Summary Geschiedeniswerkplaats

-
ISBN-10 9001903223 ISBN-13 9789001903220
1254 Flashcards & Notes
17 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Geschiedeniswerkplaats
 • Tom van der Geugten René Raap
 • 9789001903220 or 9001903223
 • 2019

Summary - Geschiedeniswerkplaats

 • 5 de tijd van ontdekkers en hervormers

 • Noem vijf kenmerkende aspecten van het vijfde tijdvak
  1) Het begin van de Europese overzeese expansie.
  2) Het veranderend mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. 
  3) De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. 
  4) De protestantste Reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. 
  5) Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
 • Wanneer neemt de tijd van ontdekkers en hervormers plaats?
  De tijd van ontdekkers en hervormers, het vijfde tijdvak, vond plaats in de 16e eeuw; dat is 1500 tot 1600.
 • Leg uit aan de hand van vier voorbeelden dat er rond 1500 duidelijk een nieuwe tijd aanbrak.
  1) Nieuwe staten hadden machtige koningshuizen, die hun landen centraal bestuurden.
  2) De komst van hervormers en nieuwe stromingen in de kerk maakte een einde aan de eenheid binnen het christendom.
  3) De ontdekking van Amerika leidde tot een verdere uitbreiding van Europese en christelijke invloedssferen.
  4) De Renaissance (Vlaanderen/ Italië) leidde tot een ontwikkeling van beeldende kunst en literatuur in West-Europa.
 • Leg uit dat de vroegmoderne tijd zowel onrust als welvaart bracht voor de Nederlanden.
  Onder hervormers zoals Luther en Calvijn braken er protesten uit tegen de toenemende centralisatiepolitiek. De Nederlandse opstand tegen de katholieke Spaanse koning bracht de Nederlanden veel welvaart.
 • 5.1 de renaissance

 • Noem de twee kenmerkende aspecten van de renaissance
  1) Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.
  2) De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid.
 • Noem drie veranderingen in de renaissance
  1) Opkomst rijke steden, handel en cultuuruitwisseling (beginnend in Italië) groeit bij de bestuurlijke en economische elite van Europa het besef dat de individu een eigen rol speelt in de samenleving.
  2) Wetenschappelijke ontdekking waren op basis van observatie.
  3) Het karakter van de mens veranderd van volgzaam naar onderzoekend. Momento Mori werd vervangen door Carpe Diem.
 • Wat is een continuïteit van de renaissance?
   De regels van de kerk bleven belangrijk (maar moesten aansluiten bij de wetenschappelijke ontdekkingen)
 • Wat is het gevolg van de wetenschappelijke ontdekkingen?
  Het gevolg van de wetenschappelijke ontdekkingen is de opkomst van de renaissance, waarbij Grieks-Romeinse filosofie, literatuur en kunst werd herleefd. Hierin mocht het individu een vooraanstaande rol gaan spelen.
 • Noem twee voorbeelden van kenmerkende aspecten van de renaissance.
  1) Perspectief; bijvoorbeeld in Santa Maria Novella
  2) Boekdrukkunst
 • Waarom was de Heilige Drie-eenheid kenmerkend voor de tijd van de renaissance?
  De Heilige Drie-eenheid was kenmerkend voor de tijd van de renaissance, omdat het de gebruikelijke schilderthema's (religie) combineerde met wetenschappelijke ontdekkingen, zoals het perspectief
 • Waarom was de uitvinding van de boekdrukkunst kenmerkend voor de tijd van de renaissance?
  De uitvinding van de boekdrukkunst speelde een belangrijke rol in de machtsafname van de kerk. De uitvinding zorgde ervoor dat de verspreiding van nieuwe ideeën niet meer in de handen van de monniken of kloosters lag. Het humanisme en de wetenschap werd zo verspreid, waardoor er een nieuw wereldbeeld ontstond
 • Waardoor onstond er een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid in Noord-Italië?
  Door de oplevende economie en handel ontstaan er Europese gebieden waar de burgerlijke cultuur een grotere rol speelt.
 • Noem twee voorbeelden van kenmerkende aspecten van de hernieuwde oriëntatie
  1) Desiderius Erasmus
  2) Le Vite van Giorgio Vasari
 • Waarom was Erasmus kenmerkend voor de hernieuwde oriëntatie?
  Erasmus verdiepte zich in oorspronkelijke Griekse Bijbelteksten en ontdekte de grote verschillen met de geestelijken van zijn tijd. Door zijn vertaling wordt de autoriteit van de kerk ter discussie gesteld.
 • Waarom is Le Vite van Giorgio Vasari kenmerkend voor deze tijd?
  Le Vite maakt vooral de veranderende status van kunst in de samenleving duidelijk. Zo krijgt kunst een geheel eigen positie, waarbij het streven naar perfectie een belangrijke rol gaat spelen.
 • 5.1.1 nieuw mens- en wereldbeeld

 • Welk nieuw mens- en wereldbeeld ontstond in Italië?
  Elite in Italiaanse steden in de 15e en 16e eeuw geloofden dat de mens Gods schepping, de wereld, moest volmaken.
 • Waarom is de Geboorte van Venus kenmerkend voor het nieuwe mens- en wereldbeeld?
  De geboorte van Venus is kenmerkend voor het nieuwe mens- en wereldbeeld, omdat de Romeinse godin van de liefde, Venus, werd afgebeeld als een prachtig geschenk uit de hemel.
 • Welk mens- en wereldbeeld had er in de middeleeuwen geheerst?
  Middeleeuwers zagen de mens als slecht en zondig. Daarom moest men zich afwenden van de wereld en zich richten op God en het hiernamaals.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Geschiedeniswerkplaats
 • Tom van Geugten
 • or
 • 1st

Summary - Geschiedeniswerkplaats

 • 2.1 Een samenleving met steden

 • In welke tijd leefden de grieken en romeinen?
  3000 v Chr. tot 500 na Chr.
 • Hoe heet de bekendste rivier van Egypte?
  De Nijl
 • Wat zie je voor iets speciaals als je met een vliegtuig boven Egypte zou vliegen?
  Vanuit het zuiden stroomt de rivier de Nijl al een strook door het droge woestijngebied de Sahara, met aan beide zijden een smalle groene strook.
 • Bij de Middellandse zee wordt de rivier de Nijl een moerasland in de vorm van een driehoek. Hoe noemen we die driehoek?
  De Delta
 • Hoe noemen de Egyptenaren de delta?
  Neder-Egypte
 • Hoe noemen de Egyptenaren  de nijlvallei?
  Opper-Egypte
 • Rond welke tijd brachten mensen vanuit het Midden-Oosten de landbouw naar Egypte?
  rond 6500 v Chr.
 • Welke samenleving ontstond er in Egypte langs de Nijl, nadat de landbouw naar Egypte was gebracht?
  landbouwsamenleving ontstond langs de Nijl nadat mensen vanuit het Midden -OOsten de landbouw naar Egypte hadden gebracht.
 • Wat deden de Egyptenaren als de landbouw niet genoeg voedsel opleverde?
  ze gingen dan jagen , vissen en voedsel verzamelen.
 • Wat gebeurde er in de zomer met de Nijl?
  het water van de Nijl steeg, waardoor de rivier buiten zijn oevers trad. (overstroming over het land).
 • Waardoor werden de overstromingen van de Nijl veroorzaakt?
   de overstromingen werden veroorzaakt door de jaarlijkse regentijd in het tropisch gebied in het zuiden, waar de Nijl ontstond.
 • Wisten de Egyptenaren wat de reden was van de jaarlijkse overstroming van de Nijl?
  Nee, zij geloofden dat de goden hiervoor zorgden.
 • Stonden de nijloevers elk jaar lang of kort onder water?
  maandenlang.
 • Wat gebeurde er als het water van de Nijl weer ging zakken? Wat bleef er dan op het land achter?
  Er bleef een vruchtbare laag slib achter.
 • Wat deden de boeren als de laag vruchtbare slib was achtergebleven ?
  ze zaaiden hun graan en andere gewassen in de verse modder. Daarna konden ze in de lente hun oogst binnenhalen.
 • Wat deden de Egyptenaren om het rivierwater volop te kunnen gebruiken?
  Ze legden kanalen aan.
 • Wat gebruikten de Egyptenaren om het water, dat ze nodig hadden voor de aanleg van kanalen,  op het land te krijgen?
  een sjadoef = waterschep
 • Wat bracht de vruchtbare grond en de rijkdom aan het water de Egyptenaren?
  bloeiende akkerbouw en veeteelt. De Egyptenaren hadden vaak een grote opbrengst aan landbouwproducten zoals graan, dadels, druiven , melk en vlees.
 • Wat bedoelen ze met het wonder van de Nijl?
  De hoge waterstand in de zomer, de overstroming die voor goede landbouw  zorgt.
 • Wanneer vonden Archeologen in Egypte  de resten van een pottenbakkers werkplaats uit 3000 v Chr.?
  in 1978
 • Wat gebruikte de pottenbakker als merkteken in zijn potten?
  Hij drukte zijn duim in de natte klei.
 • Wat deed de pottenbakker met de kookpotten die  hij maakte?
  Hij ruilde ze bij boeren voor voedsel.
 • Hoe heet de man die rond 450 v Chr. naar Egypte afreisde om zelf te onderzoeken hoe het land eruit zag en hoe de mensen leefden?
  Herodotus
 • Hoe wordt Herodotus ook genoemd?
  De vader van de geschiedschrijving
 • Hoe heet het boek dat Herodotus na zijn onderzoek schreef?
  Historieen....verslag van mijn onderzoek
 • Is het boek van Herodotus belangrijk voor historici?
  ja het is een belangrijke bron. Hij schreef bijv. Egypte is een geschenk van de Nijl.
 • Hoe ontstond ruilhandel?
  doordat boeren meer voedsel produceerden dan ze nodig hadden, konden ze het landbouwoverschot ruilen voor bijv. een koe. zo ontstond ruilhandel.
 • Wat ontstond er voor sommige mensen door de bloeiende landbouw en handel ?

  door de bloeiende landbouw en handel konden mensen zich specialiseren in een ambacht. zoals hout bewerken, potten bakken, en kleermaken.

   

 • Wat deden ambachtlieden en boeren regelmatig om hun spullen te verkopen?
  ze gingen naar de markt.
 • was ruilhandel makkelijk?
  nee het was ingewikkeld, je moest eerst onderhandelen over de hoeveelheid zout en gedroogde vis die je wilde betalen voor graan of kleren.
 • Doordat ruilhandel ingewikkeld was kwamen er mensen die daar hun beroep van maakten hoe noem je dat beroep?
  handelaren.
 • Wat gebruikten de handelaren voor vervoer van hun handelswaar binnen Egypte?
  Zeilboten via de Nijl
 • Welk vervoer gebruikten handelaren voor handel over land?

  ezels

  paarden

  kamelen

 • omstreeks welk jaar groeiden dorpen tot steden?
  rond 3000 v. Chr. ontstonden steden
 • Waar lag de hoofdstad van Opper- Egypte?
  langs de rand van de Nijl.
 • Wat was er in het centrum van de stad?
  Een groot plein bij een tempel.
 • Om de tempel woonden mensen in kleine huizen en werkplaatsen.

   

  was er ook een bierbrouwerij?

  ja  die maakte elke dag voor 200 mensen bier.
 • was de stad het centrum van de economie???
  Ja
 • Welke samenlevings soort ontstond er in Egypte?
  landbouwstedelijke samenleving.   er ontstond veel welvaart
 • Was de Nijlvallei in Egypte vruchtbaar
  ja door het vruchtbare slib
 • Was de Nijlvallei een gunstig gebied voor landbouw?
  ja er groeide veel. door het slib
 • waren er  in deze tijd ook nog boeren?
  ja, er waren ook nog boeren op het platteland., maar de stad was het centrum van de meer ingewikkelde economie.
 • wat is een ambacht?
  Een beroep waarbij iemand in een kleine werkplaats producten maakt of bewerkt met zijn handen en gereedschap.
 • wat betekent bloei?
  als het ergens goed mee gaat, bij voorbeeld de economie. (economische bloei).
 • Wat betekent landbouwoverschot?
  oogst die een boer zelf niet nodig heeft. (meer geproduceert dan zelf nodig is).
 • Wat is een landbouwstedelijke samenleving?
  samenleving waarin de meeste mensen leven van landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van ambachten en handel.
 • Wat is een markt?
  Een plaats waar mensen handelen in producten.
 • Wat is ruilhandel?
  kopen en verkopen van producten door deze tegen elkaar te ruilen.
 • wat is specialiseren?
  je richten op een bepaald beroep. (een ding kiezen wat je beroep wordt)
 • wat is welvaart?
  Als er veel rijkdom is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Geschiedeniswerkplaats
 • Tom van der Geugten, Bernadette Hijstek, Bas van Rooijen, Dik verkuil
 • or
 • 2009

Summary - Geschiedeniswerkplaats

 • 1.3 De kerkhervorming

 • Wat zijn Protestanten?
  Christenen die zich in de 16e eeuw uit protest afsplitsten van de kerk van Rome.
 • Wat is een hagenpreek?
  Protestantse kerkdienst in de open lucht.
 • Wat zijn hugenoten?
  De calvinisten werden in Frankrijk hugenoten genoemd.
 • Wat ontstond er in Europa door de Reformatie?
  Godsdienstoorlogen.
 • Hoe zagen sommige vorsten de Reformatie?

  Als een handig middel om hun schatkist te spekken.

  Ze bekeerden zich tot het protestantse geloof, legde dit op aan hun onderdanen. Ze verboden het katholieke geloof en legden beslag op hun bezittingen.

 • Wanneer verspreidde het calvinisme zich over Europa?
  Vanaf 1540 verspreidde het calvinisme zich vanuit Zwitserland over Europa.
 • Hoe moest iemand leven volgens Calvijn?

  Ieder mens had de plicht god te dienen met een leven vol gebed, Bijbelstudie, matigheid en noest arbeid.

  Ook de overheid moest beleid voeren in overeenstemming met de Bijbel.

  Als hogere overheden gelovigen oneerlijk behandelden, hadden de lagere overheden de plicht zich hiertegen te verzetten.

 • Wat is calvinisme?
  De protestantse leer van Calvijn.
 • Welke andere hervormer kwam er na Luther?
  Calvijn
 • Wat is reformatie of kerkhervorming?

  Hervormingsbeweging in de 16e eeuw waardoor protestanten zich afsplitsten van de Kerk van Rome.

  Je had twee kampen:

  1. de rooms- katholieken, die trouw bleven aan de paus

  2. de protestanten, die zich afsplitsten van de Roomse kerk

 • Wat begon er door het optreden van Luther?
  In 1517 begon met het optreden van Luther de Reformatie of kerkhervorming.
 • Wat gebeurde er met Luther na zijn vogelvrij verklaring?

  Hij vond onderdak en bescherming in een Duits vorstendom waar de vorst het met hem eens was.

  Luther ging de Bijbel vertalen in het Duits zodat iedere gelovige voortaan zelf het woord van god kon lezen.

 • Wat betekent het als iemand vogelvrij verklaard is?
  Dan mag iedereen die persoon straffeloos doden.
 • Wie was bang dat de ruzie in de kerk ook voor problemen zou zorgen in het Duitse rijk?

   

  Hij gaf Luther in 1521 in worm nog 1 kans zijn woorden terug te nemen. Luther weigerde opnieuw en werd vogelvrij verklaard.

 • Wat moest Luther doen van de paus?

  Hij moest zijn woorden herroepen, maar dit weigerde hij.

  Daarom stootte de paus hem uit de kerk.

 • Hoe reageerde de paus op de uitlatingen van Luther?

  De paus was woedend!

  Wie andere opvattingen had over de kerk was een ketter.

 • Wat keurde Luther nog meer af?
  De verering van heiligen en relikwieen, want daarover stond niets in de Bijbel.
 • Waarom waren volgens Maarten Luther aflaten overbodig?

  Volgens Luther was een plaats in de hemel niet te koop met een aflaat of te verdienen door goede werken.

  Om in de hemel te komen had je alleen een vast geloof in God nodig.

  Om tot het ware geloof te komen moest iedereen zelf de Bijbel lezen; dat is het woord van God.

 • Wie kwam in opstand tegen de handel in aflaten?

  In 1517 schreef de Duitse monnik Maarten Luther een brief aan een hoge geestelijke met 95 stellingen waarin hij protesteerde tegen de aflaten.

 • Wat was het resultaat van de splitsing van de kerk?
  Dat Rooms- katholieken tegenover protestanten kwamen te staan.
 • Wat leidde tot een splitsing van de kerk?

  Rond 1500 was er veel kritiek op de kerk en de geestelijkheid, vooral op hun rijkdom.

  Voor de kerk leek pracht en praal belangrijker geworden dan het geloof.

 • Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat pracht en praal erg belangrijk was.

  In 1506 gaf de Paus opdracht voor het bouwen van een schitterende nieuwe Sint- Pieterskerk in Rome.

  Om geld hiervoor in te zamelen liet hij aflaten verkopen

   

 • Wat is een aflaat?
  Een papier waarmee je een korter straftijd in het vagevuur kon krijgen of zelfs direct naar de hemel kon gaan.
 • Noem 4 kritiekpunten van Luther op de kerk.

  1. hij was tegen het verkopen van aflaten

  2. hij was tegen het vereren van heiligen

  3. hij vond dat mensen zelf de Bijbel moesten lezen

  4. hij vond priesters niet nodig

 • Wie bedoelde Luther met "uwe majesteit"?

   

  Karel V
 • Waaraan kan je Luther herkennen op het schilderij?
  Hij heeft een monnikenpij aan.
 • Waaraan kun je de hoge geestelijken herkennen op het schilderij?
  Ze hebben fel gekleurde (dure) kleding aan.
 • Waaraan kun je  de vorsten herkennen op het schilderij?
  Ze hebben dure kleding, hoeden en mantels aan.
 • Welke woorden sprak Luther op het moment dat dit schilderij afbeeld?

  "Hier sta ik, ik kan niet anders"

  Zijn handen geven aan dat hij geen keuze heeft.

 • Zowel protestanten als katholieken zijn christenen. Juist of onjuist?
  juist
 • Reformatie en kerkhervorming betekent hetzelfde. Juist of onjuist?
  juist
 • De protestanten vormden een gezamenlijk blok tegen de katholieken. Juist of onjuist?
  Onjuist
 • Het optreden van Luther in 1517 was aanleiding tot de reformatie. Juist of onjuist?
  juist
 • Calvijn vond dat de kerk zich niet met de staat moest bemoeien. Juist of onjuist?
  Onjuist
 • Welke vorsten bekeerden zich als eerste tot het protestantse geloof?
  Engelse, Scandinavische en een aantal Duitse vorsten.
 • Leg uit dat deze vorsten naast religieuze redenen nog een andere reden hadden om over te gaan op het protestantisme.
  Overgaan op het protestantisme was vaak een handig middel om de schatkist te spekken door beslag te leggen op de rijkdommen van de katholieke kerk.
 • Noem  3 manieren waarop in Nederland werd geprobeerd de verspreiding van het protestantisme tegen te gaan.

  1. De inquisitie spoorde protestanten op.

  2. Het werd verboden boeken van hervormers te verspreiden.

  Je mocht niet over de Bijbeltekst praten.

 • Welk van deze 3 manieren was volgens jou het meest effectief. Licht je keuze toe.
  De inquisitie; door mensen bang te maken en op te pakken kon je het nieuwe geloof onderdrukken.
 • Wat gebeurde er in 1517?
  Luther schrijft een brief met 95 stellingen aan een geestelijke.
 • Wat gebeurde er in 1521?
  Luther spreekt op de rijksdag te Worms.
 • Wat gebeurde er in 1540?
  Het calvinisme verspreidt zich vanuit Zwitserland.
 • Wat gebeurde er in 1566?
  Met hagenpreken wordt het nieuwe geloof verbreid.
 • Wat gebeurde er in 1955?
  Duitse vorsten sluiten vrede na godsdienstoorlogen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Geschiedeniswerkplaats.
 • Tom van der Geugten, Bernadette Hijstek, Dik Verkuil Tom van der Geugten, Dik Verkuil ICT Wim Niemeijer Tom van der Geugten Tiekstramedia
 • 9789001817459 or 9001817459
 • 2e ed.

Summary - Geschiedeniswerkplaats.

 • 1 Jagers en boeren

 • Waar leefden nomaden van?
  Van jagen en voedsel verzamelen.
 • hoe heten de eerste mensen?
  nomaden.
 • Wanneer was de tijd van jagers en boeren?
  Tot 3000 voor Christus
 • tot wanneer duurde de prehistorie / tijd van jagers en boeren?
  tot 3000 v.C.
 • hoe oud zijn de grotschilderingen van lascaux?
  17000 jaar oud
 • 1.1 Verleden, heden en toekomst

 • wanneer zijn de grot tekeningen in Lascaux gemaakt

  17 000 jaar geleden

 • waarom is de ontdekking van de grotten van Lascaux zo belangrijk?

  omdat ze zo meer weten over hoe ze leefden en over het verleden van de cro-magnonmensen

 • Wat leer je bij geschiedenis?
  Wat er in verleden is gebeurd en wat dat te maken heeft met het heden en met de toekomst.
 • wat voor soort mensen maakte de grottekeningen?
  cro-magnonmensen.
 • Wat is een archeoloog?
  Een wetenschapper die opgravingen doet en bestudeert.
 • 17000 jaar geleden leefden de cro-magnonmensen

  ze weten meer door de muurschilderingen en de sporen die ze achterlieten.

 • wat komen we te weten van de grot tekeningen in Lascaux

  welke dieren er leefden in zuid frankrijk

 • Wie leefden er 17000 jaar geleden in Europa?
  De Cro Magnon mensen.
 • Wanneer werden de schilderingen ontdekt?
  1940
 • Wat is een argument
  goede reden
 • hoe werden de eerste mensen in Europa genoemd?

  cro-magnon mensen

 • wie doen onderzoek naar de grotten?

  de archeologen

 • Wat weten we door de schilderingen die 17000 jaar geleden zijn gemaakt?
  Welke dieren er toen waren, dat de mensen op die dieren jaagden en dat er toen mensen waren die goed konden tekenen.
 • Noem drie dingen die we door het onderzoek in Lascaux weten over de geschiedenis.
  1. Welke dieren er vroeger in Zuid Frankrijk leefden.
  2. Dat de mensen toen heel goed konden tekenen.
  3. Welke kleurstoffen ze gebruikten.
 • Wat zijn bronnen?
  Hieruit haal je informatie.
 • hoe begrijp je het heden beter?

  door het verleden te begrijpen.

 • wat weten we door de schilderingen?

  hoe de mensen leefden  en welke dieren er vroeger in Zuid- Frankrijk leefden.

 • Wat is een ander woord voor de prehistorie? Wat betekent het?
  De voorgeschiedenis. Het is de tijd waarover we geen geschreven bronnen hebben. Mensen konden nog niet schrijven. Wat we erover weten komt door grotschilderingen, bodemvondsten e.d.
 • Archeologen bestuderen sporen uit de prehistorie om antwoord te vinden op historische vragen.
 • Wat is de christelijke jaartelling?
  Jaren tellen vanaf de geboorte van Christus.
 • hoe noem je tien jaar?

  decenium

 • waarom weten we niet veel over het verleden?

  omdat ze niet konden schrijven, ze konden alleen maar muurschilderingen maken

 • Waarom begrijp je het heden beter als je het verleden kent?
  Alles wat je vandaag ziet is vroeger ontstaan. Als je het verleden begrijpt, kun je het heden dus ook beter verklaren.
 • Hoe belangrijk zijn de grotschilderingen van Lascaux?
  Heel belangrijk. Ze zijn een bron van informatie over een deel van de geschiedenis.
 • Wat is een decennium?
  Tien jaar
 • hoe noem je honderd jaar?

  een eeuw

 • waarom is de geschiedenis zo belangrijk voor de toekomst?

  omdat je dan dingen beter kan begrijpen je kan naar het verleden een een verklaring zoeken.

 • Hoeveel jaren zitten in een decennium?
  10 jaar
 • Waarom maakten de mensen vroeger grotschilderingen?
  Dat zullen we nooit zeker weten. Het heeft te maken met de gedachten van de mensen uit die tijd. De mensen in die tijd konden nog niet schrijven.
 • Wat is een eeuw?
  Een periode van 100 jaar.
 • welke namen zijn er allemaal voor 10,100, 1000 jaar hoe noem je dat?

  decennium, eeuw, millennium 

 • Hoeveel jaren zitten in een eeuw?
  100 jaar
 • Waarom kunnen sommige vragen over de prehistorie niet beantwoord worden?
  Omdat er geen geschreven bronnen uit die tijd bestaan (mensen konden toen nog niet schrijven).
 • Wat betekent historisch?
  Heeft te maken met geschiedenis.
 • welke vijf perioden zijn er?

  prehistorie tot 3000 v.C, oudheid 3000 v.C tot 500 n.C, middeleeuwen 500 tot 1500, vroegmoderne tijd 1500 tot 1800 en de moderne tijd 1800 tot heden

 • Hoeveel jaren zitten in een millennium? 
  1000 jaar
 • hoe weten archeologen dat mensen die 17000 haar geleden hebben geleefd goed konden tekenen
  ze konden bijvoorbeeld renende paarden tekenen
 • Wat is een historische indeling?
  Het verdelen van de verleden tijd, bijvoorbeeld in in tien tijdvakken of vijf perioden.
 • wat is het verschil tussen de Prehistorie en de Historie?

  bij de prehistorie zijn GEEN geschreven teksten en bij de Historie wel.

 • Waarom leert de geschiedenis iets over de toekomst?
  Ervaringen uit verleden voorspellen hoe in de toekomst zal gaan.
 • Met kennis van het verleden kun je het heden beter begrijpen. Als je wil weten waarom de wereld er vandaag zo uitziet, kun je in het verleden naar verklaringen zoeken.

  Met kennis van het verleden heb je beter zicht op de toekomst.   

  Bijvoorbeeld het klimaat. We weten dat de zeespiegel vandaag (heden) hoger is dan vroeger. Dat komt doordat het geleidelijk warmer wordt op aarde. Door de effecten van klimaatverandering uit het verleden te onderzoeken, kunnen we voorspellen hoe hoog de zeespiegel zal worden in de toekomst.
 • Wat is geschiedenis?
  Onderzoek en kennis van wat in het verleden is gebeurd.
 • Hoe heet onze jaartelling? Wanneer begint die te tellen?
  De christelijke jaartelling. Die begint te tellen bij toen Christus geboren werd.
 • hoe kunnen wetenschappers iets bereken wat in de toekomst zal komen
  door dingen van het verleden te berekenen
 • Wat is een jaartelling?
  De manier waarop mensen jaren tellen vanaf een beginpunt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 5:

 • Geschiedeniswerkplaats
 • Tom van der Geugten
 • or
 • 2012

Summary - Geschiedeniswerkplaats

 • 1 De wereld in de tijd van jagers en boeren

 • Ook wel prehistorie, als er een schrift komt wordt het historie

  Tot 3000 v.C.

 • Kenmerkend aspect?

  De levenswijze van jager-verzamelaars

 • 1.1.1 Zonder schriftelijke bronnen

 • Samenvatting

  Begrippen

  • prehistorie = eerste periode in de geschiedenis, die duurde tot uitvinding van het schrift omstreeks 3000 v.C. (synonieme: tijd van jagers en boeren)
  • tijd van jagers en boeren = eerste tijdvak, dat duurde tot omstreeks 3000 v.C. (synoniem: prehistorie)
  • archeologie = wetenschap die het verleden bestudeert aan de hand van ongeschreven bronnen

   

  Alleen ongeschreven bronnen, landschap is ook bron. Helaas kunnen nooit weten hoe ze dachten.

 • prehistorie

  Eerste periode in de geschiedenis, die duurde tot uitvinding van het schrift omstreeks 3000 v.C. .

 • tijd van jagers en boeren

  Eerste tijdvak, dat duurde tot omstreeks 3000 v.C. .

 • archeologie

  Wetenschap die het verleden bestudeert aan de hand van ongeschreven bronnen.

 • 1.1.2 Een zwervend bestaan

 • Samenvatting

  Begrippen:

  • Nomade: iemand zonder vaste woonplaats

   

  Pas rond 50 000 v.C. ingewikkeldere werktuigen. Maakten bijv. wapens met meerdere onderdelen. Naaiden kleding en maakten tenten en hutten waardoor beter beschermd teen kou en hierdoor vanaf 45 000 v.C. over EU verspreiden.

  Jager-verzamelaars hadden duidelijke rolverdeling.

  Leefden in groepen van hooguit tientallen omdat natuur slechts weinig mensen kon voeden.

  Hadden weinig bezit omdat ze alles moesten dragen, en hadden basiskamp dat ze verlieten als bestaansmiddelen er waren uitgeput.

 • Wat is een nomade?

  Iemand zonder vaste woonplaats

 • 1.1.3 Kunstuitingen

 • Samenvatting

  Jager-verzamelaars leefden voor grootste deel in laatste ijstijd (115 00 tot 10 000 v.C.). Pas vanaf 13 000 v.C. was Noordwest-Europa permanent bewwond.

  Zeespiegel tientallen meters lager dan nu.

  Vrouwenbeeldjes staan voor vruchtbaarheid, eerste kunstuitingen.

 • 1.2 Het ontstaan van landbouw

 • Landbouw revolutie:

  • Nieuwe ontdekkingen en uitvindingen
  • Hunebedden (grafheuvels)
  • Ontstaan ruilhandel
  • Landbouwsamenleving
 • Kenmerkend aspect?

  Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.

 • 1.2.1 De vruchtbare halvemaan

 • Waar ontstond het eerst landbouw? En hoe heet het en waarom?

  In Zuidwest-Azië. De vruchtbare halvemaan, omdat het er toen zo uitzag op de landkaart en erg vruchtbaar was.

 • Samenvatting

  Rond 10 000 v.C. eerste landbouw op vruchtbare halvemaan.

  Na akkerbouw ook veeteelt.

  Akkerbouw steeds gevarieerder, en in 6500 v.C. bereikte het Zuid-Europa.

   

  Onafhankelijk van ons ook landbouw rond 7500 v.C. in China en 3500 in Amerika.

 • 1.2.2 Oorzaken van de landbouwrevolutie

 • Wat waren de oorzaken v/d overgang naar akkerbouw en veeteelt?

  1. Klimaatverandering (zachte, natte winters en warme droge granen).
  2. Dieren waarop werd gejaagd nam sterk in aantal af, terwijl er tegelijkertijd dieren waren die getemd konden worden.
  3. Eerst nog aanvullend middel, maar doordat bevolkingsdichtheid toenam algauw noodzakelijk.
 • Samenvatting

  - Klimaat werd geschikter voor landbouw en mensen ontdekten dat ze eetbare granen konden zaaien en oogsten, waardoor ze planten begonnen te veredelen.

  - Veeteelt leverde meer vlees en gaf ook melk, wol en mest, waardoor mensen ook dieren gingen veredelen.

  - Vanaf 5000 v.C. werden dieren gebruikt voor bewerking land. BELANGRIJK dat meer mensen hierdoor konden worden gevoed waardoor bevolkingsdichtheid toenam. Hierdoor landbouw noodzakelijk.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem twee belangrijke veranderingen in de tijd van de pluriforme en multiculturele samenlevingen.
1) Door gezinshereniging neemt het aantal inwoners van buitenlandse afkomst in de meeste West-Europese landen toe. 
2) In West-Europese staten ontstaan multiculturele samenlevingen met aanzienlijk meer inwoners. Het zijn pluriforme samenlevingen met verschillende normen, waarden en leefstijlen.
Noem drie sociaal-culturele veranderingsprocessen vanaf de jaren zestig.
1) Onder de Babyboomgeneratie tijdens de toenemende westerse welvaart ontstaat er een jongerencultuur. Deze protestgeneratie heeft minder respect voor de bestaande autoriteit. 
2)  Er ontstaat een tweede Feministische Golf. 
3) Er ontstaan vrijere opvattingen over huwelijk en seksualiteit.
Noem drie politiek-economische veranderingen vanaf de jaren zestig.
1) Overheid gaat een grotere maatschappelijke rol spelen. 
2) De sociale wetgeving werd uitgebreid, met als gevolg de opbouw van een verzorgingsstaat. 
3) Het aantal jongeren dat onderwijs volgt neemt enorm toe, waardoor ook het onderwijsniveau stijgt.
En wat is een belangrijke continuïteit bij de eenwording?
Er bleven twijfels bestaan tegen de eenwording van Europa.
Wat is een belangrijke verandering in de tijd van de eenwording van Europa?
Een belangrijke verandering is de invoering van Euro in 2002.
Noem een oorzaak van de dekolonisatie.
WOII, omdat Japan had laten zien dat het westen te verslaan was, met als gevolg Aziatische nationalisme.
Welke gebieden worden gedekoloniseerd en wanneer?
1) Zuidoost-Azië en Midden-Oosten (1945 - 1955)
2) Afrika (1950 - 1980)
3) Caraïben (1965 - 1975)
Wanneer wordt de DDR opgeheven en wat is het gevolg?
In 1990 wordt de DDR opgeheven, waarna er chaos en geweld uitbreekt in de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie valt een jaar later uiteen.
Hoe komt er onder Chroestsjov een einde aan de Koude Oorlog?
In 1989 beloofd Chroesjtsjov vrijheid en kondigt het einde van de wapenwedloop aan, waarna de Berlijnse muur valt.
Hoe neemt begint Chroestsjov met de detente?
Uit angst voor een atoomoorlog stelde Chroesjtsjov een vreedzame co-existentie voor, maar de spanning nam weer toe met de Berlijnse muur in 1961 en de Cubacrisis een jaar later.