Summary Handboek consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument

-
ISBN-10 9490962058 ISBN-13 9789490962050
190 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument". The author(s) of the book is/are onder van E H Hondius G J Rijken van M M R van Ardenne Dick. The ISBN of the book is 9789490962050 or 9490962058. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument

 • 1.2 Van consumentenbeweging naar consumentenorganisaties

 • Wat wordt verstaan onder de 'ontwakende consument'?

  De in de jaren '50 en '60 opkomende gedachte dat de consument invloed behoort te hebben op de kwaliteit van goederen en diensten, op de contractsvoorwaarden, enzovoort.

 • Wat wordt er verstaan onder 'de ontwakende consument'?

  In de jaren '50 en '60 ontstond er een beweging (consumentisme) die propageerde dat de consument invloed behoorde te hebben op de kwaliteit van goederen en diensten, contractsvoorwaarden, etc.

  Kortom: de consument komt er door de consumentenbeweging achter dat zij invloed kan hebben op de inhoud van de consumentenovereenkomst.

 • Wat gebeurde er dankzij het consumentisme?

  Het ontstaan van de consumentorganisaties, die een krachtige lobby ontwikkelen tot het invoeren van een consumentenbeschermende wetgeving. Dit leidt in de jaren '80 tot op de dag van vandaag tot een golf van richtlijnen ter bescherming van de Europese consument.

 • Wat gebeurde er dankzij het consumentisme?

  Met het consumentisme zien we de opkomst van de consumentenorganisaties omdat wij als consumenten eenzelfde belang hebben en ons dienen te verenigen. Met elkaar ontstond er een krachtige lobby die het invoeren van consumentenbeschermende wetgeving heeft beïnvloed. En tot de dag van vandaag nog steeds tot een golf van richtlijnen leidt van de Europese consument (bv Richtlijn Consumentenrechten). Dit resulteert weer tot meer consumentenwetgeving in ons land.

 • 1.6 Consumentenvoorlichting

 • Wat is het grote manco van ons consumentenrecht?

  Ondanks dat consumentenvoorlichting eigenlijk een overheidstaak is. Worden er veel consumenten voorgelicht door hun consumentorganisatie (bijv. Consumentengids). Hoeveel leden dat ook zijn, er blijven miljoenen mensen niet voorgelicht over de rechten die ze toekomen.

 • 1.7 Handhaving van het consumentenrecht

 • Wie kan de wettelijke rechten handhaven wanneer deze wordt onthouden door de winkelier?

  • Consument zelf
  • Consumentorganisatie
  • Onafhankelijke derde
 • Wat kan de consument zelf uitrichten tegen een winkelier?

  Een consument kan niet heel veel uitrichten. Het sterkste wapen wat zij heeft is een consumentenboycot. Daarnaast ken de consument vaak zijn eigen rechten niet eens. En wanneer hij deze rechten wel kent, staat de overheidsrechter vaak in de weg omdat zij te duur, tijdrovend en energie-rovend is. Alternatieven zijn geschillencommissies.

 • Welke mogelijkheden liggen er voor consumentorganisaties om winkeliers te wijzen op de rechten die ze moeten verlenen?

  Een consumentenprobleem vraagt bij voorkeur om een collectieve reactie. Die kan gevonden worden in een collectieve actie (art. 3:305a e.v.) in te stellen niet door de consumenten maar door de consumentenorganisaties als behartigers. Daarnaast is er door middel van een collectieve actie een probleem aankaarten van alledaagse praktijk om op die manier na de uitspraak door de rechter de media te halen.

 • Wat zou een onafhankelijke derde kunnen doen tegen het overtreden van regels door de winkelier?

  In ons land zou er een onafhankelijk loket moeten komen waar iedere consument kosteloos terechtkan voor vragen en antwoorden. De lokethouder dient actie te ondernemen om deze consument aan zijn rechten te helpen .

 • 1.8 De consumentenautoriteit

 • Wat houdt de instelling van een consumententoezichthouder: de consumentenautoriteit in?

  De consumentenautoriteit zal zich bezighouden met zowel nationale als grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om oneerlijke handelspraktijken waar consumenten mee te maken hebben.

 • Wat houdt de instelling van een consumententoezichthouder: de consumentenautoriteit in?

  De consumentenautoriteit zal zich bezighouden met zowel nationale als grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht (en hier dus toezicht op houden). Het gaat dan bv om oneerlijke handelspraktijken waar consumenten mee te maken hebben.

 • Welke doelen heeft de consumentenautoriteit?

  Voorzien in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. De mogelijkheid tot oplegging van bestuurlijk boetes en dwangsommen. Zij heeft ook een buitenwettelijke taak: namelijk het fungeren als informatieloket aangaande consumentenrecht voor consumenten en bedrijven.

 • Op welke manier kan de consumentenautoriteit optreden tegen een inbreuk op het consumentenrecht?

  D.m.v. privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving conform art. 3:305d BW. Denk hierbij aan een versnelde civiele procedure of een bestuurlijke boete of dwangsom op te leggen en dit ook openbaar te maken. 

 • Heeft de consumentenautoriteit ook een buitenwettelijke taak? Zo ja, wat houdt deze in?

  Ja. Namelijk het fungeren als informatieloket aangaande consumentenrecht voor consumenten en bedrijven. Voorlichting zal er namelijk toe leiden dat inbreuken op het consumentenrecht kunnen worden voorkomen.

 • Welke taken heeft de consumentenautoriteit?

  • toezicht houden
  • handhaving
  • voorlichting
 • Huidige stand van zaken -> sinds 1 april 2013 is de consumentenautoriteit gefuseerd met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) = een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid.

   

  De ACM = een onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. De reden hiervoor was dat het toezicht de effectiviteit en efficiëntie van de markt zal vergroten. Daarnaast leidt het ook tot efficiëntere inzet van het personeel, delen van kennis en hiermee dus ook besparingen.

   

  Consumenten kunnen met vragen en klachten overigens nog steeds terecht bij ConsuWijzer = voorlichting.

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat doet en welke mogelijkheden geeft de geschillencommissie reizen?
De geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies op de basis van de ANVR-reisvoorwaarden en onder de voorwaarden vastgelegd in het desbetreffende reglement.
Wat wordt verstaan onder insolvabiliteitsgarantie?
De reisorganisator moet de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat wanneer hij wegen financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen voor of overname van zijn verplichtingen door een ander of terugbetaling van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten terugbetaling van een evenredig deel, aldus art, 7:512 lid 1 BW.
Wanneer kan er een beroep worden gedaan op een immateriële schadevergoeding?
Art. 6:95 BW bepaalt slechts recht bestaat op een vergoeding indien en voor zover de wet dit bepaalt. In art 7:510 BW wordt onomstotelijk vastgelegd dat de reiziger bij een toerekenbare tekortkoming van de organisatie recht heeft op het gederfde reisgenot, indien zij hier blaam in treft.
Wat is de hoofdregel voor een reisorganisatie met betrekking tot aansprakelijkheid?
De reisorganisatie is in beginsel onbeperkt aansprakelijk voor materiële en immateriële schade door dood of letsel. Daarbij is niet relevant of de reisorganisator de schade zelf heeft veroorzaakt of een van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken hulppersonen.

Er is een uitzondering; indien op de betreffende dienst een verdrag van toepassing is, kan de organisator zich voor de schade veroorzaakt door dood of letsel beroepen op een uitsluiting of beperking die dat verdrag hem toekent of toestaat (7:508 lid 2 BW).
Wanneer is er sprake van een tekortkoming in de nakoming - non-conformiteit?
Indien de reis niet overeenkomstig de redelijke verwachtingen van de reiziger wordt uitgevoerd, heeft deze recht op vergoeding van zowel zijn als gevolg daarvan geleden materiële als immateriële schade door gederfd reisgenot, tenzij de schade niet aan de reisorganisator of diens hulppersonen kan worden toegerekend.

Het ontbreken van de toerekenbaarheid van de tekortkoming dient de reisorganisator te bewijzen.

Daarnaast heeft de reisorganisator de verplichting om hulp en bijstand te bieden aan de reiziger indien de reis niet overeenkomstig de redelijke verwachtingen loopt.
Hoe en wanneer is de reisorganisator in de mogelijkheid om de reisovereenkomst te wijzigen?
Zonder toestemming van de wederpartij kan de reisorganisator de reisovereenkomst in beginsel niet wijzigen. Hij kan na het sluiten van de reisovereenkomst slechts wijzigen indien hij een wijzigingsbevoegdheid heeft bedongen in de overeenkomst of, in dat niet het geval is, als de wederpartij uitdrukkelijk met de wijziging akkoord gaat.
Wat wordt in afdeling 7.7A BW verstaan onder overmacht?
Hieronder wordt begrepen abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Heeft de reisorganisator opzeggingsmogelijkheden en zo ja; welke?
De reisorganisator kan de reisovereenkomst of opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden (art.7:504 BW) of omdat de reiziger een wijzigingsvoorstel van de reisorganisator ten aanzien van de reis of de reissom als bedoeld in art. 7:505 lid 1, 2 en 3 afwijst. Andere mogelijkheden heeft hij niet.
Waar en hoe wordt de wijziging van een reisovereenkomst geregeld?
Wijziging hiervan door de reiziger is niet geregeld. Daardoor geldt in beginsel dat de reiziger de eenmaal gesloten overeenkomst slechts kan wijzigen met goedvinden van de reisorganisator of het boekingskantoor dat namens hen optreedt.
Waar en hoe wordt de opzegging van de reisovereenkomst geregeld?
Deze zijn geregeld in art. 7:503 BW. De reiziger is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Indien de opzegging toe te rekenen aan de reiziger dient hij de schade die de reisorganisator als gevolg daarvan heeft geleden te vergoeden.