Summary Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

-
ISBN-10 9046903117 ISBN-13 9789046903117
172 Flashcards & Notes
34 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Jakop Rigter
 • 9789046903117 or 9046903117

Summary - Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 2 schema blz 28

 • (vroege kindertijd) slaapproblemen?
  gaan meestal over
 • (vroege kindertijd) eet- en groeiproblemen?
  gaan meestal over
 • (vroege kindertijd) hechtingsproblemen?
  zijn lastig te behandelen
 • (vroege kindertijd) pervasieve ontwikkelingsstoornis
  chronisch
 • (vroege kindertijd) zindelijkheids problemen
  gaan meestal over
 • (vroege kindertijd) taal- en leerproblemen
  een aantal zijn chronish
 • (basisschool leeftijd) aandachts en impulsiviteit problemen
  ADHD is chronisch
 • (basisschool leeftijd) gedragsproblemen
  moelijk te behandelen
 • (basisschool leeftijd) angst problemen
  goed te behandelen, maar kunnen wel terug komen.
 • (pubertijd) stemmingsproblemen
  unipolair is goed te behandelen, bipolair is chronisch
 • (pubertijd) eet en lijn problemen
  lastig te behandelen
 • (pubertijd) middelenmisbruik
  blijft een zwakke plek
 • (pubertijd) schizofrenie & psygosen
  chronisch
 • (pubertijd) omgaan met de dood
  goed te behandelen en voorkomen
 • 7.1 kenmerken en functies van gehechtheid

 • wat is gehechtheid?
  de affectieve band die iemand tot stand brengt tussen zichzelf en een ander
 • wat is gehechtheidgedrag?
  elke vorm van gedrag die er aan bijdraagt dat iemand in de buurt komt of blijft
 • welke twee functies zijn er belangrijk bij het hechtingsproces?
  een veilige basis en een veilige haven
 • wat is de biologische verklaring voor hechting?
  dit vergroot je overlevingskans
 • 7.2 hechtingsprocessen

 • voor de geboorte?
  de programmering van hun hersenen word onder meer beinvloed door de stress hormonen. het kind proeft dan al de sfeer
 • direct na de geboorte?
  een gezond kind is makkelijker; ouders reageren dan positiever
  als een kind te vroeg geboren wordt of een afwijking heeft zal de ouder hier anders op reageren
 • eerste levensmaanden?
  voorkeur van baby's gaat al naar een mesnelijke stem. matching vind plaats, gaat dit goed zal er een goede relatie ontstaan.  de opvoeder moet sensitief en reactief zijn en moet regelmatig zijn.
 • na het eerste halve jaar?
  duidelijke gehechtheid ontstaat tussen een of meerdere personen. de hechting is nu al terug te zien
 • na het tweede jaar?
  lichamelijke nabijheid speelt nogsteeds een rol. ook praten en oogcontact zijn al voldoende.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Jakop Rigter
 • or
 • 1st

Summary - Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Introductie

 • Psychopathologie =
  Psychopathologie is de wetenschap waarin psychische stoornissen worden bestudeerd.
 • Verleden en heden zijn een wisselwerking:
  Verleden beïnvloedt hoe iemand zijn huidige situatie interpreteert - Ervaringen uit het heden beïnvloedt hoe iemand terug kijkt op zijn verleden.
 • Dynamisch gezichtspunt =
  Het gedrag dat in de ene levensfase 'normaal' en wenselijk is, in een andere levensfase als abnormaal en ongewenst gezien kan worden.
 • Classificeren =
  Herkennen en onderscheiden van psychische stoornissen.
 • Diagnosticeren =
  Verklaren van het ontstaan van psychische stoornissen.
 • Differentiaaldiagnose =
  Op welke andere stoornissen kunnen de besproken stoornissen lijken?
 • Comorbiditeit =
  Met welke andere problematiek en stoornissen kunnen de besproken stoornissen samengaan?
 • Prevalentie =
  Hoe vaak komt een stoornis voor?
 • Cultuur kan op 2 wijzen invloed hebben op de psychopathologie:
  1. kan de kans op bepaald gedrag vergroten of verkleinen
  2. oordeel van volwassen en over gedrag van kinderen
 • Risicofactor =
  Factor die een negatieve invloed heeft op de (normale) ontwikkeling van een kind. Vaak combie van 2 vergroot kans op stoornissen.
 • Beschermende factor =
  Factor die in een situatie van risico de negatieve invloed van de risicofactor op de ontwikkeling geheel of gedeeltelijk tenietdoet.
 • Internaliserende problematiek =
  Kinderen met ... hebben zichzelf te veel onder controle.
  Uiten emoties weinig: verlegenheid, angst, vage lichamelijke klachten, depressiviteit.
 • Externaliserende problematiek =
  Kinderen met ... hebben zichzelf te weinig onder controle:
  Vaak gedragsproblematiek: slechte concentratie, liegen en bedriegen, aandacht opeisen, agressie.
 • Hersengedrag-model =
  Er wordt van uit gegaan dat problemen in het gedrag samenhangen met dysfuncties in de hersenen...
 • 2 Classificatie, diagnostiek en epidemiologie

 • Classificatiesystemen =
  Systematische beschrijvingen van gedrag op basis van door wetenschappers onderscheiden en gegroepeerde gedragskenmerken. Doel: gedrag in te delen.
 • Diagnostiek =
  Behalve gedragskenmerken wordt ook vastgelegd of een kind lijdt onder de problemen, behoefte heeft aan hulp/zorg en wel of niet optimaal functioneert. Doel: antwoord op vraag 'hoe is deze stoornis ontstaan en wat houdt hem in stand'.
 • Diagnostisch proces: klachtenanalyse > probleemanalyse > verklaringsanalyse > indicatieanalyse
 • 2.1 Classificatie

 • DSM afkorting =
  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • Psychische stoornis =
  Een gezondheidstoestand die gekenmerkt wordt door significant disfunctioneren van de cognities, emoties of het gedrag van een individu. Het is een gevolg van een verstoring in psychische, biologische of ontwikkelingsprocessen die de grondslag vormen van psychisch functioneren.
 • In DSM staan afspraken over hoe een psychische stoornis gedefinieerd wordt door kenmerken (symptomen) te omschrijven. Deze geven een beschrijving, géén verklaring.
 • CBCL afkorting =
  Child Behavior Cheklist: meest gebruikte 'dimensionale' calssificatiesystemen
 • Dimensionale benadering =
  Een bepaald kenmerk van een persoon te meten met testen en/of vragenlijsten, en daar een cijfer aan te verbinden (lichte, matige of ernstige stoornis).
 • Categoriaal = DSM
  Dimensionaal = CBCL
 • Voordeel DSM-5 [3]:
  1. Grote verspreiding over de gehele wereld.
  2. Duidelijke afbakening van categorieën van stoornissen bevordert een duidelijke communicatie tussen hvp'ers
  3. Alle mogelijke problemen en stoornissen zijn in dit systeem opgenomen
 • Nadeel DSM-5 [5]:
  1. Het model is vastgesteld op basis van consensus tussen een aantal deskundigen
  2. Alles-of=nietsopvatting over psychische problemen
  3. Categoriale benadering van stoornissen brengt gevaar van etikettering met zich mee
  4. Slechts één persoon (hvp'er) classificeert
  5. Houdt weinig rekening met culturele kleuring van stoornissen.
 • Voordeel CBCL [5]:
  1. Het model is vastgesteld op grond van onderzoek met behulp van vragenlijsten
  2. Dimensionale opvattingen over psychische problemen
  3. Dimensionale benadering van stoornissen voorkomt gevaar van etikettering
  4. Mogelijkheid om informatie van verschillende bronnen bij elkaar te nemen
  5. Er worden aparte normeringen voor verschillende culturen of landen gemaakt
 • Nadeel CBCL [2]:
  1. Minder verspreiding over de wereld
  2. Niet alle problemen en stoornissen kunnen worden vastgesteld
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de 4 eetstijlen?
een externe eetstijl: niet eten omdat je hongen hebt, maar omdat het er lekker uit ziet
een emotionele eetstijl: door onzekerheid of verdriet eten
een dieet-eetstijl: gevoel van honger veroorzaken
verkeerder eetgewoonte: veel snoepen, onregelmatig eten
wat zijn de 5 executieve functies bij vaardigheden om gedrag te sturen of aan te passen?
- reactie-inhibitie
- emotie regulatie
- volgehouden aandacht
- taakinitiatie
- flexibiliteit
wat zijn de 5 executieve functies bij denkvaardigheden?
- planning
- organisatie
- timemanagement
- werkgeheugen
- metacognitie
wat zijn de 2 hoofdgroepen waarin executieve functies worden ingedeeld?
denkvaardigheden
vaardigheden om gedrag te sturen of aan te passen
wat is de behandeling voor anorexia nervosa?
anbulante begeleiding
psycho-educatie: bewustworden van het probleem
motivering
individuele psychotherapie:
wat is een behandeling voor obesitas?
begin vroeg, aandacht voor eetpatronnen, risicoinventarisatie
wat kan preventie zijn voor annorexia en boulimia?
bespreken en becritiseren van schoonheidsideaal
leer ouders goed, gezond gedrag aan
wat kan preventie zijn voor obesitas?
kinderen op school voorlichting geven over voetsel
bewegen stimuleren
zijn er meer jongens of meisjes?
90% vrouw
waar gaat het mee samen?
gaat vaak samen met andere psygische stoornissen:
angsten en stemmingstoornissen
stoornissen en middelengebruik