Summary Gids voor het burgerlijk procesrecht

-
ISBN-10 903524396X ISBN-13 9789035243965
334 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gids voor het burgerlijk procesrecht". The author(s) of the book is/are A L H Ernes. The ISBN of the book is 9789035243965 or 903524396X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gids voor het burgerlijk procesrecht

 • 1 Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht

 • hoor en wederhoor in een procedure
  • de deurwaarder v/d eiser betekend de dagvaarding aan de gedaagde (art.45 e.v Rv) Hierop reageert de gedaagde (de advocaat van de) met een conclusie van antwoord (art.128 Rv)
  • Nadat gedaagde voor antwoord heeft geconcludeerd,beveelt de rechter krachtens art.131 Rv in beginsel een verschijning van partijen (schikkingscomparitie,art.87 Rv of inlichtingencomparitie, art 88 Rv).
  • Beveelt de rechter geen verschijning van partijen dan (art.132 lid 1 Rv) van toepassing. De eiser mag dan de conclusie van repliek nemen,gevolgd door de conclusie van dupliek door de gedaagde,en soms is dan nog pleidooi mogelijk (art.134 Rv).
 • Hoe uit zich de partijautonomie in het burgerlijk procesrecht?
  1. pp. bepalen of er wordt geprocedeerd en of er wordt doorgeprocedeerd
  2. de rechter mag geen feiten aanvullen (a contrario art. 25 Rv: wel ambtshalve aanvullen van rechtsgronden)
  3. niet-betwiste feiten moet de rechter voor waar aannemen (art. 149 Rv)
  4. bepaalde rechtsregels mag de rechter niet ambtshalve toepassen
 • Wat zijn de hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht?
  • Behandeling binnen een redelijke termijn
  • Hoor en wederhoor
  • Onpartijdigheid van de rechter
  • Openbaarheid van behandeling en uitspraak
  • Motivering van de beslissing
  • Partijautonomie
  • Onderzoek en beslissing in twee instanties
 • Noem de 8 hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht
  1. hoor- en wederhoor
  2. onpartijdigheid rechter
  3. openbaarheid behandeling en uitspraak
  4. motivering beslissing
  5. partij-autonomie
  6. onderzoek en beslissing in twee instanties
  7. toezicht op rechtspraak dmv cassatie
  8. verplichte procesvertegenwoordiging
 • Welke uitzonderingen op de motiveringsplicht bestaan er?
  • art. 230, tweede lid, Rv: een verstekvonnis behoeft niet te worden gemotiveerd
  • verlof tot het leggen van een conservatoir beslag behoeft, indien het verlof wordt verleend, niet te worden gemotiveerd
 • wanneer geldt de verplichte procesvertegenwoordiging?
  Bij de meeste gerechten,uitzondering sector kantonrechter  kan in persoon worden geprocedeerd of zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.
  En in kort geding kan de gedaagde zowel bij advocaat of in persoon procederen
 • Hoe komt het recht van hoor en wederhoor in een procedure tot uiting?
  Partijen mogen op elkaars standpunten reageren en de rechter neemt alleen informatie mee die beide partijen kennen.
 • Wat zijn de belangrijkste bronnen voor het procesrecht?
  • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  • Wet op de rechterlijke organisatie
  • EVRM  
 • Wat hebben het beginsel openbaarheid en onpartijdige rechter met elkaar te maken?
  De openbaarheid is een waarborg voor de onpartijdigheid van de rechter.
 • Welke twee uitzonderingen zijn er op de motiveringsplicht ?
  • verstekvonnis (art. 230, tweede lid, Rv)
  • verlof conservatoir beslag bij toekenning
 • Wat zijn de functies van de motivering?
  Inzicht geven (aanvaarding),
  Keuze geven in beroep te gaan,
  Waarborg deugdelijke rechtspraak
 • In welk arrest oordeelde het EHRM dat de redelijke termijn voor het behandelen van en zaak was geschonden?
  Capuano/Italië
 • Wat is een rechtsvordering?
  Het processuele middel om een recht dat je hebt door de rechter te laten beoordelen (en opleggen dat het wordt uitgevoerd).
 • Welk hoofdbeginsel stond in het Van Rooij/Erven vd Sluijs arrest centraal
  partijautonomie
 • Geen belang, geen actie
  - Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe 3:303 BW
 • Wat besloot het EHRM in Capuano-Italië?
  Dat de staat de zaak van Capuano niet binnen een redelijke termijn had behandeld. Wat redelijk is moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Van belang hier bij zijn 1. de complexiteit van de zaak, 2. het gedrag van de verzoeker en 3. het gedrag van de rechterlijke instanties.
 • In welk arrest besloot het EHRM dat de redelijke termijn voor het behandelen van en zaak was geschonden?
  Capuano/Italië
 • Partijautonomie
  • De procespartijen bepalen of ze procederen
  • Rechter mag geen feiten aanvullen
  • Feiten die niet worden betwist, moeten als waar gelden
  • Bepaalde rechtsregels mag de rechter niet ambtshalve toepassen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke zaken worden bij het gerechtshof niet door een meervoudige kamer behandeld?
 • in de wet genoemde uitzonderingen
 • Boek 1 BW zaken
 • verwijzing naar enkelvoudige kamer
Welke zaken worden door de enkelvoudige kamer behandeld?
 • kantonzaken
 • kort gedingzaken
 • Boek 1 BW zaken (1e aanleg ook enkelvoudig)
Welk hoofdbeginsel stond in het Van Rooij/Erven vd Sluijs arrest centraal
partijautonomie
In welk arrest oordeelde het EHRM dat de redelijke termijn voor het behandelen van en zaak was geschonden?
Capuano/Italië
Welke twee uitzonderingen zijn er op de motiveringsplicht ?
 • verstekvonnis (art. 230, tweede lid, Rv)
 • verlof conservatoir beslag bij toekenning
Wat zijn de belangrijkste bronnen voor het procesrecht?
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Wet op de rechterlijke organisatie
 • EVRM  
Noem de 8 hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht
 1. hoor- en wederhoor
 2. onpartijdigheid rechter
 3. openbaarheid behandeling en uitspraak
 4. motivering beslissing
 5. partij-autonomie
 6. onderzoek en beslissing in twee instanties
 7. toezicht op rechtspraak dmv cassatie
 8. verplichte procesvertegenwoordiging
wie beslist over tenuitvoerleggingen van vonnissen uit een EU-lidstaat?
De voorzieningenrechter.
Kan je in beroep komen tegen de beslissing van de rechter dat je je niet mag verschonen als getuige?
Ja.
Bij welke rechter roep je nietigheid van een ontslag in?
Bij de kantonrechter