Summary Geschiedeniswerkplaats; Geschiedenis Tweede Fase vwo handboek

-
ISBN-13 9789001903558
303 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats; Geschiedenis Tweede Fase vwo handboek". The author(s) of the book is/are Tom van der Geugten, Bernadette Hijstek, Iris van Olst, René Aap, Peter Schrö, Rein Tromp, Dik Verkuil. The ISBN of the book is 9789001903558. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedeniswerkplaats; Geschiedenis Tweede Fase vwo handboek

 • 4 De tijd van steden en staten

 • Tussen welke jaartallen speelde de tijd van steden en staten zich af?
  Tussen het jaar 1000 en 1500.
 • 4.1 De opkomst van steden

 • Voor welke samenleving legde de opkomst van handel en nijverheid de basis?
  De agrarisch-urbane samenleving, deze herleefde. (kenmerkend aspect)
 • 4.1.1 Verstedelijking

 • Welk langdurig proces zorgde er ook na de middeleeuwen voor dat er weer veel steden ontstonden?
  Dit proces heette de Urbanisatie. De Urbanisatie had als oorzaak dat er een einde kwam aan de invasies en plundertochten van de vikingen.
 • Hoe kwam het dat de steden buiten het eindigen van de plundertochten zo explosief groeiden?
  Voortdurend trokken mensen naar de stad. Er ontstond een markt van vraag en aanbod in de steden, die boeren met overschotten verkochten aan de -aan hun heer- ontsnapte stedelingen.
 • 4.1.2 Handel en nijverheid

 • Wat waren de belangrijkste handelsproducten voor het opbloeien van de handel en nijverheid, en lange afstand handel?
  Voornamelijk wijn, ijzer en Aziatische producten zoals specerijen.
 • Welke regio's kwamen door de opkomst van handel en nijverheid in bloei doormiddel van hun ligging?
  De regio's: Vlaanderen, Noord-Italie, en steden aan riviermondingen aan zee zoals Dordrecht en Londen.
 • Er ontstond een organisatie die vele kooplieden verbond met elkaar, en het kooplieden makkelijker maakte om te handelen. Onder welke naam stond deze organisatie geregistreerd, en noem een streven van de organisatie.
  De organisatie heette 'De Duitse Hanze', een streven van de organisatie was het makkelijker maken van de handel in het West-Europese gebied, doormiddel van privileges verlenen aan de leden. Bijvoorbeeld dat de leden geen tol hoefden te betalen.
 • 4.1.3 Een geldeconomie

 • In Italië ontstonden bepaalde aspecten voor het realiseren van een geldeconomie, noem drie belangrijke aspecten die het begin van een geldeconomie weergeven?
  De wisselbrief ontstond, de eerste banken kwamen op en handelaren gingen geld uitlenen tegen rente.
 • 4.2 De stedelijke burgerij

 • Noem het kenmerkend aspect van 4.2 De stedelijke burgerij.
  De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
 • 4.2.1 Zelfstandige steden

 • Bewoners van steden vormden een eenheid, deze stedelingen waren verlost van de heer en wilden later ook verlost zijn van hertogen en koningen die de baas over hun stad waren. Om zelfstandig te worden moest er onderhandeld worden over stadsrechten en privileges, leg uit wat de stedelingen met de onderhandelingen bereikten.
  De stedelingen kregen door de onderhandelingen meer zelfstandigheid met hun stad, zo kregen ze bijvoorbeeld stadsrechten, die hen het recht gaf zichzelf te besturen volgens eigen wetten. Ook kregen de stedelingen door onderhandelingen met hun heer privileges.
 • In ruil voor zelfstandigheid kregen de koningen en hertogen natuurlijk wel iets terug, in welke vorm was dit voornamelijk?
  Vaak kregen vorsten invloed in de stad via een baljuw of schout, een ambtenaar die namens hen rechtsprak. Ook werden stadsrechten gegeven om steun te krijgen van die steden.
 • 4.2.2 De stedelijke samenleving

 • De Burgerij bestond uit mensen die het burgerrecht hadden gekocht, ze kregen dan rechten van de stad. Veel mensen konden dit burgerrecht echter niet kopen. Welke bevolkingsgroepen konden geen burger worden?
  Vrouwen, arbeiders, los werkvolk, bedelaars en geestelijken konden geen burgerrecht kopen en vielen dus onder geen recht, of onder een ander recht.
 • Het bestuur van een stedelijke samenleving zat lastig in elkaar, rijke koopmansfamilies zaten in het bestuur en -raden. Noem deze bestuursraden op volgorde.
  Rijke koopmansfamilies zaten in de raad van schepenen die vanuit het raadhuis de stad bestuurde, ook werd het recht hieruit geregeld. In de vroedschap zaten meer leden die konden meepraten over belangrijke besluiten. De burgemeester had de leiding over het dagelijks bestuur.
 • Van welke organisaties konden burgerlijke ambachtslieden lid worden in de stad?
  Zij konden lid worden van de gewapende schutterij, die voor veiligheid zorgde in de stad. Ook konden zij lid worden van een gilde, wat de beroepsopleiding regelde.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kenmerkende aspect 4.3
Het begin van staatsvorming en centralisatie
Waarin verschilde Duitsland van alle andere nabij gelegen landen
Van centralisatie en staatsvorming kwam niets terecht
Hoe zag Nederland in deze tijd eruit
Losse graafschappen en hertogdommen die later pas tot een geheel werden gevormd
Wie vergaderden in de Staten-Generaal
De drie standen, adel geestelijken en burgerij
Waarom verdween het hofstelsel
Omdat mensen naar de stad konden waar ze vrijer waren
Wanneer viel je onder het stadsrecht
Als je tot de burgerij behoorde, dit kon je kopen als je een jaar en een dag in de stad woonde.
Waarom gaven heren en adel stadsrechten
Ze konden rechtspreken in die stad en steden konden helpen met oorlogen.
Kenmerkende aspect
De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
Wat is een compagnie
Een groep mensen die met zn allen geld in een onderneming stoppen en gezamenlijk eigenaar werden
Waarom waren waterwegen belangrijk
De Romeinse wegen waren vervallen en er werden geen nieuwe wegen bijgebouwd.