Summary HC AVDM Class notes

Course
- HC AVDM
- Marleen Meenhuis
- 2014 - 2015
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
- Logopedie
123 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HC AVDM Class notes

 • 1410127200 Fonetische articulatiestoornissen en fonologische stoornissen

 • Wanneer is er sprake van een articulatiestoornis?
  Wanneer een spreker niet in staat is de moedertaalklanken correct te produceren en/of te gebruiken, noemen we dit een articulatiestoornis.
 • Wat is het verschil tussen een fonetische en fonologische articulatiestoornis?
  Een fonologische stoornis houdt in dat de moedertaalklanken, die geïsoleerd wel correct gevormd kunnen worden, niet correct gebruikt worden bij het opbouwen van syllaben of woorden.
  Fonologische (vereenvoudigings)processen worden hierbij te lang toegepast of zijn afwijkend.

  Een fonetische articulatiestoornis betekent dat een of meerdere moedertaalklanken niet correct gevormd worden, terwijl dit gezien de leeftijd wel verwacht mag worden.
 • Wat is de definitie van sigmatismus?
  Sigmatismus is het verkeerd produceren van de s.
 • Wat betekent rhotacismus?
  Rhotacismus is het verkeerd produceren van de r.
 • Wat houdt dysartrie in?
  Een neuromusculaire spraakfunctie tengevolge van een aandoening van het centrale en/of perifere zenuwstelsel of de spieren zelf.
 • Noem het meest centrale punt aan de productieve kant van de spraakketen.
  Bedoelen.
 • Leg uit wat articulatie betekent.
  Articulatie is het produceren van spraakklanken en ze combineren tot betekenisvolle woorden.
 • Noem de articulatiewijze van de p. Is dat bilabiaal, (ex)plosief of addentaal?
  Plosief.
 • Wat valt er onder de passieve articulator?
  Onder passieve articulatoren valt het gehemelte, dit kan men niet bewegen.
 • Geef voorbeelden van actieve articulatoren.
  Voorbeelden van actieve articulatoren zijn de lippen en de tong. Ze kunnen bewegen.
 • Geef de definitie van een foneem.
  Een foneem is de kleinst in de tijd afgrensbare klankvormelijke eenheid. Een foneem omvat de verzameling van alle mogelijke verschillende manieren om een bepaalde klank uit te spreken.
 • Zorgt een allofoon voor betekenisonderscheid?
  Nee, een allofoon zorgt niet voor betekenisonderscheid. De klank wordt net op een andere manier gevormd. De slis s is een allofoon van de goede s.
 • Hoeveel fonemen hebben de volgende woorden: meeuw, bijl en raam?
  Meeuw=2, bijl=3 en raam=3.
 • Welke drie kenmerken vallen onder het verstaan?
  Verstaan is het herkennen van betekenisvolle elementen in de spraak. Dit is op te delen in 3 delen, namelijk het filtreren van spraak uit omgevingsgeluiden, foneemherkenning en als laatste woordsegmentatie en -herkenning.
 • Wat doe je tijdens het begrijpen?
  Het begrijpen is het integreren van de betekenissen van de herkende elementen. Hierbij identificeer je syntactische semantische relaties en leg je verbanden met de context en met algemene kennis.
 • Wat zijn de vier basisfuncties bij perceptie?
  Aandacht, discriminatie, categorisatie en als laatste representatie en geheugen.
 • Wanneer is er sprake van een articulatiestoornis?
  Wanneer een spreker niet in staat is de moedertaalklanken correct te produceren en/of te gebruiken, noemen we dit een articulatiestoornis.
 • Deel de articulatiestoornissen in naar etiologie/oorzaak.
  Dysglossie, dyslalie en dysartrie.
 • Deel de articulatiestoornissen in op linguïstische basis.
  Fonetische articulatiestoornis en fonologische stoornis.
 • Geef een aantal voorbeelden van een fonologische stoornis.
  Voorbeelden van een fonologische stoornis is sigmatismus. Dit valt onder te verdelen in sigmatismus interdentalis, addentaal of lateraal.
 • Wat is het probleem bij spraakontwikkelingsdyspraxie?
  Spraakontwikkelingsdyspraxie is een probleem in de aansturing van de articulatoren (tong, lippen, kaken, gehemelte) terwijl de spierbewegingen (onbewust) wel uitgevoerd kunnen worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Swallowing consists of several stages. Put the stages in the right order:1. oral stage2. esophageal stage3. oral predatory stage4. pharyngeal stage
3 - 1 - 4 - 2.
Wich statement is incorrect?- Deglutition is the process of swallowing.- Esophagus is a muscular tube which starts at the oral cavity and ends in the stomach.- Residue is the amount of bolus that remains in the mouth or pharynx after swallowing.
b.
What is the definition of regurgitation?
Regurgitation is the return of undigested food from the esophagus into the throat or mouth.
It's something that could go wrong with swallowing. 
What is residue?
It is an example of something that could go wrong with swallowing.
The amount of bolus that remains in the mouth or pharynx after swallowing. 
What is the definition of penetration?
Penetration is an example of something that could go wrong with swallowing. 
It's the entry of a bolus into the laryngeal vestibule but above the true vocal folds.
Give the definition of aspiration.
Aspiration is an example of something that could go wrong with swallowing.
It's the entry of a bolus into the airway below the level of the true vocal folds.
What could go wrong with swallowing, give 4 terms we need to know.
Aspiration

Penetration

Residue

Regurgitation
Give the four stages of swallowing:
1. Oral preparatory stage

2. Oral stage

3. Pharyngeal stage

4. Esophageal stage
What is sucking reflex?
It's elicited by tactile contact with inner margin of the lips.
Give the definition of rooting reflex.
By touching the cheeks, the head will follow that way. It's elicited by tactile contact with perioral region.