Summary Goederenrecht

-
ISBN-10 9013085237 ISBN-13 9789013085235
494 Flashcards & Notes
47 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Goederenrecht". The author(s) of the book is/are H J Snijders, E B Rank Berenschot. The ISBN of the book is 9789013085235 or 9013085237. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Goederenrecht

 • 417 Varianten

 • Presentatie Goederenrecht Bijeenkomst 1:

   

  Soorten rechten (Algemeen):

  - absolute rechten

  werken jegens iedereen

  - relatieve rechten

  werken jegens bepaald persoon

  HR Blauboer-Berlips (1905)

   

   

 • Soorten rechten goederenrecht:

  - volledige rechten

  hier valt onder de eigendom van zaken en het toebehoren van vermogensrechten. Niet de vermogensrechten op zichzelf zijn volledige rechten, maar het toebehoren daarvan.

  - beperkte rechten

  een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, dat met het beperkt recht is bezwaard. bijvoorbeeld: vruchtgebruik, gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, pand en hypotheek.

  - zakelijke rechten

  rusten op een zaak

 • schakelbepaling art. 3:98 BW

  dit artikel verklaart in beginsel al hetgeen in afdeling 3.4.2 over de overdracht van een goed is bepaald, van overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.

   

  art. 6:216 BW: verklaart de eerste 4 afdelingen van de regeling der obligatoire overeenkomsten in titel 6.5 in beginsel van overeenkomstige toepassing op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen zoals de zogenaamde goederenrechtelijke overeenkomst.

 • definitie goederen: art. 3:1 BW

   

  verschillende soorten goederen:

  - zaken (zie 3:2 BW: eigendom)

  - vermogensrechten (3:6 BW)

  - rechten op voortbrengselen van de menselijke geest

 • Bestanddeel

  onzelfzuchtige onderdelen van een zaak, hetzij op grond van een hechte ideeele band, hetzij op grond van een hechte materiele band (art. 3:4 BW)

  Gevolg: natrekking. De eigenaar van een zaak is ook de eigenaar van haar bestanddelen (art. 5:3 BW)

   

  Vrucht

  opbrengsten die goederen met behoud van hun substantie genereren.

  - natuurlijke vruchten: bijv. de appel van een boomzijn zaken

  - burgerlijke vruchten: bijv. de rente op een vordering uit geldlening, dividend op aandelen zijn vermogensrechten

  Gevolg: behoud oorspronkelijk goed

 • Roerende versus onroerende zaken

  Onroerende zaken, art. 3:3 lid 1 BW

  bijv. de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd

   

  Roerende zaken: alle zaken die niet onroerend zijn

   

  HR Portcabinarrest en Grafzerkenarrest

 • Afhankelijke rechten

  een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder het andere recht kan bestaan (3:7 BW) Traditioneel ook wel een accesoir recht genoemd.

  voorbeeld: pand en hypotheek, mandeligheid, erfdienstbaarheid

  Gevolg: geen zelfstandige betekenis

   

  Nevenrechten

  veel afhankelijke rechten zijn tevens nevenrechten. Nevenrechten zijn verbonden aan een hoofdrecht. Anders dan afhankelijke rechten zijn nevenrechten steeds verbonden aan een vordering en behoeven nevenrechten geen vermogensrechten te zijn

  vb: art. 3:278 BW

   

 • Volledige rechten

  eigendom en toebehoren

   

  Beperkte rechten

  afgeleid uit een meer omvattend recht

  Onderscheid tussen beperkte rechten:

  - Gebruik- of genotsrechten (vruchtgebruik, gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid, erfpacht en opstal)

  - Zekerheidsrechten (pand en hypotheek)

 • Vorderingen

  - aan toonder: vereist is een papier met order- of toonderclausule

  - op naam: alle overige vorderingen

   

 • registergoederen versus niet- registergoederen

  registergoederen: art. 3:10 BW

  goederen voor welker overdracht of verstiging inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. bijv. bij de overdracht van onroerend goed of de vestiging van hypotheek.

  registergoederen zijn: alle onroerende zaken, teboekstaande zee- en binnenschepen, teboekstaande luchtvaartuigen, aandelen in een registergoed, beperkte rechten op een registergoed

   

  niet- registergoederen: de overige goederen

 • Onderscheid goederen

   

  Toekomstige goederen

  Absoluut objectief teokomstig zijn goederen die in het geheel nog niet bestaan, bijv. een nog te bouwen auto. Bestanddelen zijn ook als toekomstige goederen aan te merken. eerst door en vanaf de verbreking van de materiele of ideeele band worden zij zelfstandige zaken.

   

  relatief (subjectief) toekomstig zijn de bestaande goederen die (nog) niet tot het vermogen behoren van degene die deze goederen als toekomstig aanduidt. ze worden ook wel beschreven als bestaande goederen waaromtrent de vervreemder (nog) niet beschikkingsbevoegd is.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de prioriteitsregel in?
Oudere rechten gaan voor nieuwe rechten
Tot welke categorie behoren de beperkte rechten?
Absolute rechten
Wat is derivatieve verkrijging?
Hierbij is sprake van een overgang van het goed van de rechtsvoorganger naar de rechtsopvolger
Wat is originaire (oorspronkelijke) verkrijging?
De originaire verkrijger ontleent zijn recht op een goed NIET aan een voorganger
Wat is het verschil tussen huurkoop en eigendomsvoorbehoud?
Het verschil zit hem in het feit dat bij eigendomsvoorbehoud het bedrag in een keer voldaan dient te worden en dat bij huurkoop het bedrag in termijnen wordt betaald
Wat zijn de gevolgen van eigendomsvoorbehoud als de koper niet betaald?
Hierdoor kan de verkoper de koop ontbinden. Dit heeft op zichzelf geen goederenrechtelijk effect, maar in samenhang met het eigendomsvoorbehoud verkrijgt de koper bij ontbinding van de koop toch weer de onvoorwaardelijke eigendom van de verkochte zaak.
Wat is indirecte vertegenwoordiging?
Indirecte vertegenwoordiging houdt in dat je in eigen naam, voor rekening van een ander verkrijgt
Wat is directe vertegenwoordiging?
Directe vertegenwoordiging houdt in dat je op naam van een ander verkrijgt.
Wat is een dubbel toekomstige vordering?
Een nog niet bestaande vordering uit een nog niet bestaande rechtsverhouding
Wat is een enkel toekomstige vordering?
Een nog niet bestaande vordering uit een wel bestaande rechtsverhouding