Summary HC Inleiding Internationaal en Europees Recht

-
110 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "HC Inleiding Internationaal en Europees Recht". The author(s) of the book is/are Silverslagen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HC Inleiding Internationaal en Europees Recht

 • 1.1 Hugo de Groot (1583-1645)

 • Waar was Hugo de Groot grondlegger van?

  Het moderne volkenrecht.

 • Het volkenrecht zijn de rechten en plichten die landen tegenover elkaar hebben. Ook maakte Hugo de Groot een tweedeling tussen recht ten tijden van vrede en oorlog. 

 • 1.2 Haags en Geneefs recht

 • Wat is het verschil tussen Haags en Geneefs recht?

  Haags recht is het recht tijdens oorlog, Geneefs recht is het recht tijdens vrede. 

 • Haags en Geneefs recht zijn er dankzij het onderscheid wat Hugo de Groot maakte. Ze zijn vernoemd naar de steden waar de meesten verdragen over dit onderwerp zijn getekend. Tegenwoordig is er alleen niet meer z'n duidelijke lijn omdat het vaak niet gaat over geschillen tussen langen, maar geschillen in landen zelf. 

 • 1.3 Vrede van Westfalen

 • Wat is het verschil tussen de vrede van Münster en het verdrag van Münster?

  De vrede van Münster houd een onafhankelijkheidsverklaring in van Nederland ten opzichten van Spanje, het verdrag van Münster is houd de afscheiding in van Frankrijk en Zweden van het romeinse rijk. 

 • Wat houd de vrede van Westfalen in? 

  Een elftal verdragen die tot strekking hebben dat staten geen hogere soeverein hebben zoals een god of keizer. De staten verklaarde zich zelf soeverein. 

 • De term soeverein is bedacht door Jean Bodin in de 16e eeuw. Soevereine staten zijn gelijk aan elkaar. De vrede van Westfalen kan gezien worden als het begin van het moderne systeem van soevereine staten.

 • 1.4 Wat is internationaal recht?

 • Wat is internationaal recht? 

  Het is onder te verdelen in internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht. Internationaal publiekrecht regelt de verhoudingen tussen staten onderling en tussen deze en andere rechtssubjecten. Dit berust op verdragen, gewoonterecht en algemene beginselen van recht. Internationaal privaatrecht, dit is nationaal recht dat aanwijst welk recht een Nederlandse rechter moet toepassen op een privaatrechtelijke rechtsbetrekking waarbij vreemd recht een rol speelt. 

 • Bij internationaal publiekrecht gaat het tussen de verhoudingen met de VN etc. Bij internationaal privaatrecht gaat het er om wat er gebeurt als een Belgische auto tegen een Franse auto aan rijd hier in Nederland. 

 • Welke twee stromingen of perioden vallen te onderscheiden in het internationaal recht?

  co-existentie en coöperatie. 

 • Co-existentie, de betrekkingen tussen staten. De staten zijn soverein op hun eigen grondgebied. Wel is er onderlinge afhankelijkheid tussen staten. Als de grens van een staat een rivier is dan moeten ze beiden voor de rivier zorgen. Coöperatie, naast vredig samenleven behoren nu ook het koesteren van mondiale waarden, het gezamelijk beschermen van milieu en het waarborgen van mensenrechten ook tot de doelstellingen. 

 • 1.5 Waarom internationaal recht?

 • Wat zijn de doelstellingen van Internationaal recht?

  Orde scheppen in de chaos van Internationale betrekkingen, Behartigen van internationale publieke doelstellingen. Progressieve ontwikkelingen van het recht.

 • De internationale publieke doelstellingen zijn,

  - Vrede en veiligheid

  - Respect voor mensenrechten

  - Het tegengaan van straffeloosheid

  - Milieubescherming en duurzame ontwikkeling

   

 • 1.6 Gebieden van internationaal recht

 • Welke twee vromen van gebieden van internationaal recht zijn er?

  Klassieke gebieden en moderne gebieden

 • Onder klassieke gebieden vallen,

  - Bronnen en subjecten van Internationaal recht

  - staatsaansprakelijkheid 

  - Geschillen beslechting 

  - jurisprudentie

  - Oorlog en vredesrecht

  - verdragen recht

 • Onder moderne gebieden vallen,

  - recht van internationale organisaties

  - Mensenrechten

  - Milieurechten

  - Internationaal economisch recht. 

  - Internationaal strafrecht

  - Wapenbeheersingsrecht.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het belangrijke aan dit arrest?

Francovitch wilde de staat vorderen omdat vond  zij een richtlijn niet op tijd hadden door gevoerd, de rechter wilde hem gelijk geven maar hij kon niet vertellen waar zijn schade vergoeding vandaan moest komen. Daarom zei Francovitch dat de staat hem een onrechtmatige daad had aangedaan door hem geen uitkering te geven. Het belangrijke is dat de staat niet is bestraft voor de richtlijn maar voor de onrechtmatige daad. 

Wat is de Plaumann formule?

Dit houd in dat als een derde in beroep wilt gaan tegen een beschikking van een instelling van de EU, wat maar in zeer externe gevallen wordt toegekend. Het werkelijk zo moet zijn dat deze derde net zoveel persoonlijk wordt getroffen als degene tegen wie de beschikking gericht is. 

Hoe kan de Europese commissie gezien worden?

Als het dagelijks bestuur van de EU.

Wat is secondaire wetgeving?

Wetgeving gebaseerd op deze verdragen, op de primaire wetgeving. Richtlijnen en verordeningen. Wetgeving die gemaakt is door eigen politieke instellingen. 

Wat is primaire wetgeving?

Wetgeving in verdragen, zoals het verdrag van Rome, Maastricht, Amsterdam, etc. 

Wat was er bereikt met dit arrest?

Dat het EU-recht altijd voorrang heeft op nationaal recht en dat het verdrag van Rome een autonome rechtsorde in het leven heeft geroepen. 

Wat was het probleem bij dit arrest?

Er was een conflict tussen EU-recht en nationaal recht. Italië zei dat het EU-recht buiten toepassing gelaten moest worden, omdat de Italiaanse wet van latere datum was. De uitspraak van het Hof was, dat de uitspraak van Italië niet geldig was. 

Wat was er bereikt met dit arrest?

Dit arrest markeert het begin van het individu als rechtssubject, en het feit dat verdragen directe werking hebben in de nationale rechtsorde. 

Wat was vraag 2 bij dit arrest?

Wat is dan de aard van dit Verdrag? een normaal verdrag of een bijzonder verdrag? Het antwoord van het hof was dat er eerst naar de geest van het verdrag gekeken moest worden en dat het dan pas naar de letter gelezen moest worden. 

Wat was vraag 1 bij dit arrest?

Of een nationale rechter een vraag om interpretatie van het EEG-recht, een toetsing van nationaal recht aan verdrag recht, voorleggen aan het Hof? Het antwoord is Ja.