Summary Handboek internationaal strafrecht schets van het Europese en internationale strafrecht

-
ISBN-10 9013042767 ISBN-13 9789013042764
721 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek internationaal strafrecht schets van het Europese en internationale strafrecht". The author(s) of the book is/are J M Sjöcrona Elies van Sliedregt A M M Orie. The ISBN of the book is 9789013042764 or 9013042767. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek internationaal strafrecht schets van het Europese en internationale strafrecht

 • 1 Algemene inleiding

 • Waar gaat strafrechtmacht over? 
  De regeling m.b.t. de werkingssfeer van het nationale materiële en formele strafrecht voor strafbare feiten in binnen- of buitenland gegaan; het gaat dus over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over buiten Nederlands grondgebied begane strafbare feiten (art. 2-7 Sr, art. 13 Ow, art. 2 WED, art. AWR en art. WIM.
 • Waar ging de zaak Bouterse (20-11-2000, NJ 2001, 51) over?
  Nederland gelastte de vervolging van de voormalige bevelhebber Bouterse ter zake van foltering en misdrijven tegen de menselijkheid wegens de decembermoorden, Begaan in 1982 in Suriname. Door de PG bij de Hoge Raad is cassatie in belang der wet ingesteld. De HR bepaalde dat Bouterse niet terzake in Nederland kon worden vervolgd. Nederland had namelijk, volgens de HR, in 1982 geen rechtsmacht t.a.v. van foltering begaan buiten Nederland door onderdanen van andere Staten.
 • Welke interstatelijke samenwerking is er op het gebied van internationaal strafrecht?
  1. Uitlevering of overlevering van verdachten en  veroordeelden aan een ander land; het een gedwongen overdracht van personen door de ene staat aan de andere met als doel strafvervolging of tenuitvoerlegging van straf.
  2. Wederzijdse rechtshulp: a) politiële rechtshulp (tactisch en operationeel) en b) justitiële rechtshulp (gebruik van dwangmiddelen uit Sv in het kader van een buitenlandse strafzaak).
  3. Overdracht van strafvervolging: hierbij wordt de hele strafzaak als zodanig door het ene land aan het andere ter behandeling overgedragen.
  4. Overdracht van de tenuitvoerlegging van een sanctie: is toepasbaar in de gevallen waarin een veroordeelde diens straf beter dan in het land van veroordeling kan ondergaan in de Staat waarmee hij nauwere banden heeft (resocialisatie). I.v.m. een 'goede rechtsbedeling' wordt het land gekozen voor de tenuitvoerlegging.
  5. Samenwerking tussen nationale autoriteiten en internationale organisaties die zich met de bestrijding van misdaad bezighouden.
 • Welke vormen van internationaal strafrecht zijn er?
  1. Droit pén al international: nationaal strafrecht met internationale aspecten.
  2. Droit international pénal: materieel en/of formeel recht van internationale herkomst waarvan Staten - in meerdere of mindere mate - de autonomie hebben verloren het zelf (in geïsoleerde soevereiniteit)  op te stellen of toe te passen.
 • Welke vorm van supranationaal recht is er waaraan individuele Staten gebonden zijn?
  Internationale straftribunalen ICTY en ICTR die recht spreken op basis van hun eigen uitleg van delicten als oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid.
 • Waarop is de rechtspleging in internationale straftribunalen gebaseerd?
  Op eigen - door de rechters in de tribunalen zelf opgesteld - procesrechtelijke regelingen (Rules of Procedure and Evidence) die los staan van de nationale rechtspleging. 
 • Zijn Staten gebonden aan de uitspraken van de internationale straftribunalen?
  De afzonderlijke Staten zijn krachtens de regelingen van de VN gehouden medewerking te verlenen in het kader van het opsporingsonderzoek en dienen de uitkomst van de tribunaalrechtspraak te respecteren (dus een supranationale strafrechtspleging waaraan soevereine Staten medewerking moeten verlenen).
 • Hoe zit het met het permanente International Criminal Court (ICC) in Den Haag?
  Anders dan bij de hiervoor genoemde tribunalen moet het ICC op bijna klassieke verdragsbasis moeten samenwerken met soevereine Staten. Het ICC heeft geen autonome bevoegdheid tot het op het grondgebied van vreemde mogendheden verrichten van handelingen van onderzoek en opsporing. Staten houden de vrijheid zich te committeren aan het ICC-statuut.
 • Wat is de kern van het Pupino arrest HvJ EG 16 juni 2005, NJ 2006, 500
  De 'Kaderbesluitconforme interpretatie'.
 • Uitzonderingen op de regel dat individuen geen aanspraak kunnen maken op een vorm van internationaal rechtshulp?
  1. art. 4 lid 2 VOGP: overbrenging van een gevonnist persoon  kan op initiatief van een veroordeelde als hij blijk heeft gegeven om naar zijn eigen land te willen worden gebracht.
  2. art. 8 ERV bevat de garantie dat een getuige of deskundige die zich in Staat A bevindt en geen gevolg heeft gegeven aan een dagvaarding te verschijnen in Staat B, aan geen enkele sanctie of dwangmaatregel kan worden onderworpen (tenzij hij zich uit eigen vrije wil opnieuw wordt gedagvaard, en dan niet verschijnt).
  3. art. 17 EVOS voordat wordt besloten tot overdracht van strafvervolging   wordt de verdachte geïnformeerd en gehoord, opdat hij 'zijn beschouwing kan geven' alvorens de staat waar de verdachte zit een beslissing neemt.
  4. voorschriften die duidelijk zijn bedoeld als regels die er op zichzelf toe strekken individuen te beschermen - zonder dat kan worden gesproken van 'op eigen initiatief rechtsvormend optreden'. Bv dat een betrokkene in een strafgeding wordt toegestaan bij de uitvoering van een verzoek om rechtshulp in de aangezochte staat aanwezig te zijn.
  5. Opsomming van uitzonderingen in art. 11 - 12 ERV die rechten toekennen aan de (al dan niet gedetineerde) persoon die in het buitenland als getuige zou moeten worden gehoord.
 • Wat is een systeembreuk?
  De verdachte loopt het aanzienlijk risico in het ene land rechten te verliezen die hem door het andere land juist zijn toegekend. Zo is het goed mogelijk dat het in de rechtshulpverlenende Staat A onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, dat daar in een procedure ten gronde zou zijn 'uitgeloten', in de berechtende Staat B zonder probleem wordt gebruikt als de locale rechter een ander idee heeft over de bruikbaarheid ervan.
 • Hoe is de invloed van mensenrechtenverdragen in de praktijk op het internationaal strafrecht?
  Dat is tamelijk marginaal, door de werking van het door de HR geaccordeerde vertrouwensbeginsel. In de kern komt dat er op neer dat Staten die verdragen met elkaar sluiten - zoals uitleveringen- en rechtshulpverdragen - er volgens de HR in principe wederzijds op moeten kunnen vertrouwen dat de andere partij zich zal houden aan normen van een 'fair trail'. Want, zo is de gedachte, anders was het verdrag er niet: met Staten die mensenrechten niet naleven worden namelijk geen verdragen gesloten. Het vertrouwensbeginsel belet daardoor als regel dat in de Staat die rechtshulp verleent concreet aan mensenrechten wordt getoetst.
 • Welke onderverdeling valt er te maken in de Nederlandse strafzaken m.b.t. internationaal strafrecht?
  • gewone strafzaken waarin de rechter over elke voorliggende feitelijke en/of juridische vraag ten gronde oordeelt
  • WOTS-zaken waarin de rechter grosso modo slechts ten gronde over de op te leggen straf beslist.
 • Wat houdt het specialiteitsbeginsel in?
  Dat de uitgeleverde persoon in het ontvangende land nit mag worden vervolgt, berecht of gestraft ter zake van feiten waarvoor diens uitlevering door de uitleverende Staat ontoelaatbaar is verklaard.
 • Wat verlangt een 'goede rechtsbedeling'?
  Dat bij strafbare feiten met een internationaal element van geval tot geval wordt onderzocht welke Staat het meest aangewezen is tot vervolging en berechting van de verdachte en welke Staat het meest tot executie van de sanctie. Hierbij spelen verschillende invalshoeken een rol. De berechting kan in het publieke belang het best plaatsvinden daar waar het feit is begaan (bewijskwesties kunnen daar als regel het best worden opgelost), maar de strafexecutie kan in het belang van de dader beter daar geschiedt in het belang van de dader beter daar geschiedt waar hij het makkelijkst kan resocialiseren (in buurt van gezin en vrienden).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe is de rechtsmacht in de WIM geregeld?
Ex art 2 WIM
 • beperkt universele rechtsmacht (alleen indien de betrokkene zich in Nederland bevindt)
 • onbeperkte actieve personaliteitsbeginsel
 • passieve personaliteitsbeginsel
Waar voor biedt de Wet Internationale Misdrijven (WIM) een basis?
Voor de vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven. Met de WIM worden de misdrijven uit het ICC-statuut geīmplementeerd in het Nederlandse strafrecht en wordt voldaan aan het complementariteitsbeginsel.
Wat zijn geïnternationaliseerde gerechten?
Een gerecht dat gemengd is samengesteld uit nationale en internationale rechters.
Door wie zijn de rules of procedure and Evidence vastgesteld?
Door de vergadering van Staten-partijen.
Wat is het uitgangspunt voor de uitoefening van rechtsmacht?
Dat het misdrijf moet zijn begaan op het grondgebied van een Staat doe partij is bij het Statuut dan wel de verdachte onderdaan is van een zodanige Staat ex art. 12 ICC-statuut. Wel is mogelijk voor staten ad hoc rechtsmacht te erkennen.
Wat is een belangrijk verschil tussen het ICC en ad hoc tribunalen?
Dat is gelegen in de complementariteit van de rechtsmacht van het ICC: de uitoefening van nationale rechtsmacht heeft prioriteit. Pas indien Staten onwillig of niet in staat zijn om hun rechtsmacht op behoorlijke wijze uit te oefenen is een aanklacht voor het Strafhof ontvankelijk ex art 17 ICC.
Hoe zijn staten gebonden aan het ICC?
Staten binden zich jegens het Internationaal Strafhof door tot het Statuut toe te treden. Het strafhof is onder auspiciën van de VN tot stand gekomen, maar vormt geen VN-orgaan.
Hoe is de procedure tot overlevering t.b.v. het Tribunaal geregeld?
De Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd verzoeken van het Tribunaal te behandelen. Omdat dergelijke verzoeken niet berusten op een verdrag, kan daaraan ook niet ontleend worden in welke gevallen overlevering geweigerd kan worden.
In geval van een toelaatbaar verklaring beslist de MvJ of het verzoek wordt ingewilligd.
Het lijkt op een uitleveringsprocedure, tevens zijn diverse bepalingen van de UW van toepassing verklaard.
Hoe is de samenwerking geregeld van Nederland met de ad hoc Tribunalen?
Gelet op de grondslag van het Joegoslavië Tribunaal (een dwingende Resolutie van de Veiligheidsraad) is Nederland gehouden de door het Tribunaal verlangde rechtshulp te verlenen. De samenwerking met het Tribunaal is bij afzonderlijke wet geregeld.
Is er hoger beroep mogelijk?
De ad hoc tribunalen (ICTY en ICTR) hebben een gezamenlijk hoger beroep kamer. De behandeling in beroep splitst zich toe op de aangevoerde beroepsgronden en vormt in die zin niet een volledige nieuwe behandeling van de zaak (mengeling van appèl- en cassatieprocedure). Rechters kunnen hun van de meerderheid van het college afwijkende inzichten kenbaar maken in opinions. Die kunnen dissenthing zijn (de rechter is het niet eens met de uitspraak van zijn collega's), maar ook concurring (wel eens met de uitspraak maar met een afwijkende motivering).