Summary HC Rechtsvinding

-
107 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "HC Rechtsvinding". The author(s) of the book is/are Silverslagen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - HC Rechtsvinding

 • 1.1 Hoe past de rechter het recht toe?

 • Wat verstaan we onder rechtsvinding?

  De activiteit waarbij de rechter de voor partijen geldende norm in een concreet geval vaststelt.

 • Welke twee vormen van rechtsvinding zijn er?

  Heteronomie en autonomie

 • Welke verandering vindt er volgens Wiarda plaats?

  Van Heteronomie naar autonomie 

 • Heteronomie is dat de rechter het recht ergens vandaan haalt, hij haalt de regel die van toepassing is van buitenaf, bijvoorbeeld van de wetgever.

   

  Autonomie is dat de rechter zelf het recht vormt. Hier heeft de rechter dus heel veel invloed. 

 • 1.2 Montesquieu: achtergrond en gedachtegoed

 • Montesquieu leefde tijdens het Ancien Regime in Frankrijk en was lid van de adel. Later werd hij verbannen naar Engeland. Hij deed hier zijn ideeën op voor de trias politica. Hij wordt samen met Rousseau en Voltaire gezien als de vertegenwoordigers van de verlichting. 

 • Wat was volgens Montesquieu de beste regering?

  Een regering die aansluit bij de menselijke neiging en aanleg en die rekening houdt met de wezenlijkheid van de mens.

 • Als we zeggen dat Montesquieu een groot aanhanger was van tolerantie bedoelen we?

  Dat je mag zeggen wat je denkt zonder gestraft te worden, hij was tegen kettervervolgingen. 

 • Wat houdt de trias politica in?

  De machten in een land gescheiden wordt in, wetgevende macht, uitvoerende macht en rechtsprekende macht.

 • Welk typen van rechtsvinding vond Montesquieu het beste?

  Heteronomie, hij vond dat de rechter de mond van de wet moest zijn. 

 • Montesquieu vond dat de wet algemeen en voor iedereen gelijk moest zijn en zo moest blijven. De wet is democratisch gelegitimeerd, rechterlijke uitspraken zijn dat niet. Dit is te vinden in zijn boek, De l'esprit de lois (over de geest der wetten) uit 1748. 

 • 1.3 Drie verschillende staatstypen van Montesquieu

 • De republiek. Hier is de rechtsvinding heteronoom, de rechter is slechts de mond van de wet. De wet is al vastgesteld door de wetgever. De rechter is voor iedereen gelijk.

 • De despotische staat (dictatuur, tirannie). Een schrikbeeld, er wordt hier met willekeur geregeerd en er is geen machtenscheiding. Rechter niet gebonden aan wetten. De burgers worden onderdrukt en hun rechten kunnen niet worden gewaarborgd. 

 • De monarchie. Tussenvorm van de republiek en de despotische staat. de wetgever duidelijk was in haar bepalingen, had de rechter een heteronome bevoegdheid. Waar de wetgever niet precies was, had de rechter een autonome bevoegdheid. 

 • Welke drie staatstypen beschrijft Montesquieu?

  Republiek, despotische staat en monarchie

 • Welke van de drie verschillende staatstypen vindt Montesquieu het beste?

  De republiek

 • 1.4 Drie typen rechtsvinding van Wiarda

 • Welke drie typen van rechtsvinding zijn er volgens Wiarda?

  Heteronome, autonome en een combinatie van beide. 

 • Heteronome rechtsvinding. Rechter is hier aan regels van andere onderworpen. Het recht is een vaststaand gegeven. De wetten worden niet geïnterpreteerd, de rechter is aan de wet gebonden. 

 • Autonome rechtsvinding. De rechter is hier wetgever-plaatsvervanger, omdat de rechter bij deze vorm van rechtsvinding voor de invulling van bepaalde begrippen zorgt en dus eigenlijk zelf wetten vormt. Niet dat de wet onduidelijk is maar omdat het moeilijk te accepteren is. 

 • Combinatie van heteronomie en autonomie. de bedoeling is om hier zoveel mogelijk heteronomie geaccepteerd te krijgen en zo min mogelijk autonomie. De wet maakt de dienst uit. Voor zover deze duidelijk is volgt de rechter die, waar die dat niet kan moet die zelf de wet interpreteren. 

 • Wat vind Wiarda van heteronomie?

  Hij vind het ouderwets en zegt dat er een verandering plaats vindt naar meer autonomie. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.