Summary Handboek Jaarrekening / 2011 Toepassing Van De Nederlandse Wet- En Regelgeving En Ifrs

-
ISBN-10 901309029X ISBN-13 9789013090291
378 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek Jaarrekening / 2011 Toepassing Van De Nederlandse Wet- En Regelgeving En Ifrs". The author(s) of the book is/are Kluwer. The ISBN of the book is 9789013090291 or 901309029X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek Jaarrekening / 2011 Toepassing Van De Nederlandse Wet- En Regelgeving En Ifrs

 • 3.1 IFRS en IFRS SME

 • Wat is de IASB voor orgaan
  IASB is een onafhankelijke organisatie van specialisten die de IFRS standaarden opstellen
 • wat is de SIC/IFRIC
  Dit is de Interpretation Committee en geeft nadere uitleg hoe de regelgeving van de IFRS dient te worden geïnterpreteerd
 • Bij het besluit tot publicatie van een ontwerpinterpretatie dient een Negative clearance te worden gegeven door de IASB wat is dit? 
  De negative clearance is dat wanneer meer dan 4 IASB leden bezwaar maken, er geen publicatie mag plaatsvinden.
 • 3.2 IFRS en IFRS SME in de Europese Unie

 • De invoering van de IFRS in de Europse Unie heeft ingrijpende gevolgen gehad, noem de 3 meest ingrijpende gevolgen
  1. Er is minder vrijheid in de keuze van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling
  2. er dient veel meer toelichting te worden gegeven 
  3. Afwijking van de IFRS is bijna onmogelijk
 • Wat is het grootste gevolg van de invoering van de IFRS geweest op het accountantsberoep?
  er is minder ruimte voor professional judgement, gebaseerd op het inzichtvereiste, maar meer een specifieke controle op toepassing van de standaarden.
 • Het is niet toegestaan de geconsolideerde jaarrekening op basis van Titel 9 op te stellen en de enkelvoudige jaarrekening op basis van IFRS (art. 2:362 lid 8 BW)
 • 3.3 Verplichte of vrijwillige toepassing IFRS

 • Is de IFRS verplicht voor de geconsolideerde jarrekening van een beurgenoteerde onderneming?
  Voor de geconsolideerde jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming is de IFRS verplicht
 • Wanneer is de IFRS een vrijwillige optie?
  Voor de enkelvoudige jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming is de toepassing van de IFRS een optie en geen verplichting. Voor niet beursgenoteerde ondernemingen is de IFRS geen verplichting maar een vrijwillige keuze. 
 • de geconsolideerde jaarrekening kan in sommige gevallen achterwege blijven. Welke gevallen gaat het hier om?
  In het geval dat de rechtspersoon een tussenhoudstermaatschappij is mag de rechtspersoon de geconsolideerde jaarrekening achterwege laten indien aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. (art. 2:408 BW). Dit houdt dus in de dat de IFRS regels niet van toepassing zijn!
 • 3.4 Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en IFRS

 • Hoe zit de onderlinge verhouding tussen de Enkelvoudige- en geconsolideerde jaarrekening met de IFRS
  Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening staan los van elkaar, waarbij verschillende stelsels van grondslagen kunnen worden toegepast
 • Er zijn 4 mogelijke combinaties die de wet biedt als een geconsolideerde jaaarrekening wordt opgesteld naast de enkelvoudige jaarrekening, welke 4 zijn dit?
  - Titel 9 Boek 2 BW: Geconsolideerd    Titel 9 Boek 2 BW: Enkelvoudig 
  - IFRS: Geconsolideerd        Titel 9 boek 2 BW: Enkelvoudig zonder toepassing van de optie om de waarderingsgrondslagen te hanteren die in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast 
  - IFRS: Geconsolideerd       Titel 9 boek 2 BW: Enkelvoudig met toepassing van de optie om de waarderingsgrondslagen te hanteren die in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast 
  - IFRS: Geconsolideerd     Titel 9 boek 2 BW: Enkelvoudig
 • De optie om de Enkelvoudige jaarrekening op te stellen volgen titel 9 zonder toepassing van de optie om de waarderingsgrondslagen te hanteren die in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast ligt niet erg voor de hand, leg uit waarom?
  De Enkelvoudige jaarrekening zal namelijk volledig moeten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, inclusief de elementen die afwijken van de IFRS, dit houdt in dat er verschillende administrative systemen naast elkaar moeten worden bijgehouden.
 • De meest voorkomende combinatie is om de geconsolideerde jaarrekening op te stellen en de Enkelvoudig volgens titel 9 met toepassing van art. 2:362 lid 8 BW. geef in het kort aan wat hiervan de gevolgen zijn
  Dit houdt in dat de enkelvoudige jaarrekening wordt opgemaakt op basis van IFRS grondslagen met een uitzondering: de waardering van deelnemingen. Onder de IFRS dienen deze tegen reële waarde te worden gewaardeerd, terwijl Titel 9 uitgaat van waardering tegen netto-vermogenswaarde. 
 • 3.6 Van toepassing blijvende NL regels bij toepassing IFRS

 • bepaalde wettelijke regels blijven ondanks de invoering van de IFRS van toepassing. Welke onderwerpen betreft de wetgeving?
  - Bestuurdersbeloning 
  - Bestuursverslag
  - Openbaarmaking
  - Accountantscontrole
  - Regels van kapitaalbescherming (wettelijke reserves)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het doel van een " comprehensive income statement" / overzicht totaalresultaat 

Doel van het overzicht is dat alle baten en lasten in een geconsolideerd financieel overzicht wordt gepresenteerd, onafhankelijk of deze in de winst-en-verliesrekening of rechtsstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt. Hierdoor wordt een goed inzicht gegeven in de door de groep geleverde prestaties. (RJ265.102). 

noem een aantal voorbeeld van bijzondere baten/lasten

lasten van reorganisatie

resultaten beeindigen van bedrijfsactiviteiten 

resultaten bij afstoten MVA 

baten als gevolg van terugneming van een voorziening die niet gebruikt is. 

hoe worden Bijzondere baten en lasten omschreven (dus niet buitengewoon!!)

Bijzondere posten worden omschreven als baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard,  omvang of het incidentele karakter afzonderlijk dienen te worden gepresenteerd. Dit om een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. 

Hoe omschrijft de RJ de "buitengewonen posten als baten of lasten" ? 

RJ 270 omschrijft buitengewone posten als baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon en daarom naar verwachting zelden zullen voorkomen.

Hoe worden periodiek betaalde beloningen verwerkt in de jaarrekening?

De beloningen worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt en wel als onderdeel van het bedrijfsresultaat . Uitgangspunt is dat een koppeling bestaat met de periode waarin arbeidsprestaties zijn geleverd. Voor zover de beloningen nog niet zijn betaald worden zij opgenomen als verplichting in de balans. (niet opgenomen vakantiedagen)

Er zijn 5 vormen van personeelsbeloning te onderscheiden noem deze

1. Beloningen tijdens het dienstverband

2. Beloningen in vorm van een uitkering na afloop van het dienstverband

3. andere uitgestelde beloningen

4. belonin gin de vorm van uitkering bij ontslag

5. beloningen in de vorm van aandelen of het rechts aandelen te verwerken

hoe dient volgens de RJ (216) negatieve goodwill te worden verwerkt als sprake is van een Lucky Buy

Deze dient als volgt ten gunste van de W&V te worden gebracht:

- het gedeelte van de negatieve goodwill dat niet hoger is dan de reele waarde van de identificeerbare niet-monetaire activa wordt stelselmatig ten gunst van de W&V gebracht naar rato van het gewogen gemiddelde van de resterende gebruiksduur van de verworven afschrijfbare activa

 

- het gedeelte van de negatieve goodwill dat hoger is dan de reele waarde van de geidentificeerde niet-monetaire activa wordt onmiddelijk ten gunste van de winst en verliesrekening gebracht.

uitgewerkt voorbeeld blz 773

 

Hoe dient volgens de RJ negatieve goodwill te worden verwerkt ? (RJ216)

Volgens de richtlijnen dient negatieve goodwill als een afzonderlijke overlopende passiefpost te worden opgenomen. Voor zover negatieve goodwill betrekking heeft op verwachte toekomstige verliezen en lasten waarmee rekening is gehouden in het overnameplan en die betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, doch die nog geen identificeerbare verplichtingen vormen op overnamedatum, dient dit gedeelte van de negatieve goodwill ten gunste van de winst en verliesrekening te worden gebracht naarmate de verliezen en lasten zich voordoen.

wat zijn de verschillen tussen de IFRS en Rj omtrent het terugnemen van bijzondere waardeverminderingen?

De IFRs is stellig: het is niet toegestaan. Onder de RJ is het onder hele strikte voorwaarde toegestaan. 

Wat is het standpunt van de RJ omtrent het terugnemen van goodwill?

RJ 121 is terughoudend met betrekking tot het terugnemen van goodwill: specifiek voor goodwill geldt dat een terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies niet is toegestaan tenzij:

- het bijzonder waardeverminderingsverlies werd veroorzaakt door een specifieke externe gebeurtenis van buitengewone aard die naar verwachting niet opnieuw zal plaatsvinden

- opvolgende externe gebeurtenissen zich hebben voorgedaan die het effect van die gebeurtenissen weer omkeren.