Summary Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht

-
ISBN-10 9013066372 ISBN-13 9789013066371
221 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht". The author(s) of the book is/are A R de Bruijn. The ISBN of the book is 9789013066371 or 9013066372. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht

 • 1 Inleiding en geschiedenis

 • Benoem de getrapte draagplicht voor de kosten der huishouding. Waar vinden we deze terug?
  Gemene inkomen; privé-inkomens naar evenredigheid; gemene vermogen; privé-vermogens naar evenredigheid. Art. 1:84-1 BW.
 • Jan heeft een gat in zijn hand en koopt allerhande prullaria. Marie, zijn vrouw, maakt zich ernstig zorgen dat zij straks privé zal worden aangesproken voor de schulden van Jan. Afstand doen van de gemeenschap vindt zij te ver gaan. Wat kan zij doen? Noem het relevante artikel.
  Verzoeken om opheffing aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden. Art. 1:86 BW.
 • Art. 1:85 BW vormt een uitzondering op de hoofdregel. Wat is de hoofdregel? Noem het relevante artikel.
  Ieder is aansprakelijk voor de door hem aangegane verbintenissen. Art. 3:276 BW.
 • Jan en Marie spreken bij schriftelijke overeenkomst af, dat Marie niet hoeft bij te dragen in de kosten van de huishouding. Mag dit? Hoe wordt een dergelijk beding genoemd?
  Ja. Nihilbeding. Art. 1:84-3 BW.
 • Voor welke schulden kunnen beide echtgenoten aansprakelijk worden gehouden? Noem het relevante artikel.
  Verbintenissen ten behoeve van de gewone gang van de huishouding. Art. 1:85 BW.
 • Kunnen echtgenoten afwijken van de in de wet geformuleerde draag- en fourneerplicht? Hoe? Noem het relevante artikel.
  Ja. Bij schriftelijke overeenkomst. Art. 1:84-3 BW.
 • Noem de vier te onderscheiden begrippen met betrekking tot schulden van de echtgenoten.
  Aansprakelijkheid, verhaal (extern), draagplicht en fourneerplicht (intern).
 • Op welk huwelijksvermogensregime is Titel 1.6 BW van toepassing?
  Huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen.
 • Echtgenoten hebben niet alleen vermogensrechtelijke verplichtingen jegens elkander, maar ook immateriële verplichtingen. In welk artikel vindt men deze terug? Noem ze.
  Art. 1:81 BW. Getrouwheid, hulp en bijstand.
 • Echtgenoten hebben rechten en verplichtingen jegens elkaar. In welk artikel vindt men deze terug? Welke huwelijksvermogensrechtelijke verplichting hebben zij jegens elkaar?

  Art. 1:81 BW. 'Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.'
 • Waar is het huwelijksvermogensrecht in enge zin geregeld?
  Titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW.
 • Geef beknopt aan, waar wetsvoorstel 28 867 op ziet. Per welke datum gaat dit wetsvoorstel in?
  Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. 1 januari 2012.
 • Op een geregistreerd partnerschap is het huwelijksvermogensrecht van overeenkomstige toepassing. Waar vindt men deze bepaling?
  Art. 1:80b BW.
 • Jan is getrouwd en woont samen met Marie. Jan heeft een huurovereenkomst gesloten met Karel. Jan betaalt niet. Wie kan Karel aanspreken? Noem het relevante artikel.
  Jan en Marie. Art. 7:266-2 BW.
 • Vroeger was er een verbod op rechtshandelingen tussen echtgenoten. Overeenkomsten van koop, ruil, arbeid en schenking tussen echtgenoten waren nietig ofwel vernietigbaar. Bestaan deze verboden nog steeds? Waarom (niet)?
  Nee. Gelijke en onafhankelijke positie echtgenoten.
 • In art. 1:85 BW staat dat indien één van de echtgenoten verbintenissen aangaat ten behoeve van de gewone gang van de huishouding, ook de ander hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden. Noem de vuistregel voor wat moet worden verstaan onder de gewone gang van de huishouding' (p. 54).
  'die rechtshandelingen waarvan de handelende echtgenoot niet verwacht dat hij daarover eerst met de andere echtgenoot moet overleggen, en waarvan de ander ook niet verwacht, vooraf geraadpleegd te worden, omdat de omvang ervan zo gering is dat het gezinsinkomen of -vermogen dit makkelijk kan dragen'
 • 2 Gezinsbeschermende bepalingen

 • Op welke huwelijken is de gezinsbeschermende bepaling ex art. 1:88-1 BW van toepassing? Wat belieft de ene echtgenoot van de andere op grond van dit artikel? Hoe zit het met het vormvereiste?
  Alle. Toestemming. Deze volgt de rechtshandeling (art. 1:88-3 BW).
 • Uit welk arrest is gebleken dat wil de wederpartij een beroep doen op de goede trouw ex art. 1:89-2 BW, hij zijn onderzoeksplicht dient te hebben vervuld?
  Schaaphok/Schilder. NJ 1983, 696.
 • Jan en Marie zijn gelukkig getrouwd. Jan heeft echter een gokprobleem en heeft dringend geld nodig. Hij spreekt een goede vriend, Marius, aan om de echtelijke woning aan te verkopen. Het huis staat immers op zijn naam. Jan vertelt aan Marius dat Marie en hij samen hebben besloten het huis te verkopen, terwijl Jan dit helemaal nooit met Marie heeft besproken. Jan verkoopt het huis aan Marius zonder toestemming van Marie. Als Marie hier later achter komt, laat zij de rechtshandeling vernietigen. Op grond van welke bepaling kan zij deze rechtshandeling vernietigen?
  Marius verweert zich echter met een beroep op de goede trouw. Zal dit beroep slagen? Noem het relevante arrest. Wat heeft de koper van een echtelijke woning derhalve?
  Art. 1:89-1 BW. Nee. Schaaphok/Schilder (NJ 1983, 696). Onderzoeksplicht.
 • In welk arrest is uitgemaakt dat een rechtsdwaling niet leidt tot goeder trouw ex art. 1:89-2 BW?
  Maastrichtse Woning II. NJ 1979, 427.
 • Jan, gehuwd met Marie, verkoopt en levert op 1 januari een antieke kast aan Peter zonder toestemming van Marie. Kan Marie op 10 januari met succes de koopovereenkomst vernietigen en de kast terugkrijgen? Noem de relevante wetsartikelen.
  Ja. Art. 1:88-1-a jo. 1:89-1 BW.
 • Jan heeft een royaal geldbedrag geschonken aan zijn neef Klaas. Marie, zijn vrouw, is laaiend als ze dit hoort. Zij stuurt een brief naar Klaas waarin zij aangeeft dat de rechtshandeling dient te worden vernietigd aangezien zij zonder haar toestemming is geschied. Voorts sommeert zij Klaas het geld terug over te maken. Klaas is zich van geen kwaad bewust. Kan hij zich beroepen op zijn goeder trouw? Noem het relevante artikel.
  Nee. Art. 1:89-2 BW.
 • Jan en Marie liggen in de clinch en besluiten om over te gaan tot echtscheiding. Als de echtscheiding tot stand is gekomen, komt Marie erachter dat Jan nog tijdens het huwelijk in strijd met art. 1:88 BW een Porsche op afbetaling heeft gekocht. Kan Marie deze rechtshandeling nog vernietigen? Noem het relevante artikel.
  Ja. Art. 1:89-3 BW.
 • Zijn de rechtshandelingen die in strijd met de gezinsbeschermende bepaling art. 1:88 BW zijn gedaan nietig? Wat dan wel? Noem het relevante artikel.
  Nee. Vernietigbaar. Art. 1:89-1 BW.
 • Jan en Marie zijn getrouwd. Jan verkeert al enkele jaren in het buitenland. Het is onbekend of hij ooit nog terugkomt. Marie heeft het gehad met de ouwelijke huiselijke inrichting van de echtelijke woning en wil een gedeelte van de inboedel verkopen. Zij heeft hiervoor echter toestemming van Jan nodig (art. 1:88-1-a BW), die zich onbereikbaar houdt. Wat kan zij doen?
  Vervangende toestemming vragen aan de rechtbank (art. 1:88-6 BW).
 • Overeenkomsten van koop op afbetaling en borg believen normaliter de toestemming van beide echtgenoten (art. 1:88-1-c/d BW). In welk geval is de toestemming van de echtgenote niet vereist? In welk lid wordt verder gebouwd op de uitzondering voor borgovereenkomsten?
  Ten behoeve van de normale uitoefening van beroep of bedrijf. Lid 5 (bestuurders).
 • Jan is getrouwd met Marie. Jan wil zich borg stellen voor het krediet dat zijn zoon Piet afsluit bij de AFB Bank. Heeft hij hiervoor de toestemming van zijn vrouw nodig? Noem het relevante artikel.
  Ja. Art. 1:88-1-c BW.
 • Jan is de eigenaar van een prachtige Qing-vaas, die hij na zijn overlijden cadeau wil doen aan zijn neef Klaas. Dit is tegen het zere been van zijn vrouw Marie. Heeft Jan de toestemming van Marie nodig om de vaas te schenken onder de opschortende voorwaarde, dat hij overlijdt? Noem het relevante artikel.
  Nee. Art. 1:88-4 BW.
 • In art. 1:88-1-b BW is bepaald dat giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige, door één van de echtgenoten de toestemming van de andere behoeft. Wat wordt verstaan onder een gift?
  Elke materiële bevoordeling uit vrijgevigheid.
 • In art. 1:88-1-a BW is bepaald, dat overeenkomsten die strekken tot beschikking over de echtelijke inboedel de toestemming van de andere echtgenoot behoeven. Alwaar vinden wij een invulling van het begrip inboedel?
  Art. 3:5 BW.
 • Noem de vier categorieën rechtshandelingen waarop het gezinsbeschermende artikel art. 1:88 BW van toepassing is.
  (1) Echtelijke woning en inboedel; (2) Giften; (3) Zekerheidstelling ten behoeve van derden; (4) Koop op afbetaling.
 • Kan van art. 1:88 BW bij huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst worden afgeweken? Wat is de ratio achter dit artikel?
  Nee. Gezinsbescherming.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.