Summary Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

-
ISBN-10 946379719X ISBN-13 9789463797191
826 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen". The author(s) of the book is/are Hans Grietens Johan Vanderfaeillie Bea Maes. The ISBN of the book is 9789463797191 or 946379719X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Handboek jeugdhulpverlening Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

 • 2.1 Leerstoornissen zijn specifieke leerproblemen

 • Welke voorwaarde is uitgangspunt van leren in de brede zin?
  Afstemming van de mogelijkheden (beperkingen) van een individu en het aanbod van de omgeving. Als dit onvoldoende op elkaar is afgestemd zal het leren moeizaam verlopen.
 • Waarmee hebben kinderen met een leerprobleem/leerstoornis vooral moeite?
  Het aanleren van (enge) vaardigheden = schoolse vaardigheden. Hiermee wordt niet brede zin bedoeld: aanleren van gedrag/vaardigheden.
 • Wat is de meest eenvoudige manier om een indeling te maken van leerproblemen?
  Op basis van de schoolse vaardigheden waarin de volgende problemen zich voor kunnen doen: Leesproblemen, spellingsproblemen en rekenproblemen
 • Van welke term wordt er gebruikt als er op basis van een vermoedelijke oorzaak een indeling gemaakt wordt van leerproblemen?
  Leerstoornissen (causale indeling) 
 • Wanneer spreken we van een primair probleem binnen de causale indeling van leerproblemen?
  Leerproblemen en leerstoonissen zijn het gevolg van specifieke problemen die zich manifesteren bij het leren van schoolse vaardigheden zonder dat andere ontwikkelingsgebieden vertraagd zijn. Dit wordt ook wel unexpected underachievement genoemd.
 • Hoe wordt het leerprobleem genoemd als het probleem is een gevolg is van tekorten in de omgeving of anderen problemen van het kind?
  Secundair probleem, als de problemen in de omgeving of andere problemen van het kind er niet zouden zijn, was er ook geen leerprobleem.
 • Hebben de primaire of secundaire leerproblemen indirecte invloed?
  Secundaire leerproblemen
 • 2.2 Definitie en classificatie

 • Waarom wordt het discrepantie criterium niet meer gebruikt bij diagnostische operationalisering van leerstoornissen?
   IQ is geen goede voorspeller voor schoolprestaties. Discrepantie verwijst naar verschil van reële niveau van schoolse vaardigheden en het verwachte niveau o.b.v. IQ.
 • Door middel van welke drie criteria worden tegenwoordig leerstoornissen geclassificeerd binnen de onderkennende diagnostiek?
  1. Achterstandscriterium: Kind scoort lager dan 10 procent van de normgroep op toetsen van schoolse vaardigheden.
  2. Hardnekkigheidscriterium:  De ernstige achterstand in specifieke schoolse vaardigheden is hardnekkig en ongevoelig.
  3. Exclusiviteitscriterium: Andere oorzaken moeten uitgesloten worden
 • Hoe wordt het hardnekkigheidscriterium ook wel genoemd?
  Didactische resistentie
 • Wanneer wordt er volgens de DSM-5 voldaan aan aan het hardnekkigheidscriterium?
  De problemen gedurende ten minste 6 maanden presisteren ondanks de hulp thuis en op school
 • Hoe werd het strikt gehanteerde exclusiviteitscriterium in het verleden genoemd?
  Normaliteitscriterium: van leergestoorde kinderen werd een normale, gemiddelde intelligentie verwacht.
 • In welke basisvaardigheden moeten zich ernstige problemen voordoen om te mogen spreken van een leerstoornis in Nederland en Vlaanderen?
  Technisch lezen, spellen en tel- en rekenvaardigheden.
 • Hoe heet het model die adequate instructie en oefening in de schoolcontext op de volgende drie niveaus definieert: Instructie en oefening in de klas, geprotocolleerd aanbod van differentiatie en individuele remediërende leerhulp?
  'Response-to-instruction/intervention' model
 • Op welke manier zal een leerstoornis/leerprobleem in de toekomst benaderd worden worden?
  Een dimensionale benadering: psychiatrische problemen worden gedefinieerd  op basis van de aanwezigheid en ernst van bepaalde symptomen.
 • Welke twee subtypes kent dyscalculie en wat houden deze twee subtypes in?
  • Het geheugentype: Ernstige problemen met vlot en accuraat ophalen van rekenfeiten 
  • Het procedurele type: Ernstige problemen met het leren van vloot of accuraat toepassen van rekenprocedures.
 • 2.3 Prevalentie van leerstoornissen

 • Welke vier aspecten zijn van invloed op de prevalentie cijfers van leerstoornissen?
  • Afhankelijk van de onderzochte populatie
  • Afhankelijk van leeftijdscategorie of onderwijsvorm
  • Afhankelijk van de gebruikte cutoff (hardnekkigheid/achterstand) scores
  • Afhankelijk van tijdsperiode
 • Hoe hoog is de prevalentie van leerstoornissen over alle domeinen heen (lezen, spellen en rekenen) onder kinderen en volwassen?
  • 5 tot 10 procent bij kinderen en jongeren in de school leeftijd
  • 4 procent van de volwassenen 
 • Welk verschil tussen de prevalentie tussen dyslexie en dyscalculie laten recente studies zien?
  Een lagere prevalentie bij dyscalculie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor wordt het leren van adaptieve vaardigheden bij blinde kinderen bemoeilijkt?
Door een gebrek aan sociaal leren
Wat kenmerkt de achterstand in sociaalemotionele ontwikkeling bij mensen met een visuele beperking
- achterstand in ontwikkeling van gedeelde aandacht
- problemen in hechtingsontwikkeling (door gebrek aan responsiviteit van mdr met blinde kinderen, zij reageren minder en zijn in de interactie meer directief) 
- achterstand in symbolische communicatie bij blinde kinderen (gevolg van problemen met de ontwikkeling van intersubjectiviteit) 
- vertraagde taalontwikkeling
- verbalisme: gebruik van woorden die ze niet kennen  
- beperkte conceptontwikkeling (door een gebrek aan sensorische ervaringen)
wat is het gevolg van het hebben van TOM bij mensen met een visuele beperkin?
Beperking in perspectiefname, vaak na-apen letterlijk gesproken taal van anderen (echolalie) en gebrekkig zelfoncept
Waardoor wordt verklaart dat er een vertraging in de ontwikkeling van objectpermanentie bij kinderen met visuele beperkingen is?
Visuele informatie geeft betere info over voorwerpen dan geluids- of tastinformatie (lastiger om concepten van voorwerpen op te bouwen)
Waardoor wordt de achterstand in motorische ontwikkeling bij blinde kinderen verklaard?
Gebrek aan stimulerende prikkels
Waarvan is sprake op gebied van motoriek bij mensen met een visuele beperking?
Geen vertraagde ontwikkeling van de motoriek maar een lagere kwaliteit van motorische vaardigheden
Doofblindheid valt onder de categorie 'meervoudige beperkingen', waardoor vraagt dit om een unieke aanpak t.o.v. kinderen die alleen doof zijn?
Kinderen die alleen doof zijn kunnen communiceren via gebarentaal, blinde kinderen worden onderwezen via gesproken taal.
Bij doofblindheid vraagt het om een unieke aanpak, vierhandengebarentaal bijv.
Wat verklaart de ontwikkelingsachterstanden bij kinderen met visuele bperkingen?
- het missen van essentiële informatie middels het zien (complexiteit aan informatie)
- kenmerken van de persoon
- kenmerken van de omgeving
Waarin wordt de consensus over de grote impact van blindheid op de algehele ontwikkeling veroorzaakt?
Het soort informatie dat wordt verkregen via het zien
Waarom vertonen kinderen met doof blindheid vaak teruggetrokken en zelfstimulerend gedrag?
Als gevolg van tekort aan stimulerende prikkels en onvoldoende betekenisvolle communicatie vanuit de omgeving