Summary Handboek milieurecht

-
ISBN-10 9491073052 ISBN-13 9789491073052
451 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek milieurecht". The author(s) of the book is/are J M H F Teunissen. The ISBN of the book is 9789491073052 or 9491073052. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek milieurecht

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat wordt bedoeld met dat het milieurecht een functioneel rechtsgebied is?

  Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het milieurecht zich richt op een bepaald aspect (functie), het milieuaspect, van de diverse  maatschappelijke en overheidsactiviteiten. De indeling in functionele rechtsgebieden onderscheidt zich van de traditionele indeling naar privaatrechtelijke en publiekrechtelijke terreinen doordat wordt uitgegaan van de maatschappelijke functie die het recht op een bepaald terrein vervult. Bij het milieurecht is dat het terrein van de milieuzorg.

 • In welke artikelen van het VWEU verdrag zijn de rechtsbeginselen van het Europese milieurecht terug te vinden?
  art 11 VWEU: het beginsel van duurzame ontwikkeling en het integratiebeginsel
  art. 191 VWEU:
  - het beginsel van preventief handelen
  - het voorzorgbeginsel
  - het beginsel van bestrijding van milieuaantasting aan de bron
  - het beginsel dat de vervuiler betaalt
  - het beginsel dat de EU streeft naar een hoog beschermingsniveau.
 • 2 De begrippen 'inrichting' en 'project'

 • Hoe dient de vraag te worden beantwoord of er sprake is van een inrichting?
  De vraag of er sprake is van een omgevingsvergunningplichtige inrichting moet worden beantwoord aan de hand van de definitie inrichting en de opsomming in het Bor.
 • 2.2.4 Bij het Besluit omgevingsrecht aangewezen inrichtingen

 • In welke categorie wordt het houden van dieren genoemd?
  In categorie  8.1, bijlage 1 van het Bor.
 • In welke categorie wordt het repareren van motoren aangewezen als milieurelevant?
  In categorie 13.1, onder a, Bor.
 • Onder welke categorie zou een rallyspring gebracht kunnen worden?
  Onder categorie 19.2 Bor.
 • Onder welke categorie kan de opslag van afval  vallen?
  Categorie 28 Bor.
 • Wat dient het bevoegd gezag te doen indien geen ondergrens wordt gegeven?
  Het bevoegd gezag dient dan zelf invulling te geven aan het begrip bedrijfsmatig/omvang alsof bedrijfsmatig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij inrichtingen  voor het houden van dieren (categorie 8 Bor).
 • Onder welke categorie valt het opslaan van brandbare vloeistoffen die worden opgeslagen een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben?
  Categorie 5 Bor.
 • Wat betekent milieurelevant?
  Milieurelevant wil zeggen: dat de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.
 • Welke categorien van het Bor zijn relevant voor parkeergarages?
  Categorie 1.1 en 13.1 onder b en 13.2.
 • In categorie 1.2, onder c, worden elektromotoren uitgesloten voor ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer van personen of goederen. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Bedoeld worden tunnels, metrolijnen, e.d.
 • Onder welke categorie valt de opslag van mest?
  Onder categorie 7 Bor.
 • Valt een huisarts, apotheek onder het Bor?
  In categorie 4.2 Bor wordt een apotheek, de praktijk voor diergeneeskunde en een huisarts uitgezonderd. Ook in categroie 23.2 wordt een praktijk voor diergeneeskunst en een huisarts uitgezonderd. Betekent dit dat deze inrichtingen nooit milieurelevante  inrichtingen zijn? Nee: als de ondergrens van een andere categorie wordt overschreden (bijvoorbeeld van categorie 1: 1,5 Kw), kan een dergelijke inrichting wel milieurelevant zijn. Zo ja, dan vallen dergelijke inrichtingen overigens meestal onder het Activiteitenbesluit.
 • Zijn type B-tankstations vergunningplichtig?
  Een tankstation valt doorgaans onder het activiteitenbesluit. Type B-stations zijn niet vergunningplichtig maar vallen onder algemene regels als bedoeld in art. 8.40 Wm.
 • Kan een mobiele kraan onder het inrichtingenregime vallen?
  Een kenmerk van een mobiele installatie is dat zij niet locatiegebonden is. Een transportabele kraan valt daarmee in principe buiten het inrichtingenregime. Echter, de omstandigheid dat een mobiele installatie gedurende een zekere tijd een vaste standplaats heeft of daar met een zekere regelmaat wordt opgesteld en in werking wordt gebracht, kan meebrengen dat toch sprake is van een inrichting in de zin van de Wm en de Wabo. Als hulpmiddel wordt vaak aangehaakt bij de duur van de vergunningsverleningsprocedure (zes maanden). Dit hulpmiddel mag niet verabsoluteerd worden.
 • Onder welke categorie vallen mobiele puinbrekers?
  Volgens de tekst van het Bor vallen puinbrekers onder categorieomschrijving 28.4, onder c, (inrichtingen voor het deglomeren, d.w.z. kleiner maken van 'van buiten de inrichting afkomstige' afvalstoffen).Het bovenstaande betekent niet, dat ook in alle gevallen een omgevingsvergunning is vereist. Kenmerk van een mobiele puinbreker is namelijk dat deze van de ene plaats naar de andere kan worden gestransporteerd. GS zullen per geval moeten beslissen of, gezien de periode dat een mobiele puinbreker ergens in werking is, deze als een inrichting in de zin van de Wm en de Wabo is te beschouwen en er derhalve een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
 • Iemand zet iedere avond een shovel in een garage. Valt deze activiteit onder het inrichtingen begrip?
  Categorie 1.1, een inrichting waar meer dan  1,5 kw aan verbrandingsmotoren aanwezig zijn. Het gaat om het aanwezig zijn. Volgens de wetsgeschiedenis neemt dit echter niet weg dat het steeds moet gaan om verbrandings- of elektromotoren van apparaten die naar hun aard bedoeld zijn om binnen die inrichting te worden gebruikt. Het stallen van een shovel die alleen elders wordt gebruikt is geen aanleiding om te spreken van een inrichting in de zin van de Wm en de Wabo, maar een shovel die op het terrein van de inrichting zelf wordt gebruikt zal wel mogen worden betrokken in het oordeel van het bevoegd gezag.
 • Valt een sloper die niet zelf puin bewaart of machines stalt onder het inrichtingenregime?
  In beginsel gaat het niet om een activiteit die binnen een zekere begrenzing worden verricht en is derhalve geen sprake van een inrichting.
 • Valt een viskraam op de markt onder het inrichtingenregime?
  Voor een viskraam is mogelijk  categorie 9 of categorie 18 van toepassing. 
 • Wanneer is er sprake van functionele binding?
  Van functionele binding is sprake indien de productieprocessen op elkaar aansluiten.
 • Wat wordt bedoeld met 'inrichtingen voor'?
  Het gaat om een inrichting die bestemd is om de in die categorie omschreven activiteiten te verrichten.
 • Inrichtingen waar(in)?
  Aangesloten kan worden bij de feitelijke omstandigheden.
 • Welke categorieomschrijving prevaleert, indien op een inrichting meerdere categorieomschrijvingen van toepassing zijn, waarvoor verschillende bestuursorganen bevoegd zijn?
  In de meeste gevallen heeft het geen consequentie als een inrichting onder meer categorieomschrijvingen valt. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo kan het bevoegd gezag per omschrijving verschillen. Uit de wettelijke systematiek volgt dat, als een inrichting valt onder meer dan een categorieomschrijving waarvan er een GS aanwijst en/of de inrichting aanwijst als vergunningplichtig, deze bijzondere aanwijzing  prevaleert boven de algemene aanwijzing van B&W als bevoegd gezag en/of derogeert aan de hoofdregel dat een inrichting alleen onder de algemene voorschriften ex artikel 8.40 e.v. Wm valt.
 • Onder welke categorie kan een groeve vallen?
  Categorie 11.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is ketenbeheer?
Een samenhangende benadering van de milieubelasting van stoffen gedurende de gehele levenscyclus
Wat is bron- en effectgericht milieubeleid?
bron; voorkoming of beperking van emissies van schadelijke stofffen in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater.
effect: het beperken of ongedaan maken van milieuaantastingen

Wat wordt bij het doelgroepenbeleid onder doelgroep verstaan?
Een uit milieu-oogpunt homogene groep veroorzakers van mileubelasting.
wat is externe integratie?
Belangen van een bepaald beleidsterrein binnen andere beleidskaders mee laten wegen.
wat is interne integratie?
zo veel mogelijk bestaande regelingen bundelen in één wet i.p.v. in verschillende sectorwetten
Voor welk beginsel kwam 'de best beschikbare technieken' in de plaats?
het alara-beginsel: 'as low as reasonably achievable'
Waarom heeft de aanpak van milieuproblemen bij de bron bijna altijd de voorkeur?
-effectief, kostenbesparend, stimuleert innovaties, goed voor de concurrentiepositie
Welke beginselen zijn typisch voor het milieurecht?
-beginsel van duurzame ontwikkeling (centraal); art 11 VWEU
-preventiebeginsel; art. 191 VWEU
-voorzorgbeginsel; art. 191 VWEU
-beginsel van voorkeur voor bestrijding aan de bron; art. 191 VWEU
-standstill-beginsel; art. 5.2 lid 3 Wm
-beginsel "de vervuiler betaalt'; art.191 VWEU
-beginsel dat gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk
beschermingsniveau: best available means = best beschikbare technieken; art. 2.14, lid 1 onder c, ten 1, wabo

Noem enkele algemene rechtsbeginselen
-gelijkheidsbeginsel: 'égality devant les charges publiques" (typisch voor publiek recht, niet algemeen?)
-rechtzekerheidsbeginsel
Geef het verschil aan tussen rechtsbeginselen en positieve rechtsnormen
Rechtsbeginselen kan men zien als uitgangspunten voor de rechtsvorming: het stellen van positief recht. Rechtsbeginselen zijn slechts richtinggevend. Rechtsregels moeten worden nageleefd.