Summary Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

-
ISBN-10 9013072313 ISBN-13 9789013072310
719 Flashcards & Notes
167 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht". The author(s) of the book is/are M J Kronenberg, B de Wilde. The ISBN of the book is 9789013072310 or 9013072313. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

 • 1 Inleiding

 • Strafrecht: burgers <-> staat (OvJ)

  Bestuursrecht (Awb): Openbaar bestuur <-> burgers (indirect of direct)

  Civielrecht: burgers <-> burgers
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan actualiteitenprogramma's en criminaliteit op straat
 • waarom houdt het strafrecht de samenleving bezig?
  Omdat dit rechtsgebied sterk verbonden is met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid. En dit spreekt mensen aan.
 • Waarom houdt het strafrecht de samenleving bezig ?
  Omdat het rechtsgebied sterk verbonden is met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid.
 • het doel van straffen is?
  Vergelding: de dader moet ook lijden net zoals het slachtoffer
  Generale preventie: voorkomen dat andere strafbare feiten plegen.
  Speciale preventie: Voorkomen dat de dader nog een  een strafbaar feit pleegt
 • Waarom is het strafrecht een van de meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebieden en waar blijkt dat uit?

  Het strafrecht is zonder twijfel een van de meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebieden. Dat blijkt onder andere uit de aandacht die eraan geschonken wordt in de media. Waarom het strafrecht de samenleving bezighoudt, behoeft eigenlijk nauwelijks uitleg. Dit rechtsgebied is nu eenmaal sterk verbonden met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid. En dat spreekt mensen aan.

 • uit welke onderdelen bestaat een strafbepaling in de meest volledige vorm?
  dit bestaat uit delictsomschrijving, kwalificatie en een strafbepaling
 • officier van justitie
  vertegenwoordiger van het staatsorgaan dat belast is met de vervolging van de verdachten -> het Openbaar ministerie
 • het doel van straffen is?
  Vergelding: de dader moet ook lijden net zoals het slachtoffer
  Generale preventie: voorkomen dat andere strafbare feiten plegen.
  Speciale preventie: Voorkomen dat de dader nog een  een strafbaar feit pleegt
 • Wat is geweldmonopolie?
  Alleen het OM mag straffen.
 • Doel van straffen
  Vergelding: de dader moet ook lijden net zoals het slachtoffer
  Generale preventie: voorkomen dat andere strafbare feiten plegen.
  Speciale preventie: Voorkomen dat de dader nog een strafbaar feit pleegt
 • Dagvaardingen

  - Strafrechtelijke: verzonden door OvJ om verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter

  - Civielrechtelijke: verstuurd door de ene burger naar de andere om een civielrechtelijk geschil uit te vechten ten overstaan v/d burg. rechter
 • Waar houdt het strafrecht zich mee bezig?

  Voor het strafrecht geldt, eenvoudig gezegd, dat het zich bezighoudt met het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het strafrecht regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.

 • taak van het OM
  het om is belast met de vervolging van de verdachten
 • Wat houdt het verbod tot eigenrichting in?
  Je mag geen eigen rechter spelen.
 • waarom houdt het strafrecht de samenleving bezig
  Omdat dit rechtsgebied sterk verbonden is met zaken als moraal, veiligheid en rechtvaardigheid. En dit spreekt mensen aan. Het strafrecht regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.
 • Eigenrichting is verboden
 • Door wie gebeurt het straffen en hoe noem je dit beginsel?

  Het straffen gebeurt niet door de burgers zelf, maar door de overheid. De Staat heeft het monopolie op straffen. Dit wordt ook wel strafmonopolie genoemd. Als een burger een strafbaar feit pleegt, moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving straf kan opleggen.

 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Je bent pas strafbaar als je in strijdt met een wettelijk bepaling handeld.
 • Het straffen gebeurt niet door de burgers zelf, maar door de overheid. De Staat heeft het monopolie op straffen. Dit wordt ook wel strafmonopolie genoemd. Als een burger een strafbaar feit pleegt, moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving straf kan opleggen.
 • Doel straffen
  - Vergelding: kan zorgen voor morele genoegdoening

  - Preventie: over de zin van straf
 • Welke verhouding regelt het privaatrecht?

  Het privaatrecht, ook wel civiel recht of burgerlijk recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers onderling.

 • Wat is het formeel strafrecht?
  De procedure/hoe
 • materieel strafrecht.
  - Materieel (Sr): de vraag wat een strafbaar feit is, bepaald welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. Wetboek van strafrecht. 

  -> strafbepalingen: diefstal, moord, oplichting etc.
  -> alg. leerstukken: noodweer, poging en medeplichtigheid
 • Preventie

  - Speciale: moet voorkomen of ontmoedigen dat de gestrafte wederom in de fout gaat

  - Generale: dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden

 • Welke verhouding regelt het publiekrecht en welke rechtsgebieden vallen hieronder?

  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen burgers en de Staat. Het strafrecht, het bestuursrecht en het staatsrecht maken deel uit van het publiekrecht.

 • Wat is het materieel strafrecht?
  Wat is strafbaar?
 • formeel strafrecht
   Formeel (Sv): bepaalt welke regels moeten worden vervolgd wanneer een norm van het materieel stamrecht is overtreden. strafprocesrecht/strafvordering. wet boek van strafvordering.
 • Strafrecht
  - Materieel (Sr): de vraag wat een strafbaar feit is, bepaald welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft

  -> strafbepalingen: diefstal, moord, oplichting etc.
  -> alg. leerstukken: noodweer, poging en medeplichtigheid

  - Formeel (Sv): strafproces recht, omvat regels van het strafproces
 • Wat regelt het bestuursrecht?

  Het bestuursrecht regelt onder meer de wijze waarop het openbaar bestuur moet functioneren bij het nemen van beslissingen die de burger indirect of direct raken.

 • Wat zijn de voorwaarden van een strafbaar feit?
  - Menselijke gedraging
  - Delictomschrijving
  - Wederrechtelijkheid
  - Schuld
 • sanctierecht
  heeft betrekking op voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten uitvoer gelegd. Mag er bijvoorbeeld voor een bepaalde strafbaar feit een taakstraf worden opgelegd. te vinden in sr en sv
 • Wetten in formele en materiële zin
  De totstandkoming en werking van wetten
 • Wie kan een verdachte van een strafbaar feit voor de strafrechter brengen en hoe wordt dit beginsel genoemd?

  De enige die een verdachte van een strafbaar feit voor de strafrechter kan brengen is de officier van justitie (OvJ). Dit wordt ook wel vervolgingsmonopolie genoemd. Hij is een vertegenwoordiger van het staatsorgaan dat is belast met de vervolging van verdachten (het OM).

 • Wat houdt menselijke gedraging in?
  Een gewilde spierbeweging.
 • Commune strafrecht

  Het strafrecht dat in wetboeken is opgenomen

 • Hoeveel doelen heeft straffen? Noem ze op en leg ze uit.

  Straffen heeft twee doelen:

  1. Vergelding: leedtoevoeging. Het kwaad dat de dader van een strafbaar feit veroorzaakt bij het slachtoffer of aan de maatschappij als geheel, zou door het opleggen van straf in de eerste plaats 'vergolden' moeten worden door leedtoevoeging. De dader van een strafbaar feit wordt zo voelbaar geconfronteerd met het feit dat hij een strafrechtelijke norm heeft overschreden.

  2. Preventie: de preventiegedachte gaat uit van een eenvoudig principe; mensen willen geen straf krijgen, dus zullen zij gedrag dat mogelijk tot straf leidt, zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

  2a. Speciale preventie: speciale preventie moet voorkomen of ontmoedigen dat de gestrafte wederom in de fout gaat.

  2b. Generale preventie: ook anderen dan de gestrafte moeten lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden.

 • Wat is wederrechtelijkheid?
  In strijd met de wet.
 • boek 1 algemene leerstukken
  boek 2 misdrijven
   boek 3 overtredingen  
  wetboek van strafrecht.
 • Bijzondere strafwetten

  vormen samen het bijzondere strafrecht
  Wetten in formele zin
  i.s.m. Staten-Generaal en Regering tot stand gekomen

  WvW - wegenverkeerswet 1994
  WWM - Wet wapen en munitie
  OW/Opw - Opiumwet
  Wet op het financieel toezicht
  Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren
  Waterwet
  enz.
 • Door wie wordt een strafrechtelijke dagvaarding verzonden?

  Strafrechtelijke dagvaardingen worden verzonden door een officier van justitie om een verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter.

 • Is deze stelling juist? Elementen moeten worden bewezen en bestanddelen niet.
  Onjuist. 
  Bestanddelen moeten worden bewezen, elementen niet.
 • Op gemeentelijk niveau
  APV - Algemene Plaatselijke Verordening

  ook andere verordeningen als:

  Havenverordening - gem. R'dam
 • Door wie wordt een civielrechtelijke dagvaarding verzonden?

  De burger die een civielrechtelijk geschil heeft met een andere burger, kan deze door een advocaat een dagvaarding laten sturen om zo de kwestie voor te leggen aan een onafhankelijke rechter die een bindende beslissing neemt.

 • Waar bestaat een delictsomschrijving uit?
  Bestanddelen, kwalificatie en sanctie.
 • art. 91 Sr
  maakt duidelijk dat de bepalingen van boek 1 van het Wetboek van Strafrecht ook van toepassing zijn op feiten die strafbaar zijn gesteld in bijzondere strafwetten en in lokale strafwetgeving.

  Slotbepaling

  De bepalingen van de Titels I-VIII A van dit Boek zijn ook toepasselijk op feiten waarop bij andere wetten of verordeningen straf is gesteld, tenzij de wet anders bepaalt.
 • Waar gaat het materieel strafrecht over en waar staat het?

  Materieelstrafrechtelijke vraagstukken hebben betrekking op de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het materiële strafrecht bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. Het materiële strafrecht wordt voor een belangrijk deel gevonden in het Wetboek van Strafrecht.

 • In welk artikel staat wat een verdachte is?
  art. 27 lid 1 Sv
  Hoort nog een voorwaarde bij: natuurlijk of een rechtspersoon
 • art. 45 Sr
  Poging en voorbereiding

  1- Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen vand e dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.

  2- Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.

  3- Geldt het een misdrijf waarop levenslage gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig jaren.

  4- De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf
 • Wat zijn de rechten van een verdachte?
  - Zwijgrecht, art. 29 lid 1 Sv (valt onder cautie)
  - Recht op rechtsbijstand, art. 28 Sv
  - Recht op inzage processtukken, art. 30 Sv
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.