Summary Handboek gezondheidsrecht.

-
ISBN-10 9089744541 ISBN-13 9789089744548
450 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek gezondheidsrecht.". The author(s) of the book is/are H J J Leenen, J K M Gevers, J Legemaate. The ISBN of the book is 9789089744548 or 9089744541. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek gezondheidsrecht.

 • 1.1 Plaatsbepaling

 • Vanuit welke rechtelijke perspectieven heeft het gezondheidsrecht zich ontwikkeld?
  Het gezondheidsrecht wordt als horizontaal specialisme bestudeerd vanuit het civiel-, straf-, bestuurs- en internationaalrechtelijk perspectief
 • Waar hangt de groei van het gezondheidsrecht mee samen?
  Met de ontwikkelingen in de medische wetenschap en technologie, en met de veranderingen in de samenleving. Daardoor nam de publieke regulering van de gezondheidszorg en de beroepsuitoefening sterk toe.
 • Welke aspecten speelden mee met de ontwikkelingen in de gezondheidsrecht?
  De rechten van de mens in het kader van de bescherming van de patient als in de mogelijkheid om te kunnen delen in de mogelijkheden van de gezondheidszorg.
  De toepassing van methoden uit de geneeskunde buiten de gezondheidszorg (bv keuringen).
 • Wat is het doel van het gezondheidsrecht?
  Rechten van de mens in de gezondheidszorg te beschermen en evenwichtige verhoudingen in en ten aanzien van de zorg voor de gezondheid te scheppen.
  - goede en humane zorg
  - rechtvaardige verdeling van beschikbare mogelijkheden en middelen
  - hanteren rechtsnormen ten aanzien van medische en ethische overwegingen
  - bescherming tegen over de overheid
 • Hoe verhoudt het gezondheidsrecht zich tot de ethiek?
  Gezondheidsrecht en ethiek overlappen elkaar omdat ze beide gaan over fundamentele beginselen en individuele maatschappelijke waarden en de onderlinge verhoudingen tussen beide. (bv  redelijkheid en billijkheid, goede trouw, goede zeden en zorg als een goede huisvader)
 • 1.2 Omschrijving van het gezondheidsrecht

 • Gezondheidsrecht kan worden omschreven als: 'het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, bestuurs- en strafrecht in dat verband'.

 • 1.3 Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek

 • Beginselen die in de 'gezondheidsethiek' als uitgangspunt worden beschouwd (respect voor autonomie, rechtvaardigheid, niet-schaden en weldoen) zijn voor een belangrijk deel ook in het recht geïncorporeerd (opnemen in), ook al zijn rechtsbeginselen niet in alle opzichten gelijk aan morele beginselen.

 • 2 Bronnen van het recht in de gezondheidszorg

 • De bedoeling van dit hoofdstuk is inzicht te bieden in de verschillende soorten regels ( onderscheiden naar rechtsbron) die in het gezondheidsrecht een rol spelen en in hun betekenis voor de praktijk. 

 • 2.1 Bovennationale rechtsbronnen

 • De 'twee belangrijkste wegen' waarlangs het gezondheidsrecht bovennationale trekken bezit, zijn enerzijds de internationale mensenrechtenverdragen en anderzijds het supranationale recht van de Europese Unie.
  Het belang van het EVRM blijkt 'allereerst' uit uitspraken van Nederlandse rechters in zaken waarin een beroep werd gedaan op in het verdrag neergelegde  mensenrechten, zoals het verbod op een onmenselijke of vernederende behandeling (art. 3) in relatie tot de grenzen die aan de (dwang) behandeling van de psychiatrische patiënten kunnen worden gesteld, de betekenis van het recht op een eerlijk proces (art. 6) voor de tuchtrechtspraak, en van het recht op privéleven (art. 8) voor uiteenlopende onderwerpen als het inzagerecht in medische gegevens en het recht op vrije artsenkeuze. 

  In de 'tweede plaats' zijn uiteraard de uitspraken van de Europese Commissie en het Hof zelf van belang. 
  Bijzondere vermelding verdient het Verdrag inzake mensenrechten en biogeneeskunde (Biogeneeskundeverdrag; 1997). In dit verdrag is niet alleen een aantal algemene rechten opgenomen (zoals het recht op informatie en toestemming, en regels over de positie van wilsonbekwame patiënten), het beoogt ook gemeenschappelijke principes te formuleren met het oog op de ontwikkelingen in de biomedische wetenschappen.

 • 2.2 Wetgeving in de gezondheidszorg

 • Het recht regelt de verhoudingen tussen de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer (individuele burgers maar ook organisaties en instellingen die als rechtspersoon kunnen optreden) en de verhouding tussen burgers respectievelijk private rechtspersonen.
  Enerzijds waarborgt het recht aldus dat op zorgvuldige wijze met de belangen van individuen en maatschappelijke organisaties wordt omgegaan, anderzijds is het een instrument voor de overheid om haar beleid te realiseren.

 • Dit gezegd zijnde zijn er echter vele overwegingen die reden voor een wettelijke regeling kunnen vormen. Tot zulke 'motieven' voor wetgeving worden onder meer gerekend:
  - het vastleggen van (de randvoorwaarden voor) structuur en functioneren van de gezondheidszorg met het oog op de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor alle burgers;

  - het waarborgen van veiligheid en kwaliteit, onder meer door instelling van overheidstoezicht, veiligheidseisen ten aanzien van genees- en hulpmiddelen en kwaliteitswetgeving voor instellingen en individuele beroepsbeoefenaren;

  - het garanderen van de financiële toegankelijkheid van als noodzakelijk te beschouwen zorg op basis van solidariteit tussen mensen met verschillende gezondheidsrisico's respectievelijk verschillende financiële middelen;

  - bescherming van patiënt in diens afhankelijkheid van de hulpverlener en meer in het algemeen het aan banden leggen van machtsposities;

  - bescherming van individuen waar belangen van derden een rol gaan spelen, zoals bij medische keuringen of medisch-wetenschappelijk onderzoek;

  - de bescherming van volksgezondheid op collectief niveau, bijvoorbeeld in verband met infectieziekten.

 • Om doelen zoals hiervoor aangegeven te bereiken, is inmiddels een veelheid aan wetten tot stand gekomen. Als voorbeeld zijn te noemen:

  - op het terrein van structuur en functioneren: de Wet bijzondere medische verrichtingen (1997), de Wet toelating zorginstellingen (2005), de Wet marktordening gezondheidszorg (2006);

  - op het gebied van veiligheid en kwaliteit: de Geneesmiddelenwet, de Wet op medische hulpmiddelen (1970), de Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg (1993), de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996), de Wet inzake bloedvoorziening (1998);

  - ten aanzien van de financiële toegankelijkheid: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967), de Zorgverzekeringswet (2005) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (2006);

  - inzake de rechtspositie van de patiënt (individueel en collectief), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (1994), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (1996);

  - ter bescherming tegen derdenbelangen: de Wet op de orgaandonatie (1996), de Wet op medische keuringen (1997), de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (1998);

  - op het gebied van collectieve gezondheidsbescherming: de Wet collectieve preventie volksgezondheid (1990), de Wet op bevolkingsonderzoek (1992), de Infectieziektenwet (1998).

 • Bij consistentie (samenhang) gaat het vooral om structuur en samenhang. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen 'interne' en 'externe' consistentie. Van het eerste (intern) is sprake als de regeling in zichzelf deugdelijk van aard is en de nodige samenhang vertoont: begrippen worden eenduidig en consequent gebruikt, de structuur van de regeling is helder, het instrumentarium voor handhaving is passend en bruikbaar. Externe consistentie betreft de samenhang met andere wetten: Hoe verhoudt de betreffende wet zich tot andere? Doet zich samenloop van regelingen voor, en zo ja, is daarbij sprake van discrepanties (onderlinge afwijkingen) die kunnen leiden tot rechtsonzekerheid of fricties?

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.