Summary Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap

-
ISBN-10 9053568778 ISBN-13 9789053568774
452 Flashcards & Notes
35 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap". The author(s) of the book is/are Kiene Brillenburg Wurth, Ann Rigney. The ISBN of the book is 9789053568774 or 9053568778. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap

 • 1 Het Vak

  • literatuurwetenschap paradoxaal: leesplezier?> naar wetenschap vertaald
  • Doel: bepalen plaats lt. wetenschap
  • kaders: van vak, verwante vakken en wetenschap in bredere zin
  • herdefiniëring
 • 1.1 Inleiding wetenschappelijke kaders

 • Hoe komt men van een persoonlijke interesse n literatuur naar een wetenschappelijke houding ten opzichte van boeken en alles wat daarmee te maken heeft?

   

  Wetenschap in het algemeen  --> takken binnen de cultuur wetenschappen --> literatuur wetenschap en subspecialismen.

   

  bepalen van de plaats van de literatuur wetenschap binnen het academisch landschap. 

 • Wat is het doel van hoofdstuk 1

  bepalen van de plaats van literatuur wetenschap in het academisch landschap

 • 1.2 Wetenschap is nooit af

 • Waarom is wetenschap altijd "werk in uitvoering"?

  Omdat het bij wetenschap niet zozeer gaat om het hebben van veel kennis, maar juist om het verkrijgen van verdere kennis.

 • Waar gaat het volgens de definitie van Van Dale om bij 'wetenschap'?
  Het verkrijgen van verdere kennis.
 • Wat is wetenschap?
  Het verkrijgen van verdere kennis. Wetenschap heeft niet de kennis, maar zet vraagtekens
 • Waarom was het thema van van een congres over wetenschap van de UNESCO "Qu'est- ce qu'on ne sait pas?"

  Omdat aan de wetenschap een onderzoekende houding ten grondslag ligt, een onvrede met wat wij al weten.

 • Welke houding ligt ten grondslag aan de wetenschapsbeoefening?
  Een onderzoekende houding
 • Wat zijn de drie elementen in wetenschappelijk onderzoek
  1. Empirisch domein: verklaringen zoeken naar waarneembare zaken
  2. Theorie: een abstract model waarmee patronen in het empirische domein worden beschreven.
  3. Methode: toevallige ontdekkingen spelen wel een rol in de wetenschap, maar zijn niet kenmerkend. 
 • De visie op wetenschap als een activiteit (zoeken naar kennis) gaat uit van een bepaald wetenschapsfilosofisch standpunt. 

 • Een wetenschapper is niet zozeer iemand die veel kennis in huis heeft, maar veeleer iemand die voortdurend vraagtekens plaatst bij opvattingen die hem of haar niet meer overtuigen.
 • Wat houdt wetenschapsfilosofie in?

  De tak van de filosofie die zich bezighoudt met de grondslagen van de wetenschapsbeoefening en vervolgens normatieve uitspraken doet over hoe het er in de wetenschap aan toe dient te gaan. 

 • Waar houdt de wetenschapsfilosofie zich mee bezig?
  Met de grondslagen van wetenschapsbeoefening, waarna normatieve uitspraken worden gedaan over hoe het er in de wetenschap aantoe dient te gaan.
 • Wetenschapsfilosofische reflectie leidt tot het creeëren van nieuwe mentale kaders voor toekomstig onderzoek.

 • Het constructivisme ligt aan de basis van de hedendaagse wetenschapsfilosofie.
 • Wat maakt dat we ons wetenschapsfilosofisch vertrekpunt 'constructivistisch' noemen?

  Het feit dat de nadruk ligt op het zoeken naar kennis.

 • Waar gaat het constructivisme van uit?
  Kennis is niet opgesloten in de wereld zoals een diamant verborgen is in een mijn, maar wordt gemaakt doordat mensen bepaalde aspecten van de wereld op een systematische wijze gaan bestuderen en vervolgens uit hun onderzoek conclusies trekken. 

  Kennis is het product van menselijke inspanning.
  Er bestaan verschillende waarheden.
 • Wat meent het constructivisme over kennis?

  Kennis wordt gemaakt doordat mensen bepaalde aspecten van de wereld systematisch gaan bestuderen en vervolgens conclusies trekken. 

 • Vragen creëren studieobjecten.
 • Waardoor zijn er verschillende waarheden?

  De waarheid is afhankelijk van je onderwerp en de wetenschappelijke context waarbinnen je werkt.

 • Welke drie vaste elementen bevat wetenschappelijk onderzoek?
  - Een empirisch domein: Verklaringen zoeken voor waarneembare zaken
  - Een theorie of theorieën: Beschrijven patronen in het emperische domein
  - Een methode: Een specialistische werkwijze om systematisch naar antwoorden te zoeken
 • Een stelling moet anderen volgens bepaalde normen overtuigen om als voorlopig waar te worden aangenomen en als wetenschappelijke kennis te gelden. 

 • Wat is een discipline?
  Een onderzoekstraditie met een eigen canon van inzichten.

  Historisch gegroeid samenwerkingsverband
 • Vragen creeëren studie objecten, objecten als onderwerp van studie. 

 • Wat is een paradigma?
  Een consensus met betrekking tot de vragen die relevant zijn, de theorieën die nog van kracht zijn, de methodes die geschikt zijn, en de bewijsvoering die bij de discipline hoort.

  wetenschappelijke bril
 • Empirisch domein: op ervaring berustend. Wetenschappers zoeken verklaringen voor waarneembare zaken.

 • Wat is interdisciplinariteit?
  Een kruisbestuiving tussen disciplines onderling: door concepten te ontwikkelen die tussen bestaande disciplines invallen, komen nieuwe studieobjecten aan het licht die voorheen nergens een plek hadden. Theorieën en methodes uit diverse disciplines worden gebruikt om het domein in kaart te brengen. 
  Als de samenwerking slaagt en tot nieuwe theorieën leidt, komt geleidelijk aan een nieuwe discipline tot stand.
 • Theorie = abstract model waarmee patronen in het empirisch domein worden beschreven. 

 • Methode = een specialistische werkwijze om systematisch naar antwoorden te zoeken. 

 • Wat houdt de term empirisch domein in?

  Wetenschappers zoeken verklaringen voor verschijnselen binnen het empirisch domein, dus verklaring voor waarneembare zaken. 

 • Wat is een wetenschappelijke theorie?

  Een abstract model waarmee patronen binnen het empirisch domein worden beschreven.

 • Wat is een wetenschappelijke methode?

  Een specialistische werkwijze om systematisch naar antwoorden te zoeken. 

 • universiteit gaat voor een belangrijk deel om het aanleren van wetenschappelijke methoden.

 • Wat is een discipline?

  een onderzoekstraditie met een eigen canon van inzichten.

 • wat is een paradigma?

  Een overeenstemming met betrekking tot de vragen die relevant zijn, theorieën die nog van kracht zijn, methodes die geschikt zijn, en bewijsvoering die bij een discipline hoort. 

 • Disciplines zijn historisch gegroeide samenwerkingsverbanden.

 • Wat is interdisciplinariteit?

  Een kruisbestuiving tussen disciplines. Door concepten te ontwikkelen die tussen bestaande disciplines invallen komen nieuwe studieobjecten aan het licht. 

 • VB bij interdisciplinariteit: Psychologie --> ontstaan uit interdisciplinaire ruimte waarbinnen medici, filosofen en biologen werkzaam waren. 

  • wetenschap= onderzoekende houding> wat wij nog niet weten
  • vragen leren stellen belangrijker dan dingen leren> wetenschappelijk
  • wetenschapsfilosofie> grondslagen wetenschapsbeoefening
  • constructivistisch> kennis die gemaakt wordt vanuit bepaalde systematiek> gebaseerd op idee van verschillende waarheden(contextueel)
  • studieobjecten: objecten als onderwerp van studie( vers. procedures van onderzoek vanuit verschillende vakgebieden)
  • 3 vaste elementen: empirisch domein> waarneming
  • theorie: abstract model> confrontatie tussen theorie en empirie = wetenschappelijk
  • methode: specialistische werkwijze voor systematisch zoeken naar antwoorden
  • wetenschappelijke discipline, paradigma> consensus over relevante vragen, methode's , theorieën etc.
  • paradigmawisselingen: via vakgroepen, vaktijdschriften, beroepsgroepen> 
  • Thomas Kuhn: paradigma>= dominante theorie> wetenschappelijke bril die nadruk legt op bepaalde aspecten van empirisch domein
  • oude en nieuwe paradigma's naast elkaar, naast wisseling
  • indeling disciplines = inherent aan dynamiek v.d. wetenschap
  • vgl: interdisciplinariteit > kruisbestuiving> leidt tot nieuwe studieobjecten
  • > gevolg= soms nieuwe discipline!!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.