamelaars?

  rond 115000 - 10000 voor christus

 • Ingewikkeldere werktuigen werden gemaakt:
  - van plantenvezels maakten ze touw en van been maakten ze weerhaakjes zodat ze konden vissen. 
  - wapens en werktuigen van meerdere onderdelen zoals pijlen en bogen waarmee ze op grote dieren konden jagen
 • Wat is de samenleving van jagers-verzamelaars?
  maatschappij van nomaden die leven van wat ze vinden en vangen in de natuur
 • Ze maakten werktuigen en wapens van?
  Steen, later (vanaf 50.000 vC) ingewikkeldere werktuigen.
 • archeologie; bronnen zijn; botresten, potscherven, voetafdrukken, grotschilderingen,

   

  een zwervend bestaan;

  werktuigen;

  -vuursteen; messen, pijlpunten

  -botten en geweien; bijlen

  -vezels en planten; fuiken, manden en touw

  -hout; stelen van bijlen, bouwmateriaal voor hutten

   

  Er was veel kennis over de natuur nodig om te kunnen overleven. Zo konden ze weten waar het beste voedsel te vinden was, op welke plek en in welke tijd.

   

  De mensen in die tijd waren nomaden --> mensen zonder vaste woonplaats. ze moesten zich verplaatsen om aan voedsel te komen.

   

  de meesten nomaden leefden in zuid Europa. ze leefden daar omdat het in de rest van Europa te koud was

  De kunstuitingen van de mensen in die tijd; ze maakten grot schilderingen en beeldjes van vrouwen.

  waarom ze dit maakten weten we niet want we weten niet hoe de mensen in die tijd dachten.

   

 • vanaf 45 000 v.C konden ze zich over europa verspreiden doordat  ze kleding maakten en tenten en hutten bouwden zodat ze beter bestand waren tegen de kou. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe eindigde de Tweede Wereldoorlog?
Berlijn viel op 2 mei 1945 nadat Hitler zelfmoord pleegde. 8 mei gaf Duitsland zich over
Hoe kwam de koude oorlog ten einde en hoe verliep het daarna (vooral voor de SU)
in 1985 viel het communisme in elkaar. De economie van het communistische blok had erge problemen en het kon daardoor de wapenwedloop die ze met de Amerikanen hadden niet aan. De VS en de SU sloten in 1987 allerlei contracten en verdragen over de vermindering van hun wapenarsenaal. Ook meldde de SU dat ze het oostblok niet meer met dwang bijeen zouden houden. Hierdoor kwam er een eind aan het communisme. Ook viel 09-11-89 de muur in Berlijn.
Wat was 6 juni 1944?
D-day
Waarom gaf Frankrijk Algerije niet op?
Ze zagen Algerije als een provincie door het grote aantal Franse kolonisten die er woonden
Waardoor kwam er chaos in Indonesie en hoe losten de Nederlanders dit op?
Doordat de japanners vertrokken. De nederlanders probeerden dit op te lossen met de twee gewelddadige politionele acties (1947-1949)
Hoe werd Brits-Indie verdeeld?
moslims kregen Pakistan en Bangladesh, hindoes kregen India
Wat gebeurden er met de ambtenaren na de bezetting?
zij tekenden een loyaliteitsverklaringen
Welke drie soorten reacties op de bezetting van Nederland waren er?
aanpassing, collaboratie en verzet
Wanneer was de bijeenkomst aan de Wannsee in Berlijn?
20 januari 1942
Wat versterkte het beeld van Hitler tegenover de joden?
het sloot aan bij eeuwenoude beelden van joden als geldwolven en christenmoordenaars