Summary Help!C2 ik coach teams

-
ISBN-13 9789079877034
310 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Help!C2 ik coach teams". The author(s) of the book is/are Marijke Lingsma Aty Boers. The ISBN of the book is 9789079877034. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Help!C2 ik coach teams

 • 1.1 1. | Waarom teamcoaching?

 • Wat kunnen 7 aanleidingen zijn om te starten met een teamcoachingstraject? (pagina 8)

  Aanleidingen voor een teamcoachingstraject

  • Het team kent veel knelpunten in de onderlinge afstemming, al of niet in combinatie met (onderliggende) fricties en conflicten.
  • Het team heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de wijze van samenwerking. 
  • Het team moet gaan werken vanuit een nieuwe visie. 
  • Het team moet binnen een korte tijdspanne een verandering binnen bedrijf implementeren of andere prestatie neerzetten.
  • Het team presteert als team onder de maat of benut aanwezige potentie onvoldoende.
   Typische voorbeelden: 
   • bijeenkomst een vergadering zijn slaapverwekkend.
   • Alle sturing en initiatieven moeten van de manager komen.
  • Als er zaken zijn die een team niet zelfstandig kan oplossen, Bijvoorbeeld door een reorganisatie of chronisch oud zeer.

  • De veranderende context vraagt om aanpassing. Bijvoorbeeld: het team moet je ontwikkelen richting meer zelfsturing/ zelforganisatie. 
 • 1.2 2.| De manager als teamcoach

 • Wat is het verschil tussen een groep en een team 
  • de mate van onderlinge verbondenheid.
  1. Waar focus ik mij op als teamleider in de rol van teamcoach?
  2. Benoem 4 competenties  waarvoor afstemming en onderlinge communicatie van belang zijn en  waar ik als teamleider in de rol van teamcoach op kan coachen?
  1. Dan focus ik mij op het vergroten van de betrokkenheid van mijn medewerkers, zodat zij kritischer en actiever worden in (mee)denken en handelen.
  2. samenwerken, elkaar aanspreken, resultaatgerichtheid of conflictvaardigheid.
 • Benoem 6 voordelen van het werken aan team-eigenaarschap en groepscompetenties en het bespreken en delen daarvan in de groep:
  (pag 11)
  Door het werken aan en het bespreken en delen van team-eigenaarschap en groepscompetenties…


  1. ben ik als manager niet meer de enige gesprekspartner doordat ik in mijn rol als teamcoach feedbackmogelijkheden deel.


  2. kan mijn groep(team) bewuster gebruik maken van groepscompetenties.


  3. worden deze meer ingezet en vervlochten (verankert) in het dagelijkse werk.


  4. ontstaat meer verbondenheid, onderling vertrouwen en psychologische veiligheid wat zorgt voor goed leerklimaat om competenties (verder) te ontwikkelen.


  5. kunnen we onkunde in ons team beter delen waardoor wij betere oplossingen kunnen aandragen en inzetten.


  6. creëren wij een sterkere verbinding(cohesie) met elkaar  Dit houd in: samen leuke en minder leuke ervaringen opdoen.
 • 1.3 3.| De rol van de externe teamcoach

 • Wat zijn de vier dingen waar ik mij in de rol als teamcoach op richt in zowel observaties als in coaching?
  1. Hoe gaan teamleden om met de teamdoelen en wat is daarin hun eigen bijdrage?


  2. 'Hoe' gaan teamleden onderling met elkaar om en 'waarom'? (de onderliggende opvattingen (en motieven)?

   Deze opvattingen(denken) beïnvloeden het gedrag, het 'wat', het uiterlijke gedrag (bovenste laag ijsberg).  3. Hoe resultaatgericht is het team en wat zijn de terugkerende belemmerende patronen in de interactie en opvattingen?


  4. het versterken van de gewenste groepscompetenties en bijbehorende opvattingen.
 • Noem vier specifieke leer en ontwikkelingsprocessen waarin teamcoaching  een rol kan spelen

  1. de (verdere) ontwikkeling van teamvaardigheden
  2. Het versterken van denkpatronen die bijdragen aan het effectief functioneren van het team.
  3. bewustwording van de effecten van het eigen gedrag op elkaar en daar verantwoordelijkheid voor nemen.
  4. Vergroten van handelings- en analysemogelijkheden rond het werk: wat kunnen/ willen/ mogen teamleden zelf doen?
 • Wat is mijn centrale rol als teamcoach m.b.t. Het team?(externe teamcoach).
  Het team zelfstandig zijn doelen laten bereiken
  • Visie teamcoachen

  Een teamcoach zal een team stimuleren zich te ontwikkelen naar een prestatiegericht team, gebruikmakend van de eigen kracht, creativiteit en energie.  
 • Op welke vijf factoren van wakker schudden en alert houden richt ik mij als teamleider denkent vanuit de visie op teamcoachen?

  1. Het zorgvuldig selecteren en vaststellen van de teamcoachingsvraag;

  2. het stimuleren van betrokkenheid van leden (medewerkers of managers) van een systeem, zodat ze kritischer en actiever worden in (mee)denken en handelen;

  3. Leer(Ontwikkelings) processen te ondersteunen en te stimuleren;
  4. het versterken van teameigenaarschap;
  5. het versterken van groepscompetenties.
 • Waar kan ik mij als teamcoach op richten zodat het team zelfstandig verder kan gaan zonder mij?
  • leerprocessen
 • 1.4 4. | Vijf succesfactoren voor teamcoaching

 • Wat zijn de vijf succesfactoren voor teamcoaching?
  1. Context,
  2. meetlat,
  3. eigenaarschap,
  4. Ijsberg,
  5. Hier-en-nu
 • Wat wordt bedoeld met eigenaarschap?
  • Met eigenaarschap wordt bedoeld dat het team zelf verantwoordelijk is voor zijn ontwikkelingsproces.
 • Wat wordt met de meetlat bedoeld?
  Met ‘meetlat’ wordt bedoeld dat er heldere doelen geformuleerd zijn, met een goed beeld van de competenties die daarbij nodig zijn.

  (De competenties geven op gedragsniveau weer wat de coach van de teamleden mag verwachten. )
 • Waar staan de 3 niveaus van de ijsberg voor in relatie tot de mens

  1. doen - gedrag (zichtbaar) (niveau 1)
  2. denken - opvattingen in denkpatronen (niveau 2)
  3. willen - drijfveren en motieven (willen) (niveau 3)
 • Wat wordt bedoeld met de hier-en-nu situatie
  • In de hier nu situatie worden de belemmerende interactie- en denkpatronen zichtbaar en 'hoe men met elkaar omgaat'.

  • de hier-en-nu-situatie laat de enige feitelijke realiteit waarop feedback mogelijk is zien.  
 • Wat kun je als teamcoach doen met de zichtbare patronen in het hier-en-nu?
  • Deze patronen bespreekbaar maken met het team.

  • Daardoor kunnen de teamleden beter gaan begrijpen wat hun bijdrage is aan de instandhouding van de situatie.
 • Wat is er nodig om de uitspraak: 'Organisatiebelang gaat voor teambelang gaat voor individueel belang', te bereiken?
  Als individuele leden eigenaarschap vertalen in het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaars, en voor het gezamenlijk resultaat komen komen ze los van het denken in hokjes in het individuele belang. 

  Het individuele belang van medewerkers komt pas op de onderste plaats te staan wanneer teamleden verantwoordelijkheid gaan nemen voor elkaars, en de gezamenlijke resultaten.
 • Welke vragen kan ik mij stellen m.b.t. De Ijsberg?
  1. welke gedeelde opvattingen en gedragingen spelen mee in de huidige situatie?

   (neem ik M1 of M2 kenmerken waar? Basispas 2)  2. en helpen die om het gewenste doel te bereiken?

   (basispas 3 - benoemen en koppelen aan de meetlat)


  3. Zo nee, waar ligt het dan aan?

   (basispas 2 - observeren interactie)


  4. Welke bijstelling is er nodig?

   (Welke basispas zet ik in, M1-M2?)


  5. Op welke niveaus richt ik mij om samen tot verandering te komen? (ijsberg doen of denken) (willen?)
 • De interactie in hier-en-nu situatie geeft aan hoe de verbinding is tussen de leden.

  Ik kan dan stellen dat: Kwalitatief goede interactie maakt  samenspel en afstemming vanzelfsprekend.
 • Handig om deze vijf ook te delen met mijn team. Het maakt mijn werkwijze transparant.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarmee eindigen wij na het maken van de groepsoefening 'teamtalenten ontdekken' d.m.v. De kwaliteiten kwadrant?
De oefening eindigt met een plenaire terugkoppeling en afspraken over gezamenlijke acties.
Door in mijn team te bespreken waar ik mij aan erger kan ik er achter komen... Zo leer je elkaar kennen en waarderen.
wat ik van een ander kan leren. 
Wat kan ik ontdekken door er achter te komen waar ik bij een ander een hekel aan heb?
Ik kan mijn uitdaging ontdekken door er achter te komen waar ik bij een ander een hekel aan heb.
Welk schema kan ik hiervoor gebruiken?
Het kwaliteitenkwadrant van Daniel Offman
Wat is belangrijk om in je team te ontdekken wanneer je wilt werken aan een overgang van M2 naar M3? (2 dingen)
De kwaliteiten van het team (1)ontdekken en (2)benoemen.
Wat kun je doen om die trots te ontdekken?
Ik kan dit doen door de methode 'TEAMTALENTEN ONTDEKKEN'  samen met de 'KWALITEITENKWADRANT' in te zetten om op deze manier de talenten die in een groep aanwezig zijn te ontdekken.
Herkader: Als ik erbij kom, valt iedereen stil.
Wat heerlijk, iedereen wacht op jou inbreng.
Herkader: Ik voel me een Buitenbeentje in het team.
Wat heerlijk om geen grijze muis te zijn.
Herkader: Ze doen toch nooit wat ik zeg.
Wat fijn, van die zelfstandige mensen om je heen.
Herkader: Er is geen aandacht voor ons.
Dus jullie zijn zelfstandig.