Summary Handboek

-
544 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

wat is het actualiteitsprincipe?
Opvatting dat `het heden de sleutel tot het verleden is`, waarbij wordt aangenomen dat processen in het verleden op dezelfde manier zijn verlopen als tegenwoordig het geval is.
waarvoor zijn randmeren belangrijk ?
-belangrijk voor waterhuishouding, vormen een waterbuffer
-beide grondwatersystemen losgekoppeld
-waterbuffer zorgt dat het oude land niet zakt en verdroogt
de noordzee in nederland wordt gevoed door 4 grote rivieren
-schelde, maas, rijn en eems
noem 3 methoden om vervuild slib te recycleren?
-lagunering; specie ontwaterd via draineren, verdampen en eventueel versneld afvoeren van bovenstaand water en regenwater via begreppeling. Landfarming slib in een dunne laag in laguneringsvelden wordt uitgespreid. microbiële groei wordt verbeterd, verhoogde afbraak van minerale olie en pak's
-zandscheiding; scheiden grotere zanddeeltjes van de kleinere slipdeeltjes. zand meestal vrij van verontreiniging, verontreiniging vast aan fijnere kleideeltjes en het organische materiaal. sedimentatiebekkens of in scheidingsinstallatie.
-immobilisatie; technologische bewerking van materialen waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, dat de milieuverontreinigende stoffen door uitloging, ersosie of verstuiving worden verminderd.
koude immobilisatie -> afvalstof vermengd met bindmiddel. immobilisatie definitieve oplossing zonder restafval
noem drie oplossingen voor het verwijderen van de verontreiniging in de waterbodem?
-niets ondernemen; natuur zijn werk doen, en als alle gevaar geweken is 
-verwijderen via baggeren; verontreinigingen ernstige invloed hebben op het milieu of fysische verstoringen voorkomen, sterke stromingen, overstromingen en baggerwerken,  hierbij kan mobilisatie en resorptie optreden.
-afdekking ter plaatse
beschrijf de drie dimensies van de triade-methode
-chemische analyse -> beslaat relevante giftige stoffen, en de meest gekende chemische verontreinigingen.
-biologische analyse ->mate van benthische marcro-invertebraten
-ecotoxicologische analyse geeft idee van de potentiële effecten op organismen
de triade voor sedimentkwaliteit is een samenvattende maat die drie dimensies omvat: de verontreiniging van het sediment, de samenstelling van de fauna in het sediment en de giftigheid van het sediment. Deze dimensies kunnen gewaardeerd worden met een chemische analyse, biologische veld- observaties en een ecotoxicologische analyse.
welke organische verontreinigingen zijn biodegradeerbaar?
-PAK’s, minerale olie en OCP's
wat zijn de organische verontreinigingen ?de organische microverontreinigingen komen niet van nature voor. Voorbeelden zijn de producten van onvolledige verbranding zoals polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (paK’s).  
-pcb's -> polychloorbifenylen

 
wat zijn de anorganische verontreinigingen ?de anorganische verontreinigingen, ook wel zware metalen genoemd, komen van nature voor in kleine concentraties. 
-niet biologisch afbreekbaar
- fysische verwijdering is noodzakelijk