Summary Handboek psychopathologie 1

ISBN-10 9031353094 ISBN-13 9789031353095
470 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handboek psychopathologie 1". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789031353095 or 9031353094. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handboek psychopathologie 1

 • 1.1.1 Omschrijving en situering

 • Wanneer dook het begrip psychopathologie op?

  Dit begrip dook op tegen het einde van de negentiende eeuw

 • Hoe wordt de term psychopathologie in de Anglo-Amerikaanse literatuur gebruikt?

  Dit wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alle psychopathologische verschijnselen en verwijst naar het geheel van psychiatrische stoornissen en psychopathologische processen

 • Waarin kan men de handboeken psychopathologie onderverdelen?

  1) psychologie van het pathologische, waarbij psychopathologische verschijnselen als gegroepeerde entiteiten (syndroombenadering) het vertrekpunt vormen voor verder onderzoek (bijv. DSM-IV)

  2) pathologie van het psychische, waarbij men uitgaat van algemeen psychische processen of functies (bijv. waarneming, bewustzijn, denken) en de pathologische varianten ervan analyseert (symptoombenadering)

 • 1.1.2 Het methodisch dualisme

 • Waar steunt de psychopathologie voornamelijk op?

  Op empirie (waarneming, ervaring, beleving)

 • Wat bestuderen we in het psycho(patho)logie?

  We bestuderen ons zelf: afstand (objectiviteit) en nabijheid (subjectiviteit)

 • Wat is het methodisch dualisme?

  1) het empathisch begrijpen of verstehen: een soort intuïtief begrijpen, invoelen, mee beleven van iets persoonlijks (individueel, uniek) via een combinatie van empathie en introspectie (de ander via zelfkennis leren kennen en omgekeerd)

  2) het rationeel verklaren of erklaren: een soort verifieerbare verkenning (volgens een systematiek of methodiek), gericht op het ontdekken en ontleden van iets gemeenschappelijks (vergelijkbaar, herhaalbaar) door abstractie van regels, samenhangen en structuren die ook buiten het individu gelden.

 • Wij (als psychologen, psychiaters) trekken meer naar het verstehen toe.

 • 1.1.3 Normaliteit en pathologie

 • Hoe werden in de middeleeuwen opvallende gedragsstoornissen genoemd?

  'straffe Gods' of bezetenheid

 • Hoe werd met toenemende invloed van de zeventiende eeuw bezetenheid genoemd?

  Ze werden in een meer natuurwetenschappelijke context geplaatst: men sprak van 'krakzinnigheid' en 'geestesziekte'

 • Wanneer ontstond het bestaansrecht van psychiatrie en psychopathologie?

  in de twintigste eeuw

 • Het bestaan van psychische stoornissen kan worden verantwoord op grond van vier argumenten, welke?

  1) het belevingsargument: gaat uit van het 'vreemde' karakter van stoornissen.

  2) het historisch argument: stoornissen zijn al sinds eeuwen beschreven.

  3) het geografisch argument: wijst op het overeenkomstige karakter van bepaalde stoornissen.

  4) het experimenteel argument: verwijst naar mogelijkheid om bepaalde stoornissen te verwekken en/of laten verdwijnen.

 • Wanneer heb je een psychiatrische stoornis?

  1) het betreft een abnormaal verschijnsel in de zin dat het afwijkt van een sociale norm of van wat in de betreffende cultuur als 'normaal' gedrag geldt.

  2) dit abnormaal verschijnsel wordt een teken van een stoornis als het bovendien ongemak, lijden of bezorgdheid met zich meebrengt bij de betrokkene en omgeving.

  3) men kan slechts spreken van een psychiatrische stoornis wanneer een aantal kenmerken van het gestoorde gedrag ook bij andere personen als 'storend' is ervaren.

 • Wat staat er allemaal in het medisch model?

  1) descriptieve diagnose: beschrijving van het voorkomen van symptomen en syndromen.

  2) etiologische en pathogenetische diagnose: verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt, bevorderd of in stand gehouden.

  3) prognose: een door onderzoek gefundeerde voorspelling van het mogelijk beloop van de stoornis.

  4) therapie: ontwerp en uitvoering van een interventie met het doel het pathologisch functioneren te doen verdwijnen, te verbeteren en/of te beperken.

  5) preventie: ontwerp en uitvoering van een actieplan om stoornissen te voorkomen of ze zo snel mogelijk effectief te behandelen.

 • Met welke beperkingen of afwijkingen kan een psychiatrische stoornis gepaard gaan?

  1) intrinsieke beperkingen: verwijzen naar een verstoring van het sociale functioneren.

  2) secundaire beperkingen: betreffen de reacties van de patiënt zelf op de psychiatrische stoornis en van voor hem belangrijke personen.

  3) extrinsieke beperkingen: zijn sociale belemmeringen die het gevolg, maar soms ook de oorzaak van een psychiatrische stoornis kunnen zijn (armoede, werkloosheid)

 • 1.2 Diagnostiek en classificatie

 • Wat betekend de term: 'diagnose'?

  1) het proces van vaststelling, herkenning, onderscheiding en omschrijving van stoornissen.

  2) het eindresultaat of de conclusie van dit proces.

 • Diagnose betekend letterlijk: 'onderkenning, onderscheiding'.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar kunnen stoornissen in de helderheid aller eerst mee te maken hebben ?
Het niveau van bewustzijn
Wat is stoornissen in helderheid en aanspreekbaarheid?
De mate waarin prikkels doordringen tot de persoon, beoordeeld volgens het reactievermogen op deze stimuli of mogelijkheid in contact te treden met de buitenwereld
In welke 3 groepen worden de bewustzijnstoornissen verdeeld"?
 1. Stoornissen in helderheid en aanspreekbaarheid 
 2. opmerkzaamheid of aandacht 
 3. oriëntatievermogen 
Wat is wakend sensorium?
Gevoeligheid voor prikkels vanuit onszelf en vanuit de omgeving
Wat is het bewustzijn?
Toestand of proces waardoor we besef hebben van onszelf en omgeving
Hoe heet het als iemand herhaalt wat de ander zegt?
Echolalie of echofrasie (ASS kinderen)
Hoe heet het voortdurend herhalen van dezelfde zinnen of woorden ?
Perseveratie
Hoe heet het als spraak wijdlopig, overdreven gedetailleerd of overmatig gestileerd en gekunsteld is
Verbaal maniërisme
Hoe heet het wanneer een persoon allerlei woorden zonder verband door elkaar gooien?
Worthsalat, incoherente spraak
Hoe noemen we het wanner psychotische mensen gebruik maken van zelfgeconstrueerde woorden die voor anderen niet te begrijpen zijn?
Neologisme, parafrasie