Summary Grondslagen Ondernemingsrecht

-
ISBN-13 9789001593322
282 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Grondslagen Ondernemingsrecht
 • A M M M van Zeijl & M P L Adriaansen
 • 9789001593322
 • 11th

Summary - Grondslagen Ondernemingsrecht

 • 1 Inleiding Ondernemingsrecht

 • Wat zijn de bronnen van het recht?

  • Wet en regelgeving
  • Jurisprudentie
  • Gewoonte
  • Verdragen
  Contractuele verhoudingen
  • Good Governance
 • Wat is een rechtspersoon?
  Drager van rechten en plichten Art 2:3
 • Wat is de betekenis van een bedrijf uitoefenen?
  Treedt zelfstandig, regelmatig en openlijk in een zekere kwaliteit op.
 • Wat is de betekenis van een beroep?
  Iedere maatschappelijke werkkring waarmee de desbetreffende persoon inkomen verwerft.
 • Welke criteria hanteert de KVK voor de afweging of er spraken is van een onderneming?
  - Er moet spraken zijn van het leveren van goederen of diensten.
  - Er moet vergoeding betaald worden.
  - Er wordt regelmatig deelgenomen aan het normale economische verkeer.
 • Welke rechtsvormen voeren in de regel geen onderneming?
  - stille maatschap
  - vereniging
  - stichting
 • Kan een domein naam als handelsnaam worden beschouwd?
  Ja, als er aan de vereisten voor het gebruik van de handelsnaam wordt voldaan.
 • Is het recht op een handelsnaam een vermogensrecht?
  Ja, omdat het overdraagbaar is. Dit kan ook overgaan onder algemene titel door bijvoorbeeld erfopvolgingArt 2 Hnw
 • Welke overdracht geld er voor een merk?
  Een vrije overdracht.
 • Wat kun je doen als iemand een onjuiste handelsnaam voert?
  - Een actie ondernemen uit onrechtmatige daad Art 6:162
  - Zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden Art 6 L1 Hnw
 • Aan welke 2 verplichtingen moet een ondernemer voldoen?
  - Publicatieplicht.
  - Administratieplicht
 • Welke 2 onderdelen houden de publicatie plicht in?
  - Inschrijving in het handelsregister
  - Mededeling in de staatscourant
 • Wat wordt er vermeld bij inschrijving van een persoon in het UBO register?
  - Burgerservice nummer
  - Woonadres
  - De aard van de door uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang.
 • Tot wie behoort de plicht een onderneming in te schijven in het handelsregister?
  De gene aan wie de onderneming toebehoort.
 • Wie is er verantwoordelijk voor de inschrijving van een rechtspersoon?
  Het bestuur van de onderneming. Art 18 lid 1 Hrw
 • Is het handelsregister voor iedereen inzichtbaar?
  Ja tegen een kleine betaling Art 21 Hrw.
 • Wat betreft overtreding van Art 27 en 47 Hrw?
  Een economische delict op grond van de Wet op de economische delicten. Art 1 WED
 • Wanneer ben je verplicht een administratie bij te houden?
  Iedereen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent. Art 3:15i
 • Kan een ondernemer worden verplicht zijn boekhouding open te leggen?
  Ja Art 3:15j en 162 Rv. Dit betreft echt alleen de verplicht gehouden boekhouding.
 • Door wie kan openlegging worden gevorderd?
  - De rechter
  - Erfgenamen
  - Faillissementscurator
 • Wanneer moet de balans en de staat van baten lasten opgesteld zijn?
  6 maandan na de afloop van het boekjaar Art 2:10 lid 1 en 2
 • Wie vallen er ook in de onderneming werkzame personen?
  Uitzendkrachten die minstens 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn.
 • Waarvoor is een ondernemingsraad voor bedoeld?
  De werknemers te betrekken in het overleg betreffende het beleid van de onderneming -medezeggenschap-
 • Waarin mogen raadsleden niet in worden benadeeld?
  Hun positie in de onderneming.
 • Welke rechten heeft de ondernemingsraad?
  - Adviesrecht
  - Instemmingsrecht
  - Benoemingsrecht
  - informatierecht
 • Wat betekend een marginale toetsing?
  De ondernemingskamer mag alleen bekijken of de ondernemer bij afweging van betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn beslissing had kunnen komen Art 26 Lid 4 WOR
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Grondslagen ondernemingsrecht

 • 1 Inleiding ondernemingsrecht

 • Administratieplicht
  Verplichting van ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, om een zodanige administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren zodat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Bedrijf uitoefenen
  Zelfstandig, openlijk, regelmatig in een bepaalde kwaliteit optreden met het doel, winst te behalen.
 • Bedrijfscommissie
  Een door de SER ingesteld orgaan dat voor bepaalde groepen ondernemingen aangelegenheden met betrekking tot ondernemingsraden in die sectoren behandelen.
 • Beroep
  Elke werkschappelijke werkkring waarmee inkomen wordt verworven.
 • Centrale ondernemingsraad
  Een overkoepelende or die is ingesteld door een ondernemer die twee of meer groepsondernemingsraden heeft.
 • Dwangsom
  Bepaalde som geld die de schuldenaar aan zijn wederpartij verbeurt zolang of zo dikwijls hij niet aan een rechtelijke uitspraak voldoet.
 • Europese ondernemingsraad
  Ondernemingsraad die door ondernemingen of groepen (moeder- en dochterondernemingen) die sinds twee jaar in de gezamenlijke lidstaten gemiddeld ten minste 1000 werknemers en in ten minste twee lidstaten elk gemiddeld ten minste 150 werknemers hebben, is ingesteld.
 • Groepsondernemingsraad
  Een door een ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld overkoepelende of.
 • Handelsnaam
  Naam waaronder een onderneming wordt gedreven.
 • Handelsregister
  Een register waarin bepaalde gegevens betreffende ondernemingen en rechtspersonen worden opgenomen.
 • Onderneming
  Een organisatorische eenheid van een of meer personen die voldoende zelfstandig optreedt en waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken worden tot stand gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.
 • Ondernemingsraad
  Een via directe verkiezingen samengesteld orgaan van vertegenwoordigers van werknemers dat medezeggenschap heeft in de onderneming waarin deze medewerkers werkzaam zijn.
 • Oplegging van de boekhouding of administratie
  Een door de rechter tijdens een procedure opgelegd bevel aan partijen of aan een van hen om de boeken, bescheiden en dergelijke die zij op grond van de wet moeten bijhouden, ter inzage over te leggen of er een uittreksel van te laten maken, voor zover hij dit nodig acht in verband met een punt in het geschil.
 • 2 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Afgescheiden vermogen
  Vermogen van de vennootschap dat dient als speciaal verhaalsobject voor vennootschapscrediteuren. Ook de vennoten zelf kunnen hun aandeel daarvan slechts verkrijgen, nadat na ontbinding alle schuldeisers van de vennootschap zijn voldaan.
 • Beheersdaden
  Alle (rechts)handelingen die noodzakelijk zijn voor de normale gang van zaken in de maatschap, vof of commanditaire vennootschap.
 • Beheersverbod
  De commanditaire vennoot mag geen daden van beheer verrichten of in de vennootschap werkzaam zijn. De sanctie op overtreding van dit verbod is hoofdelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot voor alle schulden van de cv.
 • Beherende vennoot
  Vennoot die belast is met het beheer van de maatschap of vennootschap.
 • Commanditaire vennoot
  Vennoot die alleen maar deelneemt in het kapitaal van de vennootschap.
 • Commanditaire vennootschap
  Een vennootschap die wordt aangegaan tussen een persoon of tussen twee of meer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk vennoten, en een of meer personen als deelnemers is het vermogen.
 • Economische deelgerechtigheid
  Het aandeel in het vennootschappelijk vermogen valt niet in een eventuele gemeenschap van goederen waarin een vennoot is getrouwd of als partner is geregistreerd. Wel kan de waarde van het aandeel bij ontbinding van huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de echtgenoot, partner of erfgenamen worden uitgekeerd.
 • Eenmanszaak
  Onderneming die toebehoort aan natuurlijk persoon.
 • Inbreng
  Verplichting uit het maatschaps- of vennootschapscontract. Elke vennoot moet geld, goederen, genot van goederen of zijn arbeid inbrengen.
 • Maat
  Vennoot
 • Maatschap
  Een overeenkomst waarbij twee of meer personen - zowel natuurlijk als rechtspersonen - zich verbinden om iets - geld, goederen, genot van goederen of arbeid - in de gemeenschap te brengen, met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.
 • Openbare maatschap
  Een samenwerkingsverband tussen meerdere personen, natuurlijke personen of rechtspersonen die naar buiten toe bekend is. De openbare maatschap moet zich inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, omdat een onderneming wordt uitgeoefend.
 • Overnemingsbeding
  Beding in een vennootschapscontract dat wordt opgemaakt om goederen die de uittredende vennoot privé toebehoren, voor de vennootschap te behouden. Het wordt ook gebruikt in die gevallen waarin het de bedoeling is het aandeel in het vennootschapsvermogen van de uittredende vennoot aan een derde over te dragen. De overneming vindt plaats door middel van levering tot overdracht.
 • Stille maatschap
  Een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen dat naar buiten toe niet bekend is. Stille maatschappen komen met name voor in de landbouw en de vrije beroepen.
 • Stille vennoot
  Commanditaire vennoot
 • Vennoot
  Deelnemer aan een maatschap of vennootschap onder firma
 • Vennootschap onder firma
  Maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijk naam.
 • Verblijvensbeding
  Beding in een vennootschapscontract waarbij de vennoten afspreken dat de rechten van de uittredende vennoot op goederen die tot het gemeenschappelijk vennootschapsvermogen behoren, door levering op de overige vennoten zullen overgaan.
 • Voorzettingsbeding
  Beding in een vennootschapscontract dat de voortzetting van de vof regelt in geval van overlijden of uittreden van een van de vennoten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer kan er een verzoek tot schadeloosstelling worden ingediend?
Als de verkrijgende vennootschap geen bv is, kunnen houders van winstrechtloze aandelen die tegen het fusievoorstel hebben gestemd en houders van stemrechtloze aandelen dit verzoek bij de vennootschap in dienen.
Waarom wordt er bij de vennootschap, coöperatie of OWM vaak vrijwillig het structuurregime toegepast?
Ter bescherming van ongewenste overnamen.
Binnen hoeveel dagen moet een rechtspersoon de jaarrekening publiceren?
8 dagen na de vaststelling.
Een rechtspersoon heeft eveneens deelneming in een vennootschap als hij of een dochtermaatschappij:
- Daarin als vennoot ten opzichte van schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden.
- Daarin anderszins vennoot is, teneinde met de vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen waakzaamheid.
Welke aandelen geven geen voorkeursrecht in een bv?
- Winstrechtloze aandelen
- Stemrechtloze aandelen
Kan een ondernemer worden verplicht zijn boekhouding open te leggen?
Ja Art 3:15j en 162 Rv. Dit betreft echt alleen de verplicht gehouden boekhouding.
Tot waar is een commanditaire vennoot niet bevoegd?
De vennootschap te vertegenwoordigen.
Welke drie verplichtingen zijn in beginsel waaraan een ondernemer moet voldoen?
1. De publicatieplicht
2. De plicht administratie te voeren
3. De plicht een ondernemingsraad in te stellen.
Welke 2 partijen kunnen een verzoekschrift tot wijziging van de handelsnaam indienen bij de kantonrechter?
1. De belanghebbende 
2. Op initiatief van de Kamer van Koophandel
Welke twee mogelijkheden zijn er bij het instellen van een civiele actie?
1. Een actie ondernemen uit onrechtmatige daad. (Art. 6:162 BW)
2. Zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden (Art. 6 Lid 1 Hnw)