Summary Geschiedeniswerkplaats vwo historische contexten ex.katern

ISBN-13 9789001838645
735 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats vwo historische contexten ex.katern". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001838645. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats vwo historische contexten ex.katern

 • 1.1 Het begin van de Opstand (1515-1572)

 • Wat is de leidende vraag van deze paragraaf?
  Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden?
 • Welke kenmerkende aspecten horen bij deze paragraaf? (3)
  14. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
  17. Het begin van de staatsvorming en centralisatie.
  21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
 • Welke verplichten voorbeelden horen bij deze paragraaf?
  1. Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms (1521).
  2. Instelling drie Collaterale Raden (1531).
  3. Instelling bloedplakkaten (1550).
 • 1.1.1 Staatsvorming en centralisatie

 • Wat gebeurde er in 1515?
  Karel V werd heer der Nederlanden.
 • Wat gebeurde er in 1543?
  Karel V was landsheer van alle zeventien Nederlandse gewesten, die daarmee voor het eerst onder één heer verenigd waren.
 • Waar ging Karel V mee door waar zijn voorgangers al mee begonnen waren? Wat betekent dit begrip?
  Met de centralisatie: ontwikkeling waarbij een land steeds meer vanuit een hoofdstad wordt bestuurd.
 • Wat vormde hij in 1531?
  Drie centrale adviesraden:
  1. de Raad van State
  2. de Geheime Raad
  3. de Raad van Financiën
 • Hoe werden deze raden samen genoemd?
  De Collaterale Raden (naast elkaar bestaande).
 • Wat was de Raad van State en wat deden ze?
  Dit was de raad met het meeste aanzien. De belangrijkste Nederlandse edelen zaten erin. De Raad van State moest advies geven over alle grote en voornaamste zaken in de Nederlanden. Karels plaatsvervanger, de landvoogd, was verplicht de Raad van State voor alle belangrijke besluiten om advies te vragen.
 • Wat was de Geheime Raad en wat deed ze?
  Die bestond uit rechstgeleerden. Ze stelden wetten op en hielden toezicht op de gewestelijke en plaatselijke besturen.
 • Wat was de Raad van Financiën en wat deed ze?
  Zij overlegde met de gewesten over belastingen en zag erop toe dat ze betaald werden.
 • 1.1.2 De stedelijke burgerij

 • Waardoor werd de stedelijke burgerij in de Nederlanden sterk en welke waar vooral?
  Door de bloei van handel en nijverheid. Vooral in Holland, Brabant en Vlaanderen.
 • Waarom was Karel V afhankelijk van de stedelijke burgerij?
  Omdat zij geld en een leger leverden voor de oorlogen die Karel V voerde.
 • Wat deed Karel V terug voor de stedelijke burgerij?
  Hij gaf hen privileges, speciale rechten en vrijheden die de steden in de middeleeuwen hadden gekregen in ruil voor het betalen van belastingen, en respecteerde die ook.
 • Wat zag de stedelijke burgerij als bedreiging voor hun privileges?
  Het centralisatiebeleid en de manier waarop Karel V de protestanten vervolgden.
 • 1.1.3 Luther

 • Wie was in 1519 in Duitsland de Reformatie begonnen?
  Luther.
 • Waarom?
  Luther had felle kritiek op de rooms-katholieke kerk.
 • Welke kritiek had Luther?
  Hij ergerde zich aan de rijkdom en de macht van de kerk en verwierp de zelfgemaakte kerkelijke wetten en regels.
 • Wat dacht Luther?
  • Volgens Luther waren het ware geloof en de bedoelingen van God alleen te kennen uit de Bijbel.
  • De mens kon niet gered worden door de kerk, maar alleen door het geloof en de genade van God.
 • Wat moest daarom gebeuren?
  De Bijbel moest in de volkstaal worden vertaald, zodat iedereen deze kon lezen.
 • Hoe werden Luthers ideeën verspreid?
  • Door boeken en pamfletten. Dit waren de nieuwe media die vanaf de 15e eeuw beschikbaar waren door de boekdrukkunst.
  • Door de steun van Duitse vorsten.
 • Wat leidde tot een definitieve scheuring van de kerk?
  De toespraak die Luther had gehouden op de Rijksdag in Worms (1521). Hij had gezegd dat hij niet van zijn opvattingen zou afwijken, omdat ze gebaseerd waren op de Bijbel.
 • Wat gebeurde er in 1555?
  Karel V gaf de oorlog tegen de protestantse vorsten op.
 • Wat werd ondertekend? Wat stond hierin?
  De Vrede van Augsburg werd ondertekend en daar stond in dat in Duitsland voortaan de regel zou gelden dat elke vorst het geloof van zijn onderdanen mocht bepalen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.