Summary Grenzeloos Interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid

-
ISBN-10 9037201628 ISBN-13 9789037201628
217 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grenzeloos Interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid". The author(s) of the book is/are Ankie Hoefnagels Antionius Nicolaas Francesco Egmond. The ISBN of the book is 9789037201628 or 9037201628. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grenzeloos Interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid

 • 2.2 definities van het begrip cultuur

 • waar komt het woord 'cultuur' vandaan?
  van het Latijnse woord cultura
  - in de zin van landbouw
  - in de zin van vorming, beschaving of verfijning
 • Tylor gebruikte 'cultuur' in 1871 voor het eerst in de antropologie met het begrip primtief.
 • wat is cultuur in enge zin?
  kerken, gebouwen, musea, literatuur, kunsten etc.
 • wat is cultuur in brede zin?
  gedeelde drijfveren, waarden, overtuigingen, dagelijkse praktijk, omgangsvormen, rituelen, gebruiken.
 • hoe noemt Hofstede cultuur?
  De collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie mensen onderscheidt van anderen
 • wat zijn waarden?
  - opvattingen over wat belangrijk en nastrevenswaardig is, zoals respect, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en zorgzaamheid.
  - algemene uitgangspunten die vertaald worden in concreet gedrag
 • wat zijn normen?
  - bepaalde, min of meer bindende verwachtingen over het gedrag van mensen.
  - middelen om de waarden te realiseren (vb. respect voor andermans eigendommen betekent dat je niet mag stelen)

 • 2.3 de functies van cultuur

 • wat zijn de 3 functies van cultuur?
  - ordenende funtie
  - communicatieve functie
  - bindende functie
 • ordende fuctie
  cultuur helpt ons om gedragspatronen en manieren te ontwikkelen om te kunnen omgaan met andere personen en onze omgeving.
  zo verklein je de onzekerheden in het leven en vergroot je de voorspelbaarheid.
  we vergroten het vermogen om te overleven en ons te ontwikkelen tussen de leden van een cultuur

  Regels en normen die door het grootste deel van de samenleving worden geaccepteerd, creèren harmonie in een samenleving. Zonder deze regels zou er chaos zijn (Jandt, 1998, in Reisinger, 2002)
 • communicatieve functie
  - verbale communicatie: omvat alles wat we, schriftelijk en mondeling, in woorden uitdrukken
  - non-verbale communicatie: omvat alle uitdrukkingsvormen waarbij andere elementen worden gebruikt dan gesproken en geschreven taal (bijv. lichaamshouding, kleding, gezichtsuitdrukking etc)
  - paraverbale communicatie: het stemgebruik met betrekking tot volume, spreeksnelheid en intonatie

 • Bindende functie
  leden van de cultuur worden verbonden door gedeelde normen en waarden, meningen en ervaringen.
  Cultuur helpt ons om te bepalen wie we samen zijn
 • 2.4 de lagen van de mentale programmering

 • Cultuur is dus een collectief verschijnsel dat, n meerdere of mindere mate, wordt gedeeld door mensen die leven of leefden in dezelfde sociale omgeving (Hofstede, 2005)
 • awt betekent het als we cultuur definièren als een mentale programmering?
  de cultuur is aangeleerd vanuit de sociale omgeving en niet aangeboren
 • menselijke natuur
  - deze is universeel en genetisch bepaald
  - de lichamelijke en psychologische gestel is voor iedereen hetzelfde. bijv. bij het voelen van sensaties als dorst, honger of pijn of het voelen van emoties als verdriet, angst, schaamte of woede.
  - gevoel is universeel, maar de mate waarin men mag laten blijken pijn te hebben wordt wel beinvloed door de cultuur
 • de kern van de piramide is de cultuur (1. menselijke natuur, 2 cultuur, 3 persoonlijkheid)
  bij je geboorte heb je nog geen flauw idee van regels om te kunnen functioneren in de samenleving.
  cultuur is de link tussen de oude en de nieuwe generaties met communicatie als de kritische succesfactor.
 • Persoonlijkheid
  Dit is in de top van de piramide. deze bestaat voor een deel uit eigenschappen die zijn aangeboren via je unieke genetische print. Het andere deel wordt aangeleerd tijdens je socialisatie door de patronen die ouders en andere familileden voorleven.

  "Persoonlijkheid is een dynamische oranisatie, binnen een persoon, van psychofysieke systemen die de karakteristieke patronen van gedra, denken en voelen van een persoon creeren, (Cordon Allport, 1967)"
 • The Big Five
  Deze methode definieerd persoonlijkheidsdimensies. Op basis van je score krijg je een indicatie van je persoonlijkheid. Onderzoekers hebben bij the big five alle mogelijke karaktereigenschappen teruggepracht tot 5 dimensies (Doddema-Winsemius & De Raad, 1997) ZIE BLZ 24
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

5. inzet
De inzet beïnvloedt de waarneembare performance van de gesprekpartners: de manier waarop ze handelen in interactie met een ander.
4. organisatie
hier wordt de maatschappelijke als e professionele omgeving bedoeld.
misverstanden die kunnen ontstaan:
- de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk
- de gast, klant of collega weet niet wat hij wel of niet kan verwachten
- het vakjargon is niet duidelijk voor de gesprekspartner
- het verloop, de doelstelling, de agenda van of de beschikbare tijd voor een gesprek zijn niet duidelijk .
3. personen
personen verwijst naar de gesprekspartners en hun onderlinge relatie. Het gaat ook om de sociale boodschappen.

De Roos van Leary bestaat uit twee assen:
1. Op de verticale as, met als uiterste Boven en Onder, wordt aangegeven in hoeverre mensen invloed willen uitoefenen in een relatie. Boven betekent dat men veel is gericht op invloed. Onder nauwelijks of helemaal niet gericht op invloed
2. Op de horizontale as, met als uitersten Tegen en Samen, wordt aangegeven in hoeverre mensen streven naar wederzijdse acceptatie in relatie tot elkaar.
2. ordening
ordening is de manier waarop de gesprekspartners aankijken tegen de inhoud van hun communicatie. Het is de bril waardoor ze de werkelijkheid waarnemen.
1. taal: verbaal en non-verbaal
taal omvat de verbale en non-verbale communicatie van de gesprekspartners. De manier waarop je gevoelens uit, de manier waarop je lacht, je gevoel voor humor, het zijn allemaal uitingen van een culturele dimensie
wat is het TOPOI-model
het model dat ontwikkeld werd om misverstanden in de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen op te sporen en op te lossen.
Topoi betekend in het Grieks: plaatsen of gebieden.
non-verbale vocale communicatie: paralanguage
non-verbale communicatie heeft ook een vocaal aspect: intonatie, toonhoogte, stemvolume, spreeksnelheid, de manier waarop je geluid produceert.
aanraakgedrag en interpersoonlijke afstand: proxemics
mensen uit individualistische culturen hebben meer persoonlijke ruimte nodig dan mensen uit collectivistische culturen.
oogcontact en manier van kijken: oculesics
mensen uit verschillende culturen gebruiken hun ogen verschillend in hun communicatie.
gebaren
er zijn al grote verschillen in europa met gebaren
bijv. het oke gebaar.