Summary handboek bijzondere opsporing

-
383 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "handboek bijzondere opsporing". The author(s) of the book is/are sdu uitgevers. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - handboek bijzondere opsporing

 • 1 inleiding recht

 • noem 2 soorten recht

  Privaat en publiekrecht

 • privaat recht is 

  Tussen burgers onderling ,burgerlijk of civielrecht

 • Noem 4 rechtsbronnen

  wetten jurisprudentie,verdragen en gewoonterecht

 • de rechtsbronnen bevatten

  rechtsnormen

 • 2 staatsinrichting en staatsrecht

 • de bevoegdheden van de rechtelijke macht 

  worden bij wet geregeld

 • hoe is de rechtelijke macht georganiseerd?

  wet op de Rechtelijke organisatie ( wet RO)

 • wie is de hoogste wetgever?

   

  regering en de staten generaal

 • waar krijgt een BOA mee te maken?

   

  hoofdzakelijk met de burgelijke straf rechtspraak

 • wat is een staat

  volk op een bepaald grondgebied woont onder eigen gezag

 • noem 2 soorten staatsvormen

  gecentraliseerde staat,centraal gezag

  gedecentraliseerde staat,centraalgezag doch bepaalde onderdelen zijn toegekend aan andere organen provincies,gemeentes

 • wat is nl

  gedecentraliseerde eenheidsstaat,dwz naar buitenland de regering vertegenwoordigd nl (= koning +min)

 • wat is de regeringsvorm van nl

   

  constitutionele monarchie met een parlementair stelsel

 • wat is constitutie

  de grondwet

 • Noem de organen van de staat Nl

  1. de regering(koning en min)
  2. raad van ministers(= vergadering van min olv min president)
  3. adviescolleges van de regering (SER,Algemene Rekenkamer,Raad van State)
  4. Staten Generaal(parlement)( eerste 9senaat) en tweede kamer
  5. provincie
  6. gemeente
  7. waterschappen
  8. publiekrechtelijke bedrijfsorganen
 • wie tekent alle wetten

  de koning

 • wie kan kritiek leveren op het regeringsbeleid?

  staten generaal

 • wie staat er ter verantwoording als de staten generaal kritiek heeft op het regeringsbeleid?

  de ministers (niet de koning hij is onschendbaar)

 • de min president geeft leiding aan

   

  ministerraad en Ministerie van algemene zaken

 • minster geeft leiding aan

  zijn ministerie (soms zonder eigen portefeuille= zonder minsterie)

 • staats secretaris geeft leiding aan

  verantwoordelijk voor een deel van het beleid van de betreffende minster

 • taak Raad van State

  adviescollege van de regering ( en het hele koninkrijk) (en bestuursrechtspraak)

  tevens rechtscollege

 • organisatie van de Raad van State

   

  vlg grondwet bij wet de wet geregeld hoe ingericht,samenstelling en bevoegdheid, aanstelling is voor het leven.

 • waar bestaat de Raad van State uit?

  koning (officieel voorzitter)vice president (praktisch voorzitter= donner) en max 10 leden

 • taak rekenkamer

  kascommissie van de regering,regering verantwoording aan de wetgevende macht af te leggen

 • wat is de wetgevende macht

  wetten gemaakt door StatenGeneraal en de regering maken wetten in formele zin(wijze waarop de wet 

  tot stand gekomen isinhoud kan formeel of materieel recht bevatten)

 • wat is materieelrecht

  Regels die betrekking hebben op de inhoud van rechten en plichten, worden regels van materieel recht 

 • wat is formeel recht

  Regels over de wijze van procederen voor de rechter worden regels van formeel recht genoemd. Beide groepen regels worden vaak kortweg aangeduid als materieel recht en formeel recht. Formeel recht wordt ook wel procesrecht genoemd.

 • waaruit bestaat de SER

   

  kroonleden,ondernemersleden enwerknemersleden<30

 • door wie worden de leden van de SER benoemd

  kroonleden door de Regering,2/3 van de overige leden door de regering aangewezen org

 • staten generaal = ook

  parlement = eerste en tweede kamer

 • hoeveel leden heeft de eerste kamer,door wie benoemd/gekozen

  75 door lefden van de provinciale staten = indirect

 • hoeveel leden heeft de tweede kamer,door wie benoemd/gekozen

  150 gekozen door Nl met kiesrecht>18 jaar

 • taken Staten generaal

  maken van wetten samen met de regering( GW 81)

  laatste tijd bevatten de wetten grote lijnen en Algemene Maatregel van Bestuur

  en controleren beleid van de regering

  vertegenwoordigen het hele nl volk

 • recht op interpellatie

  recht op debat met de minister dit gaat door met meer dan 30  stemmen van de leden van de staten generaal

  op provincie nivo als lid van de prov staten aan de commissaris van de koning of gedeputeerde. ook op gemeente nivo de raadsleden een interpellatie recht aan de burgemeester of college

 • totstandkoming van een algemene Maatregel van Bestuur

  Een AMvB komt tot stand in vier stappen:

  1. De maatregel wordt voorbereid op het betreffende departement.(ministerie)
  2. De maatregel wordt besproken in de ministerraad.(min president en min)
  3. De Raad van State geeft advies, dit advies wordt in het algemeen overgenomen.
  4. De eventueel aangepaste AMvB wordt ondertekend door betrokken minister(s) en de Koning, daarna volgt bekendmaking in het Staatsblad, waarna de AMvB met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking van kracht gaat.
 • noem bestuursorganen die wetgevende bevoegdheid hebben

  statengeneraal plus regering

  amvbbesluit van de regering door KB vastgesteld

  provinciale staten

  gemeente raden

  waterschapsbesturen(keuren) alleen voor desbetreffende eenheid

 • noem de provinciale organen

  provinciale staten

  gedeputeerde staten

  commissaris van de koning

 • hoe worden de leden van de prov staten gekozen hoeveel leden

  kiesgerechtigden van de ingezetenen van de prov en benoemen gedeputeerden van de gedep staten

 • taken prov staten

   

  kiezen leden voor eerste kamer,maken verordeningen

 • gedeputeerde staten door wie benoemd

  prov staten

 • taken gedep staten

  dagelijks bestuur provincie en uitvoering besluiten prov staten

 • com van de koningin

  voorzitter prov staten en gedep staten voor 6 benoemd door regering bij KB

 • gemeente bestuur bestaat uit

  gemeente raad- college van burg en wethouders burgemeester

 • gemeenteraad 

  gekozen door inwoners van de gemeente ( ook niet nl)> 18 en kiesgerechtigd zijn rechtstreeks

 • college van b&W

  gemeenteraad kies wethouders

 • taak B& W

  dagelijks bestuur gemeente voor beleid terverantwoording aan gemeenteraad

 • burgemeester

  voor 6 jaar benoemd door regering bij KB voorzitter gemeenteraad en college van B&W

 • wat is actief kiesrecht en passief kiesrecht

   

  actief= stemrecht passief = zich kandidaat stellen

 • noem een doelcorporatie

  waterschap

 • waaruit bestaat het bestuur van een waterschap

  voorzitter(dijkgraaf)9benoemd door de regering KB 6 jaar)

  dagelijksbestuur  hoogheemraaden(kiesten leden voor dhoogheemraden)

  algemeen bestuur hoofdingeladen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wederspannigheid kan alleen
indien het duidelijk is dat men te maken heeft met eenambetenaar dus eerst legitimeren of kenbaar maken ahv een uniform.
wat is ambtsdwang?
is een misdrijf iemdwingt een ambtenaar tot het volvoeren van een ambtsverrichting. max 4 jaar gevangenis en geldboete 4 de categorie.
wat is passieve omkoping?
ambtenaar neemt een gift,belofte of dienst aan.
wat is een gift /belofte?
gift is een tastbaar iets ,belofte houdt een toezegging in.
ambtenaar =
in dienst van maar ook degene die het gaan worden.
wat is actieve omkoping?
gericht tegen een de handelende persoon,nl degene die omkoopt.alleen proberen is al strafbaar.poging wordt gezien als omkoping
art 140 lid 3 W v Sr
rechter heeft de mogelijkheid omzwaardere straffen op te leggen aan oprichters, leiders of bestuurders.
voortzetting rechtspersoon is?
rechter kan een org of rechtsprsonen ontbinden. het bestaat niet meer als men door gaat met deelname da nisdit strafbaar 140 lid 2 WvSr
wat is deelnemen aan een criminele org?
naast leden, ook donateurs en propagandisten indien zij weten dst de org het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft
wat is oogmerk?
is de zware vorm van opzet