Summary HC_Publiek Management

-
179 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - HC_Publiek Management

 • 1.1 Wat is Publiek Management?

 • Wat is de definitie van "Publiek Management"?
  • Publiek Management als vakgebied richt zich op de structuur en organisatie van de publieke sector en het management van publieke organisaties 
  • Alle activiteiten van leidinggevenden van publieke organisaties om die organisaties te beheersen, sturen en te veranderen met het oog op het optimaliseren van de prestaties van de organisaties. 
 • Wat houdt het "publieke domein" in?
  • De term publiek domein wordt vaak gebruikt, omdat deze term erg breed is, en er dus van alles onder kan vallen.
  • Het publieke domein gaat om de zorg van het algemene belang, dus ook bijvoorbeeld busbedrijven.
 • Waarin verschilt het publieke domein van het private domein?
  • Bij Publiek Management gaat het om het spanningsveld voor organisaties tussen de efficiëntie en effectiviteit tegenover de democratische en rechtstatelijke eisen, die aan publieke organisaties en functionarissen binnen het publieke domein worden gesteld.
   • Het is voor het management het makkelijkst en het effectiefst als zij geen verantwoording hoeft af te leggen voor wat zij doet, maar dit kan niet door de rechtstatelijke eisen, die zijn ontwikkeld voor een betere dienstverlening tegenover de burger.
   • Het management draait dus om het vinden van een balans tussen de efficiëntie en rechtstatelijke eisen.
 • Het gaat in het Publieke Management om beheersen, sturen en veranderen. Wat wordt hiermee bedoelt?
  • Beheersing = het gaat hierbij om het goed samenwerken tussen mensen en er zo voor zorgen dat de gehele organisatie op het spoor blijft.
   • Er moeten dus bijvoorbeeld genoeg personeel aanwezig zijn en goede prestaties geleverd worden en er moeten veranderingen  plaatsvinden die binnen de organisatie passen en de organisatie verbeteren.
  • Sturen = de manager houdt niet alleen oog op het proces, maar ook op het doel.
  Het management gedeelte is het beheersbaar maken van een organisatie zodat hij aan zijn doelen voldoet.
  Het publieke gedeelte is de taken van de publieke sector in goede banen leiden.
 • 1.1.1 Twee belangrijke spanningen

 • Welke interne spanningen kennen publieke managers binnen hun werk?
  Er ontstaan interne spanningen waar publieke managers mee te maken krijgen als zij op een effectieve manier proberen  te sturen, beheersen en veranderen.
  1. Differentiatie (taakverdeling) en integratie (afstemming)
   • Taakverdeling is nodig, maar deze moeten wel op elkaar worden afgestemd. 
  2. Beheersing en autonomie
   • Enerzijds moeten managers hun personeel stimuleren en motiveren, maar ook hun werk goed laten doen. 
 • 1.2 Wie zijn Publieke Management?

 • Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 3 groepen publieke managers. Welke niveaus zijn dit?
  • Operationele managers = deze staan vaak dicht bij de medewerkers die de taken uitvoeren; staan laag op de hiërarchische ladder. Deze zijn vaak bezig met beheersen
  • Tactische managers = "middenmanagement"; want staan tussen de twee andere managers in. 
   • Deze vertalen de orders van de "strategische managers" naar de "operationele managers" en rapporteren terug over de uitvoering van deze orders naar de "strategische managers" 
  • Strategische managers = koersbepaling en nemen beslissingen, zijn meer bezig met sturen
 • Wat houdt Algemene Bestuursdienst in?
  • Dit zijn de hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid. 
   • De ABD-TMG, ABD-topmanagers en ABD-managers vanaf schaal 15, vormen de Algemene Bestuursdienst. 
 • Wat houdt de topmanagementgroep in?
  • Dit is een specifieke groep binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze groep bestaat uit: 
   • SG, plaatsvervangend SG 
   • Directeuren-generaal 
   • Inspecteurs-generaal 
   • Managers van grote uitvoerende diensten 
   • Directeuren van planbureaus
   • En hiermee gelijkgestelde functies
 • 1.3 De veranderende rol van publieke managers

 • Hoe komt het dat de rol van publieke managers aan verandering onderhevig is?
  • De overheid heeft steeds een andere rol, en daarmee hebben publieke managers ook een andere rol gekregen. Omdat de overheid dus verandert, veranderen ook onze verwachtingen van publieke managers.
 • 1.3.1 De geschiedenis van de overheid

 • Hoe zag de overheid eruit van 1848 tot WOII?
  • Nachtwakersstaat: de overheid had een klein aantal taken, want de overheid vond in deze tijd dat veel dingen niet hun verantwoordelijkheid waren.
   • De burgers deden vaak de huidige publieke taken zelf. Sommige dingen werden via de kerk geregeld.
  • Publieke managers waren er bijna niet: het was een elitebaantje.
  • Een sterke verzuiling, waarbij iedere zuil publieke managers leverde.
  • De taken van de overheid nam wel langzaam toe van 1848 tot WOII, waardoor geleidelijk verandering kwam in wat publieke managers moesten doen.
 • Hoe zag de overheid eruit na WOII?
  • Er was sprake van een verzorgingsstaat. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een grote crisis, waardoor de overheidsbemoeienis groeide, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs.
  • De overheid kreeg meer taken en werd groter, waardoor er meer activiteiten waren, dus ook meer ambtenaren en managers.
   • Publieke managers hadden de rol om ervoor te zorgen dat de ambtenaren goed en loyaal hun taak uitvoerden, zoals de politici besloten hadden.
  • Er was dus steeds meer regelgeving, en de publieke managers hadden een steeds belangrijke rol om taken te coördineren.
 • Hoe zag de overheid eruit bij het New Public Management?
  • Het NPM = een toenemend geloof dat de verzorgingsstaat te duur zou worden en niet efficiënt was. 
  • Er kwamen jaren van privatisering en deregulering, dus een terugtredende overheid. 
  • De opkomst van New Public Management heeft een grote invloed op de overheid en het werk van publieke managers. 
   • Managers gingen sturen op prestaties. Veel minder op de inhoud, maar op op de prestatie-indicatoren. 
 • Hoe ziet de overheid eruit in de voorwaardenscheppende staat?
  • In Noord-West Europa is er een belangrijke ontwikkeling zo'n 30 jaar geleden opgekomen, want landen en hun bestuur veranderen naar een voorwaardenscheppende staat. 
  • De voorwaardenscheppende staat is de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. 
   • In een voorwaardenscheppende staat ligt het accent op de burgers en bedrijven, waarbij mensen meer zelf doen in deze participatiesamenleving en hebben meer verantwoordelijkheden. 
   • Er kwam met deze ontwikkeling weer kritiek op het NPM. 
  • Het gaat om meer samenwerking in netwerken, burgers actief betrekken in de besluitvorming; burgers worden mondiger, en verwachtte dat zij worden meegenomen in het beleid, waarbij managers adaptief zijn en samen kunnen werken om beleid aan te pakken. 
  • Technologische uitdagingen voor de overheid spelen een rol en ook het werk van publieke managers ligt steeds meer onder een vergrootglas, door de toenemende media. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt inclusief leiderschap in?
 • Het balanceren tussen eigenheid en verbondenheid. 
Diversiteit leidt niet automatisch tot inclusiviteit. Wat is inclusie?
 • Een situatie waarin een individu zich gewaardeerd voelt door unieke kenmerken, maar zich ook verbonden voelt met de eigen groep
 Wat is de rol van de publieke manager?
 • Elaboratie = de uitwisseling van ideeën en verschillende denkbeelden 
 • Categorisatie = wij/zij denken; met het gevolg dat groepen tegen elkaar kunnen komen te staan 
 • Transformationeel leiderschap; kan bijdragen aan dit vraagstuk; zorgen voor verbondenheid, maar wel eigenheid behouden binnen organisatie. 
  • Intellectueel stimuleren; uitwisseling van ideeën stimuleren 
  • Gemeenschappelijke visie; verbondenheid creëren 
Wat betekenen deze perspectieven voor publieke managers?
 • Er moet worden nagedacht of, en zo ja, hoe representativiteit in de organisatie bereikt kan worden, hoe het teams het best gemanaged kunnen worden; hoe kom je tot betere prestaties
Wat zegt "integratie en leren" over diversiteit?
 • Diversiteit als bron om tot nieuwe inzichten te komen 
 • Doel: diversiteit laten bijdragen aan organisatieprestaties 
 • Interventies; divers selectietrams, trajecten om een inclusieve organisatie bereiken, trainingen voor leidinggevenden
Wat zegt "toegang en legitimiteit" over diversiteit?
 • Diversiteit draagt bij aan de perceptie dat de organisatie toegankelijk is. 
 • Doel: aansluiten bij verschillende in de samenleving en hun waarden en belangen meenemen in de besluitvorming 
 • Interventies; herkenbaarheid organisatie vergroten, werven van specifieke doelgroepen 
Wat zegt het perspectief "discriminatie en rechtvaardigheid" over diversiteit?
 • "Specifieke aandacht voor diversiteit is nodig, omdat iedereen gelijke kansen zou moeten hebben op een baan en promotie" 
 • Doel: realiseren van representativiteit en gelijke kansen 
 • Interventies = streefcijfer of quota, specifieke werving of selectie, bij gelijke geschiktheid 
Je hebt drie perspectieven op diversiteit. Welke zijn dit?
 • Discriminatie en rechtvaardigheid 
 • Toegang en legitimiteit 
 • Integratie en leren 
Waarom is diversiteit niet belangrijk?
 • Ambtenaren moeten worden aangenomen vanwege hun kwaliteiten, niet hun achtergrond 
 • Ambtenaren socialiseren op hun werk, dus hun achtergrond heeft geen rol 
 • Er is een risico van etikettering; mensen die op grond van kwaliteiten, maar afkomst benoemd zijn 
Waarom is diversiteit wel belangrijk?
 • Opvattingen en achtergronden spelen soms een belangrijke rol in hun werk; dit gaat tegen het Weberiaanse idee dat ambtenaar neutraal hun werk moeten uitvoeren zonder mening
 • Iedereen moet een gelijke kans hebben in dienst van de gemeenschap te werken 
 • Diversiteit leidt tot betere prestaties