Summary Handboek organisatie en management een praktijkgerichte benadering

-
ISBN-10 9001895603 ISBN-13 9789001895600
121 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek organisatie en management een praktijkgerichte benadering". The author(s) of the book is/are Jos Marcus Nick van Dam. The ISBN of the book is 9789001895600 or 9001895603. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Handboek organisatie en management een praktijkgerichte benadering

 • 0 De evolutie van organisatie & management

 • Beschrijf Organisatiekunde
  Kan gezien worden als een interdisciplinaire wetenschap dat betrekking heeft op het beheren. 
  2 aspecten: Prescriptief (voorschrijvend), descriptief (beschrijvend)
 • 0.1 Inleiding

 • 3 kenmerken van een organisatie - bestaan van een organisatie
  1. Het gaat om mensen die
  2. samenwerken voor het bereiken van
  3. een bepaald doel
 • Descriptief aspect
  Dit is een beschrijving van het gedrag van organisaties met motieven en gevolgen
  (beschrijvend)
 • Prescriptief aspect
  Dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen.
  (voor-schrijvend)
 • Interdisciplinariteit 
  Organisatiekunde heeft veel elementen die afkomstig zijn uit andere wetenschappen.
 • 0.2 Ontstaan van het vakgebied

 • Wie was de 1ste die gesteld heeft dat management een vak is dat geleerd kan en moet worden?
  Henri Fayol (1841-1925)
 • De mate waarin de besturing slaagt...
  Wordt aangeduid met het begrip doeltreffendheid of effectiviteit
 • Het begrip interdisciplinariteit werd in de jaren 60 en 70 geïntroduceerd. 
  het begrip interdisciplinariteit: Complexer en groter worden.
 • Wat wordt bedoeld met "Zijderoute"?
  Zijderoute is een van de oudste handelsroute. Deze route verbond Europa met het midden-Oosten en Azië
 • VOC??
  Verenigde Oost-Indische Compagnie
 • 0.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan van multinationale ondernemingen

 • Scientific Management - Hoofdpunten
  1. Wetenschappelijke analyse van de werkzaamheden en het uitvoeren van bewegingsstudies. De resultaten hiervan kunnen leiden tot standaardisatie en normalisatie van het productieproces
  2. Een vergaande taakverdeling en training van de arbeiders, waarbij elke handeling en beweging precies  is voorgeschreven; hierdoor krijgt de arbeider veel routine, dit zorgt voor extra productie.
  3. Een hechte vriendschappelijke samenwerking tussen leiding en arbeiders
  4. bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor het analyseren van en het zoeken naar werkmethoden en het scheppen van productievoorwaarden.
  5. De juiste man op de juiste plaats door zorgvuldige selectie
  6. Het invoeren van prestatiebeloning met als doel te komen tot lagere productiekosten
 • Internationale handelsondernemingen:
  1. Deense Oost-Indische Compagnie (1614)
  2. Nederlandse West-Indische compagnie (1621)
  3. Franse West-Indische compagnie (1664) 
  4. Royal Afrikaanse Compagnie (1663)
  5. Hudson's Bay Compagnie (1670)
  
 • An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations
  Adam Smith (1723-1776)
 • Wie deed iets aan systematisch tijd te rekken?
  Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
 • Frederick Taylor bood voor het eerst een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden.
 • Frederick Taylor theorie over bestuur en beheer van organisaties:
  Scientific Management
 • Achtbazenstelsel
  1. Tijd en kosten
  2. Werkinstructies
  3. Bewerkingen en hun volgorde
  4. werkvoorbereiding en uitgifte
  5. onderhoud
  6. kwaliteitscontrole
  7. technische leiding
  8. personeelsbeheer
 • Onder Frederick Taylor werkte ... Wel, maar het heeft verder nooit veel ingang gevonden vanwege de vele afstemmingsproblemen tussen de chefs en onduidelijkheden voor de medewerkers
  Achtbazenstelsel
 • Van wie is "General Management theorie"?
  Henri Fayol
 • General management theorie was bedoeld als?
  Onderwijsmodel
 • General Management Theorie onderscheidde 6 managementgebieden:
  1. Technisch
  2. Commercieel
  3. financieel
  4. zelfbeschermend
  5. boekhouding
  6. besturing
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Van wie komst de volgende stelling:Een gerealiseerde strategie is een combinatie van de bedoelde strategie en een aantal ongeplande acties 
Henry Mintzberg
Er zijn 2 benaderingen om de concurrenten in een bedrijfstak te identificeren:
 1. Afnemersgerichte benadering
 2. Benadering vanuit strategische groepen
Om goed inzicht te krijgen in de onderlinge verwevenheid tussen de partijen en omgevingsfactoren:
Is het nodig om structuur aan te brengen. In een structuur is groepering en hiërarchie.
Het uitgangspunt van een extern onderzoek is niet om de invloed  van elke individuele partij of omgevingsfactor blood te leggen maar:
Maar juist de onderlinge verwevenheid tussen de verschillende partijen en factoren aan te tonen.
Invloed van partijen en factoren is niet overal even groot.
In het resultaat van een extern onderzoek worden "...." vast gelegd:
Met een extern onderzoek worden de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de organisatie vastgelegd
Onder Frederick Taylor werkte ... Wel, maar het heeft verder nooit veel ingang gevonden vanwege de vele afstemmingsproblemen tussen de chefs en onduidelijkheden voor de medewerkers
Achtbazenstelsel
Persoonsgebonden machtsmiddelen
 1. Expertise of deskundigheid: kennis over iets kan meespelen in machtsmiddel.
 2. Relationele middelen: Manier waarop de manager met de medewerkers omgaat
Positiegebonden machtsmiddelen
Fysieke middelen: bijvoorbeeld de faciliteiten waarover men kan beschikken zoals inrichten van kantoor.
Economische middelen: Financiële machtsmiddelen
Informatiemiddelen: Kennis is macht, kennis wel of niet geven.
French en Raven onderscheiden een vijftal machtsbronnen of machtsbases:
Beloningsmacht: Instrument om gedrag te stimuleren
Afgedwongen macht: Tegenovergestelde van beloningsmacht, het gaat om het verhinderen of bestrijden van bepaald gedrag.
Legitieme macht: erkenning van medewerker om zijn gedrag te sturen
Expertisemacht: Gedrag via speciale of relevante kennis te beïnvloeden
Referentiemacht: Gedrag beïnvloed op basis van prestige of bewondering voor de manager.
2 belangrijke facetten van macht:
Machtsbronnen en
machtsrelaties