Summary Grondslagen van de Marketing

-
ISBN-10 9001765410 ISBN-13 9789001765415
4421 Flashcards & Notes
332 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Grondslagen van de Marketing
 • Bronis Verhage
 • 9789001765415 or 9001765410
 • 7

Summary - Grondslagen van de Marketing

 • 1 Reclame

 • De belangrijkste beslissingen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn het formuleren van de reclamedoelstellingen, het ontwikkelen van een reclamestrategie en -campagne met een doeltreffende boodschap, het selecteren van de beste media en ten slotte het meten van de effecten van de reclame om het beleid te evalueren en zo nodig bij te sturen.
 • In dit hoofdstuk besteden we ook aandacht aan sponsoring als zinvolle aanvulling op het reclamebeleid.
 • ... definiëren we als elke betaalde vorm van niet-persoonlijke communicatie over de producten, diensten of ideeën van een organisatie om de kennis, de attitudes of het gedrag van personen in haar doelgroepen te beïnvloeden.
  Reclame
 • 1.1 De rol van reclame

 • Om meer inzicht te krijgen nemen we de invloed van reclame op de maatschappij onder de loep en gaan we na welke plaats reclame in het ondernemingsbeleid inneemt.
 • 1.1.1 Invloed op de maatschappij

 • Bijna iedereen ergert zich wel eens aan de reclames op tv en meer dan de helft van alle tv-kijkers zapt tijdens de reclameblokken.
 • 1.1.1.1 Marketing?

 • Marketing: alle activiteiten die de verkoper en koper bij elkaar brengen

   

 • Wat is marketing?

  Marketing is ervoor zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt

 • hoe heet marketing in t angels

  marketing

 • Wat is de definitie van marketing
  Marketing omvat de - op de markt afgestemde - ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden, en planmatig leiden tot een hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en een duurzame relatie met de doelgroepen, waarbij alle belanghebbenden hun doelstellingen bereiken. 
 • x
  x
 • welke vier factoren zijn de marketingmix?
  -ontwikkeling
  -promotie
  -distributie van producten
  -prijsbepaling
 • x

  x

 • wat is de definitie van marketing?
  omvat de vier factoren van marketingmix (ontwikkeling, promotie, distributie van producten en prijsbepaling) deze leiden tot een gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en duurzame relatie met de klant, waarbij alle belanghebbende hun doelstellingen bereiken
 • 1.1.1.2 Verkoop?

 • Verschil tussen marketing en verkoop zit hem in de keuzemogelijkheden

 • Wat is verkoop?

  Verkopen is het zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen

 • 1.1.2 Plaats in de organisatiestructuur

 • Hoe verloopt de hiërarchische plaats van reclame?
  Ondernemingsplan, marketingplan, communicatieplan & reclameplan.
 • We zien dat het ondernemingsplan het vertrekpunt van de reclameplanning vormt.
 • Het marketingplan is afgeleid van het ondernemingsplan.
 • Dit communicatiebeleid wordt verder uitgewerkt in het (marketing)communicatieplan.
 • Zoals we weten worden de beste resultaten bereikt bij een volledige integratie van de marketingcommunicatie.
 • Wat is het afgeleide van het communicatieplan & bestaat uit verschillende stappen (waaronder keuze van de reclamedoelgroep, formuleren van reclamedoelstellinge...)?
  Reclameplan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Grondslagen van de Marketing
 • Bronis Verhage
 • or
 • 2013

Summary - Grondslagen van de Marketing

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • Wat houdt marketing precies in?

  Het vak omvat allerlei activiteiten waarmee een organisatie doeltreffend kan inspelen op de wensen en behoeften van haar klanten om zo haar concurrentiepositie te versterken.

 • Denk aan marktonderzoek ( bijv. in wensen van klanten en de concurrentie in kaart te brengen)

   

 • Wat is productontwikkeling?

  het ontwerpen en lanceren van aantrekkelijke producten en diensten op basis van een goed inzicht in de markt.

 • Beschrijf het begrip marketing

  Het omvat alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen.

 • 1.1.2 Definitie van marketing

 • Wat is de doelgroep?

  het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt

 • Marketing omvat de - op de markt afgestemde - ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden; leiden systematisch tot hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en een duurzame relatie met de klanten, waarbij alle belanghebbende hun doelstelling bereiken.

 • 1.1.3 De marketingmix

 • Uit welke P's bestaat de marketingmix?

  Product, Prijs,Plaats (distributie), Promotie

 • Omschrijf het Product?

  Goederen of ideeën die aan de wensen en behoefte van klanten tegemoetkomen.

 • Omschrijf het begrip Prijs?

  Hoeveel geld er voor het product of dienst wordt gevraagd.

 • Omschrijf het begrip Plaats ( distributie)?

  Hoe de onderneming het product in handen van de verkopers krijgt.

 • Onder distributiebeleid vallen alle beslissingen over de keuze van distributiekanalen (waaronder online) en intermediairs (groothandel en detailhandel) die worden ingeschakeld, het aantal verkooppunten, de gewenste voorraden en logistiek.

 • Omschrijf het begrip Promotie?

  Hoe een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevorderd.

 • Promotie of marketingcommunicatie omvat reclame, sponsoring, promoties ( zoals prijsvragen, spaaracties en productdemonstraties) direct marketig, persoonlijke verkoop en public-relationsactivteiten, waaronder publiciteit.

 • 1.1.4 Doelgroepkeuze en het ruilproces

 • Wat is de doelgroep?

  Het deel van de markt waarop een organisatie zich richt en dat zij tot klant wil maken.

 • 1.2.1 Plaatsbepaling

 • Algemene economie s de leer van keuzehandelingen - we bestuderen dit soort vraagstukken van de mens in zijn streven naar welzijn.

 • Waar staat macro-economische economie voor?

  Hier wordt gedrag van consumenten of ondernemers als één groep gezien.

 • Waar staat micro-economisch voor?

  Dit is meer toegespitst op individuele huishoudingen ( bedrijven en gezinnen)

 • Leg het begrip bedrijfseconomie uit?

  Houdt zich bezig met de economische aspecten van activiteiten binnen een ''bedrijfshuishouding'' en hun onderlinge samenhang.

 • De bedrijfseconomie bestudeert het economische handelen van de mens in een organisatie.

 • Commerciële Economie: Commerciële economen droegen- met behulp van inzichten uit de psychologie en sociologie- een verklaring aan voor het handelen van de consument die bedrijven in staat stelde hun producten optimaal af te stemmen op de wensen en behoefte van de klant.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Grondslagen van de marketing
 • Bronis Verhage
 • 9789020732986 or 9020732986
 • 6e druk.

Summary - Grondslagen van de marketing

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • marketing is in principe alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen. 
 • Wat is marketing?

  Alle activiteiten die de koper en verkoper bij elkaar brengen

 • Welke twee dingen doen bedrijven in grote lijnen?
  - Ze maken producten of verlenen diensten
  - Ze brengen deze producten of diensten op de markt
 • Wat is het verschil tussen verkoop en marketing?
  een maatschappij waarbij mensen kunnen kiezen wat ze kopen en een maatschappij waarbij ze de keus niet hebben
 • Wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen?
  in te spelen op de wensen en behoeften van de klant
 • Waar bestaat de marketingmix uit?
  - Product
  - Prijs
  - Plaats
  - Promotie
 • Waar staat product voor in de marketingmix?
  Het fysieke product, de goederen of diensten, maar ook de garantie, de verpakking,  het merkimago etc
 • Waar staat prijs voor in de marketingmix?
  Hoeveel geld ervoor het product of de dienst gevraagd wordt?
 • Waar staat plaats voor in de marketingmix?
  hoe krijg je het product bij de koper
 • Waar staat promotie voor in de marketingmix?
  hoe een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert
 • Wat is de doelgroep?
  Het deel van de markt waarop de organisatie zich richt en dat zij tot klant wil maken
 • Hoe werkt het ruilproces tussen de koper en verkoper
  De verkoper is de aanbieder en biedt een product, dienst of idee aan aan de koper. De koper is de vragen en die biedt geld, arbeid of moeite aan aan de verkoper
 • 1.1.1 Verschil tussen verkoop en marketing

 • noem twee dingen die bedrijven doen
  produceren en marketing
 • Wat is het voornaamste doel van marketing gerichte ondernemingen?

  Het in spelen op de wensen en behoeften van de klant

 • Marketing is: zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt

 • wat is het verschil tussen marketing en verkoop
  het omvat een maatschappij waarin consumenten kunnen kiezen uit allerlei producten die nauwkeurig op de behoeften zijn afgestemd, ipv een maatschappij waarin de mensen die keuzes niet of nauwelijks hebben. 
 • wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen
  inspelen op de behoefte van de klant
 • wat is verkopen
  izen kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen
 • wat is marketing
  ervoor zorgen dat je de juiste spullen voor je klanten op de plank krijgt
 • 1.1.2 Definitie van marketing

 • Marketingmix:

  Het gaat in de marketing niet alleen om een uitgekiend product, maar ook om de juiste distributie, prijs en promotie.

 • Wat is de marketingmix
  product, distributie, prijs en promotie
 • wat is een doelgroep
  potentiële kopers voor wie het product was bestemd
 • definitie van marketing
  omvat de ontwikkeling, prijsbepaling, promotie e distributie van producten, diensten of ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstelling bereiken. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het voornaamste doel van een manager?
Inspelen op de wensen en behoeften van de klant.
Fasen van het ruilproces
Iets van waarde -> verkoper -> iets van waarde -> koper
Detailhandelsmarketing
Het marketingbeleid van een detailshandelbedrijf zelf dat aan de consument verkoopt.(ofwel retail marketing)
Detaillistenmarketing
Marketingbeleid dat speciaal op detaillisten is gericht.(ofwel trade marketing)
Consumentenmarketing
Hier richt de aanbieder zich op de 'finale consument' of eindgebruiker
Fast moving consumer goods
Frequent gekochte consumptiegoederen
Life time value
Is de contante waarde van de winst die al de toekomstige aankopen het bedrijf opleveren van een individuele klant
Respons
Het erin slagen na een solide reputatie en duurzame relatie hebben opgebouwd een positieve respons in het ruilproces te krijgen.
Relatie
Voortdurende interactie met de klant, waarbij uiteindelijk een zekere binding of loyaliteit ontstaat, is bij het opbouwen van een relatie van grote waarde.
Reputatie
De perceptie of het beeld dat de afnemers van de organisatie en haar merken heeft -door wat het in vergelijking met de concurrenten doet.
Om een positieve indruk op de consument te maken moet het bedrijf meer doen dan alleen een kwaliteitsproduct verkopen.