Summary Grenzen in beweging

-
ISBN-10 9000330165 ISBN-13 9789000330164
501 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grenzen in beweging". The author(s) of the book is/are Antoon De Baets Stefan van der Poel Jaap den Hollander. The ISBN of the book is 9789000330164 or 9000330165. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grenzen in beweging

 • 1 Eigentijdse Geschiedenis: een proloog

 • Waarom verdient het schrijven van geschiedenis extra aandacht?
  - de eigentijdse geschiedschrijving heeft in de twintigste eeuw haar methodische onschuld verloren, doordat zij veranderde van een vrije geschiedsbeoefening in een academisch discipline --> vraagt om meer theoretische reflectie
  - veranderingen in de geschiedenis vragen om meer theoretische aandacht
 • 1.1 Academische discipline

 • Wat vond Leopold von Ranke van geschiedschrijving?
  Dat een geschiedschrijver zijn verhaal niet moest baseren op eigen waarneming, maar op een kritische vergelijking van ooggetuigenverslagen uit het verleden. Er moest worden gewerkt volgens een 'historische methode'. 
 • Wat houdt de 'historische methode' in praktijk in ?
  Dat de geschiedwetenschap zich voornamelijk ging richten op de Vergangenheitsgeschichte, de geschiedenis van vroeger. De Zeitgeschischte - de eigentijdse geschiedenis of de geschiedenis van de levende generaties - kwam nauwelijks aan bod in onderzoek en onderwijs.
 • Wanneer werd de mening ten aanzien van Zeitgeschichte veranderd?
  Na twee catastrofale wereldoorlogen, omdat de geschiedenis zo weinig inzicht in het hedendaagse gebeuren leek te bieden. Sinds 1971 contemporanistiek ( de beoefening van de eigentijdse geschiedenis) aan de RUG. er werden geen  methodologische bezwaren ingevoerd, zoals die van historische distantie. 
 • 1.2 Globalisering

 • Waarom roept geschiedschrijving over de eigen tijd bezwaren op?
  - de methodologische bezwaren, zoals historische distantie
  - het mondiale karakter --> versneld integratieproces in de 20ste eeuw
  - immense omvang
 • Welke vraag roept de immense opvang op?
  Of de geschiedenis van de eigentijdse wereld geschreven kan worden. Dit zorgt voor filosofische en historische problemen.
 • Wat betekent contemporanistiek?
  De beoefening van de eigntijdse geschiedenis
 • 1.3 Filosofische problemen

 • Met welke twee geschiedfilosofische problemen hebben eigentijdse historici te maken?
  - het probleem van de wereldgeschiedenis
  - het probleem van de historische distantie
  Deze problemen zijn te herleiden tot 1 grondprobleem; zelfretentie of subjectiviteit. 
 • Wat was het theologische karakter van wereldgeschiedenis?
  het kwam voort uit het geloof in een goddelijk plan. De geschiedenis werd opgevat als een heilsgeschiedenis die vooruit wees naar het hiernamaals.
 • Wat gebeurde er in de 18de eeuw?
  De christelijke geschiedopvatting seculariseerde in het verlichte vooruitgangsdenken. De geschiedenis wees naar een toekomstige hemel op aarde. 
 • Wat was de bijdrage van deelgeschiedenissen?
  Ze moesten bijdragen aan ene totaalbeeld van het verleden. Ze bleven zo geloven in de mogelijkheid van een 'universele geschiedenis'. 
 • Welk argument bied de contextualiserende werkwijze van de geschiedwetenschap voor het ideaal van de universele historie?
  Wanneer we uitgaan van de theoretische overweging dat elk geheel slechts van buitenaf valt te omschrijven, is duidelijk dat we voor de omschrijving van ene willekeurig geheel een context moeten aannemen die ons daartoe in staat stelt. Deze ruimere context vraagt echter op zijn beurt om een omschrijving en zo belanden we in een eindeloze regressie, die pas stopt bij de wereldgeschiedenis als laatste, alomvattende context
 • Wat meende de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer?
  Geloofde dat veel negentiende-eeuwse historici geloofden, mede vanuit hun religieuze overtuiging, dat zij het aardse gebeuren met een goddelijke onpartijdigheid moesten beschouwen. 
 • Wat zei de Oostenrijks-Amerikaanse wiskundige en logicus Kurt Gödel in de jaren 1930?
  Hij betoogde dat formele, axiomatische systemen zich niet van binnenuit als een consistent geheel laten omschrijven, omdat zij altijd stellingen bevatten van het type 'Deze stelling is onbewijsbaar'. De overeenkomst ligt in het probleem van de zelfretentie of zelfverwijzing. --> in het geval van wereldgeschiedenis gaat het om een geheel dat zich niet van binnenuit laat omschrijven, omdat historici deel uit maken van het geheel. Hun beschrijvingen zijn dus subjectief. Volmaakte objectiviteit bestaat dus niet. 
 • Wanneer wordt objectiviteit een probleem?
  Zodra we de ervaringswereld van mensen proberen te beschrijven in termen van een wereldbeeld, stijl, ideologie, mentaliteit of tijdsgeest. We moeten dan namelijk onderscheid maken tussen de ervaringswereld van onze eigen tijd en die van vroeger. Wederom het probleem van zelfreferentialiteit of subjectiviteit. 
 • Wat is hodiëcentrisme?
  een temporeel equivalent van het etnocentrisme --> 
 • Wat is hodie?
  vanuit de eigen tijd of het heden te redeneren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie was Franklin Delano Roosevelt?
President tot 12 april 1945. Had Amerika in 1930 uit de Grote Depressie getrokken. Kon ook verantwoordelijk worden gehouden voor het definitieve afscheid van de Amerikaanse afzijdigheid van de rest van de wereld in combinatie met de vorming van een westers bondgenootschap.
Hoe was de relatie tussen de VS en West-Europa na 1960?
Europe was iets kritischer geworden ten aanzien van het Amerikaanse beleid en de totstandkoming van de EU bood meer mogelijkheden voor een autonome positie. 
Hoe was de relatie tussen de VS en West-Europa van 1940-1960?
Een relatie van afhankelijkheid en ongelijkheid.
VS waren een politieke en militaire supermacht wat had geresulteerd in een leiderspositie in de westerse wereld.West-Europa moest zich hierbij neerleggen. Bovendien garandeerde de Amerikaanse militaire suprematie de West-Europese veiligheid
Hoe was de situatie in de VS toen Obama president werd?
Een ernstige economische crisis. Een oorlog in Irak sinds 2003. George W. Bush Jr een begrotingstekort, onder bush ook vertrouwen in regering gedaald en het internationale aanzien van de VS gedaald.
Wat was het effect van de inval in Georgie?
In de MOE-staten leidde het optreden tot nerveuze reactie. Vooral de Balten en Polen zagen oude patronen terugkeren en vreesden voor nieuwe Russische dominantie in de regio. Washington besloot voorlopig af te zien van de raketschild. 
Wat was de aanleiding voor de Russische inval in Georgie in augustus 2008?
De vergevorderde Amerikaanse plannen voor een raketschild in Tsjechie en Polen zagen de Russen als een nieuwe bevestiging van de 'imperialistische' bedoelingen van Washington en een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. Een toekomstig lidmaatschap van Oekraine en Georgie, dat in april 2008 tijdens de NAVO-top aan de orde werd gesteld, droeg evenmin bij een een meer ontspannen relatie. Een maand eerder hadden Russische bezwaren tegen een onafhankelijke Kosovo al niet kunnen voorkomen dat de Albanezen zich met politieke steun uit Washington en veel Europese hoofdsteden tot eenzijdig losmaakten van servie. Opnieuw leek Rusland door het Westen genegeerd. Deze inval kan worden gezien als een signaal van Moskou aan het Westen dat het niets te zoeken heeft in de Russische invloedsfeerd. 
Hoe probeerde Rusland grip te krijgen op de situatie?
Door gebruik te maken van het 'energiewapen'. Prijsverhogingen en het dichtdraaien van de olie- of gastoevoer bleken effectieve middelen om landen als Oekraine, Georgie, Moldavie en Wit-Rusland onder druk te zetten. Ook was Rusland met behulp van zijn staatsbedrijven actief in het opkopen van buitenlandse energiebedrijven en netwerken en probeerde het greep te krijgen op de enorme gas- en olievoorraden in Centraal-Aziatische landen. Deze groeiende politieke assertiviteit van Rusland botste met het Westen. 
Hoe wilde Rusland zijn grote mogendheid terug krijgen?
Door de samenwerking met het Westen te zoeken. De Amerikaanse invallen in Afghanistan en Irak maakten Rusland echter duidelijk dat het Westen, vooral de VS, zijn eigen belangen nastreefde. Ook de pogingen van de Amerikanen om hun geostrategische invloed uit te breiden onder het mom van steun aan de democratische ontwikkeling in Oekraine op de Kaukasus, droegen niet bij tot een soepeler samenwerking tussen Oost en West. Verdere integratie van voormalige communistische landen werd in Moskou al snel geïnterpreteerd als uitbreiding van de westerse invloedssfeer ten koste van Rusland. 
Wat was de reactie van het westen op het beleid van Poetin?
Deze 'ommezwaai' naar een 'centraal geleide democratie' leidde tot gemengde gevoelens. Enerzijds ontwikkelt zich een stabieler en welvarender Rusland, anderzijds diskwalificeerde het land zich in veler ogen als 'behorend' tot Europa. De groeiende Europese afhankelijkheid van Russische olie en gast voedde de westerse bezorgdheid.  
Wat veranderde er met Vladimir Poetin (2000-2008)
Hij maakte dankzij hoge energieprijzen deels een einde aan de economische crisis die het land teisterden. Hij herstelde orde en gezag, voerde een bestuurlijke centralisatie door en maakte een einde aan de grote invloed die 'oligarchen' onder Jeltsin hadden genoten. Tegelijkertijd beperkte hij ook geleidelijk de vrijheid van de Russische pers en andere meiden.