Summary Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

-
ISBN-10 946379719X ISBN-13 9789463797191
117 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen". The author(s) of the book is/are Hans Grietens Johan Vanderfaeillie Bea Maes. The ISBN of the book is 9789463797191 or 946379719X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

 • 2.1 Leerstoornissen zijn specifieke leerproblemen

 • Op welke manier is de afstemming tussen de mogelijkheden (en beperkingen) tussen het individu en de omgeving belangrijk?
  Leren is een samenspel tussen de mogelijkheden (en beperkingen) van een individu en het aanbod van de omgeving. Als dit onvoldoende op elkaar is afgestemd zal het leren moeizaam verlopen.
 • Waarvan is het afhankelijk of en hoe een kind leert? (2)
  Samenspel tussen:
  - De mogelijkheden (en beperkingen) van een persoon
  - Het aanbod van de omgeving
 • Op welke aspecten ligt de focus als het gaat over een leerprobleem en leerstoornissen?
  Bij het spreken van een leerprobleem of leerstoornis wordt er gedoeld op leren in de enge zin van het woord, de schoolse vaardigheden zoals: lezen, spellen en rekenen. Kinderen met een leerstoornis of leerproblemen hebben vaak geen problemen met leren in de brede zin van het woord: nieuwe vaardigheden of gedragingen eigen maken.
 • Wat is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol leerproces bij leerlingen?
  Een goede aanpak die aansluit bij de mogelijkheden van een kind
 • Wat is de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol leerproces van leerlingen?
  Een goede aanpak die aansluit bij de mogelijkheden van het kind.
 • Er zijn verschillende manieren waarop leerproblemen geordend kunnen worden:
  1) De schoolse vaardigheid waarin de problemen zich voordoen (rekenproblemen, spellingsproblemen, leesproblemen, etc.) 
  2) Op basis van de vermoedelijke oorzaken (causale indeling) 

  Tussen welke leerproblemen maakt men in deze laatste manier van indelen onderscheid? (2)
  1. Primaire leerproblemen
  2. Secundaire leerproblemen
 • Wat is de meest eenvoudige manier om een indeling te maken van leerproblemen?
  Op basis van de schoolse vaardigheden waarin de volgende problemen zich voor kunnen doen: Leesproblemen, spellingsproblemen en rekenproblemen
 • Wat zijn primaire leerproblemen?
  Op zichzelf staande leerproblemen. Deze zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren in het leren van die schoolse vaardigheden zelf, zonder dat in principe andere gebieden van de ontwikkeling vertraagd hoeven te zijn.
  Ook wel unexpected underachievement genoemd. 
 • Van welke term wordt er gebruikt als er op basis van een vermoedelijke oorzaak een indeling gemaakt wordt van leerproblemen?
  Leerstoornissen
 • Wat zijn secundaire leerproblemen?
  Het gevolg van omstandigheden buiten leren van die vaardigheden zelf. Deze kunnen gelegen zijn in de omgeving (gezin, school, milieu, cultuur) of in het kind zelf (beperking, gedrag- of emotioneel probleem). Het leerprobleem komt op de 2e plaats (als de problemen er niet waren geweest, was er ook geen leerprobleem ontstaan).
 • Wanneer spreken we van een primair probleem binnen de causale indeling van leerproblemen?
  Leerproblemen en leerstoonissen zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren bij het leren van schoolse vaardigheden zonder dat andere ontwikkelingsgebieden vertraagd zijn. Dit wordt ook wel unexpected underachievement genoemd.
 • Hoe wordt het leerprobleem genoemd als het probleem is een gevolg is van tekorten in de omgeving of anderen problemen van het kind?
  Secundair probleem, als de problemen in de omgeving of andere problemen van het kind er niet zouden zijn, was er ook geen leerprobleem.
 • 2.2 Definitie en classificatie

 • Wat is het discrepantiecriterium en waarom wordt deze niet meer gebruikt?
  De term discrepantie verwijst naar het verschil van het reele niveau van lezen, rekenen etc en het verwachte niveau op basis van intelligentie. IQ is geen goede voorspeller voor schoolprestaties.
 • Door middel van welke drie criteria worden leerstoornissen geclassificeerd binnen de onderkennende diagnostiek?
  1. Achterstandscriterium: Kind scoort lager dan 10 procent van de normgroep op toetsen van schoolse vaardigheden. 
  2. Hardnekkigheidscriterium (ofwel didactische resistentie):  De ernstige achterstand in specifieke schoolse vaardigheden is hardnekkig en ongevoelig. In DSM is het criterium bv: langer dan 6 maanden aanwezig ondanks adequate ondersteuning thuis en op school. 
  3. Exclusiviteitscriterium: Andere oorzaken moeten uitgesloten worden
 • Op welke manier werd het exclusiviteitscriterium strikt gehanteerd in het verleden?
  Van leergestoorde kinderen werd een normale, gemiddelde intelligentie verwacht. Dit noemde en destijds ook wel het normaliteitscriterium.
 • In welke basisvaardigheden moeten zich ernstige problemen voordoen om te mogen spreken van een leerstoornis in Nederland en Vlaanderen?
  Technisch lezen, spellen en tel- en rekenvaardigheden.
 • Hoe heet het model die adequate instructie en oefening in de schoolcontext op de volgende drie niveaus definieert: Instructie en oefening in de klas, geprotocolleerd aanbod van differentiatie en individuele remediërende leerhulp?
  'Response-to-instruction/intervention' model
 • Op welke manier zal een leerstoornis/leerprobleem in de toekomst benaderd worden, waarom is dit en wat wordt hiermee bedoeld?
  Een dimensionale benadering: psychiatrische problemen worden gedefinieerd  op basis van de aanwezigheid en ernst van bepaalde symptomen, die min of meer los staan van de categorale indeling. Leerproblemen kennen een grote heterogeniteit.
 • Welke twee subtypes kent dyscalculie en wat houden deze twee subtypes in?
  • Het geheugentype: Ernstige problemen met vlot en accuraat ophalen van rekenfeiten 
  • Het procedurele type: Ernstige problemen met het leren van vloot of accuraat toepassen van rekenprocedures.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn secundaire leerproblemen?
Het gevolg van omstandigheden buiten leren van die vaardigheden zelf. Deze kunnen gelegen zijn in de omgeving (gezin, school, milieu, cultuur) of in het kind zelf (beperking, gedrag- of emotioneel probleem). Het leerprobleem komt op de 2e plaats (als de problemen er niet waren geweest, was er ook geen leerprobleem ontstaan).
Wat zijn primaire leerproblemen?
Op zichzelf staande leerproblemen. Deze zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren in het leren van die schoolse vaardigheden zelf, zonder dat in principe andere gebieden van de ontwikkeling vertraagd hoeven te zijn.
Ook wel unexpected underachievement genoemd. 
Er zijn verschillende manieren waarop leerproblemen geordend kunnen worden:1) De schoolse vaardigheid waarin de problemen zich voordoen (rekenproblemen, spellingsproblemen, leesproblemen, etc.) 2) Op basis van de vermoedelijke oorzaken (causale indeling) Tussen welke leerproblemen maakt men in deze laatste manier van indelen onderscheid? (2)
1. Primaire leerproblemen
2. Secundaire leerproblemen
Waarvan is het afhankelijk of en hoe een kind leert? (2)
Samenspel tussen:
- De mogelijkheden (en beperkingen) van een persoon
- Het aanbod van de omgeving
Wat is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol leerproces bij leerlingen?
Een goede aanpak die aansluit bij de mogelijkheden van een kind
Hoe ziet de hulp aan kinderen met leerproblemen eruit op school?
Aller eerst door differentiatie in de klas: de hulp maximaal afstemmen op de behoeftes van het kind, mocht dit onvoldoende blijken dan kan er extern hulp ingeroepen worden: remedial teacher of taakgerichte leerkracht. Als de leerproblemen zo dusdanig hardnekkig zijn dan kan er gedacht worden aan speciaal onderwijs.
Wat wordt er bedoeld met de methode STICORDI voor leerproblemen uit Vlaanderen? 
 • Stimuleren: Doordat kinderen veel moeite hebben met lezen en schrijven verliezen te vaak het plezier. 
 • Compenseren: Bijvoorbeeld het gebruik van een rekenmachine of een voorlees programma.
 • Remediëren: Specifiek hulp richten op de tekorten van het kind 
 • Dispenseren: Het niet laten uitvoeren van een bepaalde opdracht (tijdelijk) omdat het niet haalbaar is.  
Welke manier van instructie is het meest effectief?
Het gecombineerde model van directe- en strategie-instructie.
Wat zijn de kenmerken van een leerinstructie met als focus strategie-instructie?
De nadruk ligt op het aanleren van oplossingsstrategieën en de verantwoording ervan. De leerkracht is het model en metacognitieve vaardigheden (Weten waarom en wanneer een bepaalde strategie gekozen wordt) krijgen een belangrijke plaats.
Wat zijn de kenmerken van een leerinstructie met als focus directe instructie?
De leerinhoud wordt gedetailleerd opgesplitst in deelstappen (terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding), die dan zeer gestructureerd en systematisch ingeoefend worden, om daarna tot een nieuw geheel te integreren.