Summary Handboek Compliance Professional 2020

-
ISBN-13 9789491252365
442 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek Compliance Professional 2020". The author(s) of the book is/are Nederlandse Compliance Instituut. The ISBN of the book is 9789491252365. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Handboek Compliance Professional 2020

 • 2 Het compliancesysteem en de compliancefunctie

 • Wat wordt onder het compliancesysteem ( alle drie de lijnen uit three lines of defense) bedoeld?
  Het systeem dat binnen de organisatie bestaat om compliance en integriteit te kunnen waarborgen.
 • Wat houdt de compliancefunctie in?
  Is als tweedelijns functie onderdeel van het compliancesysteem. Met  compliancefunctie bedoelen we zowel een enkele compliance officer als een compliance afdeling met meerdere hiërarchische niveaus en diverse vertakkingen binnen de organisatie.
 • Waarop heeft het compliancesysteem betrekking?
  Op alle mensen die in een organisatie werken. Zowel op de eerste lijn als op de staffuncties.
 • Beschrijf het three lines of defense model en de verantwoordelijkheden?
  • Eerste lijn is verantwoordelijk voor de primaire processen ( inclusief primaire compliance en risicomanagement) van een organisatie.
  • Tweede lijn (de compliancefunctie) heeft als aandachtsgebied het adviseren en monitoren.
  • De derde lijn  tenslotte ( de interne accountantsdienst) controleert (achteraf) .
 • Wat impliceert de structuur van het three lines of defence zoals hierboven beschreven?
  Dat de verantwoordelijkheid voor compliant en integer handelen van de organisatie primair is belegd bij de eerste lijn( het primaire proces).
 • Wat is het ideaal compliancesysteem?
  Ddat het begint bij de missie en de doelstellingen van de organisatie. Er wordt gestuurd vanuit sense of purpose en niet langer eer op  sense of urgency. De doelstelling, missie en visie van de organisatie vormen het startpunt.
 • Hhoe kan je de compliancefunctie het best definiëren?
  De functie die verantwoordelijk is voor het bevorderen van d3 integriteit van de organisatie, haar medewerkers, haar klanten, haar data en de markt, met als doel compliancerisico’s te beersen.
 • Ggenieten compliance officers van een rechtsbescherming?
  De rechtsbescherming is voor de compliance officer niet vastgelegd in wetgeving. Een alternatief kan zijn dat de compliance officer wordt benoemd door de raad van com Mien pas kan worden geschorst of ontslagen met uitdrukkelijke goedkeuring van de raad van commissarissen.
 • De compliance officer:
  1. Wordt benoemd door het hoogste bestuursorgaan ( raad van bestuur of directie).
  2. Rapporteert aan het hoogste bestuursorgaan en aan de raad van commissarissen.
 • Op welke manier kan de compliancefunctie ingericht worden:
  1. Als zelfstandige afdeling: is direct verantwoordelijk voor de invulling van de compliancefunctie. Bbijneem uitvoering van deze taak wordt samengewerkt met het lijnmanagement, juridische zaken etc.
  2. Als coördinerende compliance afdeling met decentrale compliance officers per bedrijfsonderdeel: hoe groter de organisatie hoe groter de noodzaak tot het inrichten van een complianceafdeling. Aan de hand van het interne beleid en decanteren richtlijnen, mede opgesteld door de coördinerende afdeling, kunnen de decentrale complianceafdelingwn of decentrale compliance officer het beleid en de regels toesnijden op het desbetreffende bedrijfsonderdeel. Zie onderstaande foto.
  3. Als coördinerende complianceafdeling met compliancecoordinatoren in de eerste lijn: Bij steeds meer bedrijven wordt een complianceaanspreekpunt of compliancecoordinator benoemd als linking pin tussen de compliance afdeling en eerste lijn.
  4. Als onderdeel van een andere afdeling:  uit het oogpunt van proportionaliteit of vanuit andere overwegingen kan de complianceafdeling ook als onderdeel van bijvoorbeeld een juridische afdeling of risk afdeling. Grote organisatie zorgdragen dat de compliance een rechtstreekse lijn behoud naar het hoogste bestuursorgaan. Alleen bij een zeer kleine organisatie is het te verdedigen dat er geen directe rapportagelijn vanuit compliancefunctie aan de bestuurders en commissarissen is.
  5. Door de inzet van de externe compliance officer: voor kleinere instellingen is het niet haalbaar om een compliance officer intern beschikbaar te  hebben omdat het veel tijd kost o. Als compliance officer deskundig te blijven. Vvoor een externe compliance officer geldt dat hij op de hoogte moet zijn van alle bijzonderheden van de instelling die noodzakelijk zijn voor het optimaal kunnen uitoefenen van de compliancefunctie. De enige manier om dit te verwezenlijken is door intern een medewerker aan te stellen die compliance in zijn of haar portefeuille heeft. 
 • Extra informatie inzake coördinerende complianceafdeling
  Belangrijk
 • Wat heeft de DNB later opnemen in de Wet toezicht trustkantoren 2018?
  Om uitbesteding van de compliancefunctie door trustkantoren.
 • Wat zijn de hoofdtaken van de compliancefunctie?
  1. Hhet vastellen van de reikwijdte: vertaling visies, strategie en doelstellingen naar concreet gedrag dat benodigd is om doelstellingen te realiseren. Ddit hangt bijvoorbeeld af van het type vergunning, de activiteiten, markten waar de onderneming actief is, rechtsgebieden. Over het algemeen richt compliance zich op het gedragstoezicht en het integriteitstoezicht en niet of nauwelijks op het prudentieel toezicht.
  2. Het faciliteren van een integreitrisicoanalyse: identificatie en kwalificatie van alle integriteitsrisico’s
  3. Het adviseren over regels: het adviseren en eventueel zelf vertalen van de wet- en regelgeving naar internerend en procedures. Eeen van de taken van compliancefunctie is het bewaken, interpreteren en uitvoeren van wijzigingen in de interne regelgeving. Het opstellen van beleid is primair de verantwoordelijkheid van de eerste lijn. Een van de typische compliance-beleidsstukken waar compliance zelf voor verantwoordelijk is Regeling privé-beleggingstransacties.
  4. Het uitleggen van regels( niet in juridische zin): het bevorderen vanher bewustzijn en het uitleggen van de praktische implicaties van compliancebeleid en procedures. Onderdeel is het uitleggen van beleid. Dit houdt ook in dat de complianceofficer vragen van medewerkers en bestuur beantwoordt die betrekking hebben op specifieke situaties, incidenten of gebeurtenissen. Het bevorderen van het bewust zijn van compliance is noodzakelijk voor zowel het management als de medewerkers.  Bijvoorbeeld e- learning. Zie onderstaande vraag 
  5. Het monitoren van de regels: toezicht op de naleving van compliancebeleid en procedures. Hhet is een vereiste om te monitoren in hoeverre het afgesproken beleid wordt nageleefd.
  6. Het handhaven van de regels: rapportage van naleving van compliance beleid en procedures en indien nodig adviseren over op te leggen sancties in geval van overtredingen.
 • Foto van compliancecyclus
  Info
 • De taken en reikwijdte van compliance worden doorgaans vastgesteld in:
  1. Het compliance charter ; en/of 
  2. De functiebeschrijving van de compliance officer.
 • Wat wordt verstaan onder integriteitsrisico
  De kans op niet of onvoldoende naleving van wet- en regelgeving, dan wel de kans op het niet of onvoldoende aan ( gerechtvaardigde) verwachtingen van stakeholders, met als gevolg maatregelen van autoriteiten en/ of aantasting van de reputatie van de organisatie.
 • Hoe worden de scenario’s gekwalificeerd die met behulp van een integriteitsrisicoanalyse in kaart worden gebracht die integriteitsschendingen met zich kunnen meebrengen?
  Deze scenario’s worden gekwalificeerd op basis van kan en impact, zowel bruto( in fictieve situatie waarin geen beheersmaatregelen bestaan) als netto( rekening houdend met de genomen beheersmaatregelen.
 • Wat is van belang bij het beoordelen van de netto risico’s?
  Het is van belang om ook naar de nawerking van de beheersmaatregelen gekeken wordt dus niet alleen naar het bestaan ervan. Dus ook naar het gedrag en cultuur kijken.
 • Wanneer voeren de meeste organisaties een integriteitsrisicoanalysr uit?
  Jaarlijks of om de twee jaar.
 • Hoe heet de guidance die DNB heeft gepubliceerd voor de uitvoering  van een systematische integriteitsrisicoanalyse?
  SIRA. De DNB heeft de SIRA ontwikkeld om financiële instellingen te faciliteren bij een goede integriteitsrisicoanalyse.
 • Wat houdt de bewustwordingprogramma in?
  De boodschap vertalen in bijvoorbeeld verschillende meiden middelen. Cascade effect van kennis: het eerst trainen van management  en daarna medewerkers. Medewerkers kunnen  met hun vragen naar hun leidinggevende
 • Waarvoor zal de compliance officer oog moeten hebben voor de organisatiecultuur en bewustzijn moeten creëren binnendeur organisatie?
  Voor die aspecten in de cultuur die de integriteit belemmeren of juist bevorderen. Bijvoorbeeld als het management goede voorbeeld geeft over naleving van interne regels  helpt dat de medewerkers om open en eerlijk te zijn over fouten.
 • Wat wordt beschreven in het monitoringsprogramma?
  • Wanneer
  • Op welke wijze
  • Door wie; en 
  • Met welke frequentie wordt gemonitord.
 • Wat houdt monitoring in?
  Het op systematische wijze verzamelen van  overtuigende informatie over de naleving van( interne) wet - en regelgeving, om vast te stellen in hoeverre de organisatie voldoet aan ( interne) wet- en regelgeving, om de naleving en de mate van compliancebehersing te rapporteren en te adviseren aan het management en raad van commissarissen.
 • Wat houdt het onderscheid tussen monitoring en controle in?
  • Bij interne controle en interne accounts ligt het accent op controle.
  • De rol van compliance beperkt zich tot monitoring, waarbij compliancefunctie kennisneemt van de uitkomsten van de door anderen verrichten waarnemingen.( een gebruikelijke manier is om binnen het monitoringsprogramma risico gerichte steekproeven of deelwaarnemingen te doen ter aanvulling op de bevindingen). In veel gevallen worden bepaalde controle taken ten aanzien van privé transacties van medewerkers en/of bestuurder aaan compliance toegewezen.
 • Wwaarop kan monitoring ook betrekking hebben?
  Soft controls
 • Benoemd vier verschillende sorry en monitoring die thuishoren bij de compliancefunctie:
  • Mmonitoren als onderdeel van de compliancefunctie 
  • Monitoren van ontwikkeling/wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Monitoren van transacties
  • Monitoren van compliancefunctie.
 • Wat houdt rapportage in?
  De rol van de compliance officer moeten worden beperkt tot rapporten over de mate va naleving van het beleid en procedures, alsmede tot het formuleren van advies daarover. Het opleggen van sancties is een taak van management: de compliance officer kan adviseren over op te leggen sancties wanneer complianceregels worden overtreden.
 • Zijn de bevoegdheden van de compliancefunctie wettelijk vastgelegd?
  Nee niet meer. Voor compliance officers van banken en beleggings ondernemingen is wel in de wet opgenomen dat de compliancefunctie over de nodige autoriteit, middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie moet beschikken om haar taken onafhankelijk en effectief te kunnen uitoefenen.
 • Wwelke bevoegdheden heeft een compliance officer?
  Zie plaatje. Veel  van deze bevoegdheden zijn opgenomen in de gedragscodes voor privé transactie of in de functiebeschrijving van compliance.
 • Waar zijn de algemene doelstellingen van compliance officer vastgelegd ?
  In de compliance charter of in de functie omschrijving.
 • Enkele voorbeelden van algemene doelstellingen zijn?
  • Ggevraagd of ongevraagd adviseren van de raad van bestuur, raad van commissarissen en de medewerkers van de instelling over compliance vraagstukken 
  • Het geven van advies of aanwijzingen over de toepassing en interpretatie van regels
  • Adviseren over de toepassing van sancties in geval van een geconstateerde overtreding van de geldende regels.
 • Enkele systemen waar de compliance officer toegang nodig heeft zijn:
  Zie plaatje
 • Waaronder kan je de specialisaties die onder compliance officers ontstaan verdelen?
  • Nniet alleen onder thema’s zoals bijvoorbeeld witwassen, privacy, zorgplicht of gedrag en cultuur.
  • Maar ook naar de rol die zij vervullen binnen het compliancesysteem. Bijvoorbeeld  de ene houdt zich bezig met monitoren ( observatievermogen, out-of-the-box-denken, schriftelijke vaardigheden) en rapportenen het andere in geven van advies (competenties: relatie management aardigheden, feedback geven, coaching, overtuigingskracht en bewustzijn van mogelijke integriteitsdilemma’s en vraagstukken en deze kunnen signaleren en benoemen( en in staat om adequaat actie te nemen) n het creëren van awareness.
 • Als toezichthouders vragen vragen naar de vastlegging van de inrichting en werkwijze van de compliancefunctie, welke document wordt bijvoorbeeld hierbij bedoeld?
  Een document zoals een compliance charter.
 • Wat wordt van het bestuur verwacht?
  • Het bieden van een breed draagvlak
  • De accords ring van de compliance doelstellingen zoals verwoord in het compliance charter en de daarop betrekking hebben activiteiten 
  • Het formuleren en uitdragen van integriteitsbeleid van de organisatie.
  • Het geven van juiste voorbeeld: het bevaviour at the top.
 • Benoem nog een van de voordelen van een compliance charter?
  Het hebben van een compliance charter en een compliance programma ten aanzien van de operationele uitvoering eervan( zoals een awareness plan en een monitoring  programma ) kan ook bijdragen aan het beperken van strafrechtelijke aansprakelijkheid). In VS  wordt het ontwikkelen van hiervan bijvoorbeeld extra aantrekkelijk gemaakt door de Federal Sentencing Guidelines: hoe serieuzer een organisatie met het onderwerp compliance omgaat, hoe lager de straf uitvalt voor de organisatie bij non-compliance.
 • Extra informatie mbt een compliance charter:
  Zie afbeelding
 • Nummer 1 extra informatie
  Extra informatie 1
 • Wat  is het compliance charter?
  Het vastlegging van de compliancefunctie. Het vormt het raamwerk van de compliancefunctie.
 • Aaan welke zaken moeten aandacht besteed worden bij het ontwikkelen van het compliance charter?
  • Missie en visie van de compliancefunctie : het is belangrijk dat de missie en visie van compliance aansluiten bij de visie en missie van de organisatie.
  • Doelstelling en definitie  van de compliancefunctie: het bevorderen van integriteit van de organisatie, haar medewerkers, haar klanten, haar data en de markt.
  • Reikwijdte van compliance: het moet immers voor alle betrokkenen duidelijk zijn op welke wet- en regelgeving, compliancethema’s en compliancerisico’s de compliance toeziet. Het volstaat daarbij niet om een algeme aanduiding van de reikwijdte te geven. Oook is zeer aan te bevelen om expliciet te benoemen wat juist niet onder de reikwijdte van compliance valt.
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van compliance. Zie onderstaande extra informatie.
  • Organisatorische inbedding van compliancefunctie: de compliance officer moet in de organisatie een volstrekt onafhankelijk positie innemen. Onafhankelijkheid houdt onder meer in dat de compliance officer niet verantwoordelijk mag zijn voor uitvoerende lijnwerkzaamheden. Een compliance officer moet dan ook niet belast worden met de bevoegdheid (plicht) om goedkeuring te verlenen voor bijvoorbeeld het accepteren van geschenken, het aanvaarden van nevenfuncties of het goedkeuren van voorgenomen privé- beleggings transacties van een medewerker. 
  • Overlegstructuren( afstemming tussen diverse betrokken afdelingen) 
  • Rapportagelijnen: de lijnen naar het bestuur moeten zo kort mogelijk zijn. Zie onderstaande foto voor meer informatie 
  • Hand-having.zie onderstaande foto voor meer informatie 
 • Verdieping uitleg taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de compliancefunctie:
  Compliance is een taak van de gehele organisatie: 

  • Het hoogste bestuursorgaan is eindverantwoordelijk.
  • De compliancefunctie heeft een coördinerende en faciliterende rol.
  • Het lijnmanagement, de staf afdelingen, en de medewerkers hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van compliance, bijvoorbeeld ten aanzien van het voldoen aan compliance procedures. Hhet is noodzakelijk dat dit in het compliance charter wordt beschreven.

  Bevoegdheden 
  Het hoogste bestuursorgaan ( raad van bestuur of directie) benoemt de compliance officer en stelt de bevoegdheden vast. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de juiste randvoorwaarden te waarborgen, zodat de compliance officer zijn taken en verantwoordelijkheden naar behoren kan uitvoeren.

 • Meer informatie rapportagelijnen
  Zie foto
 • Zie meer informatie handhaving
  Zie foto
 • De compliance officer heeft doorgaans de bevoegdheid een onderzoek in te ( doen) stellen naar ( vermoedelijke) overtredingen van complianceregelingen. De aanleiding om een onderzoek in te stellen:
  • Bevindingen uit hoofde van monitoring 
  • Een opdracht van het management 
  • Signaleren van klanten,medewerkers, leidinggevende of externe toezichthouders;
  • Onverwacht gebeurtenissen of incidenten. 
 • De kosten voor het inrichten en onderhouden van de compliancefunctie bestaan hoofdzakelijk uit:
  • Personeels kosten 
  • Automatiseringkosten( bijvoorbeeld monitoringsprogrammatuur)
  • Kosten voor de ontwikkeling van opleidingen en de eigen permanente educatie van de compliance officer
  • Kosten voor interne en externe communicatie 
  • Kosten voor de inzet van externe capaciteit ( bijvoorbeeld voor trainingen en advies)
 • Benoem een aantal voorbeelden van wetgeving met extraterritoriale werking:
  • FATCA
  • FCPA
  • U.K. Bbribery act
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke drie pijlers richt de ACM zich op?
- Mededingingstoezicht
- Consumentenbescherming
- Sectorspecifiek marmttoezicht
Wat is het doel van de ACM?
Is de markten te laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) telecomwaakhond OPTA en de consumentenautoriteit gingern op 1 april 2013 samen in?
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Wie wijst er bij grensoverschrijdende gegevensverwerking de toezichthouder aan?
De AVG
De AP heeft in beginsel drie bevoegdheden, noem deze?
- Onderzoeksbevoegdheid
- Corrigerende bevoegdheid
- Adviserende bevoegdheid
Wie houdt er toezicht in NL op de naleving van de AVG regelgeving?
AP (autoriteit persoonsgegevens)
Is er een Europese toezichthouder aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de AVG?
Nee, iedere lidstaat is wettelijk verplicjt om een eigen toezichthouder aan te stellen.
Wat zijn oa deelnemers van het MTB?
- ACM
- AFM
- DNB
- AP
Wat is het MTB (Markttoezichthoudersberaad)?
Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers
Noem de FEC partners:
- AFM 
- DNB
- Belastingdienst
- FIU
- FIOD
- OM
- politie