Summary Handboek mediation

-
ISBN-10 9012399459 ISBN-13 9789012399456
279 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek mediation". The author(s) of the book is/are Alex Franciscus Maria Brenninkmeijer Dick Bonenkamp Karen van Oyen Hugo Prein. The ISBN of the book is 9789012399456 or 9012399459. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek mediation

 • 1.4 Wat is mediation?

 • Wat is mediation?
  mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelings-deskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.
 • 1.5 Meerwaarde van mediation voor betrokkenen en organisaties

 • Wat is de meerwaarde van mediation voor partijen?
  wanneer een conflict bijgelegd wordt in een mediation, dan zorgt dat bijvoorbeeld in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen de partijen.
 • Een belangrijk aspect van mediation is dat partijen er samen uitkomen en dat het daardoor waarschijnlijker is dat partijen in de toekomst beter met de uitkomst van mediation kunnen leven en wellicht ook wat makkelijker uit hun toekomstige geschilpunten komen. Partijen kiezen gezamenlijk een oplossing voor hun conflict.
 • 1.6 Mediation in een juridische en sociaalpsychologische context

 • Waarom staat de strafrechtelijke weg los van mediation?
  deze staat daar los van omdat in het strafrecht het gaat om de handhaving van de rechtsorde.
 • De nadruk bij mediation kan enerzijds gelegd worden op de juridische kant van de relatie (partijen hebben vaak een 'rechtsrelatie' met elkaar) en anderzijds op de samenwerkings- en of samenlevingsrelatie. Uiteindelijk zijn het de partijen die bepalen waar hun conflict over gaat: een samenwerkingsrelatie die onder druk komt te staan kan leiden tot samenwerkingsproblemen waar partijen niets aan willen doen, maar kan ook leiden tot meer juridisch getinte problemen, bijvoorbeeld over de nakoming van een overeenkomst.
 • Ondanks het polderen manifesteert zich de maatschappelijke tendens van juridisering: het vertalen van conflicten in rechtsgeschillen.
 • Wat is een reden om juridisering als positief te waarderen?
  bijvoorbeeld wanneer het gaat om de bescherming van de werknemer tegenover de werkgever, of de huurder tegenover de verhuurder. het recht probeert in ongelijke verhoudingen meer evenwicht te brengen.
 • Wat is een reden om juridisering als negatief te waarderen?
  wanneer de nadruk op de juridische kant te overheersend wordt en zelfs de menselijke verhoudingen overschaduwt.
 • 1.7 Mediation en ADR

 • Wat zijn de drie hoofdvormen in geschiloplossing?
  1. onderhandelen;
  2. mediation;
  3. geschilbeslechting.
 • 1.7.1 Bevorderen van het onderhandelingsproces

 • Op welke wijzen kunnen onderhandelingen bevorderd worden?
  • factfinding
  • faciliteren van de onderhandelingen
  • het evalueren van een bepaalde situatie
  • minitrial
 • Wat gebeurt er bij het faciliteren van de onderhandelingen?
  bij het faciliteren van de onderhandelingen gaat het erom dat op verzoek van partijen een neutrale voorzitter optreedt als degene die de onderhandelingen stimuleert.
 • Wat gebeurt er bij evalueren van een bepaalde situatie?
  Bij evalueren geeft een deskundige derde op verzoek van partijen een advies over een bepaalde kwestie, zonder dat partijen daaraan gebonden zijn.
 • Wat is factfinding?
  Bij factfinding ligt de nadruk op het helder krijgen van de feiten die van belang zijn.
 • Wat is een minitrial?
  een partij onderhandelt onder leiding van een neutrale derde met een andere partij om tot een resultaat te komen. Daartoe brengt een neutrale derde feiten bijeen die partijen kunnen gebruiken in hun onderhandelingen en eventueel in een vervolgprocedure.
 • Wat zijn twee belangrijke kenmerken van deze vormen van ADR?
  1. de neutraliteit van de betrokken  derde, die ertoe bijdraagt dat partijen voldoende vertrouwen hebben in de rol van die derde;
  2. de specifieke deskundigheid van de derde, die vaak specialist is op een bepaald terrein.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 5 hoofdtaken voor de mediator?
 1. Een goede werkrelatie opbouwen (vertrouwen).
 2. Deelnemers motiveren voor mediation.
 3. Kwaliteit van de communicatie tussen de deelnemers verbeteren.
 4. Het mediation proces regeluren.
 5. De conflictkwesties behandelen.
Wat zijn barrières voor een effectieve besluitvorming en wat moet een mediator daarom doen?
 1. Partijen kunnen te boos zijn.
 2. Er verschillende visies op na houden over de waarheid.
 3. Verschillende visies en wensen hebben tav hun relatie.

Er moet een complexe puzzel worden opgelost waarbij het noodzakelijk is voor een goede beslissing dat alle tegenstellingen op tafel komen.

Een goede mediator moet daarom:
 1. De onderlinge communicatie bevorderen.
 2. Conflicten niet te snel gladstrijken.
 3. Niet te snel hameren op onderling begrip -> pas als de tegenstellingen goed op tafel zijn gelegd!


Dat leidt tot meer commitment, kwalitatief betere oplossingen die duurzamer zijn!
Wat zijn de vier verschillende methoden van besluitvorming?
 1. Consensusbeslissing - iedereen gaat akkoord en niemand is tegen -> grootste kans op commitment en implementatie.
 2. Compromisbeslissing - iedereen geeft wat toe en daarom slechtere commitment.
 3. Beslissen bij meerderheid van stemmen - snelste manier maar niet de beste beslissing - kan leiden tot problemen bij implementatie al de medewerking van iedereen is vereist.
 4. Autoriteitsbeslissing - de expert neemt de beslissing -> creëert winnaars en verliezers die vaak het besluit aan zullen vechten (geen commitment).


Commitment is een belangrijke factor voor de toekomstbestendigheid van een oplossing!!
Wat is het verschil tussen prescriptieve en descriptieve besluitvormingsmodellen?
 • Prescriptief - deze modellen geven aan hoe de besluitvorming plaats zou moeten vinden gebaseerd op de mens als homo economicus en de perfecte rationaliteit. Simon heeft aangetoond dat deze modellen niet voldoen in de praktijk.
 • Descriptief - probeert te beschrijven hoe het besluitvormingsproces in de praktijk verloopt.
Wat is het verschil tussen begrensde en onbegrensde problemen?
 • Begrensde problemen - gemakkelijk te overzien en in getallen uit te drukken -> de vervanging van 1 machine in een familiebedrijf.
 • Onbegrensde problemen - grote en meervoudige probleemaspecten die tegelijkertijd aandacht behoeven -> de vervanging van de gehele productielijn in een familiebedrijf.
Wat zijn de drie wezenlijke behoeftes/motivatiebronnen van de mens niet onafhankelijk zijn en niet tot elkaar te herleiden?
 1. Behoefte aan relaties - ergens bij horen , veiligheid en geborgenheid, gezien willen worden, aandacht, liefde.
 2. Behoefte aan autonomie - keuzevrijheid, onafhankelijkheid, eigen domein waar je zeggenschap hebt.
 3. Behoefte aan competentie - eigenwaarde, trots, erkenning, waardering krijgen, met respect behandeld worden.

Als je je als mediator beperkt tot 1 van deze aspecten dan doe je tekort aan de andere behoeften van partijen.
Wat zijn de drie aspecten in de opbouw van vertrouwen?
 1. Het nakomen van afspraken die afgedwongen kunnen worden.
 2. Kennis over de ander - informatie, voorspelbaarheid en herhaalde interactie.
 3. Delen van waarden en normen.
Wat is een belangrijke taak van de mediator?
 1. Vertrouwen in de mediator en de methode tot stand brengen.
 2. Vertrouwen tussen de conflictpartners herstellen.
Wanneer wordt een caucus gebruikt?
 1. Als de gezamenlijke sessie niet goed meer verloopt.
 2. De kwestie te complex blijkt.
 3. Emoties te hoog zijn opgelopen om in een face to face gesprek te bespreken.
 4. De procedure stokt en in een impasse verkeert.
Wat is het verschil tussen een groot machtsverschil een wanneer is de balans gelijk?

 • Als het machtsverschil te groot is kan de meer machtige partij simpelweg zijn wil opleggen aan de ander en hem dwingen zijn winst geheel op te geven.
 • Wanneer de balans gelijk is kunnen ze ‘geven en nemen’ in het proces en zo onderhandelen.