Summary Handboek depressieve stoornissen

-
ISBN-10 905898303X ISBN-13 9789058983039
252 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek depressieve stoornissen". The author(s) of the book is/are Aart Herman Schene Bernard Gustaaf Cyriel Sabbe Philip Spinhoven Henricus Gerardus Ruhé. The ISBN of the book is 9789058983039 or 905898303X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Handboek depressieve stoornissen

 • 1.1 Inleiding

 • In welke termen moet de gevolgen van (depressieve) stoornissen worden uitgedrukt?
  • Mortaliteit
  • Functionele beperkingen
  • Verlies van kwaliteit van leven
 • Wat betekenen Qaly's en wat zijn Daly's?
  Qaly's (quality-adjusted life years) staat voor verlies van kwaliteit van leven en Daly's (disability-adjusted life years) betekent het aantal jaren dat men leeft met de beperkingen van de stoornis.
 • Wat is een MDD?
  MDD staat voor Major Depressive Disorder.
 • 1.2 Prevalentie, incidentie en klinische ernst

 • Van de jaarprevalentie bij volwassenen bleek 10% milde depressieve stoornis te hebben, 39% matig, 38% ernstig en 13% heel ernstig.
 • 1.2.1 Adolescenten en 65-plussers

 • Wat verklaart het geringe verschil tussen de levensprevalentie van jongeren vs. De levensprevalentie van volwassenen, met de informatie dat veel volwassenen vertellen dat zij hun eerste episode pas in het volwassen leven meemaken?
  Het geringe verschil wordt verklaard door het 'vergeten' van een eerdere episode
 • Wat houdt een 'subklinische depressie' ofwel 'klinisch relevante depressieve symptomen'?
  Bij een subklinische depressie, gaat het om verscheidene symptomen van een depressie, zonder dat er wordt voldaan aan de diagnostische criteria, zoals vermeld in de DSM.
 • 1.2.2 Depressie in de huisartsenpraktijk

 • Welke twee patiëntgebonden factoren zijn van belang bij het stellen van depressie als diagnose door de huisarts?
  1. De al dan niet daadwerkelijke presentatie van depressieve klachten bij de patiënt
  2. De ernst van de depressie en de daaraan gerelateerde sociale gevolgen
 • Wat is een belangrijke artsgebonden factor bij het stellen van depressie als diagnose door de huisarts?
  De belangrijkste artsgebonden factor is de communicatieve vaardigheid van de arts.
 • 1.2.3 Internationale aspecten

 • Wat draagt bij aan depressie als welvaartsverschijnsel?
  De hoogste prevalenties op het gebied van depressies worden aangetroffen in de welvarendste landen. Dit komt wellicht omdat mensen in armere landen hun depressie sneller vergeten of het minder nodig vinden om deze te rapporteren.
 • 1.2.4 Neemt de prevalentie toe?

 • Neemt de prevalentie over de jaren toe?
  Nee. Niet per definitie. Verbeterde methoden laten het echter wel lijken.
 • 1.3 Sociaal-demografische correlaten van depressie

 • Komen internaliserende stoornissen (zoals depressie) vaker voor bij mannen/vrouwen? Zo ja, hoe vaak? En hoe zit dit bij externaliserende stoornissen?
  Depressie en andere internaliserende stoornissen, komen ongeveer twee keer zo vaak voor bij vrouwen. Externaliserende stoornissen en middelen komen twee keer zo vaak voor bij mannen.
 • Verschilt de kans op een recidief, de snelheid van herstel en de duur van de depressieve episoden tussen mannen en vrouwen?
  Nee.
 • Wat heeft invloed op het kleiner maken van het geslachtsverschil in de prevalentie van depressie bij mannen en vrouwen
  Hoe meer gelijk de sociale en economische rollen zijn van mannen en vrouwen, hoe kleiner het geslachtsverschil in de prevalentie.
 • Hoewel een episode van depressie op elke leeftijd kan ontstaan, ligt de incidentiepiek in de late adolescentie en vroege volwassenheid, met een mediaan van 25.7 in de rijkere landen en 24.0 in de minder rijke landen.
 • Welke invloed heeft alleenstaand/samenwonend met partner en opleidingsniveau op het ontwikkelen van een depressie?
  Consistent is de lagere prevalentie onder personen die samenwonen met hun partner. De prevalentie is het hoogst onder alleenstaande gescheiden volwassenen. Minder consistent zijn de associaties met opleiding en inkomen, al gaat een lager opleidingsniveau meestal wel gepaard met een grotere kans op depressie in de volwassenheid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de belangrijkste (biologische) component bij het ontstaan en de verloop van een depressie?
De genetische component (30 - 40%)
Welke antidepressiva medicatie werkt het beste voor opiaatafhankelijke patiënten met een depressie?
TCA's, behalve bij cocaïnegebruikers vanwege verhoogde risico op cardiotoxiciteit.
Welke antidepressivum medicatie werkt het beste voor alcoholafhankelijke patiënten met een depressie?
TCA's (imipramine en desipramine). SSRI's (sertraline fluoxetine) en nefazodon laten een gemengd beeld zien.
Welke 4 beloopsvarianten zijn opgenomen in het stageringsmodel van Hetrick, die het best recht doen aan de klinische praktijk?
 1. Prodromale verschijnselen
 2. Eerste episode
 3. Recidivering
 4. Chronische depressie
Welke 3 rouw-beelden kunnen worden onderscheiden?
 • Normale rouwreactie
 • Aanpassingsstoornis (>2 maanden)
 • Persisterende complexe rouwstoornis (> 1 jaar)
 • Depressieve stoornis (vaak bij mensen die anderszins kwetsbaar zijn voor depressieve-stemmingsstoornissen)
Welke differentiaal diagnoses zijn er voor depressie?
 • Stemmingsstoornissen met een specifieke biologische etiologie (denk bijv. Aan schildklierwaarden)
 • Stressgerelateerde stoornissen (overspanning/burnout)
 • Aanpassingsstoornissen
 • Rouw-reactie
 • Bipolaire stoornissen
 • Schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen
 • Beginnende dementie
Is er sprake van erfelijkheid bij depressie? Zo ja, hoeveel keer is het verhoogd bij het kind als één ouder een depressie heeft?
Er is sprake van erfelijkheid bij een depressie. Als één ouder depressief is, is de kans 3 keer zo hoog.
Welke medicamenteuze behandelingen zijn er?
 • Antidepressiva
 • Antipsychotica
 • Stemmingsstabilisatoren
Wanneer lijkt een opname aangwezen bij suïcidaal gedrag?
 • Bij psychotische belevingen en bevelshallucinaties
 • Wanneer patiënt vernauwd bewustzijn heeft en dwangmatig aan suïcide denkt en/of voorbereidingen in deze richting treft
 • Wanneer patiënt eerder geneigd was om toe te geven aan suïcidale impulsen
 • Wanneer betrokkene veel alcohol (zal gaan) drinken
 • Wanneer persoon geen sociaal netwerk heeft
 • Wanneer patiënt geen baat heeft bij andere vormen van hulpverlening
Wat zijn de gevaren van een risicotaxatie?
 • Het is een momentopname
 • Gebruikt door hulpverlener om zich in te dekken tegen berispingen etc.