Summary Gistend beleid : veertig jaar universitaire onderwijspolitiek

-
ISBN-10 9052500517 ISBN-13 9789052500515
104 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gistend beleid : veertig jaar universitaire onderwijspolitiek". The author(s) of the book is/are J W Foppen. The ISBN of the book is 9789052500515 or 9052500517. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gistend beleid : veertig jaar universitaire onderwijspolitiek

 • 1.1 Inleiding Boek Gistend Beleid

 • Gisting van beleid na de Tweede Oorlog --> invloeden van buitenaf

 • 1971 --> structurele problematiek aangekaart welke de 10 jaar daarvoor zichtbaar was geworden: zowel onderwijskundige, economische als politieke redenen. Zonder veranderingen zou de groei v.h. universitair onderwijs te duur worden.
 • Discussie over doel en organisatie universitair onderwijs --> structuur zou in de discussie een steeds belangrijkere rol worden toebedeeld. Problemen voerden terug op vóór de 1961.
 • 1961: Wet op het Wetenschappelijk onderwijs --> na WOII streven reorganisatie onderwijs
 • 1.1.1 Inleiding Hoofdstuk 1

 • Na lange aanloop, in 1982/1983 integrale invoering Wet twee-fasenstructuur van Pais, door Van Kemenade.
 • Volgens Van Kemenade: 1982-1983 eindstadium bereikt van herstructurering, welke volgens Van Kemenade was begonnen met de Reorganisatie van het Hoger Onderwijs in 1946.
 • Echter, na de oorlog kreeg de doelmatigheid van het onderwijs nog nauwelijks aandacht (!), die kwam pas met de studenten- en kostentoename van het tertiair onderwijs.
 • Van Kemenade: elementen voorafgaand aan 1982, voor het eerst aan de orde in "het politieke testament" van minister Cals (1963): nota 'Het academische statuut en opbouw van de universitaire studies' van 23 juli 1963 gericht aan de academische raad.
 • Van Kemenade 'Universitaire wereld heeft zich de laatste twintig jaar buitenspel geplaatst', in: Folia Civitatis, 11 sept. 1982. --> schetst overleg minister en parlement betreft de universitaire wereld omstreeks 1963. Voorstel in 1977 tot een vijfjarige cursusduur "ernstige onderschatting politieke en matschappelijke werkelijkheid".

 • het niet gebruik maken van kansen, dicht Van Kemenade toe aan 2 factoren: het organisatorische atomisme van de universitaire wereld; enkel bundeling van autonoom optredende instellingen, geen eenheid. Ten tweede, de academische introvertie (beeld van wetenschap als een wereld an sich).
 • Belang Van Kemenade: Foppen gebruikt de rede van Van Kemenade, bevat bouwstenen voor Foppens onderzoek.
 • Onderzoeksvraag Foppen Gistend Beleid: hoe de structurering van het universitaire onderwijs in de afgelopen decennia tot stand werd gebracht, welke omstandigheden zich daarbij voordeden, welke mogelijkheden deze bood en welke keuzen daarbij werden gemaakt.
 • 1.2 Probleemstelling

 • Aanvankelijke probleemstelling meer gericht op Wet twee-fasenstructuur en de bijbehorende beleidsprocessen.
 • Periode 1961-1981 werd in drie fasen verdeeld; 1963-1968, 1969-1977 en 1977-1981.  Eerste herziening: inperking onderzoek op het niveau van besluitvorming; ontwikkeling en totstandkoming overheidsvisie. De periode van onderzoek bleef hetzelfde.
 • Tweede en definitieve herziening: afbakening onderzoek van de Wet twee-fasenstructuur. Voorafgaande ontwikkelingen ( Nota's Posthumus, Herstructureringswet Van Kemenade 1975 en Wet twee-fasenstructuur van Pais). Hierom ook periode voor testament-Cals uit 1963 in onderzoek betrokken.
 • 1.2.1 Onderzoeksontwerp

 • Keuze voor één beleidsveld (onderwijs)  en daarbinnen één onderwerp (de totstandkoming van het overheidsbeleid inzake het universitair onderwijs) --> dus geen streven naar algemene uitspraken. Het is een beleidshistorische studie met gebruik van het container-model.  Voor goede studie definiering, operationalisering en vergelijkende meting. Het laatste is bij een gevalsstudie (case studie) moeilijk. Foppen bespreekt de voor- en nadelen van een case studie.
 • Onderzoeksbronnen:  4 types. Onder andere: knipselkrant, welke door het Departement van Onderwijs  vanaf 1954 wordt bijgehouden!
 • 1.3 Tweeledige opzet van de probleemstelling

 • De jarenlange discussie over de onderwijsstructuren illustreert dat de problemen van het universitaire onderwijs als kennisoverdrachtsinstituut ondertussen nauwelijks zijn verminderd. Men kan een blijvende behoefte signaleren aan verandering van de functie en structuur van de universitaire onderwijsprogramma's. De optredende variatie in de zienswijze en beoordeling van de noodzaak tot verandering van het universitair onderwijs verschilt niet alleen in de loop der tijd, maar zijn waarschijnlijk mede afhankelijk van de beoordeling en definitie van de situatie en omstandigheden. . Een treffende leiddraad biedt het container-model, of "garbage-can model': besluitvorming valt terug te voeren op toevallig beinvloedde keuzesituaties.
 • Foppen analyseert het bovenstaande proces vanuit een tweeledige uitwerking van de probleemstelling: analyse van het proces en verklaring van het proces en de uitkomsten, inclusief een analyse van de samenhang.
 • 1. De analyse van het proces: een beschrijvende analyse van de 4 periodes tussen 1945-1988: 1945-1961, 1961-1971, 1971-1981 en 1981-1989.
 • 2. Verklaring: op welke ideeen de opvattingen zijn terug te voeren. Zoeken naar samenhang definities/opvattingen/besluiten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.