Summary Grondslagen ao: deel b processen en systemen

ISBN-13 9789001797188
232 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen ao: deel b processen en systemen". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001797188. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Grondslagen ao: deel b processen en systemen

 • 1 Hoofdstuk 4

 • Waar richt de marketingfunctie zich op?
  1. Onderkennen van de vraag
  2. Verkrijgen van orders
  3. Uitvoeren van orders
 • Hoe kom je tot een verantwoorde strategiekeuze?
  Situatieanalyse en SWOT-analyse.
 • Waar is een situatieanalyse op gericht?
  1. relevante omgevingsfactoren.
  2. de marktkansen en bedreigingen.
  3. de concurrentiepositie.
 • Waar staan de letters SWOT voor in de SWOT-analyse?
  S: Strength
  W: Weaknesses
  O: Opportunities
  T: Threats
 • Waar staat CRM voor?
  Customer Relation Management
 • Wat is CRM?
  software voor de registratie va klantcontacten en koopgedrag etc.
 • Wat is de hoofdindeling van een marketingplan?
  1. Marketingkeuze
  2. Afzet, omzet en marge
  3. De marketinginstrumenten
  4. De toelaatbare kosten voor de verkoopondersteunende activiteiten.
 • Wat is de definitie van de verkoopfunctie?
  het uitvoeren van het verkoopplan met inachtneming van de financiële mogelijkheden zoals deze in het verkoopbudget zijn weergegeven.
 • Wat zijn de taken van de verkoopafdeling?
  1. verkrijgen van orders.
  2. op correcte wijze uitvoeren van orders.
  3. zorg dragen voor klantenbinding
 • Waarom is de verkoopfunctie een beschikkende functie?
  1. hoofd verkoop beslist over de acceptatie van klantenorders  
  2. hoofd verkoop beslist over de uitlevering va de gevraagde goederen of levering van de gevraagde dienst
 • Waarom wordt facturering door de afdeling Administratie uitgevoerd?
  1. Geen commercieel belang.
  2. controlerende functie door Administratie op gedelegeerde bevoegdheden ten aanzien van gehanteerde prijzen en kortingen.
 • Welke vormen heeft een verkoopsysteem?
  1. Verkoopbestand
  2. Verkoopdossier
 • Wat staat er in een verkoopbestand?
  1. Van bestaande afnemers: naam, landencode, aard en omvang bedrijf, marktsegment
  2. Van potentiële afnemers: naam, adres, woonplaats, aard en omvang bedrijf, marktsegment
 • Wat staat er in een verkoopdossier?
  Algemene gegevens
  acties
  brochures
 • Welk onderscheid tussen organisaties maken we voor het verkoopproces?
  1. organisaties die standaard producten of diensten verkopen
  2. organisaties die op maat producten of diensten verkopen
 • Wat zijn mogelijke doelstellingen van het verkoopproces?
  1. het behalen van een jaarafzet van x producten
  2. het behalen van een jaaromzet van y
  3. het door de markt worden gezien als kwaliteitsleverancier of als goedkoopste
 • Met welke processen heeft het verkoopproces relaties en wat zijn die relaties dan?
  1. productieproces: vermoedelijke vraag naar de te fabriceren goederen en fabricage voorraadartikelen
  2. inkoopproces: afstemming inkoop op verkoop ten aanzien van het tijdstip en omvang van de in te kopen goederen
  3. financieel-administratief proces: vastlegging en verwerking van de verkopen, debiteurenpositie, en voorraadmutaties
  4. human resource proces: hoofd personeelszaken is sociale gezicht van het bedrijf
  5. magazijnproces: afdleveringen aan klanten en omvang + samenstelling van de aan te houden voorraden
 • Welke processen bestaan er binnen de procesanalyse?
  verkoopproces
  gegevensverwerkend proces
  magazijnproces
  financieel-administratief proces
 • Uit welke fasen bestaat het verkoopproces?
  1. orderverkrijging
  2. orderontvangst
  3. orderbeoordeling
 • Uit welke fase bestaat het gegevensverwerkend proces?
  Orderverwerking
 • Wat is belangrijk bij het aangaan van een relatie met een afnemer?
  betalingsgedrag afnemer
  financiële positie afnemer
  kredietlimieten stellen
 • Op welke manieren kan je orders ontvangen?
  rechtstreeks van klanten
  via vertegenwoordigers
 • Op welke manieren kan de orderontvangst rechtstreeks van klanten gebeuren?
  schriftelijk
  e-mail
  via internet

 • Op welke manieren kan de orderontvangst  via vertegenwoordigers gebeuren?
  rechtstreekse verwerking in orderbestand
  via orderadministratie
 • Wat zijn relevante ordergegevens?
  Naam of nummer klant
  artikelnummers met hoeveelheden
  gewenste afleverdatum en tijdstip
  afleveradres
 • Waar richt de orderbeoordeling zich op?
  kredietwaardigheid 
  leverbaarheid van de artikelen
  haalbaarheid van de gewenste levertijd

 • Wat is belangrijk bij de beoordeling van de kredietwaardigheid?
  kredietlimiet
  krediettermijn
 • Wat is belangrijk bij de beoordeling van de haalbaarheid van de gewenste levertijd?
  doorlooptijd
  klantorderontkoppelpunt (KOOP)
 • Wat houdt de doorlooptijd in?
  tijd die verloop tussen het moment dat een klant een order heeft geplaatst en het moment dat hij de goederen in huis heeft
 • Wat houdt het klantorderontkoppelpunt (KOOP) in?
  het punt waar de kant invloed uitoefent dan wel kan uitoefenen op het uiteindelijke product
 • Wat houdt voorfacturering in?
  eerst worden de facturen gemaakt en daarna worden de gefactureerde goederen aan de hand van de kopiefacturen in het magazijn gereedgesteld
 • Wat zijn de eisen om voorfacturering te mogen toepassen?
  de uitvoerbaarheid van de verkooporder moet vaststaan
  de uitgifte-eenheid in het magazijn moet gelijk zijn aan de gehanteerde prijseenheid in het artikelbestand 
  bekend moet zijn wat de in rekening te brengen emballagekosten en vrachtkosten zijn
 • Wat houdt nafacturering in?
  de bestelde goederen worden eerst in het magazijn gereedgesteld aan de hand van kopie-klantenorders en daarna worden de facturen vervaardigd.
 • Wat is het leveren onder rembours?
  Chauffeurs mogen de onder rembours afgezonden goederen pas afleveren wanneer de klant het bedrag aan hen heeft betaald
 • Waar bestaat de goederenuitlevering uit?
  gereedstelling
  verzending
 • Waardoor is de registratieve functie van de debiteurenadministratie komen te vervallen?
  automatisering
 • Wat is de essentie van de bewaarfunctie van de debiteurenadministratie?
  toezicht houden op een tijdige en volledige betaling van de uitgezonden facturen
 • Hoe wordt de controle op de juistheid en volledigheid van het debiteurenbestand uitgevoerd?
  kennis nemen van de controleverslagen van de interne controle omtrent het functioneren van de controle van het verkoopsysteem
  vaststellen dat het totaal van onbetaalde facturen volgens de openstaande postenlijst overeenstemt met het saldo van de rekening debiteuren
 • Wat is manen?
  het verzoeken om het verschuldigde bedrag alsnog over te maken
 • Wat zijn maanmethoden?
  telefonisch contact
  schriftelijk
 • Wat houdt factoring in?
  Tegen vergoeding neemt een factoringsbedrijf de vordering en het debiteurenrisico over.
 • Wat zijn de mogelijkheden voor het doorberekenen van de emballage?
  in verkoopprijs opnemen
  afzonderlijk in rekening brengen
  afzonderlijk in rekening brengen en retournering 
  emballage wordt in bruikleen verstrekt tegen statiegeld, huurtarief of een combinatie van beide.
 • Wat houdt statiegeldemballage in?
  om te voorkomen dat de afnemer de emballage in bruikleen niet of niet tijdig terugzendt, wordt hem statiegeld in rekening gebracht
 • Wat houdt in huurtarief-emballage in?
  de emballage wordt geïndividualiseerd met behulp van een stamkaart en een wandelkaart
 • Wat is de functie van een stamkaart?
  Hieruit blijkt of het emballagestuk in het magazijn is, in reparatie is of bij afnemers is.
 • Wat is de functie van een wandelkaart?
  Hieruit blijkt hoeveel stuks emballage een afnemer onder zicht heeft of hoeveel stuks in reparatie zijn.
 • Wat houdt het leveren in consignatie in?
  het verplaatsen van een deel van de voorraad van het eigen magazijn naar de afnemer zonder dat het eigendomsrecht verloren gaat
 • Wat staat centraal bij de planningfunctie?
  externe factoren
  interne factoren
 • Wat houden deze externe factoren in?
  algemene omgevingsfactoren 
  de markt en haar ontwikkeling
 • Waar zijn deze interne factoren op gericht?
  Gericht op het onderkennen van de sterkte of zwakte van de organisatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn 3 kenmerkende aspecten van dienstverlening?
- het ter beschikking stellen
- ter beschikking gestelde capaciteiten
- aspecten van het ter beschikking stellen
Wat zijn de taken van het bedrijfsbureau?
Zorg dragen voor:
- gedetailleerde tekeningen met stuk- en bewerkingslijsten
- gedetailleerde voorcalculatie
- reserveren van grondstoffen en materialen
- bestellen van niet-voorraad artikelen
- bepalen vroegste en laatste datum waarop de order in bewerking moet worden gegeven
- uitbesteden van werkzaamheden
- aanwezigheid van gereedschappen
- vereiste transportfaciliteiten
- werkopdrachten, magazijnuitgiftebonnen, gereedschapsbonnen
- adviseren en ondersteunen van het management m.b.t. het decentrale personeels- en organisatiebeleid en het financiële beheer van de apparaatsuitgaven
Wie kunnen de kwaliteitscontrole verrichten?
- bazen
- externe controleurs
- controleur van de afdeling productie
Wat dient er in een productierapport voor te komen?
- hoeveelheden gereedgekomen producten
- deze zijn overgedragen aan de magazijnmeester, die voor ontvangst heeft getekend
- de eventuele uitval
- de in bewerking zijnde producten
Wat zijn bewerkingslijsten?
Aan de hand van tekeningen worden de te verrichten werkzaamheden geanalyseerd, waarbij het resultaat wordt vastgelegd op een bewerkingslijst:
- welke bewerkingen moeten worden uitgevoerd
- in welke volgorde
- manueel of machinaal
- wat de tijdsduur is
Wat is de organisatorische plaats van het bedrijfsbureau?
- staforgaan van hoofd productie
- normsteller
- normcontroller
Wat zijn de functies van het bedrijfsbureau?
- het zodanig voorbereiden van de productie dat de productieprocessen ongestoord en doelmatig kunnen verlopen
- het bewaken van de productieprocessen, wat inhoudt: toezien dat zij verlopen zoals gepland
Wat omvat de productiefunctie?
Op economisch verantwoorde wijze vervaardigen van producten met inachtneming van de voorgeschreven beveiligings- en milieumaatregelen -> voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afsluitingsfase
Wat zijn de 3 fasen personeelsstromen?
- het ontwikkelen van bekwaamheden
- verbeteren van het gedragspatroon
- verhogen van prestaties
Wat zijn de kenmerken van HRM?
- geïntegreerd zijn in het totaalbeleid
-  personeel zien als succesfactor
- voeren van een actief loopbaanbeleid
- consistent aansturen van gedrag medewerkers
- sturende en activerende rol van het personeelsmanagement op centraal niveau