Summary Goederenrecht geschetst

-
ISBN-10 9069169428 ISBN-13 9789069169422
103 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Goederenrecht geschetst". The author(s) of the book is/are S Bartels. The ISBN of the book is 9789069169422 or 9069169428. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Goederenrecht geschetst

 • 1 Inleiding

 • Op welke twee manieren kan een persoon een verhouding hebben tot een goed?
  • feitelijk
  • juridisch
 • Wat zijn de belangrijkste feitelijke verhoudingen in het goederenrecht?
  Bezit en houderschap; art. 3:107 e.v. BW.
 • Welke aard kan de juridische verhouding van een persoon tot een goed hebben?
  Verbintenisrechtelijk of goederenrechtelijk.
 • Wanneer bestaat een verbintenisrechtelijke verhouding?
  Indien een persoon een recht met betrekking tot een goed heeft (zoals recht op levering).
 • Wanneer is de verhouding van een persoon tot een goed goederenrechtelijk van aard?
  Indien een persoon een goederenrechtelijk recht op een goed heeft.
 • Wat zijn de belangrijkste goederenrechtelijke rechten?
  • eigendomsrecht
  • beperkte rechten
 • Wat houdt het gesloten systeem van het goederenrecht in?
  • Alle goederenrechtelijke rechten zijn geregeld in de wet.
  • De wet bepaalt in belangrijke mate de inhoud van de goederenrechtelijke rechten.
 • Wat is een goederenrechtelijk recht?
  Een subjectief recht dat een persoon op grond van het objectieve goederenrecht op een goed heeft.
 • Wat houdt de absolute werking van goederenrechtelijke rechten in?
  Ze kunnen tegenover een ieder worden ingeroepen.
 • Wat is droit de suite of zaaksgevolg?
  Het recht volgt het goed waarop het is gevestigd.
 • Indien op dezelfde zaak twee beperkte rechten zijn gevestigd die met elkaar conflicteren, welke gaat dan voor?
  Het oudste recht, op grond van de prioriteitsregel.
 • Wat is het beginsel van de paritas creditorum?
  Het is niet relevant welke vordering het eerste is ontstaan.
 • Wat is een separatistpositie?
  In het faillissement van degene die een goed onder zich heeft, kan degene die een goederenrechtelijk recht op dat goed heeft zijn recht uitoefenen zonder dat het faillissement hem treft.
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van goederenrechtelijke rechten?
  • absoluut
  • droit de suite
  • prioriteit
  • separatisme in faillissement
 • 2.1 Goederen

 • Wat zijn goederen?
  Alle zaken en alle vermogensrechten (art. 3:1 BW).
 • Wat zijn zaken?
  • de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten
  • omvat de hoofdzaak en haar bestanddelen
 • Welk onderscheid kennen 'zaken'?
  • roerend
  • onroerend
 • Wat zijn vermogensrechten?
  • afzonderlijk of tezamen met een ander recht overdraagbaar - of
  • strekt tot stoffelijk voordeel - of
  • is verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel
 • 2.2 Zaken

 • Wat zijn zaken?
  Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW).
 • Waarin kunnen zaken worden onderscheiden?
  • roerende zaken
  • onroerende zaken - art. 3:3 lid 1 BW is een limitatieve opsomming
 • Hoe wordt op grond van het Portacabin-arrest (HR 31-10-1997, NJ 1998, 97) de term 'duurzaam met de grond verenigd' uitgelegd?
  Het gaat erom of een met de grond verenigd gebouw of werk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de bestemming van de zaak en de bedoeling van de bouwer van de constructie, mits deze bestemming en bedoeling naar buiten kenbaar zijn. De HR heeft in elk geval aangegeven dat bij het oordeel niet van belang is dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen.
 • Wat is een bestanddeel?
  Een onderdeel dat juridisch zijn zelfstandigheid heeft verloren en onderdeel is (geworden) van een zaak.
 • Op grond van welke banden kan een object met een hoofdzaak zijn verbonden?
  • materiële band - art. 3:4, lid 2 BW
  • immateriële band - art 3:4, lid 1 BW
 • Wat is de immateriële band?
  Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.
 • Welke aanwijzingen heeft de HR in het arrest Dépex/Curatoren Bergel (HR 15-11-1991, NJ 1993, 316) gegeven ter invulling van de verkeersopvatting in verband met apparatuur die in een gebouw was opgesteld?
  • Zijn gebouw en apparatuur in constructief opzicht specifiek op elkaar afgestemd?
  • Moet het gebouw zonder apparatuur als onvoltooid worden beschouwd?
 • Wat is de materiële band?
  Een zaak die met een hoofdzaak zodanig is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, is bestanddeel van de hoofdzaak.
 • Wat houdt het eenheidsbeginsel in?
  Het is onmogelijk om een goederenrechtelijk recht te hebben op een bestanddeel.
 • Wat gebeurt er met een zaak indien deze een bestanddeel van een andere zaak wordt?
  Dan eindigt het eigendomsrecht op de oorspronkelijke zaak en komt het bestanddeel als onderdeel van een andere zaak toe aan de eigenaar van de hoofdzaak.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer is sprake van oneigenlijke vermenging?
Als twee of meer (zelfstandige) zaken die toebehoren aan verschillende personen zodanig dooreen geraken dat zij niet langer individualiseerbaar zijn. De zaken zijn dus niet tot één zaak verenigd, maar het is onmogelijk om aan te geven welke zaak precies aan wie toebehoort.
Hoe wordt bepaald of sprake is van één zaak?
Aan de hand van de verkeersopvatting.
Wanneer is sprake van vermenging?
Indien twee of meer roerende zaken die toebehoren aan verschillende eigenaars door vermenging tot één zaak worden verenigd.
Welke criteria gelden bij natrekking bij onroerende zaken m.b.t. bepaling welke zaak hoofdzaak is?
 1. de waarde van de zaken; de zaak waarvan de waarde die van de andere zaak aanmerkelijk overtreft, geldt als hoofdzaak
 2. verkeersopvatting
Wanneer deze twee criteria in tegengestelde richting wijzen, prevaleert de verkeersopvatting.
art. 5:14 BW
Waarom is schatvinding een originaire verkrijging van roerende zaken?
Door de schatvinding verliest de oorspronkelijke eigenaar, die niet meer kan worden achterhaald, de eigendom. Het eigendomsrecht dat wordt verkregen, is niet afgeleid uit de rechtspositie van de oorspronkelijke eigenaar en er wordt dus een nieuw recht verkregen.
Verkrijgt de schatvinder de eigendom van de zaak?
Nee, bij schatvinding ontstaat in beginsel mede-eigendom (de schatvinder en degene in wiens zaak de schat wordt aangetroffen).
Wanneer is sprake van een schat?
Indien het een roerende zaak van waarde betreft, die zo lang verborgen is geweest dat de eigenaar niet meer kan worden opgespoord (art. 5:13, lid 2, BW).
Wat is een res nullis?
Een zaak die op dat moment aan niemand toebehoort (art. 5:4 BW).
Wanneer is sprake van occupatie / toe-eigening / inbezitneming?
Indien een persoon een zaak 'pakt' met de intentie om haar voor zichzelf te houden.
Welke bijzondere wijzen van verkrijging zijn er?
 • occupatie
 • vinderschap
 • schatvinding
 • natrekking
 • vermenging
 • zaaksvorming
 • vruchttrekking