Summary Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Nederlands Burgerlijk Recht: Verzekering

-
ISBN-13 9789013154771
160 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Nederlands Burgerlijk Recht: Verzekering". The author(s) of the book is/are J H Wansink, N van Tiggele van der Velde. The ISBN of the book is 9789013154771. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Nederlands Burgerlijk Recht: Verzekering

 • 1.1 Geschiedenis en tot standkoming titel 7.17 BW

 • Verzekeren: tegen betaling overdragen van risico's
  Het verzekeringsrecht te vinden in titel 7.17 BW
 • 1.2.1 Privaatrechtelijke plaatsbepaling

 • Het BW is opgebouwd volgens een ‘gelaagd’ systeem, dat wil zeggen dat van regels op een algemeen niveau via lager gelegen niveaus telkens wordt afgedaald naar meer bijzondere regels. Dit betekent dat de verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door de toepasselijke bepaling:
  1.Boek 3 (Vermogensrecht in het algemeen)
  2.Boek 6 (Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht)
  3.Titel 17 van boek 7 (specifiek voor de verzekeringsovereenkomst)
  Boek 3 en 6 houden veel algemene bepalingen in die mede van belang zijn voor de totstandkoming, de geldigheid en de uitvoering van de verbintenisrechtelijke overeenkomsten en daarmee ook voor de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst is een verbintenis scheppende overeenkomst. 
 • 1.2.2 Gelaagde structuur titel 7.17 BW

 • In titel 17 van boek 7 BW volgen de meer specifieke regels voor de verzekeringsovereenkomst. Ook hier is een gelaagde structuur in aangebracht.
  -Afdeling 1; algemene bepalingen
  -Afdeling 2: schadeverzekering
  -Afdeling 3: Sommenverzekering
  -Afdeling 4: algemene bepalingen + levensverzekering
   
 • 1.2.3 Dwingend/aanvullend recht titel 7.17 BW

 • Het verzekeringsrecht bestaat in beginsel uit bepalingen van aanvullend recht waarvan bij overeenkomst kan worden afgeweken.

  In titel 7.17 BW worden verschillende soorten dwingend recht onderscheiden.
  In aparte bepalingen wordt aangegeven welke artikelen in een of meer opzichten een dwingendrechtelijk karakter kennen:
  -Art. 7:943 BW (m.b.t. een aantal algemene bepalingen in afdeling 1)
  -Art. 7:963 BW (m.b.t. afdeling 2, schadeverzekering)
  -Art. 7:974 BW (m.b.t. op de eerste paragraaf van de afdeling sommenverzekering)
  -Art. 7:986 BW (m.b.t. paragraaf over levensverzekering)
  Het dwingendrechtelijk karakter dat het BW aan een aantal verzekeringsrechtelijke bepalingen toekent, kan verschillend van aard zijn. Bijvoorbeeld; niet geschieden ten nadele van de verzekereringnemer etc. 
 • 1.2.4 Verzekering elders in het BW

 • Buiten titel 17 BW komt de verzekering met zoveel woorden bij een aantal andere in het BW geregelde onderwerpen ter sprake. 
 • 1.3 De principles of European Insurance Contract Law

 • Alhoewel het Europese recht verzekeraars toestaat om hun verzekeringsproducten over de eigen landsgrenzen binnen de Europese Unie aan te bieden, leert de praktijk dat daarvan in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt.
  17 december 2007: eerste versie van PEICL aangeboden aan de Europese Commissie.
  Doelstelling: modelbepalingen voor de Europese wetgever en als zgn. ‘optional instrument’ of wel als een wettelijke’ regeling waarvoor partijen die met elkaar een overeenkomst van verzekering sluiten, kunnen kiezen als het op de overeenkomst van toepassing zijnde (gemeenschappelijke) recht in plaats van het nationale recht van een van beiden.
  Beperkingen:
  -Rome I verbiedt de keuzemogelijkheid voor niet – statelijk recht. De PEICL kunnen hooguit het regelend recht vervangen.
  -De verzekering dekt risico’s die een eigen niet-verzekeringsrechtelijke juridische context kennen
  -Voor het succes van een verzekeringsproduct is de afwikkeling van een aanspraak op de uitkering bij verwezenlijking van het risico cruciaal
 • 1.4.1 Defenitie verzekeringsovereenkomst (algemeen)

 • Art. 7:925 lid 1 BW:
  “Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van de premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.”
  -Omvat zowel de overeenkomst van schadeverzekering als die van de sommenverzekering, waaronder de levensverzekering valt.
  -De laatste zin is bedoelt om aan te geven dat indien een overeenkomst wel voldoet aan de gegeven omschrijving in lid 1, eerste zin, maar noch aan de nadere omschrijving van het begrip ‘schadeverzekering’ , noch aan het begrip ‘sommenverzekering’, zij geen verzekering is. 
 • Voorwaarden voor voldoen aan omschrijving verzekering:
  a.De verzekeraar verbindt zicht tot het doen van een of meer uitkeringen
  b.De verzekeringnemer moet daarvoor premie betalen
  c.Bij het sluiten van de overeenkomst bestaat voor beide partijen onzekerheid met betrekking tot de uitkeringskant en/of premiskant
  d.De overeenkomst moet voldoen aan de nadere vereisten, gesteld aan de schadeverzekering (art. 7:944) of aan die gesteld aan de sommenverzekering (art. 7:964 BW)
 • 1.4.2 Vermogensrechtelijke duiding schade- en sommenverzekering

 • Bij de schadeverzekering en de sommenverzekering, die geen levensverzekering is, rust op de verzekeraar de voorwaardelijke verplichting tot het doen of van een of meer uitkeringen waartegenover van de kant van de verzekeringnemer de verplichting tot het betalen van premie bestaat. Er is sprake van een wederkerige overeenkomst in de zin van art. 6:261 BW waaruit voor partijen tegenover elkaar staande verbintenissen voortvloeien.

   Hiermee wordt een juridische vermogensrechtelijke duiding van het begrip verzekering gegeven, waarin sprake is van een voorwaardelijke verbintenis van de verzekeraar. 


   Bij de verzekering is het meestal van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk of de verzekeraar tegenover de verzekerde een prestatie moet verrichten.
 • 1.4.3 Vermogensrechtelijke duidings levensverzekering

 • Bij de levensverzekering bestaat voor de verzekeraar een voorwaardelijke en/of een onvoorwaardelijke verplichting tot uitkering. De voor de verzekeraar vereiste onzekerheid behoeft hier geen betrekking te hebben op het doen van een of meer uitkeringen. 
 • Voorwaardelijke verplichting tot uitkering: levensverzekering die voorziet in een uitkering bij leven [onder de voorwaarde dat de verzekerde een bepaalde leeftijd bereikt]

  Onvoorwaardelijke verplichting tot uitkering: de verzekering leidt altijd tot een uitkering. Is bijvoorbeeld sprake bij de vaste kapitaalverzekering die op een vast tijdstip tot uitkering komt, maar waarbij de premiebetaling eindigt bij het overlijden van de verzekerde
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.