Summary Gids voor het burgerlijk procesrecht

-
ISBN-10 903524396X ISBN-13 9789035243965
334 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gids voor het burgerlijk procesrecht". The author(s) of the book is/are A L H Ernes. The ISBN of the book is 9789035243965 or 903524396X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gids voor het burgerlijk procesrecht

 • 1 Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht

 • Wat zijn de hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht?
  • Behandeling binnen een redelijke termijn
  • Hoor en wederhoor
  • Onpartijdigheid van de rechter
  • Openbaarheid van behandeling en uitspraak
  • Motivering van de beslissing
  • Partijautonomie
  • Onderzoek en beslissing in twee instanties
 • Hoe komt het recht van hoor en wederhoor in een procedure tot uiting?
  Partijen mogen op elkaars standpunten reageren en de rechter neemt alleen informatie mee die beide partijen kennen.
 • Wat hebben het beginsel openbaarheid en onpartijdige rechter met elkaar te maken?
  De openbaarheid is een waarborg voor de onpartijdigheid van de rechter.
 • Wat zijn de functies van de motivering?
  Inzicht geven (aanvaarding),
  Keuze geven in beroep te gaan,
  Waarborg deugdelijke rechtspraak
 • Wat is een rechtsvordering?
  Het processuele middel om een recht dat je hebt door de rechter te laten beoordelen (en opleggen dat het wordt uitgevoerd).
 • Geen belang, geen actie
  - Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe 3:303 BW
 • Wat besloot het EHRM in Capuano-Italië?
  Dat de staat de zaak van Capuano niet binnen een redelijke termijn had behandeld. Wat redelijk is moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Van belang hier bij zijn 1. de complexiteit van de zaak, 2. het gedrag van de verzoeker en 3. het gedrag van de rechterlijke instanties.
 • In welk arrest besloot het EHRM dat de redelijke termijn voor het behandelen van en zaak was geschonden?
  Capuano/Italië
 • Partijautonomie
  • De procespartijen bepalen of ze procederen
  • Rechter mag geen feiten aanvullen
  • Feiten die niet worden betwist, moeten als waar gelden
  • Bepaalde rechtsregels mag de rechter niet ambtshalve toepassen
 • 2 De diverse personen in het burgerlijk proces

 • Hoe worden leden van de rechterlijke macht belast met rechtspraak benoemd?
  Bij kb.
 • Moet een advocaat je helpen als je dat vraagt?
  In principe niet. Maar als je niemand kan vinden, kan je de deken vragen er een aan te wijzen. Die kan alleen om zwaarwegende redenen weigeren.
 • Partijen
  Eiser - gedaagde
  Aanlegger - verweerder
  Appellant - geïntimeerde
 • Wat is een subjectieve cumulatie van rechtsvorderingen?
  -wanneer een eiser in een dagvaarding tegen een aantal gedaagden een vordering instelt
  -wanneer meerdere eisers in een dagvaarding ieder een vordering tegen een gedaagde instellen
 • Hoe gaat de positie van procespartij over op een ander (onder algemene of bijzondere titel)?
  Door schorsing en hervatting van het geding.
 • Kan je als rechtsopvolger een beroep instellen tegen een vonnis dat tegen je voorganger is uitgesproken?
  Ja, sinds 1973 vindt de HR van wel (redelijke wetstoepassing)
 • Kan je een beroep instellen tegen een vonnis tegen een partij die niet meer bestaat?
  Je stelt dan beroep in tegen de rechtsopvolger.
 • Gaan de rechten/plichten die uit een vonnis blijken over op de rechtsopvolger?
  Ja
 • Wat besloot de HR in Euronnext - AEX?
  Dat je geen vordering kan instellen tegen een partij die op het moment van de vordering niet meer bestaat en je wist dat die op dat moment niet bestond.
 • In welk arrest besloot de HR dat je geen vordering kan instellen tegen een partij waarvan je weet dat die niet meer bestaat?
  Euronext/AEX
 • Wie is de formele en wie de materiële partij?
  De formele partij is de eiser op wiens naam het proces wordt gevoerd. De materiële partij is degene die subject is van de rechtsbetrekking waar het proces over gaat. Vaak is dit dezelfde persoon.
 • Wat zijn de voorwaarden om voor collectieve belangen te mogen procederen?
  -Het moeten de belangen van anderen dan de procedeerder zijn
  -de belangen moeten gelijksoortig zijn
  -de behartiging blijkt uit de statuten
  -je moet eerst geprobeerd hebben te overleggen
 • Gaat de rechtzaak door als de advocaat zich terugtrekt?
  Ja, alleen zolang de betreffende partij geen nieuwe advocaat heeft, kan die geen proceshandelingen verrichten
 • A cedeert tijdens het proces zijn vordering op B aan C. Hoe gaat het verder?
  • A is niet meer ontvankelijk in de vordering (geen belang, geen actie)
  • C kan 'tussenkomen' in het geding en wordt procespartij (217 Rv)
 • Wie is de formele partij wanneer een bestuurder namens een rechtspersoon handelt in een geding?
  De rechtspersoon.
 • Wat zijn de uitzonderingen op de regel dat het gerechtshof in een meervoudige kamer kennis neemt van een zaak?
  De vordering gaat over boek 1 BW
  De meervoudige kamer verwijst naar de enkelvoudige (dat kan niet als de rechtbank in eerste aanleg in een meervoudige kamer heeft beslist)
 • Mogen procespartijen voor de rechtbank en gerechtshof zelf pleiten?
  Ja, maar voor de andere proceshandelingen moeten zij zich laten vertegenwoordigen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke zaken worden bij het gerechtshof niet door een meervoudige kamer behandeld?
 • in de wet genoemde uitzonderingen
 • Boek 1 BW zaken
 • verwijzing naar enkelvoudige kamer
Welke zaken worden door de enkelvoudige kamer behandeld?
 • kantonzaken
 • kort gedingzaken
 • Boek 1 BW zaken (1e aanleg ook enkelvoudig)
Welk hoofdbeginsel stond in het Van Rooij/Erven vd Sluijs arrest centraal
partijautonomie
In welk arrest oordeelde het EHRM dat de redelijke termijn voor het behandelen van en zaak was geschonden?
Capuano/Italië
Welke twee uitzonderingen zijn er op de motiveringsplicht ?
 • verstekvonnis (art. 230, tweede lid, Rv)
 • verlof conservatoir beslag bij toekenning
Wat zijn de belangrijkste bronnen voor het procesrecht?
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Wet op de rechterlijke organisatie
 • EVRM  
Noem de 8 hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht
 1. hoor- en wederhoor
 2. onpartijdigheid rechter
 3. openbaarheid behandeling en uitspraak
 4. motivering beslissing
 5. partij-autonomie
 6. onderzoek en beslissing in twee instanties
 7. toezicht op rechtspraak dmv cassatie
 8. verplichte procesvertegenwoordiging
wie beslist over tenuitvoerleggingen van vonnissen uit een EU-lidstaat?
De voorzieningenrechter.
Kan je in beroep komen tegen de beslissing van de rechter dat je je niet mag verschonen als getuige?
Ja.
Bij welke rechter roep je nietigheid van een ontslag in?
Bij de kantonrechter