Summary HC_Statistiek

-
107 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - HC_Statistiek

 • 1.1 Deel 1: Waarom Statistiek?

 • Welke definitie kent Statistiek?
  Statistiek = de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.
 • Welke 3 soorten Statistiek bestaan er?
  • Beschrijvende statistiek = een groep (steekproef) van onderzoekseenheden uit een populatie willen beschrijven, aan de hand van de karakteristieken
   • Bijvoorbeeld = het peilen van de mening van alle eerstejaars studenten over het vak Statistiek
  • Verklarende statistiek = verbanden tussen tussen twee of meer kenmerken (variabelen) van onderzoekseenheden
   • Bijvoorbeeld = het geslacht en jouw mening over de EU
  • Inductieve/analytische statistiek (inference) = generaliserende uitspraken doen over populaties op basis van een steekproef, dus het vertalen van jouw conclusies op basis van een kleinere groep naar een grotere groep.
   • Bijvoorbeeld = door te kijken of de gemiddelde leeftijd van alle studenten die aanwezig zijn bij het eerste college statistiek representatief is voor de gemiddelde leeftijd van alle studenten in Nederland
 • Bij inductieve/analytische statistiek wordt er gesproken van inference. Wat houdt dit in?
  • Inferentie = het omzetten van jouw conclusie op basis van een steekproef met een kleine groep naar een grote groep. Je maakt dus generaliserende uitspraken over een grote groep aan de hand van de informatie van jouw steekproef.
  • Statistiek biedt vaak een mogelijkheid om met heel beperkte middelen toch een degelijke schatting te maken over een grote groep
 • Wat kun je met Statistiek?
  • Statistiek is onder andere nodig om beleid uit te voeren, maar ook om empirisch onderzoek te kunnen doen. 
  • Statistiek kom je overal om je heen tegen, waaronder in het nieuws. 
   • Bijvoorbeeld een krantenkop: "Aantal gemeenteraadsfracties groter dan 4 jaar geleden", om deze conclusie te doen moeten er eerst gegevens in kaart gebracht worden. 
   • Een beleidsmaker moet zichzelf de vraag stellen wat de waarde van deze gegevens is in verhouding tot het beleid en wat hij er dus mee kan. 
    • Bovendien is het van belang dat de gegeven informatie betrouwbaar is. 
   • Bij Statistiek gaat het altijd over waarschijnlijkheden, nooit over zekerheid
 • Hoe komt het dat Statistiek voor wantrouwen kan zorgen?
  • Statistiek zorgt bij de meeste mensen voor wantrouwen, want overheden hebben eigen agenda's en willen burgers op een bepaald pad zetten. Om burgers op dit bepaalde pad te krijgen, gebruiken ze statistieken. Een bekende uitspraak is dan ook: "Er zijn drie soorten leugens; kleine leugens, grote leugens en statistieken" 
   • Het is betrekkelijk eenvoudig voor iemand om bepaalde gegevens naar zijn of haar hand te zetten; daarom is het van groot belang dat statistieken altijd met een kritische blik worden bekeken, want gegevens kunnen op verschillende manieren geĆÆnterpreteerd worden aan de hand van de manier waarop zij gepresenteerd worden. 
 • 1.1.1 Statistiek en de overheid

 • Er zijn verschillende
  • Er zijn verschillende publieke organisaties die dealen met statistiek, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Planbureau of adviescolleges, maar ook bijvoorbeeld ministeries. 
  • Aan de hand van statistische gegevens adviseren deze publieke organisaties gevraagd en ongevraagd de regering. 
   • Een planbureau probeert bijvoorbeeld te peilen wat de bevolking denkt/vindt van Nederland en willen daar cijfers over publiceren. 
 • 1.1.2 Oorsprong en betekenis

 • Waar komt het begrip "Statistiek" vandaan?
  • Het komt van "statisticus collegium" en dit betekent "les over staatszaken" Het is begonnen bij de studie van en door de staat: de staat doet onderzoek en brengt zo statistische gegevens in kaart, waardoor er weer verder onderzoek gedaan kan worden op basis van deze gegevens.
 • Wat is een volkstelling?
  • Dit is een vaststelling van een bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, die vaak door of namens de overheid afgenomen wordt. Naast de bevolkingsgrootte worden ook leeftijd, geslacht en beroepswerkzaamheid gemeten.
   • Dit deden ze bijvoorbeeld voor belastingen. 
 • Bij de volkstelling hoort het plaatje van het Doomsday book. Wat is dit?
  Dit boek gaf een oordeel over jou wat je moet betalen aan de staat en wat jouw straf zou zijn als je dat niet deed. Daarom werd het boek ook wel de "Dag des oordeels" genoemd.
 • Wanneer was de eerste en laatste volkstelling, en waarom is er geen volkstelling meer?
  • De eerste officiĆ«le volkstelling in Nederland in 1574 
  • De laatste volkstelling was in 1971 = er kwamen namelijk maatschappelijke protesten in verband met privacyschending. 
   • Er is minder behoefte aan volkstelling vanwege het huidige bevolkingsregister, want:
   • Sinds 2001 is er een "virtuele volkstelling"; en automatische koppeling van gegevens van het GBA. 
  • Een volkstelling is nu ook een beetje overbodig, want we trekken conclusies op basis van een steekproef. Door te werken met steekproeven wordt er geld bespaard omdat er niet meer een volledige populatie onderzocht hoeft te worden. 
 • 1.2.1 Beschrijvende statistiek

 • Wat is het doel van beschrijvende statistiek?
  • Het doel van beschrijvende statistiek is om ruwe gegevens structuur te geven om trends en patronen te zien. Dit kan op twee manieren, namelijk via de centrale tendentie en spreiding. 
 • Dit kan je bereiken via twee manieren, namelijk de centrale tendentie en spreiding. Wat houdt centrale tendentie in?
  Centrale tendentie = geeft de meest kenmerkende of meest waarschijnlijke score aan 
  •  Modus (mode) = meest voorkomende score 
  • Mediaan (median) = middelste score als de scores van klein naar groot zijn gesorteerd 
  • Gemiddelde (mean) = alle scores bij elkaar opgeteld : het totale aantal (N) 
 • Wat houdt spreiding in?
  Spreiding = geeft de gemiddelde afwijking/variatie aan
  • Variantie = variabiliteit rond het gemiddelde
  • Bereik = het verschil tussen de hoogste en laagste score
  • Frequentie = hoe vaak een score voorkomt, dit wordt opgeteld
 • Waarom is spreiding belangrijk? Leg dit uit aan de hand van een voorbeeld in de afbeelding. 
  • Spreiding = geeft de gemiddelde afwijking/variatie aan
  • Bijvoorbeeld = je vraagt aan studenten hoe tevreden zij zijn met een vak. Als het eerste vak een gemiddelde van een 8,1 heeft, het tweede vak een 6,2 en het derde vak ook een 6,2 betekent dit niet dat er bij het derde vak hetzelfde gebeurt als bij het tweede vak; bij het tweede vak kunnen alle studenten het vak "normaal" vinden, terwijl bij vak 3 de ene helft het vak heel leuk vindt en de andere helft helemaal niet; hierbij is dus spreiding belangrijk = de afwijking van het gemiddelde.
  • Dit voorbeeld geeft dus aan dat het van belang is om bij beschrijvende statistiek, dus het beschrijven van gegevens, zowel centrale tendentie als de spreiding weer te geven.
  • Als bijvoorbeeld alleen het gemiddelde gebruikt zal worden, worden vak twee en drie gelijkgesteld. Door gegevens over spreiding ook weer te geven kan dit worden voorkomen.
 • Leg kort uit wat het verschil is tussen de centrale tendentie en de spreiding
  • Centrale tendentie = de meest kenmerkende of meest waarschijnlijke score 
  • Spreiding = variabiliteit binnen de groep 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.