Summary Gevaarlijke goederen ADR vervoer over de weg : beroepschauffeur

-
ISBN-10 9058622193 ISBN-13 9789058622198
214 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gevaarlijke goederen ADR vervoer over de weg : beroepschauffeur". The author(s) of the book is/are B H van Duurling VERJO Redactiegroep ADR. The ISBN of the book is 9789058622198 or 9058622193. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gevaarlijke goederen ADR vervoer over de weg : beroepschauffeur

 • 1 Module A Gevaarlijke goederen

 • Welke goederen zijn ingedeeld in klasse 4.2?
  Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Welke goederen zijn ingedeeld in klasse 8?
  bijtende stoffen
 • Wat geeft dit etiket aan? 
  infectueuze stoffen
 • Welke stoffen zijn ingedeeld in klasse 3?
  Brandbare VL-stoffen
 • Wat zijn gevarenklassen?
  Indelingen van groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar hebben.
 • Wanneer wordt een gevaarlijk goed pas echt gevaarlijk?
   GG worden pas echt gevaarlijk als deze buiten de verpakking komt.
 • Waaraan kan een chauffeur een verpakking met gevaarlijke goederen herkennen?
  Aan gevaarsetiketten en het UN-nummer
 • Wat is de geldigheidsduur van een ADR-certificaat?
  5 jaar
 • Zijn de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen in elk land in Europa gelijk?
  een aantal landen zoals NL heeft aanvullende regels
 • Wanneer zijn brandbare vloeistoffen zeer brandbaar?
  bij een vlampunt lager dan 23'C
 • Wat is het ADR?
  Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
 • Hoe weet je welk hoofdgevaar een stof heeft?
  Door indeling van stoffen in gevarenklassen en de gebruikte etiketten.
 • 1.1 1. Gevaarlijke goederen

 • Wat zijn gevaarlijke goederen volgens het ADR?
  Stoffen en voorwerpen waarvan het ADR het internationale vervoer over de weg verbiedt, of slechts onder bepaalde voorwaarden toelaat.
 • Waarom zijn gevaarlijke goederen gevaarlijk?
  Omdat ze door hun specifieke eigenschappen al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of hinder veroorzaken voor mensen, dieren, planten en materialen, kortom het milieu.
 • Stoffenlijst = tabel A in hoofdstuk 3.2 van het ADR
  • elke stof eigen uniek 4-cijferig UN-nummer.
  • welke klasse
  • Hoe vervoerd?

 • Wat zijn de twee belangrijkste taken van de chauffeur?
  1. GG op een veilige en efficiënte wijze te vervoeren van A naar B
  2. Ongevallen voorkomen en bij een ongeluk de schade te beperken.
 • Welke 4 zaken worden verlangd van een ADR-chauffeur?
  1. Kennis over regels voor vervoer
  2. Kennis van de eigenschappen van GG die hij vervoerd
  3. Bereidheid regels na te leven
  4. Weten wat te doen bij een ongeval en dit juist uitvoeren.
 • ADR-certificaat
  • Basiscertificaat en specialisatie-examens
  • CBR erkend instituut
  • 5 jaar geldig


 • Herhalingstoets
  Na 4-5 jaar om te verlengen.


 • 1.2 2.Gevarenklassen en eigenschappen

 • Hoe herken je GG?
  1. gevaarsetiketten
  2. UN-nummer
 • Wanneer worden GG gevaarlijk?
  Ongecontroleerd buiten hun verpakking
 • Welke gevaren zijn er (8)?
  1. Explosief
  2. brandbaar
  3. brandbevorderend
  4. giftig
  5. infectueus (besmetting)
  6. radioactief
  7. bijtend
  8. zeer heet
  9. onder druk
  10. zeer koud
 • Het grootste gevaar bepaalt de gevarenklasse.
 • Wat zijn gevarenklassen?
  Indelingen van groepen stoffen die tijdens vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar hebben.
 • Classificatie SC
  voor zelfverhitting vatbare stof
 • Kritieke en controletemperatuur @ zeer GS klasse 4.1 en 5.2
 • Waterreactief
  In reactie met water gassen vormend
 • Controletemperatuur
  Max T waarbij organische peroxiden of zelfontledende stoffen veilig vervoerd kunnen worden.
 • Kritieke temperatuur
  T waarbij noodmaatregelen in werking moeten treden (indien T onbeheersbaar is)
 • Explosie
  zeer snel verlopende chemische reactie waarbij in zeer korte tijd veel energie vrijkomt
 • Vullingsgraad (vloeistoffen)
  Max niveau tot waar een vloeistofhouder mag worden gevuld bij bepaalde T.
 • Vullingsgraad (vuldruk/vulgewicht, gassen)
  verhouding: (massa gas) / (massa water van 15'C)
 • Expansieruimte
  Ruimte boven een vloeistof in een afgesloten vloeistofvat, -houder of -tank, nodig voor uitzetting.
 • Dampspanning (dampdruk)
  Druk die door damp wordt uitgeoefend in een afgesloten vat bij een bepaalde T.
 • Kookpunt
  Als kookt bij normale druk --> volledig op in damp.
 • Niet vluchtig
  kookpunt >150'C
 • Vluchtig
  kookpunt 65-150'C
 • Zeer vluchtig
  kookpunt < 65'C
 • Vluchtigheid
  Mate waarin vloeistof geneigd is in damp over te gaan door verwarming, verspreiding en ventilatie.
 • Zeer brandbaar
  Vloeistoffen, vlampunt < 23'C

 • Vlampunt
  Laagste T waarbij brandbare vloeistof zoveel damp afgeeft dat deze in mix met zuurstof kan worden ontstoken.
 • Geef de definities van de volgende begrippen:
 • Begrippen
  • Gevaarlijke reactie
  • Vlampunt
  • Brandbaar
  • Zeer brandbaar
  • Vluchtigheid
  • Kookpunt
  • Dampspanning (dampdruk)
  • Expansieruimte
  • Vullingsgraad (vuldruk/vulgewicht, gassen)
  • Vullingsgraad (vloeistoffen)
  • Kritieke temperatuur
  • Controletemperatuur
  • Waterreactief
  • Explosie
  • Ontleding
  • Zelfontbranding
  • Pyrofoor
  • Polymerisatie
  • Wagenlading
 • gevaarlijke reactie (5)
  1. verbranding en/of aanmerkelijke warmteontwikkeling
  2. ontwikkeling van brandbare, verstikkende, oxiderende en/of giftige gassen
  3. vorming van bijtende stoffen
  4. vorming van instabiele stoffen
  5. gevaarlijke drukverhoging (tanks)
 • Brandbaar
  Vloeistoffen, vlampunt tussen 23-100'C
  In klasse 3: Vloeistoffen, vlampunt tussen 23-60'C
   
 • Begrippen
  • Brandbaar
  • Zeer brandbaar
  • Vluchtigheid
  • Kookpunt
  • Dampspanning (dampdruk)
  • Expansieruimte
  • Vullingsgraad (vuldruk/vulgewicht, gassen)
  • Vullingsgraad (vloeistoffen)
  • Kritieke temperatuur
  • Controletemperatuur
  • Waterreactief
  • Explosie
  • Ontleding
  • Zelfontbranding
  • Pyrofoor
  • Polymerisatie
  • Wagenlading
 • Primaire classificatieletters
 • Welke 3 verpakkingsgroepen zijn er?
  1. Verpakkingsgroep I: zeer gevaarlijke stoffen
  2. Verpakkingsgroep II: gevaarlijke stoffen
  3. Verpakkingsgroep III: minder gevaarlijke stoffen
  Zie tabel A
 • Wat wordt bedoelt met classificatie?
  Indeling op grond van gevaarseigenschappen (GE)
 • Wat is class A?
  asphyxiant / verstikkend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent dit bord? 
gelimiteerde hoeveelheden per verpakking (LQ)
geef betekenis
Alleen laden in vrachtvliegtuigen.
geef betekenis
gemagnetiseerde lading. bij kompas weghouden!
geef betekenis
gemagnetiseerde lading. Bij kompas weghouden!
geef betekenis
Lading is cryogenisch gekoeld
Geef de betekenis
Lading is slecht voor het milieu in het water
Welke etiketten (regelgeving) worden hier afgebeeld?
ICAO
Welke etiketten (regelgeving) worden hier afgebeeld?
IMDG code
Waarom is deskundige hulpverlening met meetapparatuur altijd nodig?
RA niet waar te nemen
@ ongeval
 1. algemene maatregelen nemen die bij elk ongeval noodzakelijk zijn
 2. maatregelen schriftelijke instructies
 3. noodprocedure opstarten
 4. lading veiligstellen
 5. juiste maatregelen bij lekkage of besmetting van het collo nemen
 6. maatregelen nemen in afwachting op komt hulpverleners: veiligheid chauffeur afstand - afscherming - tijdsduur
 7. prioriteit: mens-dier-milieu