Summary Het diëtistisch consult

-
ISBN-10 9089538232 ISBN-13 9789089538239
573 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het diëtistisch consult". The author(s) of the book is/are Anke Leibbrandt Lieve Pensaert Heleen Scholten Emine Türkeli Marlies Verweij. The ISBN of the book is 9789089538239 or 9089538232. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het diëtistisch consult

 • 1 Gespreksvaardigheden

 • De 7 luistervaardigheden zijn:
  1. Aandacht gevend gedrag
  2. Vragen stellen
  3. Doorvragen
  4. Parafraseren van inhoud
  5. Reflecteren van gevoel
  6. Concretiseren 
  7. Samenvatten
 • Wat bereik je met luistervaardigheden?
  Je laat de client merken dat je hem hoort en begrijpt. 
  Je geeft de client de ruimte om zijn verhaal te doen en problemen te verkennen
 • Aandacht gevend gedrag bestaat uit 2 onderdelen:
  verbaal en non-verbaal gedrag

  verbaal gedrag: hummen, kleine aanmoedigingen en stiltes
  non-verbaal gedrag: oogcontact, knikken, ondersteunende hand gebaren
 • Wat is het doel van aandacht gevend gedrag?
  een situatie te creëren waarin de client gestimuleerd wordt vrijuit en in alle rust over zijn problemen te praten
 • Goed aandacht gevend gedrag voldoet aan de volgende criteria:
  • geïnteresseerde lichaamshouding  • geïnteresseerde gezichtsuitdrukking 
  • stimulerend oogcontact
  • kleine non-verbale aanmoedigingen
  • kleine verbale aanmoedigingen
  • korte, aandachtige stiltes
  • is waar nodig gegeven (om client te stimuleren om verder te praten)
  • is juist gedoseerd uitgevoerd (stimulerend, maar niet storend)
 • Wat zijn open vragen?
  Open vragen geven de client alle rit een zijn beantwoording. 

  het doel hiervan is dat de client vanuit zijn eigen referentiekader praat en zelf richting en inhoud geeft aan het gesprek
 • Wat is het doel van gesloten vragen?
  Deze vragen beperken de antwoordmogelijkheden van de client en kun je gebruiken als je iets specifieks wilt weten of als je client weerstanden vertoont om een bepaald onderwerp te bespreken.
 • Op een juiste manier vragen stellen voldoet aan de volgende criteria
  • is duidelijk geformuleerd  • verwijst slechts naar één onderwerp tegelijk
  • behelst geen vooronderstellingen
  • open vragen bij probleemexploratie
  • gesloten vragen als je iets specifieks wilt weten
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat doe je bij doorvragen?
  Doorvragen houdt in dat je meer nauwkeurig en precies wit weten wat de client bedoelt. 

  Dit doe je bij voorkeur met open vragen die verder ingaan op een bepaald onderwerp zoals verschillende aspecten van de klacht of de situatie, gevoelens , gedachten, gedrag etc.
 • Wanneer is er sprake van goed doorvragen?
  • is bij voorkeur open gesteld
  • sluit aan op wat de cliënt zojuist heeft gezegd
  • is zo nodig gericht op verschillende aspecten van de situatie
  • is waar nodig gesteld
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat houd parafraseren in?
  hierbij geef je kort in je eigen woorden een weergave van de belangrijkste inhoudelijke informatie die de client zojuist heeft gegeven.

  Hierdoor kun je begrip tonen, door de parafrasering op bevestigende toon uit te spreken. Of je kunt navragen of je het juist hebt begrepen, door een vragende toon te gebruiken. Hiermee geef je de client de mogelijkheid tot correctie.
 • Een goede parafrasering van de inhoud voldoet aan de volgende criteria:
     • geeft kort en duidelijk de essentie weer van hetgeen de cliënt het laatst gezegd heeft
  • er mogen geen vooronderstellingen in doorklinken
  • is met de juiste intonatie uitgesproken
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd
 • Wat is een gevoelsreflectie?
  Hierbij geef je kort en in eigen woorden weer wat de belangrijkste gevoelens zijn die in de woorden van de client doorklinken en uit de houding van de client naar voren komen.

  Hiermee toon je begrip en kun je nagaan of je de client goed begrijpt.
 • Een gevoelsreflectie is goed wanneer deze:


  • geeft kort en duidelijk de essentie weer van de gevoelens van de cliënt
  • is in eigen woorden gesteld
  • is inhoudelijk correct
  • stemt qua intensiteit overeen met de door de cliënt geuite gevoelens
  • bevat geen waardeoordelen
  • bevat zo nodig de context
  • is met de juiste intonatie uitgesproken
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat is nuancerende empathie?
  Dit zijn reflecties van onderliggend gevoelens, van de gevoelens "tussen de regels door". Je probeert de diepere betekenis van het probleem te achterhalen en te begrijpen vanuit de situatie van de client.
 • Wat is concretiseren?
  Een samengestelde vaardigheid, die bestaat uit luisteren, aanmoedigen, open en gesloten vragen stellen, parafraseren en reflecteren. Hiermee concretiseren, met als doel specifieke informatie achterhalen over de situatie, het gedrag en gevoelens van de client etc.
 • Concretiseren pas je toe om meer helderheid te verkrijgen over:
  • de situatie
  • het gedrag, de gedachten en gevoelens van de cliënt over/in de situatie
  • reacties van anderen in de situatie
  • wat er voorafgaand en na de situatie gebeurde
 • Wat is het doel van een samenvatting?
  Een samenvatting is een weergave in jouw eigen woorden van de belangrijkste elementen van het verhaal van de client. Je kun hierdoor nagaan of je de client goed hebt begrepen en of alle informatie compleet is. het geeft de gelegenheid te laten zien dat je zaken hebt begrepen en geeft tegelijkertijd structuur aan het gesprek. 

  Na ieder separaat onderdeel in het gesprek kun je samenvatten, nagaan of alle info compleet is en van daaruit naar het volgende onderdeel gaan. 
 • Een goede samenvatting voldoet aan de volgende criteria:

  • ordent kort en duidelijk de hoofdzaken van wat de cliënt heeft gezegd
  • wordt in eigen woorden gegeven
  • bevat de juiste inhouden
  • geeft de cliënt de gelegenheid te reageren
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat zijn nuancerende vaardigheden?
  Deze vaardigheden spelen een rol op de weg naar gedragsverandering. Ze helpen de client meer inzicht te verkrijgen in problemen en met het veranderende perspectief op de huidige situatie doel en helder voor ogen t krijgen.
 • Welke 4 nuancerende vaardigheden zijn er?
  1. Nuancerende empathie
  2. Confronteren
  3. Positief her-etiketteren
  4. Geven van informatie
 • Wat is het doel van nuancerende empathie?
  Door begrip te tonen door gevoelens te reflecteren bied je bij nuancerende empathie ook verdergaand inzicht in wat er in de client omgaat.
 • Criteria voor goede nuancerende empathie:
     • reflecteert gevoel en daarnaast een constructieve kijk op het probleem
  • legt verbanden die cliënt (nog) niet bewust heeft uitgesproken
  • levert vaak belangrijke informatie op door de toon van de informatie
  • zet hoofdzaken op een rij
  • ordent informatie met als doel een meer
   genuanceerde kijk op problemen.
 • Wanneer maak je gebruik van confrontatie?
  Om een discrepantie in het gedrag van de client bespreekbaar te maken. Het doel is om bewustwording over deze discrepantie bij de client te creëren. Dit kan de client helpen om verder zich te krijgen op zijn problemen en de manier waarop hij daarmee omgaat.

  Dit kan betrekking hebben op:
  • Tegenstrijdige uitspraken of gevoelens van de client
  • Discrepantie tussen uitspraken van de client en zijn non-verbale gedrag
  • Discrepantie tussen de manier waarop je de client ervaart en waarneemt en de manier waarop hij zich presenteert
  • Een verheldering van foutieve of gebrekkig informatie van de client.
 • Criteria voor confrontatie:

  • bevat informatie over tegenstrijdige uitspraken of gevoelens
  • bevat informatie over discrepanties tussen wat de cliënt zegt en zijn non-verbale gedragingen
  • bevat informatie over discrepanties tussen de manier waarop je de cliënt ziet en de wijze waarop de cliënt zich presenteert
  • verheldert foutieve of gebrekkige infor-matie van de cliënt over zijn problemen en zijn wijze van omgaan daarmee
  • is met de juiste intonatie uitgesproken
  • bevat geen waardeoordelen
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd
 • Wat wordt verstaan onder positief her-etiketteren?
  Dit is het toekennen van een gunstige betekenis door de diëtist aan de negatief ervaren klachten en problemen van de client. Het doel is om een negatief zelfbeeld van de client te wijzigen, een meer genuanceerde kijk op problemen te bieden of een meer relativerende kijk te geven op de normen die een client zichzelf oplegt.
 • Wat is niet de intentie van positief her-etiketteren?
  Het gaat hierbij niet om het geruststellen van de client of het naar voren brengen van positieve kanten van een probleem.
 • Criteria bij positief her-etiketteren

  • bevat een gunstige interpretatie van een problematische situatie van de cliënt
  • bevat een relativering van een te hoge norm van de cliënt
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Goed gegeven informatie voldoet aan de volgende criteria:


  • is duidelijk en concreet
  • is gegeven in begrijpelijke taal en aangepast aan het begripsvermogen van de cliënt
  • is in kleine hoeveelheden aangeboden (2-3 zinnen)
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Hoe kun je regulerende vaardigheden gebruiken?
  Voor een gestructureerd verloop van het gesprek is duidelijkheid over de gang van zaken nodig. Regulerende vaardigheden dragen bij aan de voortgang van het consult.
 • Welke 5 regulerende vaardigheden onderscheiden we?
  1. Openen van het gesprek
  2. Terugkoppelen naar begindoelen
  3. Situatie verduidelijken
  4. Hardop denken
  5. Structureren
 • Wat gebeurt er bij de terugkoppeling naar begindoelen?
  Hierbij gaat het om de vaardigheid van de diëtist om te zorgen voor haalbare doelen en deze effectief te bewaken en na te streven.

  Dit doe je door:   • samen met de cliënt realistische doelen stellen
  • doel-terugkoppelingsvragen stellen
 • Wat is een meta-gesprek?
  Een gesprek over het gesprek. Om onduidelijkheden of misverstanden ter sprake te brengen kun je een gesprek voeren met de client over hoe het gesprek verloopt. Dit is met name belangrijk wanneer verwachtingen niet meer op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor kun je de situatie verduidelijken.
 • Om de situatie te verduidelijken zet je de volgende meta-gesprekvaardigheden in:
  • parafrase of gevoelsreflectie om te laten merken dat je de cliënt begrijpt
  • metacommunicatie over het misverstand
  • mededeling over wat de diëtist niet wil en waarom niet
  • mededeling over wat de diëtist wel wil en waarom wel
  • diëtist reageert met parafrases of reflecties
  • het maken van een afspraak over de aanpak
 • Wanneer maak je gebruik van de vaardigheid om hardop te denken?
  Hardop denken heeft verschillende doelen:
  • het bevordert de openheid en duidelijkheid aan de kant van de diëtist
  • het werkt angst reducerend
  • het stimuleert de client om zelf hardop te denken en 
  • het bevordert de samenwerkingsrelatie.


  Bij het hardop denken kunnen zowel observaties, gedachten overwegingen en conclusies hardop worden uitgesproken. 
 • Criteria bij hardop denken zijn:
  • gebeurt open en duidelijk  • geeft cliënt inzicht in jouw gedachten en overwegingen
  • is waar nodig uitgevoerd
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat wordt bedoeld met het structureren van het gesprek?
  Hierbij wordt gedoeld op het ordenen en leiden van het gesprek. De bedoeling is om de lijnvan het gesprek vast te houden en het gesprek efficiënt te laten verlopen. Bijvoorbeeld wanneer er afgedwaald wordt of als er gesproken wordt over onderwerpen die niet relevant lijken etc.
 •  Een goede structuur:
  • ordent en stuurt het gesprek  • is duidelijk en inzichtelijk voor de cliënt 
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd (niet rigide maar flexibel, maar ook niet te weinig waardoor de tijdsplanning in het gedrang komt)
 • Wat is feedback?
  Het openlijk bespreken van hetgeen zich in het contact tussen jou en de client op dit moment afspeelt.

  Het vragen om feedback heeft een bevorderend effect oude samenwerking en geeft je inzicht in wat de client gehoord heeft en begrepen heeft en wat hij daarvan vindt.

  Open vragen zijn geschikt wanneer je wilt weten hoe de client over iets denkt.

  Wil je vragen om akkoord of weten of iets begrepen is, dan zijn gesloten vragen hiertoe geschikt.
 • Criteria voor het vragen naar feedback:

  • is open of gesloten gesteld, afgestemd op het doel van de vraag
  • geeft blijk van werkelijke interesse van jou in feedback van de cliënt
  • is waar nodig gesteld
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Wat is een voorwaarde bij het geven van feedback?
  Het bestaan van een vertrouwensrelatie. Vanwege het confronterende element van feedback kan een client zich snel aangevallen voelen.
 • Criteria voor het geven van feedback:


  • bevat een beschrijving van het gedrag van de cliënt
  • is niet veroordelend en interpreterend beschreven
  • is concreet en in de ‘hier en nu’-situatie
  • bevat een verwoording van de beleving van het gedrag van de cliënt
  • bevat een motivering van deze beleving
  • bevat informatie hoe je het anders zou willen zien
  • is uitnodigend gesteld
  • is waar nodig gegeven
  • is juist gedoseerd uitgevoerd
 • Directe Toegankelijkheid Dietetiek

  Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD):
  "Per 1 [2011] augustus vervalt de verplichting om een verwijzing van een arts te hebben voor de diëtist. Dit besluit van de Raad van State is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
  De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is blij met dit besluit. ‘Dit verlaagt de drempel voor de cliënt om te kiezen voor een dieetadvies en een gezonde leefstijl. Ook komt directe toegang ten goede aan de kwaliteit van zorg, door kortere lijnen en een snellere behandeling.’
  De NVD adviseert iedereen die kiest om zonder verwijzing naar de diëtist te gaan om eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of dieetadvisering wordt vergoed.
  [...] De DTD is een aanspraak die geregeld wordt in de Zorgverzekeringswet. De voorwaarden met betrekking tot de DTD betekent onder andere wel dat de diëtist de geaccrediteerde cursus DTD heeft gevolgd."


  Bron: http://www.nieuwsvoordietisten.nl/nieuws/nieuws/article/directe- toegankelijkheid-dietetiek-per-1-augustus-een-feit/


  NB Niet elke zorgverzekeraar vergoedt dieetadvisering via directe toegankelijkheid.
 • Wat zijn principes van evidence based werken (NCOI)
   


  • Methodisch werken: het diëtistisch consult is een duidelijk methodisch proces dat als zodanig goed wordt uitgewerkt in de module en bijbehorend studiemateriaal.
  • Cliëntgericht werken: elke cliënt is anders en uniek. Hoeveel richtlijnen en protocollen er ook zijn, voor elke cliënt dienen deze in het perspectief van deze cliënt te worden geïnterpreteerd en toegepast.
  • Multidisciplinair werken: een diëtist is zelden de enige zorgverlener waar iemand gebruik van maakt. Onderlinge afstemming is noodzakelijk.
  • Resultaatgericht werken: voor elke cliënt worden meetbare en haalbare doelen gesteld.
  • Eigen ervaringen: deze zijn nuttig en noodzakelijk om onder andere cliëntgericht en resultaatgericht te kunnen werken.
  • Klinisch redeneren: deze vaardigheid is nodig om de vertaalslag te maken van diagnostische uitslagen en het medische beeld van een cliënt naar een diëtistische diagnose en een dieetbehandeling.
 •  Luister-, nuancerende en regulerende vaardigheden zijn de verschillende gespreksvaardigheden die je als diëtist dient te beheersen.
  ja
 • Stimulerend oogcontact, handgebaren en hoofdknikken zijn voorbeelden van aandachtgevend gedrag.
  Ja
 • Aandachtgevend gedrag bestaat uit non-verbaal en verbaal gedrag.
  Ja
 • Nuancerende vaardigheden worden hoofdzakelijk ingezet bij het op gang brengen van gedragsverandering.
  Ja
 • Een diëtist die vragen stelt en samenvat demonstreert luistervaardigheden.
  Ja
 • De situatie verduidelijken en hardop denken zijn voorbeelden van regulerende vaardigheden.
  Ja
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geef aan op welke manier je de privacy van de cliënt kan waarborgen als je als zelfstandig diëtist met een cliënt via e-mail communiceert.
Manieren om de privacy te waarborgen: 
 • Vooraf bij de cliënt informeren of hij/zij bezwaar heeft tegen informatie-uitwisseling via e-mail en controle van het e-mailadres.
 • Nemen van organisatorische maatregelen, zoals maar een beperkt aantal personen toegang geven tot het computersysteem en het beveiligen van de gegevens met een veilig wachtwoord.
 • Gebruik maken van een beveiligde omgeving, en hierbij meegaan met nieuwe technische mogelijkheden.
In welke volgorde dien je de vijf stappen van je eigen communicatie naar de cliënt toe vorm te geven volgens de eCP-methodiek?
 • Stap 1: Bepalen van de kernboodschap
 • Stap 2: bepalen van het medium
 • Stap 3: formuleren van de kernboodschap
 • Stap 4: inrichten van een bericht
 • Stap 5: controleren van het bericht
Uit welke twee opeenvolgende processen bestaat de eCoachPro-methodiek (eCP-methodiek)?

De eCoachPro-methodiek bestaat uit:
 • het eerste proces: alle handelingen die nodig zijn om de communicatie van de cliënt te analyseren en 
 • het tweede proces: alle handelingen die de communicatie van de coach vormgeven.
Waar staat de letter C voor in het ABC-model?
Continuïteit verzekeren. 

Gedragsverandering is een dynamisch proces dat zich uitspreidt over de tijd en in fasen verloopt. Heel wat interne ervaringsprocessen en externe gedragsprocessen zijn aan de orde. Herval in een oude gewoonte is meer regel dan uitzondering.

Hulpverlening bouwt verder op de ‘opgebouwde’ winst in zelfeffectiviteit en vermijdt het installeren van aangeleerde hulpeloosheid (falen). Continuïteit in de begeleiding is hierbij een voorwaarde. Wanneer patiënten herhaalde en gespreide contacten hebben, biedt dit veel kansen tot het verzekeren van een goede opvolging van de gewenste gedragsverandering.
Waar staat de letter A voor in het ABC-model?

De A van het ABC-model staat vooral voor analyse. De analyse bestaat uit: explore, reality, opportunities en objectives.

Door middel van een goede analyse, volgens de regels van de kunst uitgevoerd, probeert de diëtist een antwoord te formuleren op de kernvragen:
- is het voedingspatroon voldoende gevarieerd?
- eet deze cliënt voldoende fruit...
- gebruikt deze cliënt voldoende vezels?
Wat zijn de voordelen van videocoaching zoals Skype en Facetime?
 • Tijdswinst
 • Afname reiskosten
 • Snelle manier om extra ondersteuning of support te bieden
Welke vorm van e-coaching kan wanneer door de diëtist worden ingezet?
 • Face-to-Face-coaching: dichtbij, zichtbaar, gesproken vorm, synchroon
 • Videocoaching: afstand, zichtbaar, gesproken vorm, synchroon
 • Telefooncoaching: afstand, niet zichtbaar, gesproken vorm, synchroon
 • Chatcoaching: afstand, niet zichtbaar, geschreven vorm, synchroon
 • Mailcoaching: afstand, niet zichtbaar, geschreven vorm, asynchroon
Wat is e-coaching?
E-coaching is vrijwel altijd vraaggestuurd: de coachvraag is persoonlijk. E-coaching wordt gedefineerd als: een niet-hiërarchisch ontwikkelingspartnerschap waarbij het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaatsvindt en waarbij er afstand is in de fysieke communicatie.
Pas de diverse reflectievormen toe op onderstaande uitspraak. 'Ik vind meer drinken erg moeilijk, ik zie er als een berg tegenop om meer water te gaan drinken.'


Herhaling:'U vindt meer drinken erg moeilijk en ziet er tegenop...' Herformulering:
'U vindt het erg lastig en als u vooruit kijkt wordt u er niet vrolijker van om meer te moeten drinken...' Parafrase:
'U ziet er enorm tegenop meer te drinken en wilt eigenlijk het liefst alles bij uw oude drinkgewoonten laten…'
Gevoelsreflectie:'U voelt u een beetje machteloos als u vooruit blikt en ziet wat u voor uw gezondheid allemaal moet veranderen. U vindt het een enorme opgave meer te drinken en vraagt u af of dit gaat lukken.'
Pas de diverse reflectievormen toe op onderstaande uitspraak. ‘Ik ben eerder al een aantal keer bij verschillende diëtisten geweest. Het heeft helemaal niet geholpen. Uiteindelijk ben ik geen gram afgevallen, iedere keer kwam ik aan. Ik denk dat dit gewicht gewoon bij me past.’

Herhalen:
‘Dit gewicht past bij u…’

Herformuleren:
‘U heeft geen resultaat geboekt met de adviezen van de diëtisten.’ Parafrase:
‘U heeft er deze keer ook weinig vertrouwen in.’ Gevoelsreflectie: ‘Het frustreert u dat het steeds niet is gelukt om te vallen.’