Summary Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

ISBN-10 9462907625 ISBN-13 9789462907621
322 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789462907621 or 9462907625. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

 • 1 Recht

 • Wat wordt verstaan onder positief recht, en wat is het verschil met het ideaal recht?
  Beantwoord
 • Wat wordt verstaan onder het subjectief en objectief recht, en wat is het onderlinge verschil?
  Beantwoord
 • 1.1 Rechtsregels

 • Wat zijn de functies van rechtsregels?
  -Verschaffen informatie: we kunnen zo weten wat onze rechten en plichten zijn 
  -Geeft aan hoe we ons behoren te gedragen en wat we van anderen mogen verwachten
  -Het bepaalt en stuurt ons leven
 • Welke soorten rechtsregels zijn er?
  Gedragsnormen, sanctienormen, bevoegdheidsverlenende normen
 • 1.2 Rechtsregels en andere sociale regels

 • Welke andere sociale regels bepalen het gedrag van mensen?
  • Maatschappelijke regels
  • Groepsregels
  • Morele regels
  • Regels van beroepsethiek
 • 1.3.1 Functies van het rechtssysteem

 • Welke functies heeft een rechtsysteem?
  • Het scheppen van sociale orde.
  • Het bevorderen van niet-gewelddadige conflictbeslechting.
  • Het garanderen van individuele ontplooiing en autonomie van burgers.
  • Het bewerkstelligen van een zo rechtvaardig mogelijk verdeling van schaarse goederen in de samenleving.
  • Het kanaliseren van sociale verandering.
 • 1.3.2 Functies van staatsorganen

 • Wat zijn de belangrijkste functies van overheidsorganen?
  • Wetgeving
  • Bestuur
  • Rechtspraak
 • Wat is wetgeving?
  Het vaststellen van algemene regels.
 • Wat is bestuur?
  Dat de overheid de overheidsorganen instelt die regels uitvoeren, toepassen of op de naleving ervan toezien.
 • Wat is rechtspraak?
  De rechter is het orgaan dat oordeelt of de overtreding van rechtsregels daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 • 1.4 Soorten Regels

 • Welke in rechtsregels vastgelegde normen kun je benoemen?
  -Gedragsnormen
  -Sanctienormen 
  -Bevoegdheidsverlenende normen
 • 1.4.1 Gedragsnormen

 • Wat zijn gedragsnormen?
  Rechtregels die een gedraging gebieden, verbieden of toestaan.
 • 1.4.2 Sanctienormen

 • Wat is zijn sanctienormen?
  Regels die aangeven wat degene die zich niet aan de gedragsnorm houdt staat te wachten.
 • Welke sanctie komt het meest voor in het strafrecht?
  Straf
 • Noem een andere vorm van een sanctie.
  Bestuursdwang
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is materieel recht?
Deze geven aan welke rechten, plichten en bevoegdheden iemand van de regel kan afleiden.
Wat is de belangrijkste taak van de EU?
De belangrijkste taak van de EU is het tot stand brengen van een integratie tussen de lidstaten op sociaaleconomisch gebied .
Welke organen kent de raad van Europa?
De raad van Europa kent drie organen : 
1) het Comite van ministers , 
2) de Parlementaire Vergadering en 
3) het Secretariaat .
Wat zijn de kenmerken van de veiligheidsraad?
Veiligheidsraad (art . 23 -32 Handvest ):
De permanente leden hebben vetorecht . De raad kan besluiten om bindende maatregelen voor lidstaten te maken , zowel van niet-militaire als van militaire aard . Peace-enforcement - zowel een niet-militair (economische boycot ) als een militair ingrijpen . Deze besluiten zijn bindend , zowel voor de staat waartegen wordt opgetreden , als voor de andere lidstaten van de VN .
Peacekeeping - Inzet van vredestroepen onder de VN-vlag . Die houden conflictpartijen met hun instemming uit elkaar .
Wat zijn de kenmerken van de algemene vergadering?
De Algemene Vergadering (art . 9 -22 Handvest ):Alle lidstaten hebben zitting in de Algemene Vergadering . Tijdens de zittingen wordt ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het internationale recht , door het vaststellen van de tekst van verdragen , waarover in VN-verband onderhandeld is . Ook neemt de AV soms resoluties aan , waarin belangrijke beginselen worden vastgelegd , die later in bindende verdragen worden uitgewerkt . Deze resoluties zijn op zichzelf niet bindend . Resoluties die betrekking hebben op het interne functioneren van de organisatie zijn overigens wel bindend .
Welke organen heeft de VN?
De belangrijkste organen van de VN zijn : 
1 . De Algemene vergadering
2 . De Veiligheidsraad
3 . Het Secretariaat
4 . Het internationaal Gerechtshof
5 . de Economische en Sociale raad
Wat zijn de doelstellingen van de VN
1 . Het handhaven van internationale vrede en veiligheid
2 . De ontwikkelingen van vriendschappelijke betrekkingen tussen naties .
3 . Internationale samenwerking op economisch , sociaal , cultureel en humanitair terrein .
4 . De rechten van de Mens .
5 . Harmonisatie tussen staten bij het verwezenlijken van deze doelstellingen .
Wat zijn internationale organisaties
Internationale organisaties zijn permanente , door staten bij een verdrag opgerichte instituties , gericht op de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen .
Wat omvat het recht der internationale organisaties
Het recht der internationale organisaties omvat in de eerste plaats de rechtsnormen die betrekking hebben op de oprichting en het functioneren van deze organisaties . Ten tweede vallen daaronder de rechtsnormen die door deze organisaties zelf worden vastgesteld .
Wanneer kan je iets voorleggen aan het IGH?
Als een staat de macht heeft erkend.